Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Παρασκευή
9Άπριλίου 2021
Δ Χαιρετισμοί Εύψυχίου μάρτ. Βαδίμου Ιερομ
Σελήνη 27 ή μερν ! Ανατολή ήλίου 6.58-Δύσις 7.56
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία εως 15β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ηλιοφάνεια και βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 15β.
Αριθμ. φύλ .41928
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ EΧΟΥΜΕΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣΤΟΥ>
Τά <φέλνεν στόν κύριο Σημίτη
γιά νά ...οί συνοδοιπόροι!
τα άκούσουν
οι συνοδοιπ
Καίλοιπά κέντρα-Τό πλήρες περιεχόμενο τής άπαντήσεως τοϋ πρην Πρωθυπουργού
στόν προκάτοχό του γιά τό Ελσίνκ,
την Τουρκα , την Χάγη καί τήν ΑΟΖ
πρέπει να πείθει άπαντες ότι αυτή ή τέλεσε άφορμή για νά λύσει ό κύριάντοχή είναι μεγάλη , άποφασισμέ- ος Καραμανλής τήν σιωπή του άπό
τό 2009 στρεφόμενος πρτη φορά
άπό τότε κατά πολιτικού άντιπάλου
ΣΤΗΝ τελευταία δημοσία παρέμ-μέ τήν αύριανή Επέτειο του Όχι ή
βασή του έπί τν έθνικν θεμάτων
ή όποία έγινε παραμονές της 28ης
Όκτωβρίου 2019 στήν Θεσσαλονίκη ό πρην Πρωθυπουργός Κστας Καραμανλής άπηύθυνε σέ συμ
μάχους και έταίρους τήν έξής προειδοποίηση:
Ελλάδα άπορρίπτει τήν έπικράτη
ση της ίσχύος έναντι του δικαίου.
Γ' αύτό καί συστάσεις καί προτροπές πού μάς καλούν τάχα να " λογικευτούμε καί να τάβρουμε", πολύ δέ
περισσότερο πιέσεις φίλων, συμμά
χων ή έταιρων , δέν γίνονται δεκτές
νη καί άμετακίνητη>.
.Θέλουμε μέν καλές σχέσεις μέ άν προσκρούουν στό έθνικό συμφ όλους τούς γείτονές μας . Πιστεύουμε στό διάλογο . Μέ δλους θέλου- ρασπιζόμαστε τά δίκαια και τά συμμε νά συνεργαστούμε. Άλλά δέν φέροντα της Ελλάδας. Στή Θράμας πτοούν άπειλές καί έκβιασμοί.
Γιατί, όπως ήδη έλέχθη άναφορικά
"Εκτοτε έκύλησε τολύ νερό στ '
αύλάκι καθς ή μείζων κρίσις πού
προεκλήθη στίς σχέσεις των δύο
χωρν στό Αίγαίο τό περασμένο καλοκαίρι όδήγησε στήν έπανάληψη
τν διερευνητικν συνομιλιν . Η
άπρόκλητη και όξεία έπίθεσις πού
έξαπέλυσε στό πρόσωπο του κυρίου
Καραμανλή ό προκάτοχός του στήν αφορετικές άντιλήψεις μέ τόν κύριο
πρωθυπουργία Κστας Σημίτης για
τήν έγκατάλειψη του Ελσίνκι άπετης τάξεως εύκαιρία γιά νά άποσταλεί νέο έπικαιροποιημένο μήνυμα
πρός τούς συμμάχους και συνοδοιπόρους άνάλογο τής Θεσσαλονίκης
Ήάκροτελεύτιος φράσις της δηλσεως πού άκολουθεί ότι κέχουμε διρον. Χρέος δικό μας είναι να ύπεΣημίτη και δσους συμερίζονται τίς
