Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣ1Α Ε ΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
5Απριλίου 2021
Κλαυδίου ,Νικηφόρου κλπ. μαρτ . Θεοδρας οσ. της έν Θεσίνίκη
Σελήνη 23ήμερων ! Ανατολή ήλίου 704-Δύσις 7.52
ΑΤΤΙΚΗ οπικές βροχές μέ μετρίους άνέμους Θερμοκρασία έως 18β .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παροδικές νεφσεις Άνεμοι μέτριοι. Θερμοκρασία έως 16β.
Άριθμ. φύλ. 41924
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΑΝΤΙΝΑΓΡΑΦΕΙ ΒΙΒΛΙΑΣΤΑ 85 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥ. ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
Μπέρνς ξεσκεπάζευ Σημίτη:
Ιμια- άποστρατιωτικοποίησις στήν Χάγη!
Ήπαρέμβασις του πρην Πρωθυπουργού στά <Νέαν του κυρίου Μαρινάκη,
τά άπόρρητα τηλεγραφήματα τν ΗΠΑ , ή έπίθεσις σέ Καραμανλή-Μολυβιάτη καί τό Ελσίνκι 2
ΥΠΟ κανονικές συνθήκες θά έπρόκειτο γιά τό ίστορ
κόξεκαθάρισμα λογαριασμν μεταξύ δύο πρην Πρωθυπουργν . Ό κύριος Κστας Σημίτης νοιθει άγχος
για τήν μεταχείριση πού θά του έπιφυλάξει ή ίστορία
δσον άφορα στήν στάση του την βραδιά τν Ιμίων και
την ήμέρα τής Συνόδου της Μαδρίτης, γιά αυτό και πασχίζει έπί είκοσι χρόνια νά άποσυνδέσει τό όνομά του
άπό το άγος της μειοδοσίας πού τού άποδίδει διαχρονικς δ έλληνικός λαός στίς δημοσκοπήσεις. Τό γεγονός όμως ότι έπανέρχεται μέ βιβλίο του (έκδόσεις Σιδέρης) για νά έπιτεθεί στόν πρην Πρωθυπουργό Κστα
Καραμανλή και στόν πρην Υπουργό Εξωτερικν Πέ τρο Μολυβιάτη για τήν έγκατάλειψη τής έθνικς όλέ
θριας συμφωνίας στό Ελσίνκι τό 1999 (όπου ή Έλλάς
άνεγνρισε ότι έχει συνοριακές διάφορές και συναφή
θέματων μέ την Τουρκία-γκρίζες ζνες δηλαδή) καί τό
γεγονός δτι συμμετέχει στό βιβλίο αύτό, άπαραδέκτως
μέ κείμενό του, ο νύν έπί κεφαλής στίς διερευνητικές
συνομιλίες Παύλος Αποστολίδης δείχνει πς ό κύριος Σημίτης δέν ένδιαφέρεται άπλς για τήν τρωθείσα
φήμη του . Κάνει κάτι παραπάνω: Επιχειρηματολογντας για τό'Ελσίνκι 1 στρνει το έδαφος για τό Ελσίνκι 2 πρός τέρψιν τν ήμετέρων συμμάχων. Καίβεβαίως
Επιτιθέμενος στούς κυρίους Καραμανλή και Μολυβιάτη κάνει τήν βρμικην πολιτική δουλειά γιά λογαρια σμό τρίτων . Προσπαθεί ματαίως νά άπαξισει πατριωτικές φωνές οί όποίες θά έμπόδιζαν ένα 'Ελσίνκι 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
B Όπρέσβυς Παύλος Αποστολίδης ΌΚστας Σημίτης
" ΌΝίκολας Μπέρνς
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έξέγερσις βουλευτν ,
περιφερειαρχν
για τό λιανεμπόριο
Όχύριος Μολυβιάτης θυμάται
Έπιστολή Τούρκων
ναυάρχων κατά Ερντογάν
H ΑΙΦΝΙΔΙΑ άπόφασις τής Κυβερνήσεως να μήν συμπεριλάβει την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τήν Κοζάνη στίς
περιοχές δπου θά άνοίξουν άπό σήμερα τά καταστήματα , έχει προκαλέσει τεράστιο κύμα άντιδράσεων μέ πρωτοστατουντες βουλευτές και περιφερειάρχες
πού άνήκουν στήν Νέα Δημοκρατία . Η
κέξέγερσίς τους δέν έχει προηγούμενο .
