Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
CRETΕ
HOMES
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΜΕΛΕTΗ . ΠΟΛΗΣΗ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
www.crete-homes.com
www.peponis.gr
Τ: 28410 28004
ΑΠΟ ΤΟ 1990
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
19.038
Σελίδα 9
Την ερχόμενη
Κυριακή
η σέντρα
στη Γ' εθνική
Εθνική
Ονεος φάρος της Ιεράπετρας!
Σελίδα 24
Παρίτυση έξ μηνν
για τους δασικούς γίρτες
και μείωση 50% στα τλη ένστασης
Συμβολική κατάληψη
του Δασαρχείου
Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό , Κυριάκο
Μητσοτάκη, είχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας , Κστας Σκρέκας , ο Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων, Κωστής
Χατζηδάκηςς και οι Υφυπουργοί Περιβάλλοντος
και Ενέργειας , Νίκος Ταγαράς και Γιργος Αμυ ράς , προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα που έ .
χουν προκύψει από την ανάρτηση των δασικν
χαρτν
Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν άμεσα για την επίλυση
των προβλημάτων Που κληρονομήθηκαν από
τον νόμο 4389/2016 της προηγούμενης κυβέ νησης οι διατάξεις του οποίου έχουν καταπέσει
με αποφάσεις του ΣτE. τόσο σε ότι αφορά τις
οκιστικές πυκνσεις όσο και τις εκχερσωμένες
εκτάσεις
Γα τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση ψήφισε τον
Μάιο του 2020 τον νόμο 4685/2020, εν το Y
Πouργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα κα ταθέσει άμεσα νομοθετική ρύθμιση και θα προχωρήσει σε οριζόντιες παρεμβάσεις για την επί
λυση των σφαλμάτων oυ έχουν προκύψει στο
είδος χαρακτηρισμού της γης
Μεταξύ αυτν είναι η οριζόντια παράταση έξι
μηνν για την υποβολή αντιρρήσεων από τους
πολίτες επί του περιεχομένου των δασικν χαρτν και η μείωση του τέλους άσκησης αντιρρήσεων κατά 50%.
Η παράταση δίνεται λαμβάνοντας υπόψη aφενός τις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορ φωθεί λόγω της πανδημίας και αφετέρου την
ανάγκη να δοθεί ο απατούμενος χρόνος για
εσωτερικές και οριζόντιες διορθσεις από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του θεματικού περιεχομένου των δασικν χαρτν , χωρίς ταλαιπωρία
και κόστος για τους πολίτες
Διαμαρτυρία στον Άγ. Νικόλαο για τους Δασικούς Χάρτες
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σε συμβολική κατάληψη
των γραφείων της Διε θυνσης Δασν Λασιθίου
στον Αγιο Νικόλαο , προχρησε χθες η Συντον στική Επιτροπή κατά των
Δασικν Χαρτν ΚρήτηςΝ Λασιθίου , συντονιζόμενη
με τις κινητοποήσεις πou
έγναν την ίδια μέρα σε όλες τις έδρες των νομν
της Κρήτης Η κατάληψη
ξεκίνησε στις 10 το πρuί.
Στις 1 ξεκίνησε μηχανο
κίνητο συλλαλητήριο από
δεκάδες οχήματα , κυρίως Χαρτων και η αναθερησή ράσπιση της περιουσίας ταν διαπίστωσαν ότι λίγη
κτηνοτρόφων , που είχαν Τους από το κράτος στε
συγκεντρωθεί στον κόμβο να αnοτραπεί η δήμευση πλην σαφς , επιδικει να
Ξηροκάμπου . Με επικεφα .
λής αγροτικό αυτοκίνητο , aαπό το κράτος αφού ό- nάγοντας τις εκτάσεις αυ - Γάννης Γoυλιδάκης με aμε μαύρες σημαίες , το πως τονισαν εκπρόσωποι τές στο ΤΑΙΠΕΔ . για να πoτέλεσμα να μην μπο
κομβάι αυτοκνήτων κορ - της Συντονιστικής Επ . εκχωρηθούν στη συνέχεια ρούν να του παραδσουν
νάροντας εισήλθε κατό - τροπής , τίτλοι ιδιοκτησίας σε noλυεθνικές εταιρείες το ψήφισμα διαμαρτυρίας .
πιν συνεννόησης με την μετα το 1346 ουσιαστικά παραγωγής ηλεκτρικής ε.
Τροχαία , στην πόλη και δεν αναγνωρίζοντα Αno - νέργειας ή αλλού .
μέσω των οδν Α Παπαν . τελεί απaίτηση των Κρ δρέου , Επιμενίδου , Κοντογιάννη κατέληξαν στη P. σεις με ασπαλάθους και Αντιπεριφέρειας όπου μεΚαπετανάκη, μπροστά
Δασαρχείο , καταλαμβάνο - στηση και βραχδεις εντας τους παρaπάνω δρό - κτάσεις , που χαρακτηρίμους , στους oπoίouς na - ζονται δασυκές με τους
ρέλυσε η κυκλοφορία όσο Δασικούς Χάρτες να a δήρκεσε η κινητοποίηση Ποχαρακτηριστούν , καθς
Ανδρες της Τροχαίας και επίσης να απλοποηθούν
μοτοσικλετιστές ρύθμιζαν οι διαδικασίες των ενστάτην κυκλοφορία , διοχετεύ - σεων και να μειωθούν τα
οντός την σε Παράδρο - υπέρογκα Παράβολα nou
μους Παρόντες στους χ - ζητειται να καταβάλουν οι
ρους των συγκεντρσεων , ιδιοκτήτες για να υπερ στην Αποκεντρωμένη Δ. σπιστούν τις nεριουσίες
οίκηση και στην Αντιπερι . τους Απαιτούν επίσης να
φέρεια, ήταν άνδρες της δοθεί εύλογη χρονική n Αστυνομίας και της Ασφά - ράταση για να μπορέσει
λειας για την αnοτροπή ο κόσμος εν μέσω nανδη.
τυχόν επεισοδίων , Η κινη - μίας κορονοίού εν υπό τοποίηση Πάντως , εξελί - κειται σε τεράστια πίεση
χθηκε ομαλά χωρίς να ση από τα επαγγελματικά και
μειωθούν επεισέδια .
Το γενικό αίτημα είναι nou έχει προκαλέσει, να
η απόσυρση των Δασικν ασχοληθεί και με την υπετέβησαν οι διαδηλωτές , ό6
του , την οποία εμμέσως ρα npv φτάσουν εκεί
είχε αποχωρήσει ο Αντι των ιδιωτικν παρουσιν υφαρπάξει το κράτος υ - neριφερειάρχης Λασιθίου
Ο ειδικός σύμβουλος του .
Ν Πaπaδάκης συναντήΈνταση , σημειθηκε θηκε με τους διαδηλωτές
Τκν, όπως τόνισαν , εκτά - μόνο στα προπύλαια της ενημερνοντάς τους ότι
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελδο 25
άλλη χαμηλή άγρια βλάBe
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΠΑΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ
Το ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΚΤΕΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ!!!
ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Βάση των οδηγιν της Κυβέρνησης
οι Τεχνικοί Ελεγχοι ΠραγματοΠοιούνται
Φάνης Παλαμιανάκης
ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Πολυτεχνείου 2 Ay Νικόλαος 6944656768
οικονομικά προβλήματα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 28410 21111

Τελευταία νέα από την εφημερίδα