κη, στό Αίγαίο, στήν Κύπρομετριέται ή άντοχή του Ελληνισμού . Καί δημοψήφισμα του 2015
" Ό Κόστας Καραμανλής στό μήνυμα πού είχε άπευθύνει στό
Συνέχεια στήν σελ. 4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Κρίση χρέους
καί μνημόνια βλέπει
ξανά ό Τόμσεν
Η Ελλάς ς ψέμα του Κλίντον
Παρητήθη αίφνιδίως
δίμάμης τής Άγίας Σοφίας
ΜΕΛΕΤΩ άπό έχθές μέ έξαιρετικό ένδιαφέρον την χειριστν όπως του κυρίου Τάσου Γιαννίτση καί του
συλλογική έκδοση Η στρατηγική του Ελσίνκ, 20+1 κυρίου Χρήστου Ροζάκη. Δέν θά πω πολλά σήμερα
χρόνια μετά (σέ έπιμέλεια του καθηγητή Παναγιτη γιά τήν τοποθέτηση Αποστολίδη, ό όποίος καίτοι έπ
Τσάκωνα ), τήν όποία είχε τήν καλοσύνη νά μού άπο - κεφαλής της άντιπροσωπίας μας στίς διερευνητιστείλει ο φλος έκδότης Άνδρέας Σιδέρης, ό όποίος κές έπαφές μέ τήν Τουρκία πράττει κάτι διπλωμαήγειται τού παλαιότερου έκδοτικού οίκου τής χ- τικά άδιανόητο: ύποστηρίζει δημοσίως ότι έχει άδυΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ γιά τό μέλλον της
Ελλάδος έντός της Εύρωζνης, λόγφ
τν παθογενειν πού γεννα τό πελατει
ακό σύστημα , δήλωσεδ πρην έπί κε φαλής του κλιμακίου του Διεθνούς Νομισματικοϋ Ταμείου στήν χρα μας, δ
γνωστός κ . Πλ Τόμσεν. Μιλντας στό
συνέδριο τού Economist μέ θέμα Ελλά
δα: 200 χρόνια οίκονομικής έπιβίωσηςν
δσυνταξιούχος σήμερα κ. Τόμσεν προειδοποίησε γιά έπανάληνη τν λαθν το
παρελθόντος και ύπεγράμμισε ότι ή άπόφασις έντάξεως της Ελλάδος στήν Εύρωζνη ήταν καθαρά πολιτικήν και δέν
είχε οίκονομική ύπόστασην. Ταυτοχρόνως προέβλεψε νέα κρίση χρέους στήν
Συνέχεια στήν σελ. 2
ρας: μόλις το 1891 ίδρυσε ό προπάτοράς του Ιωνατίσει ή θέση της χρας λόγω τής κατάθεσης των
άννης Σιδέρης τόν έκδοτικό οίκο , ό όποιος ασφρα - τουρκικν συντεταγμένων στόν OΗΕ καί λόγω του
γίστηκε" άπό τήν συνεργασία του μέ τόν Γεργιο τουρκολιβυκου μνημονίου. Άκόμη καίάν ίσχυε αύτό
Δροσίνη . Η έκδοση προκαλεί ήδη πολιτική άντιπα--η Ελλάς έχει τά διπλωματικά όπλα γιά να μήν ίσχύει- δέν λέγεται ποτέ δημοσίως άπό έπί κεφαλής διράθεση καθς ό πρην Πρωθυπουργός Κστας Καραμανλής άπάντησε χθές μέ μακροσκελή δήλωσή απραγματευτή! Θά έπικεντρωθ λοιπόν στό καλοτου στόν προκάτοχό του Κστα Σημίτη για όλα όσα Υραμμένο καί εύανάγνωστο κείμενο του Γιργου
(σελ. 5 )
Παπανδρέου, ο όποιος άποκαλύπτει τόν τρόπο σκέψης όλόκληρου αυτου τού μπλόκ τήν έπίμαχη περίστόσο ότι το βιβλίο αύτό παρουσιάζει γενικωτερο οδο. Θά έξαιρέσω άπό τηνάνάλυση τήν έπιτυχία της
