Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

9oC, 15:00

12oC, 21:00

9oC - Υγρασία 34%-90% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:14 - Δύση ηλίου: 20:10

€0.80

Ç êñéôéêÞ ôçí åðï÷Þ ôïõ êïñïíïúïý

Με επιφύλαξη. Αυτές οι γραμμές περί εμβολιασμού. Όχι γενικά αλλά με αφορμή την συνέντευξη Τύπου των Βρετανών αξιωματούχων
Υγείας για το ΑstraΖeneca. Με επιφύλαξη και υποχρεωτικά σε πρώτο πρόσωπο και ενυπόγραφα, το σημείωμα της σύνταξης, εφόσον ο γράφων πήρε ήδη την πρώτη δόση με το επίμαχο σκεύασμα. Είναι επικίνδυνο; Οι απαντήσεις είναι όλες στατιστικού χαρακτήρα, απ’ όπου κι αν προέρχονται. Από την ευρωπαϊκή ρυθμιστική Αρχή φαρμάκων (ΕΜΑ) έως τον εθνικό λοιμωξιολόγο,
Τσιόδρα, όλες οι απαντήσεις είναι στατιστικές. Του τύπου, τόσες περιπτώσεις στα τόσα εκατ. εμβολιασμούς σε σύγκριση με τόσους θανάτους στις τόσες λοιμώξεις. 3»

Πέμπτη 8 Απριλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5331

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Áíïßãïõí îáíÜ ôá Ëýêåéá

ÁíôéèÝóåéò áíÜìåóá
óôïõò åéäéêïýò

ΑΘΗΝΑ. Τη Δευτέρα 12 Απριλίου τα λύκεια της χώρας θα
επιστρέψουν στη διά ζώσης
λειτουργία. Η επιτροπή των
λοιμωξιολόγων, έκανε δεκτή
την εισήγηση της ηγεσίας του
υπουργείου Παιδείας.
Όπως διευκρινίστηκε, η επαναλειτουργία αφορά και τις περιοχές της Θεσσαλονίκης, της
Αχαΐας και της Κοζάνης.
ΣΕΛΙΔΑ

4»

Ìå ôï üðëï ðáñÜ ðüäá, ïé îåíïäï÷ïûðÜëëçëïé

Οι συσκέψεις θα συνεχιστούν και μετά την κινητοποίηση στις 9 Απριλίου μπροστά στην κλιμάκωση του αγώνα (20
Απριλίου) και το επικείμενο άνοιγμα της τουριστικής σεζόν. ΣΕΛΙΔΑ 10»

Äåí åß÷å åìâïëéáóôåß
ï äéåõèõíôÞò ôïõ Áã.
Ðáýëïõ, ðïõ ðÝèáíå
(62) áðü êïñïíïúü 5»

Íá ìç ÷ïñçãåßôáé ôï åìâüëéï
ôçò AstraZeneca óôïõò êÜôù
ôùí 30 åôþí, áðïöÜóéóáí
óôçí Áããëßá 5»

ÄÝêá íÝá êñïýóìáôá óôçí ÊÝñêõñá, 41 óôá ÃéÜííåíá 6»

Ðßåóç óùìáôåßùí êáé áêáäçìéþí
ãéá åðéóôñïöÞ óå ðñïðïíÞóåéò 15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα