Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Απριλίου
(Κδημερινή οικονομική ειδική εgμρίδ Διακηρύβων Δημοτροσιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7332
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Απόφαση.
βόμβα για
τα αναδρομικά
των επικουρικν
συντάξεων
για τον μετασχη ματισμό
τns αγροτικής οικονομίαs
ανέρχεται το ποσό που
θα γεφυρσειν το σή .
μεραμε τη μετά Cονid εποχή , χρήματα τα
οποία θα κατευθυνΣε 800 εκατ. ευρ ψης προβλέπονται για
αρδευτικά μέσω ΣΔΙΤ
200 εκατ. ευρ , η εκτί.
μηση είναι ότι ο προυπολογισμός
Αναδρομικά για τις
περικοπέςς των επικουρικν συντάξεων
για χιλιάδες συνταξι ούχους τραπεζουπαλ.
λήλους , αποφάσισε
το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνν σύμ.
φωνα με πρόσφατη
απόφαση του .
Ειδικότερα σύμ
συνέχεια στην 11
έργων που, τελικς ,
θα γίνουν θα φθάσει
τα 750 εκατ . ευρ.
Ο υπολογισμός nου
υπάρχει είναι ότι τα
και τα οποία περιλαμ- χρήματα που προβλέ
πονται στο Εθνικό Σχ διο Ανάκαμψης για τον
Τα 800 εκατ . ευρ αγροδιατροφικό τομέα
δεν είναι μόνο τα 800
εκατ. ευρ που έχουν
προϋπολογισθεί
άμεσα- αλλά σημείθούν στην ανάπτυξη
και στον μετασχηματι .
σμό της ελληνικής
αγροτικής οικονομίας
βάνονται στο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης.
στην πράξη είναι πολύ
περισσότερα
είτε θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για
συμπράξεις μέσω ΣΔΙΤ
είτε θα προκαλέσουν
μόχλευση πολύ περισσοτέρων
σεων- , δήλωσαν στο
σουν μόχλευση και επί
πλέον ενός δισ ευρ,
καθς θα κινητοποι
τουλάχιστον
συμπληρωματικά με το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης για τη χρηματοδό.
τηση έργων ποu θα
επλεγούν, Τpος την
ίδια κατεύθυνση της
Συμφωνίας, και του ψηφια κού μετασχηματισμού .
Σύμφωνα πάντως , με
στελέχη του ΥΠΑΑΤ
μων. Χαρακτηριστικό αυτόν της πάσινης γράμματος Αγροτικής "πρόθεση της κυβέρ
νησης είναι τα μεγάλα
συνέχεια στην 10
ωσαν τα ίδια στελέχη ηθεί
Πρόγραμμα
επαγγελματικής
κατάρτισns με
πιστοποίηση
ΟΑΕΔ-Goog le
για νέουs
ανέργουs
τον ιδιωτικό
δισ, καθς δράσεις τομέαν . Στα 800 εκατ.
του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης θα πρέπει
να προστεθεί και το 1,6
δισ. ευρ του Προ ίσως και πάνω από 2
επενδύ.
"Πράσινης
αφορούν
ΑΠΕ-ΜΠΕστελέχη του αγροδιατροφή περ.
υπουργείου Αγροτικής λαμβάνονται και σε άλ
Ανάπτυξης και Τροφί- λους τομείς , κυρίως σε
Ανάπτυξης
μένεται να προκαλέ - καθς αυτό κινείται
είναι ότι εν στο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμμετάβασης , εν ανα "Γέφυρα 2 :
Σε λειτουργία
η πλατφόρμα
Περισσότερες από
3.370 αιτήσεις υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο δωρεάν εξ
αποστάσεως
γραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με
πιστοποίηση
ανέργων ηλικίας έως
29 ετν . Η νέα δράση
συνέχεια στην 2
πρό- Η διαδικασία
3.000
υποβολής ατήσεων
Σελίδα 9