Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

8oC, 15:00

14oC, 21:00

9oC - Υγρασία 35%-97% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:12 - Δύση ηλίου: 20:11

€0.80

Ãñáö(áê)éêüôçôåò êáé Êáðåôáíéëßêéá

Η Κέρκυρα απέδειξε περίτρανα όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα του οίκου της. Παράδειγμα τα σκουπίδια. Οι Αρχές της διαχρονικά υπολείπονται αυτής της ανάγκης. Ό, τι άλλο είναι απλώς δικαιολογία, διότι και χρήματα ξοδεύτηκαν, και ευκαιρίες υπήρξαν. Τι θα έπρεπε να
γίνει; Κατ’ αρχάς να συγκροτηθεί ο Φορέας διαχείρισης στο επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας (παλαιότερα, του νομού). Κι όταν λέμε να συγκροτηθεί, ο τόνος δεν πάει στην πολιτική συγκρότηση αλλά στην υπηρεσιακή, τεχνική, διοικητική. Με στελεχική επάρκεια, και πόρων βεβαίως.
Παραλλήλως δια της εφαρμογής ενός χωροταξικού, πολεδομικού σχεδίου στο ίδιο επίπεδο και κλίμακα, να ξεχωρίσει την αναγκαία γη για τις οχλούσες χρήσεις και να χωροθετήσει τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για τη διαλογή, την επεξεργασία, τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων. 3»

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5332

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ ΠΡΙΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ

ÔÜãêï ìå 20 ÷éë. ôüíïõò óêïõðßäéá

Ãéáôß ç Õäñáßïõ
Ýóôçóå ôïí ceo
ôïõ ÖÏÄÓÁ

ÎáíÜ åìðüäéï óôï ÅÊÁ ôá óôáèìåõìÝíá ï÷Þìáôá

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

Ο διαβαθμιδικός ΦΟΔΣΑ με
πολιορκητικό κριό τον Μ. Γραφάκο, γ.γ. διαχείρισης στερεών
αποβλήτων, διεκδικεί την παράδοση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Το μπρα ντε φερ παίζεται
με επίδικο την τύχη των συσσωρευμένων περίπου 20 χιλ.
τόνων σκουπιδιών πέριξ των
παλιών κυττάρων κι ενώ η εργολαβία αποκατάστασής τους
έχει σταματήσει.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εξακολουθεί να θέτει ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο το πρόβλημα των σταθμευμένων αυτοκινήτων που εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Photo: FB Giannis Bonetis/ Τα παράπονά σου στον Δήμαρχο. 5»

ÓõíäéêÜôï åñãáæïìÝíùí
ôïõñéóìïý: ÐñïóâëçôéêÞ ç
áðüöáóç ôïõ ðåñéöåñåéáêïý
óõìâïõëßïõ 10»

ÆùíôáíÞ äéáäéêôõáêÞ
åêäÞëùóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ
Éïíßùí ÍÞóùí ãéá ôç
Äçìüóéá Õãåßá 4»

8 óôçí ÊÝñêõñá. 3228 íÝá êñïýóìáôá ðáíåëëáäéêÜ 6»

ÐÝèáíå áðü êïñïíïúü ï
éóôïñéêüò ðñüåäñïò ôïõ ÓÅÃÁÓ,
Âáóßëçò ÓåâáóôÞò 13»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα