Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Βανδάλισαν ΑTM τράπεζας
στους Μολάους
Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου
cistorimav:
Εκεί Που οι μνήμες
> σελ 8 ζωντανεύουν > σελ. 11
ανάπλαση της Σπάρτης
> σελ. 7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 6 Απριλίου 2021 | Ετος 25| Αριθμός 6092 1 Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250.e-mailinfoelakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Το καθεστς
λειτουργίας
του λιανεμπορίου
στη Σπάρτη
Από τις 5/4
Σύμβαση για την απογραφή των εκτάσεων της Πελοποννήσου
Μητρο βοσκοτόπων
με χρήση νέων τεχνολογιν
ΤροποΠοήθηκε -και Πάλιaπό τη Δευτέρα 5/4/2021 το
καθεστς λειτουργίας του
λιανεμπορίου , ύστερα αnό
την αναθερηση μέτρων
Την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ έθεσε ο Νίκας στον Λιβανό
Μακρά συνάντηση είχε ο περι - Προγραμματική σύμβαση με 3.310.827,49 ευρ , συμπερι - για την σύνταξη μελετν διαχείφερειάρχης Πελοποννήσου Πα - ταξύ του ΥΠουργείου και της λαμβανομένου του ΦΠΑ, Πi - ρισης των Βοσκήσιμων γαιν ,
νογιτης Νίκας την Παρασκευή Περιφέρειας για την εκπόνηση στωση noυ θα Προκύψει από . a οιonoίες θα έχουν ως επιδίωξη
2/4 με τον υπουργό Αγροτικής διαχειριστικν σχεδίων Βόσκη- την είσπραξη των τελν Βόσκη - την σειφορική αξιοποίηση τους
Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό, στην σης για εκτάσεις συνολικού εμ-σης της Περιφέρειας και β) αnό Προς όφελος της Βισιμης ανά
onoίa συζητήθηκε σειρά θεμά- Βαδού 7.357.394 στρεμμάτων Πόρους του Ταμείου Γεωργίας πτυξης της κτηνοτροφίας και
των Που αφορούν στον ηρωτο - στις Πέντε Περιφερειακές της και Κτηνοτροφίας
γενή τομέα της Περιφέρειος.
Μεταξύ άλλων , υπογράφηκε της σύμβασης ανέρχεται σε Περιφέρεια καθίσταται αρμόδια
στην οποία προέΒη η κυβέρνηση την περασμένη Τετάρτη
31 Μαρτίου .
Έτσι, σύμφωνα με τον Εμ noρικό Σύλλογο ΣΠάρτης η
λειτουργία των καταστημάτων της Πόλης γίνεται με δύο
τρόπους 1) Σύστημα click
away [nαράδοση στην
Πόρτα ) , 2 ) σύστημα click in
shop Inελάτης μέσα στο κατάστημα ] , Εnaφίεται στην
ελεύθερη Βούληση της επι
χείρησης noιov ano τους δύο
nαρanάνω τρόπους λειτουρ
γίας θα επιλέξει για την εξυτης Προστασίας του φυσικού
ενότητες 0 ηρούπολογισμός
Στο Πλαίσιο της σύμβασης , η περιβάλλοντος
συνέχεια σελ9
Ολοκληρθηκε η υποβρύχια ηλεκτρική διασύνδεση
Έτοιμο το ακαλδιο
ρήτης-Π ελοποννήσου
Πηρέτηση
καταναλωτικού κοινού .
Επτρέπεται ένας πελάτης
ανά 25
αριθμό των 20 ατόμων . Για
τα καταστήματα κάτω των 25
τμεπτρέπεται αυστηρά μόνο
ένας πελάτης. Στην είσοδο
της επιχείρησης θα Πρέπει
να αναγράφεται ο αριθμός
Πελατν nou αναλογεί στο
κατάστημα Βάση των τετρα yωνικν μέτρων . Εξοιρείται
το υπαλληλικό και διευθυν τικό Προσωηικό
τμ και μέγιστο τον
Το όραμα δεκαετιν Που έγινε πραγματικότητα και τα οφέλη
Με επιτυχία ολοκληρθηκε η
υποβρύχια ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης- Πελοπονήσου,
έργο nou καταρρίπτει Πολλα πλά ρεκόρ λόγω του μήκους
και του βάθους της διασύνδε σης , καθς και της καινοτόμου
τεχνολογίας που αξιοποιήθηκε
για την κατασκευή του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος .
Ως ανάδοχος του ανατολικού
κυκλματος της διασύνδεσης
από το 2018 , ενός έργου με
ηροϋπολογισμό 125 εκατ .
ευρ , η Prysmian" σχεδίασε,
Προμήθευσε και εγκατέστησε
το καινοτόμο τριηολικό καλδιο 150 kV και μήκους 135 χλμ..
με μόνωση XLPE και διηλ ,
συνθετικό oπλισμό , το onoio
Ποντίστηκε για πρτη φορά σε
μέγιστο βάθος 1.000 μέτρων,
συνέχεια σελ. S
ουνέχεια σελ 7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1. ΚΟΝΤΟΥ MD, MSc
Ενδροκρινολόγος -Διαβητολόγος
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση: Ερευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγήν
Βρασίδου 142, Κτίριο Γ/ 1ος Όροφος, Σπάρτη Τηλ: 6977741227 email : kontou.vivian [email protected]
Δεκαετία του ' 80:
Επιθερηση
του Καταστήματος
του Εμμ. Δημητρακόπουλου
> σελ. 3
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ PAΝTEΒΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα