Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12.329
0,50 ε
Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Δράμας
Λύκεια και αυτοδιαγνωστικά
( self) τεστ Covid -19
Εγκαταστάθηκαν τρεις
μετρητές ρύπων
στο Κάτω Νευροκόπι
Παραλαβή της μελέτης
για την κατασκευή
κερκίδων στο Δημοτικό
Στάδιο Δράμας
Τι πρέπει να κάνουν
μαθητές, γονείς,
καθηγητές σχετικά με
τα αυτοδιαγνωστικά τεστ
Στη Δράμα
δυο αγνες
του Πανελλήνιου
Κυπέλλου
Στο πλαίσιο του έργου συστήματος
| παρακολούθησης μετεωρολογικν
| συνθηκν
Supermoto
70 χρόνια από τη γέννηση του Βασίλη Ξανθόπουλου το 1951
Δηλσεις του αντιπεριφερειάρχη Δράμας στον Πρωινό Τύπον
Συγκεντρθηκε και δόθηκε
στη δημοσιότητα το αρχείο
Εντός Απριλίου οι δημοπρατήσεις για
τη διθέσια καρέκλα και τον <Παππούν
στο Χιονοδρομικό
του μεγάλου Δραμινού Φυσικού
Από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
> Για το αρχείο του Βασίλη Ξανθόπουλου , μιλάει στον αΠ.Τ.>
η Δραμινή κα. Β. Παυλίδου
έντρο Φαλακρ
Τεχνικές λεπτομέρειες από τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου κ . Δ. Κυριαζίδη
Του Θανάση Πολυμένη
ΓΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΕΣ ημ
ρες , έχουμε δεχθεί
1στην εφημερίδα μας
παράπονα συμπολτν
μας , που αφορούν στο
Χιονοδρομκό Κέντρο Φ λακρού . Το ήτημα αυτό
αφορά στς εργασίες επδόρθωσης για την επανα
λεπουργία δύο αναβα τήρων που βρίσκονται
στο Χονοδρομικό Κέντρο
Η ζωή και το έργο του
Βασίλη Ξανθόπουλου
κειται για τον γνωστό σε
όλους αναβατήρα ως
Πaππού- καθς και τη
δθέσια καρέκλα.
α δυο αναβατήρες δεν
λεπουργούν εδ κι
πολλά χρόνα , εν έχει
γίνει ήδη μια μεγάλη προσπάθεια να χρηματοδοτηθούν
οι επιδιορθσεις αυτές από την Περιφέρε κα . Η δη.
όπως έχουμε δημοσεύσει και παλαιότερα , η Περφ
ρεια έχει εγκρίνει σχετικό κονδύλι ύψους 800.00 ευρ.
Τις μελέτες και τις τεχνικές εκθέσεις για την επιδιόρ
θωσή τους , έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τεχνικν Υπηρεσιν της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας .
.Παππούς εναι από τους παλαότερους αναβατή
ρες που έχουν ταποθετηθεί από τον Ελληνκό Ορεβα: τικό Σύλλογο Δράμας το 1978, εν ο δθέσιος έχει
ταποθετηθεί κάπου στο 2002.
α δύο αυτοί αναβατήρες, βρίσκονται σε ακνησία εδ νισμός του Χ.Κ Λαλιά , με φορέα το Δήμο Σερρν ,
και πάνω από 10 χρόνια περίπου , μετά από βλάβες που καθς θα αντικατασταθείο παλός αναβατήρας με ένα
έχουν υποστεί από το 2008 και το 2009. Και εφόσον δεν νέο ,σύγχρονο συρόμενο ηλεκτρονικό κεκλμένο αναβα μπόρεσαν να διορθωθούν άμεσα εκείνη την εποχή, μετά τήρα, δυναμικότητας 900 ατόμων ανά ρα. ο αναβατήτα προβλήματα παρέμεναν . Και ένας από τους λόγους ρας αυτός θα καλύψει τις ανάγκες αθλητν , μαθητν
εναι λόγω των προβλημάτων που υπήρξαν στη συνέχεια και επισκεπτν για εκμάθηση και προπόνηση σε όλα τα
μετο Χ.ΚΦ , αλλαγές διούνησης και άλλα πολλά και έτσι αθλήματα του χεμερνού σκι .
φτάσαμε μέχρι σήμερα .
Σήμερα , η επιδιόρθωσή τους κρίνεται περισσότερο
αναγκαία παρά ποτέ . Η Περφέρεια Αν . Μακεδονίας-ριφερειάρχη Δράμας κ . ιργο Παπαδόπουλο , ο οποίος
Θράκης έχει εγκρίνει ένα συνολικό ποσό χρηματοδότη- μας ενημέρωσε ότι μέσα στον Απρίλιο θα έχουμε τη δησης 800.000 ευρ . Αυπή την ρα , οι μελέτες και τεχν- μοπράτηση του έργου . Όπως τόνισε συγκεκρμένα ,
κές εκθέσεις που αφορούν τις επιδιορθσεις των δύο έχει Υνει πολλή δουλεκά μέχρι σήμερα , και πλέον
αναβατήρων βρίσκονται στις τελικές διαδικασίες Η αλή - έχουμε στα χέρια μας και την περβαλλοντική άδεια,
θεα εναι ότι μεταξύ άλλων , η πανδημία του Covd -19 , οπότε προχωράμε.
