Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918) Α
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
6Απριλίου 2021
Ευτυχίου πατριάρχου Κων/πόλεως Τον έν Περσίδι 120 μαρτύρων
Σελήνη 24 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.03-Δύσις 7.53
ΑΤΤΚΗ Νεφσεις καί άνατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 20β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και νοτιοανατολικοίάνεμοι Θερμοκρασία έως 16β.
Άριθμ. φύλ.41925
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Έπιχείρησις <Ελευθερία νούμερο 2>
Δεύτερος γύρος έμβολιασμού τό φθινόπωρο
Τιμελετά ή Κυβέρνησις μετά τήν άνακοίνωση ότι τά άντισματα τής Pizer άντέχουν 6-8 μήνες
όταν έλθει ή ρα γιά τά έκατομμύρια να
του κορωνοϊού να μήν καταπολεμούνται ραντεβού . Το έπιτελείο του ύπουργού Οίκονομικν Χρήστου Σταϊκούρα άρχικς θά
άλλάξει ή σύστασίς τους, στε όταν έλθει ή περιμένει τίς άποφάσεις τής Κομμισσιόν
ρα για την Ελευθερία ν.27 οί φαρμακευ- γιά την προμήθεια τν έμβολίων , άφού
είναι άγνωστο έάν θα διανεμηθοϋν πάλι δωρεάν , ύπό ποίες προϋποθέσεις θά γίνουν οί παραγγελίες και πόσο θά έπιβαρύνει τόν κρατικό Προϋπολογισμό . Τό μόνο
βέβαιον είναι ότι θά δαπανηθούν έκατομμύ
ρια εύρ μέάγνωστες άκόμη συνέπειες ς
πρός την χάραξη του κρατικού Προϋπολογισμού . Εξίσου σέ συναγερμό εύρίσκεται
και τό Υπουργείο Υγείας, άφου ό Βασίλης
Κικίλιας θάκληθεί νά διορθσει τίς όποιες
Συνέχεια στήν σελ. 3
μήνες. Επίσης πιθανές νέες μεταλλάξεις
ΑΝΑΤΡΟΠΗ στόν σχεδιασμό της Κυ - γή τήν έκστρατεία έμβολιασμού Ελευθεβερνήσεως για τόν έμβολιασμό τν πολιτν φέρνει έρευνα τής φαρμακευτικής ύπέργηρους καί τό ύγειονομικό προσωπι
έταιρείας Pizer πού καταδεικνύει τήν άνά γκη για έπανάληψη τής διαδικασίας άπό τό
φθινόπωρο! Η Κυβέρνησις πού έχει τεθεί
άπό τις άρχές του έτους σέ πλήρη συναγερμό προκειμένου νά έμβολιάσει έγκαίρως τίς
εύπαθείς όμάδες και έν συνεχεία νά άρχί - μέσφ τής γνωστής ψηφιακής πλατφόρμας.
σει να έμβολιάζεται και δ πληθυσμός κάτω τν 60 έτν, θά άναγκασθεί νά τρέξει έκ μετά τούς έξι μήνες άπό τήν χορήγηση τής
νέου ένα δύσκολο και κοστοβόρο πρόγραμ - δεύτερης δόσεως του έμβολίου ή άποτελεμα όταν θά άρχίσει νά μεινεται ή άποτελε- σματικότης του παίρνει τήν κατιούσα . Από
σματικότης τν έμβολίων. Παραλλήλως μέ
τόν έμβολιασμό τν πολιτν νεαρής ήλικίας θά πρέπει νά θέσει σέ πλήρη έφαρμο- 90%πού είχαν όλους τούς προηγουμένους
ρία ν.2ν, άρχής γενομένης ξανά άπό τούς
μέ τάύφιστάμενα έμβόλια και νά πρέπει να
κόΌσοι έκαναν τήν δεύτερη δόση τόν Ιανουάριο και Φεβρουάριο, άπό τόν Σεπτέμ
βριο, έκτός άπροόπτου, θά πρέπει νά περι μένουν νέαμηνύματα στό κινητό τηλέφω
νοή θά πρέπει νά κλείσουν νέα ραντεβού
ΟMIRNAM
τικές έταιρείες νά είναι έτοιμες νά προμη
θεύσουν τήν άγορά μέ άκόμη πιο άσφαλή
έμβόλια .