ένδιαφέρον γιατί σέ αυτό κατατίθενται οι άποψεις ένταξης τής Κύπρου στήν ΕΕ , ή όποία όπως άποτων χειριστν κορυφαίων θεμάτων της έξωτερικης καλύπτει ο Παπανδρέου εύνοήθηκε άπό τήν άδημας πολιτικής σέ μιά κρίσιμη περίοδο τής ελληνικης μονία της Κομμισσιόν νάπροχωρήσει την ένταξη
ίστορίας και ξεδιπλνεται άναλυτικς ή φλοσοφία έννέα κρατν της τέως άνατολικής Εύρπης στούς
και ένός όλόκληρου μπλόκσκέψης της έξωτερικής κόλπους της . Αυτονοήτως ή Έλλάς προειδοποίησε
ότι ή διεύρυνση δέν θά προχωροϋσε άν ή Κύπρος
υποστηρίζει μέ τό κείμενό του σέ αυτήν . Θεωρω
Η κατάρα
τν δανείων
Γράφει ό Βύρων ΓΠολύδωρας
μας πολιτικής. Του λεγόμενου έκσυγχρονιστικού.
ΑΠΟ τό 1824, άπό τά πρτα δάνεια
της Αγγλίας μέχρι σήμερα, ή ίδια ίστορία . Οι τραπεζίτες φοροϋν τά ήμίψηλα καπέλα τους και τις μαυρες ρεντιγκότες τους μέ μιά χρυσή άλυσί
δα στό γιλέκο τους καί όρμουν. Όπου
πελάτες . Όπου δυστυχισμένοι ίθαγενείς, πού τούς προσκαλούν γιά νά
τούς βγάλουν άπό τά οίκονομικά άδιέξοδά τους. Καί οι κυβερνητικοί πωλουν έλπίδα και αίσιοδοξία μέσω τν
δανείων πού διαχειρίζονται . Όμως
τά δάνεια δέν έξοφλουνται ποτέ . Καί
δέν φθάνουν στόν λαό ποτέ. Αύτό
είναι μαθηματικό άξίωμα. Στήν καλύτερη, νά έξυπηρετηθούν. Άλλά οϋτε
αυτό είναι εύκολο ή έφικτό . Γιά νά
έξυπηρετηθεί ένα δάνειο άπαιτείται
ή σύναψη ένός άλλου, νέου δανείου.
Έχω ήδη μελετήσει τά κείμενα τν πρην Πρω - μας δέν γινόταν δεκτή στούς κόλπους της Ένωθυπουργν Κστα Σημίτη και Γιργου Παπανδρέ - σης. Η συγκυρία εύνόησε τήν στρατηγική. Ο πρ
ου καθς καί τήν άνάλυση του πρέσβη Παύλου Απο- ην Πρωθυπουργός κύριος Παπανδρέου άποφεύγοστολίδη, ό όποιος όρίστηκε μετά τό Έλσίνκι έπί κεφαλής διερευνήτικν συνομιλιν άλλά καί τρα . στην συμφωνία άπεμπλοκής των Ιμίων πού όδήγησε
Έκκρεμει ή μελέτη κειμένων των έπίσης άρμοδίων
Η Παγίς τής Ένδειας
του Παύλου Τιμοθέου
ντας όπως ό διάβολος τό λιβάνι νά κάνει άναφορές
Λεπτομέρειες στήν σελ. 8
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ελληνες
έπιχειρηματολογούν
ύπέρ άπαιτήσεων
της Τουρκίας
Ρευστό γιά ένα μήνα
έχουν οί μικρομεσαϊες
έπιχειρήσεις
Folli Follie: Παραπομπή
σέ δίκη της οίκογενείας
Κουτσολιούτσου
του Ανδρέα Σταλίδη
Λεπτομέρειες στήν σελ. 6
Μία πρόταση Κοινωνικού
Μετασχηματισμού καί
Εθνικής Επαναχάραξης
ΠΑ μόλις ένα μήνα έπαρκούν τά ταμειακά διαθέσιμα πού έχει ή μία στίς δύο μικρομεσαϊες έπιχειρήσεις όπως προκύπτει άπό τά στοιχεία της έξαμηνιαίας έρεύνης οίκονομικού κλίματος γιά τις μικρές καί
πολύ μικρές έπιχειρήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Οί προβλέψεις μόνον εύοίωνες δέν προδιαγράφονται για την
ΝΑ ΚΑΘΙΣΟΥΝ στό έδλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων δίδρυτής της Folli Follie Δημήτρης Κουτσολιούτσος, ο υίός του και μέχρι πρό τι ,
νος δ ίσχυρός άνδρας τής έταιρείας Τζρτζης Κουτσολιούτσος, ή σύζυγος του ίδρυτού Καίτη Κουτσολιούτσου καί άκόμη 18 άτομα για τήν ύπόθεση μέ τούς
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 5
pontosnews
του Αθανασίου Κατσικίδη
Συνέχεια στήν σελ. 2
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
Ποντιακά χαπέρα. !
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Το έμβόλιο καί οί πιθανές παρενέργειες
ανασχεδιασμένη
νέα έκδοση
ΠΕΝΝΙΕΣ
νετο θά έκανα , άν αυτό είχε
ναίκα άπό έπιπλοκές! μού προταθεί . Το θέμα είναι νά
φέρουν τά τρία μηνύματα μέ ρτησε παλιά , καλή φί - λέει , πραγματικά θορυβη- έμβολιαστούμε έγκαίρως καί
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
σανν τά τηλέφωνα . Τελικά θά πας να τό κάνεις; >
νs ήλικίες . Πέθανε και μιά γυΕίναι άκόμη μεσημέρι. Στίς 19.07 , όπως άναΠΕΡΙΕΡΓΑ
δσο γίνεται περισσότεροι,
στε να διασφαλιστεί μία
σοβαρής μορφής άνοσία καιί
νά άρχίσουμε νά μπαίνουμε
στόν κανονικό τρόπο ζωήρ
τής άπαντ. Κι έδ έρχεται
μένη , Ελα , βρέ παιδί μου!
Ισάριθμα e.mail, ά έμβο- θά τό κάνω! Υπάρχει λόγος Νομίζω ότι θά μού χορηγήσουν τό Pizer διότι ή δεύsms που έχω λάβει καί τά
λη. Καί βέβαια θά πάω και
Η όλλανδική άστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο
γιά δύο ύποθέσεις κλοπής πινάκων τν Όλλανδν
μέτρ τής ζωγραφικής Βίνσεντ βάν Γκόνγκ καί
Φράνς Χάλς άπό μουσεία πού ήσαν κλειστά
λόγω της πανδημίας . Έκπρόσωπος Τής άστυνομίας άνέφερε πς οί πίνακες δέν έχουν άνακτηθε
Συνέχεια στήν σελ. 5
νά μήν πάω;> άπάντησα .
<Μά , δέν διαβάζεις τί γράλιαστ στό έμβολιαστικό
κέντρο το Τζαννείου Noσοκομείου , στόν Πειραιά . Το
είχα γνωστοποιήσει σέ άφκ
τους φίλους και χθές , <έσπατερη δόση ά γίνει σέ είκοσι
φουν; Υπήρξαν παρενέργει- μία ήμέρες άπό σήμερα, άλλά
σέ βεβαι ότι και τής Astra
και τής κάστρα μή μέ μαλ es, ή Γερμανία περιορίζει τό
AstraZeneca σέ συγκεριμέ
www.pontosnews.gr
Συνέχεια στήν σελ . 4
09-04-2021