Όλοι οι περιφερειάρχες της Μακεδονίας άλλά και βουλευτές τν περιοχν
αυτν όχι μόνο έκφράζουν την άντίθεσή τους στό κλείσιμο των
των άλλά ζητούν έξηγήσεις και τούς λόγους πού όδήγησαν τό Μαξίμου σέ αύτήν
τήν άπόφαση. Η Κυβέρνησις διεμήνυσε
ΑΠΟ τό 1999 έως σήμερα έχουν περάσει 22 όλόκλη-άναγνριση-διά της υπογραφής τής Ελλάδος
ρα χρόνια. Καί άπό τό 1996 πού ή Ελλάς άπεδέχθη τν διεκδικήσεων της Τουρκίας στό Αίγαΐο. "Εχω
τήν άμφισβήτηση της κυριαρχίας της στά"Ιμια άπό σύζητήσει κατ' έπανάληψιν μέ τόν 92χρόνο σήμετούς Τούρκους, 25 χρόνια. Τούλάχιστον δύο γενιές ρα Πέτρο Μολυβιάτη-ό όποιος σέ άντίθεση μέ τόν
νέων Έλλήνων δυσκολεύονται νά παρακολουθή - κύριο Σημίτη θυμάται πολύ καλά τά πάντα- τίς έπι σουν τί συζητάμε κάθε φορά πού άνοίγει θέμα συ ζήτησης γιά τίς συνοριακές διάφορές και τά συναφή θέματαν που άναγνρισε ή κυβέρνηση Σημίτη
στό Ελσίνκιή για τάνόμιμα και ζωτικά συμφέροντα ρουν τήν Ελλάδα: ή πρτη είναι ή ένταξη της Κύτης Τουρκίας στό Αίγαίον που άποδέχθηκε ό πρ- πρου στήν ΕΕ. Επιτυχία μέν, άλλά συναρτάτο μέ
ην πρωθυπουργός στήν Μαδρίτη κατ' άπαίτησιν της τήν άποδοχή του σχεδίου Άννάν άπό την Κύπρο.
ύπουργού Έξωτερικν των ΗΠΑ Μαντλίν Ωλμπρά- Εάν αυτό δέν συνέβη, τελικς κατά βάση όφείιτ (όπως άποκαλύπτει ό Κωνσταντίνος Μητσοτάκης λεται στό δίδυμο Τάσσου Παπαδόπουλου-Κστήν διήγησή του στόν Άλέξη Παπαχελά). Γιά τίς νέες γενιές τά συγκλονιστικά αύτά γεγονότα είναι τό- ση τής Τουρκίας ς ύποψήφιας χρας για ένταξη
σο μακρινά όσο για τήν δική μας-πιτσιρικάδες ήμα - στήν ΕΕ . Κάτι που ή γείτων έπιδίωκε άπό τό 1963
σταν-ή τραγωδία της Κύπρου καί ή άποκατάσταση καί έπέτυχε 36 χρόνια μετά το 1999 έπί κυβερνήτης Δημοκρατίας άπό τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή . σεως Σημίτη! Όπως μού είπε σέ άνύποπτο χρόνο
Μέ τήν πάροδο του χρόνου φθίνει άλλωστε και ή ό Πέτρος Μολυβιάτης , αύτή ήταν και ή καλύτερη,
μνήμη των πρωταγωνιστν. Ο ίδιος ό Σημίτης στό άν όχι ή μοναδική εύκαιρία για τήν Έλλάδα νά άποάρθρο του στά <Νέανγιά τό Ελσίνκι υποστηρίζει ότι σπάσει ίσχυρό άντάλλαγμα για νά δσει τήν συή παράδοση-παραλαβή του Μεγάρου Μαξίμου στόν ΥΚατάθεσή της όπως πχ. τό αυτονόητο ότι οί ύποΚστα Καραμανλή μετά τίς έκλογές του 2004 έγινε ψήφιες χρες θά σέβονται τήν έθνική κυριαρχία
παρουσία του Υπουργου Εξωτερικν Πέτρου Μολυβιάτη. Στό όνειρό του, ίσως!
ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ τους στά σχέδια της κυβερνήσεως Ερντογάν έκφράζουν μέ κοινή έπιστολή τους 103 άπόστρατοι ναύαρχοι του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού ,
γεγονός πού προεκάλεσε δικαστικές άντιδράσεις, ένο κυβερνητικά στελέχη θεωρούν πς αυτή ή έκφρασις γνμης θυμί
ζει πραξικόπη μα . Στήν έπιστολή , ή όποία
Συνέχεια στήν σελ.5
πτσεις των συμφωνιν αυτν και μέ τήν άδειά
του άποδίδω τό νόημα των συνομιλιν μας.
Δύο είναι οί άποφάσεις του Ελσίνκι πού άφοκαταστημάστα Καραμανλή . Η δεύτερη άφορα τήν άναγνριΈλπίδα
για άνάπτυξη
Συνέχεια στήν σελ.3
του Γιργου Κουρή
ΠΟΛΛΟΙ στήν Έλλάδα δάκρυσαν
βλέποντας τή μεγαλειδη παρέλαση καί τήν όργανωμένη άναδρομή
τν έπιτευγμάτων τν Ελλήνων στά
200 χρόνια έλευθερίας άπό το 1821
έως σήμερα . Εύχόμαστε και εύελπιστουμε, τόσο άπό τή σημερινή κυβέρνηση όσο και άπό τίς μελλοντικές, νά μήν σταθουν μόνο σέ ύποσχέσεις πού προφέρονται προεκλογικά. Η Εθνική άνάταση που νοισαμε
για μία ήμέρα πρέπει να έχει συνέ χεια . Γνωρίζουμε ότι ή διέξοδος για
την έλευθερία που άποζηταμε έξασφαλίζεται πρωτίστως μέσα άπό τήν
αυξηση της έγχριας δραστηριότητας πού όδηγεί στήν άνοδο των
είσοδημάτων και της άπασχόλησης.
Πρεμιέρα μέ ντέ Γκλλ
στό Φεστιβάλ Γαλλόφωνου
Κινηματογράφου
καί τήν έδαφική άκεραιό τη τα των μελν της ΕΕ!
Αντ' αύτοϋ ή Εύρπη -και ή Έλλάδα βέβαιαΝά θυμίσουμε λοιπόν τάγεγονότα . Τόσο ή Μa - καλέσαμε τήν Τουρκία νά φέρει έκείνη ένπιον
δρίτη το 1997 όσο και το Ελσίνκι τό 1999 ήταν ή
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Λεπτομέρειες
oτήν σελ.7
Πλήγμα γιά τήν ΠΥΡΚΑΛ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Κατάπληκτος έμεινεό Άλεσάντρο Μπατζόνι ,
ίδιοκτήτης έστιατορίου στήν Βερόνα τής Ίταλία, όταν διαπίστωσε ότι ή άμερικανική κυβέρνησις έχει έπιβάλει κυρσεις κατά τής έταιρείας του,
στό πλαίσιο τν μέτρων καταστολής διακινήσεως
άργου πετρελαίου Της Βενεζουέλας . Επρόκειτο γιά
συνωνυμία άλλά καί γιά κονή διεύθυνση. Ο στό
τν κυρσεων όνομάζεται πράγματι Μπατζόνάλλά διατηρεί γραφείο στόν πρτο όροφο κτιρίου, έπάνωάπό τήν πιτσαρία Dolce Gusto. Τό άμερικανικό Υπουργείο Oίκονομικν άναγνρισε τό
λάθος του, αίροντας Τς κυρσεις άπό τήν έταιρεία
έστιάσεως του Μπατζόνι, καθς άπό μία έταιρεία
γραφιστικής στό Πόρτο Τόρες Τής Ίταλίας
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ράμος άλά Ελληνικά 33
μέ Τόμ Χάνκς
καί Ρίτα Γουίλσον
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
pontosnews
Ποντιακά χαπέρα !