έβαλε κι εδ το χέρι της και κάποια πράγματα καθυστέΤου Θανάση Πολυμένη
Α σημαντική διαδ | κτυακή εκδήλωση
thopoulos. physics.uoc.gr
και περλαμβάνει σημε
σεις, επιστολές , εργα
σίες και φωτογραφικό
υλικό από τη ζωή και το
έργο του , καθς και εν.
τυπσεις φλων , μαθητν και συνεργατν του
για τον ίδιο
Πουλίδου: Ένα σημα.ντικό και ιστορικό α χείο
Από τους βασικούς ομτο απόγευμα της Πέμπτης 8
Απριλίου , από το Τμήμα Φυ
σικής του Πανεπιστημμου
Κρήτης σε συνεργασία με
το ίνσταούτο Αστροφυσ κής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ( 1T.Ε).
να τιμήσει τη μνήμη του αeί.
μνηστου Δραμινού καθη - Η κα. Βασιλική Παυλίδου
γητή Βασίλη Ξανθόπουλου . Αναπληρτρια Καθηγήτρ- λητές στη διαδικτυακή
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης , α του Τμήματος Φυσικής εκδήλωση για την παρουσε συνεργασία με το 1T.Ε , Του Πανεπιστημου Κρή- σίαση του αρχείου , ήταν
έχει ετομάσει και έδωσε της.
στη δημοσιότητα χθες , το
ψηφιοποημένο αρχείο του Βασίλη Ξαν - τρια του Τμήματος Φυσικής του Πανεπι θόπουλου , καθηγητή και πρην Προ - στημίου Κρήτης. Η κα . Παυλίδου φέρει
έδρου του Τμήματος Φυσικής , με την την καταγωγή της από τη Δράμα και η
ευκαιρία των εβδομήντα χρόνων από τη διάλεξή της είε τίτλο: Το αρχείο του
γέννησή του.
Ο Βασίλης Ξανθόπουλος γενήθηκε λυψη μετά από 29 έτη ,
στις 8 Απριλίου 1951 στη Δράμα και
έλαβε το δδακτορικό του από το Πανε - την κα . Παυλίδου , η οποία ευγενς δέχ
πιστήμο του Σικάγο (ΗΠΑ) το 1978. Υτη- θηκε να μας μιλήσει oχετικά με τη ανά
ρέτησε ως καθηγητής του Τμήματος δειξη ενός τόσου σημαντικού αρχείου Η
Φυσικής και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ κα . Παυλίδου είναι εκείνη που άνοιξε το
του ΕΚΕΚIΤΕ από το 1982 εν διατέ αρχείο του αεμνηστου Βασλη Ξανθόλεσε Πρόε δρος του Τμήματος Φυσικής πουλου και στη συνέχεια προχρησαν
από το 1987 έως τον πρόωρο χαμό του στη δημιουργία ενός συνολικού αρχείου
στις 27 Νοεμβρίου 1990. Ήταν διεθνς που ανοίγει πλέον για το κανό.
γνωστός για τη συνεισφορά του στη Θ .
ωρητική Αστροφυσική και τη Γενική Θε δου, "βρήκαμε ομλίες που είχε δσει .
ωρία της Σχετικότητας.
Το ψηφοποιημένο αρχείο του είναι δια- δοτες διδακτικές σημεκσεις.
θέσιμο στην στοσελίδα : ittps://an Με τη χρηματοδότηση αυτή, αναμένεται ο εκσυγχροη κα. Βασιλική Παιλίδου ,
Αναπληρτρια καθηγήΒασλη Ξανθόπουλου-Μια νέα ανακάΠαπαδόπουλος: Εντός του Απρλίου
Ο-Πρωνός Τύπος-, επικοιννησε χθες με τον αντπε
ο-Πρωνός Τίπος - επικοιννησε με
Όπως εξήγησε μάλιστα , "για να το καταλάβουμε όλοι .
δεν γίνεται άμεσα ένα έργο χωρίς να έχεις τις απαπού μενες άδειες . Πα να ποκηρυχθεί το έργο έπρεπε να
ρησαν.
Η αφορμή των παραπόνων
Αφορμήτων έντονων Παραπόνων συμπολπν μας που υπάρξυν πρτα οιτεχνκές εκθέσες και αυτό άναι κάτι
αγαπούν το χιόν και το σκι είναι ότι μάλις τις προηγού- που συνεπάγεται , εν χφαάζονται και οι τεχνικές προ μενες ημέρες, ανακονθηκε μα χρηματοδότηση ύψους
15εκατ. ευρ, από το Υπουργείο Υποδομoν και Mer mρεσια έχει δεσμευτεί πλέον ότι μέσα
φορν , για το Χιονοδρομκό Κέντρο Λαλιά Σερρ .
Όπως μας κάνει γνωστό η κα . Παυλίσημεισεις από συνεντεύξεις του , ανέκ στο μήνα το έργο θα έχει δημοπρατηθεί.
| σελ.Αη
σελΑη
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22184
Ηπείρου & 1 Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα