Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρτής -Νικάλ αος Καραθάνις 1951-1974*Ιδωκτήτρια -Εκόότ ρια Σταυρίδου Ι. Στυλιανή
ΑΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' 1974
Αp φύλλου 6880-12.330
0,50 ε
Με 200.000 ευρ από τον Δήμο Δράμας
Προβολή δικτύωση
και προθηση
του Κέντρου
Αποσταγμάτων
Οίνου Δράμας
Και δεύτερη κλινική
Covid στο Νοσοκομείο
Καβάλας όπου
νοσηλεύονται
πολλοί Δραμινοί
Στις 12-18
Σεπτεμβρίου 2021
θα διεξαχθεί
το 44ο Φεστιβάλ
Ταινιν Μικρού
Μήκους Δράμας
Φοιτητές Ιατρικής
ζητούν το άνοιγμα
των Σχολν
και τον έγκαιρο
εμβολιασμό τους
Έκκληση για ενίσχυση
από το Νοσοκομείο Σερρν
Με επισταλή τους
που απέστειλαν στον αn.T
Δηλσεις ης ανηιδημάρχου Δοξάτου κας Παπαζτου στον Π.Το
Ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας
του Δήμου Δοξάτου για
τα βιοαπόβλητα στο Αντ. Τρίτσης
Γωνιές ανα κύκλωσης και στα 11 χωριά του Δήμου Δοξάτου
Εγκρίθηκε η δωρεά της μελέτης
για τις νέες κερκίδες
του Δημοικού Σταδίου Δράμας
Ι Του Θανάση Πολυμένη
ΥΤΟ Πou περίμε ναν όλοι οι Δήμοι
Γαπότοπρόγραμμα
του Υπ. Εσωτερικν
- Αντ. Τρίτσης, ήρθε τεΙ λικά να πέσει ως .. καταΙ nέλτης με σχετική ΚΥΑ η
1 οποία δημοσιεύθηκε σε
Ι ΦΕΚ ην Πέμπτη 8 Απρ λίου 2021.
Στην ΚΥΑ ορίζεται
Ι πλέον το πλαφόν για
1 κάθε κατηγορία των
Ι Δήμων , με την ένοια με
1 ποιο συνολικό κονδύλιο
θα χφηματοδοτηθούν ,
ανάλογα με τα έργα πou
Ι έχουν καταθέσει , ή πρό 1 κειται να καταθέσουν
1 μέχρι τέλος Απριλίου,
Ι όπως έχει οριστεί με την πρτη παράταση που έχει τσης , ανεξαρτήτως αν συνολικά ξεπερνάνε το πλαφόν ,
1 πάρει . Σύμφωνα με τις κατηγορίες μέσω των οποίων
1 ορίζονται α Δήμοι , ο Δήμος Δράμας , έχειπάρει πλαφόν πέρα θα περμένουμε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία .
1 22 εκατπ. ευρ , και μέσω αυτν-προς το παρόν- καλείται να καταθέσει τις προτάσεις του.
Όπως γράφαμε και σε χeεσινό δημοσίευμα , χeες Πα - Μ. Μλεκάνης: Να γίνει προτεραιοποίηση
Του Θανόση Πολυμένη
Α ΠΟΛΥ σημαντική
πρόταση για τα βιοα
1 πάβλητα και τις γωνές
ανακύκλωσης , έχει εγκρίνει η
Οκονομική Εππροπή του
Δήμου Δοξάτου , προκεμένου
να εγκριθεί από το πρόγραμμα
του Υπ . Εσωτερικν Αντ. Τρί
δηλαδή ένα απορριμματοφόρο όχημα συλλογής οργανκν και
τους απαραίτητους
κάδους και σάκους
Επιρόσθετα περιλαμ
βάνει την προμήθεια
μεγάλων
( τριαξονικό φορτηγό
με γάντζο press containers , τράκτορα και
φορτηγό με γερανό ρασκευή 9 Απρλου, συνεδρίασε η Οικονομκή Επτροπή των προτάσεων
και αρπάγη ) , καθς του Δήμου Δράμας , με 17 τακτικά θέματα στην ημερή επίσης και τον απαραίΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
το οποίο έχει τεθεί για το Δήμο Δράμας και από εκεί κα
οχημάτων
Γιατί ακόμα δεν έχουμε δουκρνίσεις πς θα υπαλογί
ζεται αυτό το πλαφόν-.
τσηςΤο συνολικό έργο αφορά
στη διαχείριση των βοαποβλή
των της περιοχής ( καφές
κάδος ) , και παράλληλα στη
Σε δηλσεις του στονΠρωνό Τύπο , ο δημοτικός
1 σια διάταξη Ενα από τα παλύ σττουδαία θέματα, ήταν σύμβουλος της παράταξης της μείζονος αντπολίτευσης
ανάπτυξη γωνιν ανακύκλωσης σε όλα τητο εξοπλισμό να την ανάπτυξη του &- ί η έγκριση αποδοχής της δωρεάς των μελετν του κ Μλεκάνης, αναφορακά με το ζήτημα του Δημοτικού
τα χωρά του Δήμου Δοξάτου και έχε συ - κτύου των γωνν ανακύκλωσης και στα
νολικό προύπολογισμό 2522.177 ευρ.
1 έργου με τπλο:Κατασκευή κερδων και αθουσας προ- Σταδίου , σημείωσε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην
1 θέρμανσης του Δημοτικού Σταδίου (πρην Εθνικό) Δρά - ίει απoδεκτή η δωρεά της μελέτης- και τόνσε γενυκά
έντεκα χωριά (τpες γωνές σε κάθε ένα
Μντας στον Πρωνό Τύπο- η αντ - από τα μεγάλα χωρά και μία γωνά για μας- Πρόκεται για τη δωρεά μελετν οι οποες ότι nθανότητα θα υπάρξει πρόβλημα με το πλαφόν για
δήμαρχος Τεχνικν Εργων , Προγραμμα- κάθε μικρότισμού , Πληροφορικής Διαφάνειας και Ένα πρόγραμμα από τα παλιά .
Περιουσίας του Δήμου Δοξάτου κα . Κοή
1 υλαποήθηκαν από συνεργάτες του Δραμνού εφαπλιστή το Αντ. Τρίτσης- που τέθηe .
κ Αρη Θεοδωρίδη.
Όπως συμπλήρωσε μάλιστα , ο Μαμσάκος έχει
Το σύναλο των μελετν αυτν , βγάζει τελικά ένα έργο ανακονσει ότι υπέβαλαν απήσεις 16 οατ . ευργια τη
Η ίδια σημενει επίσης , ότι -σύντομα
Παπαζτου , τοίζει ότι η πρόταση αυτή θα υπογραφεί η σύμβαση του έργου της προύπολογισμού 4735.000 πλέον ΦΠΑ και το ατοίο ΔΕΥΑΔ, το κόστος για το Εθνκό ανέρχεται στα 6εκατ.
προετομάστηκε από τους υπαλλήλους κατασκευής σταμού μετα φόρτωσης ί αναμένεται τελικά να τεθεί προς χρηματοδότησης από με τον ΦΠΑ και την αθλητεκή ανάπλαση που eέλουν α
το πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης.
M. Τάσσου: Υπάρχουν και εξαιρέσες
Ι έργων από το πλαφόν
της Δεύθυνσης Περιβάλλοντος σε συ - απορρμμάτων στην περιοχή του χεμάρ
νεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Προ - ρου του Δοξάτου . Είναι ένα έργο η με
γραμματισμού και με τη βοήθεα της λέτη του οποίου εκπονήθηκε το 2013.
ειδικής επτροπής που συστάθηκε από επικαιροπαήθηκε η πρόταση και κατατέ την Οικονομική Επτροπή.
Ο ήίλος του έργου είνα: -Προμήθαα γραμμα Ανατολικής Μακεδονίας Θρά εξαπλισμού συλλογής-μεταφοράς βοα- κης , εν χρηματοδστήθηκε με απόφαση
ποβλήτων , μεταφοράς απορρμμάτων του Περφερειάρχη κυρίου Μέτιου στην
από το ΣΜΑ μεταφοράς ανακυκλσμων αρχή αυτής της διούσησης- .
και εξοπλισμού για τη δημουργία Γωνν Όπως εξηγεί - παρά το γεγονός ότι
κάνουν στον περφερειακό του Κορυλόβου φτάνουμε
ήδη στα 20 εκατ Ήδη έχει μεταφερθεί στο-Τρίτσης ο
παιδικός σταθμός της Χελμού στην ανάπλαση και η
Μλντας στον Πρωνό Τύπο ο αντδήμαρχος Προ - αγροτική οδοποία , πράγμα που είναι πάνω από 2 εκα .
1 γραμμαισμού και Διοικητικν Υπηρεσιν του Δήμου Επίσης , πήραμε απόφαση να υποβάλουμε και πρόταση
Δράμας κ. Τάσσου σχετικά με το ζήτημα του πλαφόν , για την ηλεκτραάνηση, που έχει μέσα πρόταση για rρo1 σημενει σχετικά : Αυτή την ρα έχει βγει ένα πλαφόν μήθεια αυτοκιήτων κτλ συν άλλα 2 εκατπ. ευρ. Με μα
122 εκατ. ευρ και φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις από πρόχειρη αναφορά , το πλαφόν το ξεπερνάμε ήδη κατά
θηκε το 2018 στο Εποειρησιακό Πρό1 αυτά Για παράδειγμα , εξαιρούνται από το πλαφόν οι
1 προτάσεις για το Ελλάδα 1821, όπου σχεδιάζουμε να
παλύ .
Όπως διαπιστνει επίσης, "δεν μπορούν να ίνουν
Ανακύκλωσης συνολικού προϋπολογι-κατά την πραηγούμενη δημοτική περίοδο καταθέσουμε πρόταση, εξαιρείται η πρόσκληση για τις όλα αυτά τα έργα, ανάλογα μ το Πλαφόν που τθεται
σμού 2.522.1 77,40 ευρ για χρηματοδό - υπήρχε δυατότητα χρηματοδότησης για
τηση από το πρόγραμμα Αντνης τη δημουργία Πράσνου Σημείου δηλαδή
ΤρίτσηςΌπως εξηγεί η κα . Παπαζτου στον γυαλί ηλεκτροκές και ηλεκτρονικές συΠρωινό Τύπο , το έργο περλαμβάνει σκευές , ογκδη, αλουμίνο κα. δεν είχε
τον απαραίτητο εξοπλισμό ια την ανά- προγραμματιστεί κάτι
πτυξη του καφέ κάδου στον Δήμο μας
1 Πράσνες Γωνες κα εξαιρείται μέρος έργων από τις για το Δήμο Δράμας- και είτε ότι κατέθε σε πρόταση
Ι προτάσεις της ΔΕΥΑΔ. Όπως εξηγεί ο κ Τάσσου , "εν-προς την Οικονομική Επιτροπή, την οπαία φέρεται να
1 τάσσονται και εξαιρούνται από το πλαφόν , και προτά - δέχθηκε και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
1 σεις από το -Φλόδημος. οι οποίες έχουν κατατεθείProjpct Δράμα 2020- . Τσιαμπούσης, "να συνεδριάσει
το Δημοτικό Συμβούλιο για να βάλα σε προτεραιότητα
ενός χρου συλλογής εδοκν ρευμάτων
1 αλλά δεν έχουν εγκριθεί.
Συμπλήρωσε ακόμα ο ίδος , ότι εμείς θα καταθέ - τον σχεδιασμό του Δήμου.
Ι σουμε όσες προτάσεις έχουμε στο πρόγραμμα Τρί
| σελ4η
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ .
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕΝN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/Μίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα