Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)_
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . Ε ΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
7Απριλίου 2021
Καλλιοπίου καί Ακυλίνης μαρτ
Γεωργίου όσ. έπισκ . Μυτιλήνης
Σελήνη 25ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7.01,-Δύσις 7.54
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί νοτιοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 21β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και νότιοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 17β.
Αριθμ. φύλ. 4192
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
Απόπειρα έπιβολής της του ρκικής
στά πομακοχρια τής Θράκης!
ΉΕστίαν άποκαλύπτει δίγλωσσο
έγγραφο τοϋ Δήμου Μύκης πρός τούς μουσουλμάνους κατοίκους
ΠΡΟΜΗΝΟΣ ή Εστίων έδέχθη μία καταγγελία . Πολίτες τής Ξάνθης μας άνέφε - Sahin όνομάζουν οί Τουρκοι στήν γλσσα
ραν ότι έδέχθησαν κλήση για έμβολιασμό
στά κινητά τους-είς άπάντησιν προηγού- iskece. Hastanesi στήν τουρκική όνομάμενης δικής τους-στά τουρκικά! Πιό συ γκεκριμένα ή καταγγελία πού έτέθη τοτε ύπ' όψιν μας ήταν ή έξής Ελην δη- φύσεως τής έργασίας του δέν ήθελε να
μόσιος ύπάλληλος, τόν όποίο τό σύστη
μα έμβολιασμού προγραμμάτισε νά κάνει
τό έμβόλιό του στό Κέντρο 'Υγείας του
όρεινού Πομακικού χωριού Εχίνος, έδέ ΟΔιευθυντής της
χθη κλήση άπό τό συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα στό κινητό του , στήν όθο - Έχίνου ζητντας τόν διευθυντή του, άλλά
νη του όποίου δέν ένεφανίσθη ό άριθμός είς μάτην. Εκείνος δέν τού άπήντησε ποτου τηλεφνου άπλς άλλά και ή έπω
νυμία του! Καί μάλιστα άναβαθμισμένη: τής Ξάνθης άλλά ούτε και έκείνοι μπόρε
άπό Κέντρο Υγείας σέ νοσοκομείο. Στά
τουρκικά . Σύμφωνα μέ την καταγγελία ,
ένεφανίσθη στήν όθόνη του κινητού του
Σήμερα όμως μέ άπόσταση μηνός γί- γλσσες, στά έλληνικά και στά τουρκικά
νεται άντιλη πτό έγγράφως , μέ άποδεί- γιά την παράταση της ήμερομηνίας λήξεξεις αύτήν τήν φορά , ότι πράγματι στήν
όρεινή Ξάνθη, στά άποκαλούμενα Πο μακοχρια, πλησίον τής έλληνοβουλγα-μέ άπόφαση του δημοτικού συμβουλίου
ρικής μεθορίου, γίνεται προσπάθεια έπι
βολής της τουρκικής γλσσης σέ δημόσια έγγραφα θεσμν τής μειονότητος. Οι
άποδείξεις πού παρουσιάζουμε δέν προ- πληρωθούν έως 30/4/2021 χωρίς προσαυέρχονται άπό τό Κέντρο Υγείας Εχίνου.
Έκεί, άν τελικς συνέβη κάτι , δέν άπεδείχθη και δέν μπορούμε νά ίσχυριστούμε είς άπταιστον τουρκικήν. Η λέξις άναότι συνέβη. Στόν Δήμο Μύκης όμως συνέβη. Το έγραφο πού παραθέτουμε προέρχεται άπό την ύπηρεσία ύδρεύσεως του
Δήμου Μύκης και φέρει ήμερομηνία 31
Μαρτίου 2021. Πολύ πρόσφατη . Σέ αύτό ,
όπως κάλλιστα μπορείτε να διαπιστσετε, οι κάτοικοι ένημερνονται σε δύο
μήνυμα κλήσεως άπό το Sahin Hastanesi.
ως τν λογαριασμν ύδρεύσεως. Σέ αυτό
άναφέρεται κατ' άρχάς στά έλληνικά ότι
τους τόν Εχίνο όπως και τήν Ξάνθη Cece
ζεται τό νοσοκομείο , Η καταγγελία ήταν
σοβαρή, άλλά ό καταγγέλλων λόγφ τής
δόθηκε παράταση πληρωμής ένός μήνω .
και πς κόσοι λογαριασμοί έχουν ήμερομηνία λήξης 31/3/2021 θά μπορούν νά
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
κάνει τήν καταγγελία έπωνύμως ούτε να
μας άποστείλει άντίγραφο της κλήσεως .
ε της Εστίας έπικοιννησε κατόπιν αύτού μέ τό Κέντρο 'Υγείας
ξήσειςν. Το ίδιο κείμενο άκριβς παρετίθετο στήν άμέσως έπόμενη παράγραφο
κοίνωσις άντικαθίσταται άπό τηντουρκι
κή λέξη