Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σάββατο
Οικονομική
Απριλίου
(Κδημερινή οικονομική ειδική εgμρίδ Διακηρύβων Δημοτροσιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7336
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Διαδοχική
Πάγιες δαπάνεs:
Πs και Πότε θα δοθούν
ασφάλιση
- Πos θα ξεμηλακάρουν
α εκκρεμείs συντάξεs
τα "κουπόνια για πληρωμή φόρων
και ασφαλιστικν εισφορν
- Τα 8 κλειδιά τηs απόφασns του υπουργείου Οικονομικν
το δημόσιο . Μία από
τις βασικές προϋποθέ
σεις για την λήψη της
Τροπολογία για την
επιτάχυνση της διαδι .
κασίας έκδοσης των
συντάξεων ασφαλισμένων με διαδοχική
ασφάλιση προωθεί
εντός των προσεχν
ημερν το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων . Σύμφωνα
εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"
αυτό θα αφορά τους σμού ( κουπόνια) με
εν αναμονή συνταξι
συνέχειαα στην 11
Στην τελική ευθεία
βρίσκεται η απόφαση
που θα ενεργοποιεί το
μέτρο της επιδότησης επιδότησης είναι η επι
των παγίων δαπανν χείρη ση να απασχολεί
για 30.000-50.000 επι χειρήσεις συνολικού
ύψους 500 εκατ. ευρ .
Στόχος του οικονομι
κού επιτελείου είναι τα
τουλάχιστον έναν ερ.
γαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας
πλήρους απασχόλη.
σης, πράγμα nou έχει
προκαλέσει την αντί την
πρτα πιστωτικά σημειματα συμψηφί- δραση της Ελληνικής
μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές
υποχρεσεις να δοθούν στους δικαιούχους έως τα τέλη
Μαΐου.
Η απόφαση θα εξειδι .
κεύει τα κριτήρια για
τις επλέξιμες επιχει
ρήσεις καθς και χρο-οικογενειακές , επιχει.
νοδιάγραμμα το είδος ρήσεις και ζητά τροπο
και το πωσοστό κάλυ- ποίηση της σχετικής οφειλν και το roσό
ψης της δαπάνης από διάταξης .
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) που
σε σχετική επστολή
προς τον υπουργό Οι.
κονομικν
Σταϊκούρα επσημαίνει
ότι από την ενίσχυση
αποκλείονται περίπου
130.000 ατομικές και
Τα8 κλειδιά του νέου
Χρήστο καθεσττος είναι
Η επιχείρηση θα έχει
το δικαίωμα να επιλέ ξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να
κατανείμει για την πληφορολογικν
ρωμή ασφαλιστικν
οφελν
Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των
παγίων δαπανν που
πραγματοποιή θηκαν
εντός του 2020 και δεν
έχουν καλυφθεί από
το πακέτο των κρατι κν ενισχύσεων για
Γέφυρα 2:
Μέχρι
τιs 9 Μαΐου
η Προθεσμία
-4.160 αιτήσειs
που θέλει να χρησιμο ποιήσει για την πλησυνέχεια στην 10
Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον πολλν μι
μικρομεσαίων επιχει.
ρήσεων για συμμε
τοχή στον δεύτερο
κύκλο του προγράμ.
"Γέφυρα".
Μέχρι το βράδυ της
Πέμπτης ( ε/4 ) είχαν
προχωρήσει σε ορι
συνέχεια στην 2
Τέλη κυκλοφορία
με το μήνα
χωρίs πένα λτι
από τον Μάιο
-Μέσω τns πλατφρόρμα
myCar n άρση ακινησίαs
ματος
Σελίδα 9