Η άνακοίνωσις της Prizer για έπανάληψη του έμβολιασμού έχει θέσει σε
έγρήγορση και συναγερμό τά συναρμόδια
ύπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής, Οίκονομικν και Υγείας. Η έπιτυχημένη ψηφια
κή πλατφόρμα κλεισίματος τν ραντεβού
πού σχεδίασε ό ύπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης πιθαντατα νά παραμείνει ίδια
ΗPizer είναι ή πρτη πού άνεκοίνωσε ότι
ΒoNτech t
τόν Σεπτέμβριο, οί πρτοι έμβολιασθέντες δέν θά έχουν άνοσία της τάξεως του
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ό Ερντογάν συνέλαβε
τόν έμπνευστή της
γαλάζιας πατρίδος!
Ανοσία στήν εύρωπαϊκή ίδα
ΘεσσαλονίκηΚάννες
μαζί στό
σινεμά
ΔΕΚΑ άπόστρατοι ναύαρχοι, μετα ξύ τν όποίων ό έμπνευστής τής γαλάζιας πατρίδος Τζέμ Γκιουρντανίζ , συνελήφθησαν στήν Τουρκία. Επρόκειτο
για μίαν άμεση ένέργεια τν δικαστικν
άρχν μετά την άνοικτή έπιστολή πού
ύπέγραψαν 100 και πλέον πρην στρατιωτικοί στήν όποία έπικρίνουν τό σχέ
διο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπα
Έρντογάν για τήν δημιουργία τής Διορυγος τής Κωνσταντινουπόλεως καίζητουν νά μήν άποσυρθεί ή χρα άπό τήν
Συνθήκη τού Μοντραί, όπως φαίνεται ότι
προγραμματίζει ό Ερντογάν . Ο τελευταίος πιεζόμενος ύπό τήν συνεχή πτση
ΘΑ τό θυμαστε, ίσως. Η
έναρξη του έμβολιασμο
των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου , πολύ πρίν
φθάσουν καθυστερημένες στήν Ένωμένη Εύρπη οί παραγγελίες τής
Pfizer και της AstraZeneca,
άξιοποιήθηκε άπό την κυβέρνηση Τζόνσον ς έπι
χείρημα γιά τήν δικαίωση του Brext. Ως ένδειξη
έλευθερίας για τους κατοίκους της χρας αυτής
καί άπαλλαγης τους άπό
τά δεσμά των Βρυξελλν. Ήταν άλλωστε ένα άπό σί, παρακολουθντας τήν πρόσφατη πρό ήμερησίας
τά κεντρικά θέματα συζήτησης κατά τήν προεκλογι- διατάξεως συζήτηση της ήμετέρας Βουλής για τήν
κή έκστρατεία που προηγήθηκε του δημοψηφίσμα - πανδημία για έναν άπλό λόγο . Διότι κατά την διάρτος: Οί κοινές πολιτικές της Ένσεως, είδικς στόν κειά της , μέ πρωτοβουλία των πολιτικν άρχηγν,
τομέα του έμπορίου , και ό βαθμός που έγκλβιζαν ίδίως δέ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτά
τήν έπιχειρηματικότητα των Βρεταννν νά "άνοί- κη, και του άρχηγου της άξιωματικής Αντιπολίτευξει φτεράν. Τό ζητούμενο γι' αύτούς όταν ψήφισαν σης Άλέξη Τσίπρα, τέθηκε τό ζήτημα του έλλείμμα
ήταν ή "άνάκτηση- του έλέγχου . Ή έπιστροφή των
άποφάσεων στό Λονδινο. Η άπελευθέρωση άπό τά έμμέσως ή άνάκτηση του έλέγχου τν άποφάσεων.
δεσμά των κοινν πολιτικν τν Βρυξελλν καί ή Δέν έχει σημασία ότι ο ένας τό έθεσε ύπό μία όπτιδυνατότητα σύναψης διμερν συμφωνιν μέ κράτη κη και ο άλλος υπό μία άλλη . Κοινός τόπος ύπήρξε.