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ανασχεδιασμένη
νέα έκδοση
Μέκατεβασμένα τά αύτιά καί τόκαλάμι
. Τό περιβραχιόνιο τού άρχηγού, που φορούσε ό
Κριστιάνο Ρονάλντο σέ ποδοσφαιρικό άγνα Σερβίας-Πορτογαλίας, πωλήθηκε έναντι του ποσού
Τν 7,5 έκατομμυρίων δηναρίων (63.000 εύρ) σέ
άνοικτή ήλεκτρονική δημοπρασία που προγματοποιήθηκε στήν Σερβία Τά χρήματα θά διατεθούν
γιά Τήν θεραπεία ένός βρέφους έξι μηνν , του Γκα
βρίλο Τζούρτζεβιτς, πού πάσχει άπό νωτιαία μυϊκή
άτροφία Γιά τήν θεραπεία τής σπάνιας αύτής πά
θησης Της σπονδυλικής στήλης άπαιτείτα Τό ποσόν
τν 25 έκατομμιρίων εύρ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
στόν άγνα μέ τήν Σερβία καί έν τό σκόρ ήταν 22
πέτιχε γκόλ στις καθυστερήσει, τό όποίο όμως δέν
άναγνωρίσθηκε άπό τόν διαιτητή .
Τό πρωί τού Σοββάτου,
Πήρα μαζί μου και τό ύπήρχε μία τεράστια ούρά .
τι άπαγορεύεται ή μετακίόπως πολλοί άλλοι, σκέφτη- καλάμι για τό ψάρεμα , σκέ Υπέθεσα ότι θά έχει συμβεί νηση άπό Δήμο σέ Δήμο μέ
πλοΐο και έπιτρέπεται μόνο
μέ υτοκίνητο .
κάποιο τροχαίο δπως συμ
κα ότι ήταν μιά καλή εύκαιρία νά μεταβ στό έξοχικό λματα στήν Κο βαίνει συχνά .
τής Σαλομίνας , Οί διαδημο - όνειρευόμουν έναμετά άπό
τικές διαδρομές είναι έλεύθε
ρs , ή Σαλομίνα άνήκει στήν
Περιφέρεια Άττικής , άρα
φτηκα ότι θά άγοράσω δοόλουρη καί
Έπειτα άπό σχεδόν μία
πολύ καιρό- ξένοιαστο διή
μερο. Αμ , δέ Πολύ πρίν φθά
σω στή στροφή του Περάείμαι έλεύθερος και φεύγων ματος που δδηγεί στόν δρό - Δέν άφήνουν τόν κόσμο νά
μο γιά τά φέρρυ- μπόου
Έπειδή όμως κδέν κουνιόταν τίποτα κατέβη-ρα ταλαιπωρίας, έπέστρε
κα και ρτησα έναν έκ τν
προπορευομένων όδηγν .
στόν Πειραιά μέ κατεβασμένα τά αυτά και τό καλάμ. Κάπου, τά έχετε μπερδέψε
www.pontosnews.gr
σκέφτηκα
περάσει στή Σαλαμίνα , διο Συνέχεια στήν σελ. 4
05-04-2021 .