που έως τότε είχαν ς άντισυμβαλλόμενο τήν Ένωση άποκλειστικά στό σύνολό της . Γιά νά είμαστε
είλικρινείς άν και το θέμα
ήταν ψηλά στήν άτζέντα
δέν πίστευα, δέν πιστεύαμε όσοι άγαπουμε την
Εύρπη, ότι ή πανδημία θά
το έφερνε <μπροστάν . Θά
τό καθιστοϋ σε έπίκαιρο.
Ετσι είναι όμως ό νέος κόσμος. Τρέχει γρήγορα καί
δέν μας άφήνει τά περιθρια νά σκεφτουε . Μάς
φέρνει πρό τετελεσμένων .
Άνακάλεσα στήν μνή μη
μου τήν άτμόσφαιρα που
έπικρατεί στό Μεγάλο Νη(σελ. 7)
Ό Εύρωπαϊκός
δρόμος
τν έξοπλισμν
Συνέχεια στήν σελ.5
Αίτή-Ελλάς 1821
στήν Λυρική Σκηνή
του Δημητρίου Βαρτζύπουλου*
τος στόν κεντρικό σχεδιασμό τν Βρυξελλν . Και
ΜΕ άμυντικές δαπάνες υψους 2,58%
του ΑΕΠ ή Έλλάς ύπολείπεται μόνον των ΗΠΑ (3,42%) στό ΝΑΤΟ,
ούσα πρτη στήν Εύρπη . Υπερτερεί και αυτής τής Βρεταννίας (243%).
καί Γαλλίας (2,11% ) . Ή Τουρκία άναλίσκει τό 1,89% . Έξ αυτων όμως το
75,6% άφορα δαπάνες του στρατιωτικού προσωπικού (105.000, 1% πληθυσμού) έναντι 50,4% της Τουρκίας (435000, 0,5% πληθυσμού ) . Στούς
έξοπλισμούς ύπολειπόμεθα (12,5%
έναντι 38,6%) της γείτονος. Ακόμη
σημαντικότερο, ή τουρκική άμυντική
βιομηχανία καλύπτει πολύ μεγαλύτε
ρο ποσοστό τν έγχωρίων άναγκν
άπ' ότι στά καθ ' ήμας . Ή μακρόχρονη
Συνέχεια στήν σελ.4
Λεπτομέρειες στήν σελ . 7
Από τήν στιγμή που ό έπί κεφαλής της παράταξης
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Σημαντικάκενά στό νομοσχέδιο
γιά τήν συνεπιμέλεια
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Πρό τής συλλήψεως
οι έμπρηστές της Mariη
. Μία νέα γενιά ίδιόρρυθμων ρομπότ Xenobot
δημιούργησαν έπιστήμονες στίς ΗΠΑ. Όμως, καινες
δέν μπορε νά άπαντήσει στό έρτημα άν είναι έμβιοι όργανισμοί ή ρομπότ! Μάλλον , είναι κάτι ένδιά
μεσο. Πρόκει ται γιά μικροσκοπικέ μορφές ζωής πού
αύτοσυναρμολογούν ένα σμα άπό άπλά κύτταρα βατράχου, δέν χρειάζονται μύς γιά νά κινηθούν
καί διαθέτουν δυνατότητα μνήμης . Αύτές οί ακο
λεκτίβεν κυττάρων έχουν τήν ίκανότητα νά δουλεύουν μαζί σέ σμήνη και στό μέλλον θά άναλαμβάνουν διάφορες δουλειές, όπως πχ. τό καθάρισμα
τν μικροπλαστικν ή άλλων ρύπων και σκουπιδιν άπό τήν ξηρά καί τήν θάλασσα Τά Χenobot
έχουν πάρει τό όνομά τους άπό τό είδος βατράχου
Xenopus laevis , άπό τά έμβρυα τού όποίου προέρχονται τά κύτταρά τους . Τά νέα ρομπότ τής γνιας 2.0 ζούν τρείς έως έπτά ήμέρες περισσότερο
άπό τήν προηγούμενη γενιά 1.0 ή όποία έφθανε
Εως Tις έπτά ήμέρες
ΜΑ ΑΝΑΣΑ πρίν άπό την σύλληψη τν δραστν
της φονικής έπιθέσεως στήν τράπεζα Marfin τόν Μά1ο του 2010 εύρίσκονται οί διωκτικές Άρχές . Μετά άπό
έκατοντάδες ρες έρεύνης στό όπτικοακουστικό όλικόπού συνεκέντρωσε τό Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτου, ή άστυνομία , συμφνως πρός πληροφορίες,
έχει τουτοποιήσει μία γυναίκα και τόν καθοδηγητή τής
έπιθέσεως στήν τράπεζα , έναν ψιλόλιγνο άνδρα, άλλά
Συνέχεια στήν σελ4
ΣΟΒΑΡΕΣ ένστάσεις γιά
τήν φιλοσοφία του νομοσχε
δίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Μεταρρυθμίσεις άναφορικά μέ τίς σχέσεις γονέων
- τέκνωνν έγείρει τό Δ.Σ. της
Έταιρείας Οίκογενειακού
Δικαίου . Ο Πρόεδρός της ,
Ό έπίτιμος
Είσαγγελεύς του Αρείου
Πάγου, Τωάννης Τέντες
Συνέχεια στήν σελ.4
pontosnews
Ποντιακά χαπέρα .
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
ανασχεδιασμένη
νέα έκδοση
Τό της θαλάσσης κράτος, και τό κράτος
Άκούμε έπίσης πολλά γιά κός χρος που άποδείχθηκε άτρωτος άπό την έπέλαση του cοvίd-19, έληνοκρα
τίτα! Προσφέρει δέ χιλιάδες
θέσεις έργασίας, Τίς όποιες oί
κατά καιρούς κυβερνντες
τήν πατρίδα του Οδυσσέα
δέν βλέπουν! Είναι ή ΕλληΠόσο διαφορετικά θά
ήταν τά πράγματα άν δέν
s θέσεις έργασία, γιά weoφυεiς έπιχειρήσειο, γιά νέα
. Ακριβά του κόστισε ή έπιθυμία νά κάνει Πάσχα στήν πατρίδα του, τήν Σκελία ΌΤζουζέππε
Καλβαρούζο, νονός Τής μαφία, ό όποιος έδ καιί
χρόνια ζούσε στήν Βραζίλία, συνελήφθη άπό τους
καραμπινιέρους στό Παλέρμο . Ο Καλβαρούζο , 44
έτν, είχε έπιστρέψει στήν Ίπαλία γιά σύντομη παραμονή Οί καραμπινιέροι τόν έντόπισαν στό άεροδρόμιο Τής πρωτευούσης της Σικελίας , έν έτοιμά
ζετο νά μεταβεί στό παλιό τουσπίτι γιά νά γευματίσει μέ φίλους, συγγενείς καί πασχαλινά παραδοσιακά έδέσματα
τίς χιλιάδες θέσεις έργασίας
πετούσαμε στά σύννεφα! Πό - Ίρλανδία , γιά κδημόσιες στόν Τουρισμό. Θέσεις κυρί ως έποχιακς, oι όποίς πλασινουν μιά βιομηχανία ίδισο κοντά βρισκόμαστε στίς έπενδύσεις και άλα πολλά
λύσεις τν μεγάλων προβλημάτων μας και δέν θέλουμενά τά λύσουμε! Άκουμε Τς
Μήπως, όμως, είναι καλύτερα νά κοιτάξουμε δίπλα αίτερα εύαίσθητη, όπως
μας και νά δούμε δτι θέσεις άπέδειξε ή έφιαλτική πανδηβαρύγδουπες-κάθε τόσο- έργασίας ύπάρχουν , μας πε- μία, που πλήττει τό παγκόδηλσεις τν (Εκάστοτε) "
βερνντων γιά οχιλιάδες ν
σμιο στερέωμα. Η μοναδική , νική Έμπορική Ναυτιλία,
Συνέχεια στήν σελ. 3
www.pontosnews.gr
ριμένουν , άλλά δέν θέλουμε να τίς άξιοποιήσουμε; όμως , βιομηχανία , δ μοναδι06-04-2021 ο