Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
4" ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A Δούκας ( 1916-1932) ,
κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μιxoήλ K . Δούκος ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007 )
Ιδιοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής . Διευουντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Aρ. φύλou: 4270
Σάμος, Σάββατο 3 Απριλίου 2021
Το τσουνάμι και το σωτήριο <112>
Τι λέει ο Κωνσταντίνος Συνολάκης
για τον σεισμό στη Σάμο
Γιόχανσον στη Σάμο
εν μέσω αντιδράσεων
-ro nputnη φορά έyνε χρion των npoδonοστικν μηνυμάτων του - 112- σε
με αφορμ τον σεσμό στην Σάμο
Ο υnoupyoς Μετανοστευoης και Ασύλου, κ . Νoης Μητοpόκης μαμε την επitpono Eouτερικν Υno0έσεων της Ε.Ε. κ Mβa roκονσοv , εισκέφθηκαν tη Σoμο τ
στmw κατογροφή κα nopoτipnon tou | Δευτέρα , 29 Μapτioυ, συναντντος tmv αντίδροση κατοίων κου φορέων
διοφέρον της δε0νούς επιστημονκής | evnnnnpτρα γενική δευθύντρα uneuυm γa tπν
Συνολόrης κοη εnστημονκή του ομό nonTκν Eneuθερν, Δοοούνης κα Εοutεp
στον ελnoδικύ και ευρunosό xp0 Το
nupppoγμένης ελεγμενης δeμής και έγrε κοι
τήpηon του .112. το onoio χpnouo .
nononkt νo npurn φορά εupneκo | εo μετέβnooν στο Δημορεο Ανατοκής Εόμου
-Τόοο στον σεισμό tης Σάμου ό00 κοι
Χου κ rorou τόντου και του οτηεριφιoρη κ
opοδοn νοη με τη μορφοoya τοu npoστοσο στoΜnκαν έγκορο ύστε ο | Aοuhου
ctγματος νο -οa- η tάμo onό μεγο ohtες να εναμρω0οuν ιa tο τοου
0 δήμαρος Ανατολής Σάμου κ . Στάντζος nopέδωσε
στν Ευpωnoia Entpono Eoutεpικν Ynoecεων κ.
Εργατικό Κέντρο Σάμου:
Ούτε στο Βαθύ, ούτε στου Ζερβού,
ούτε πουθενά στρατόπεδα
συγκέντρωσης δε θέλουν τα νησιν
του Δημοτκού Ευμβουου ανοφορικό με το νέο
rhheoς κόσμου συγκεντρθηκε στην niaτεία του Δημαρείου Ανατολικής Σόμου αντιδρντος
nou tapo Aομβονε κρo εni tou νtου Eupoοeίκού
euτό , saostoday.gη
Συμφνου Μετανόστευοnς 8 Αούλοu . Eε ουτiv npο - μεio nως ο δυοκoλio της toου με τους 7000 ως εmpoounoς ηκ pa noνον σον και n Mrsdtε
για το κλείσιμο του κέντρου Υnοδοκής και Ταυτonoin
στον Δηο Ανατρηκης teou κα η οnρεετέ στοα pntΙ ν καιοουμε σε ενο κείμεο na to onoio , tη μεγonη επτυoο της ΕΛnΟδoς και της Ευοη στη
όnως yνωpτε , εμtiς εκpάζουμε έντονς oτοp φuοξη των ευρωnoiν oυνόρων, να ενοι νο ενo
ρα 29 Μαρτίου , το Εργοτικό κέντρο Σάμου στην nhaτεία Πuθσγoρσ στο Βαθ .
του χρου και φυσικού nεppoδoντος ntpξ του
κT και τν καταnστπθέντων δοκτηoν . Εnionς n
εν ono τπν ομna η nρόcδρος του Ep.
έχι κάνει enodεκτό το μέγε0ος tης uno κατοσκευή του δanoγοu , μης ουηnoης γo va nετunουμε τη βοομε ono to 2015 και μετά Eεουτό θa nθεna να
μέγιστη δυνοτή ηύon .
στο coμακό Λοό , στα ουματείο , tους
και για το νtο -tύμφωνο Μετανοστευσης
Σ δnωo του στο Δημαpείο , ο κ. Μητοpάκης on κoύ και μέοω της D6 Home , της onoίας npoioτστα
δυναμοουν τον αγνο διεκδικντο :
και ΕΕ στο νng , Na στοματήσουν τρα
το έpγο στου Ζερβού-να κηΛtίeei to
w έp στου ρβου Re το
ο Κ. Μουτζούρης
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
γκλspoμoς npοoφύγων μετονοστν
Ανάσα .
Mε το ού0ημe -ούτε στο Βe0ύ , ούτε xpες τεhοu npoopopou τους onou
Μορτίου με tAo -Ανοξη , η κατερn εnon για να ετομοστεί καντίς για τον κειμνα, ονοφέρεται με
Eννέa naεμβόσες στις φευνές φορολoγές δολ .
στου Σερβoύ, ούτε noueεvo στρο
Την npόθερή του νο μην ουνατη
Στο επίχντρο βρίοονται έχτακτες ρυθμίσεις για τις
μηνυμα oι 90 ουνευοουν tον στνο ρο Ne eneoupeεί το νt0 υμφωνο
ενόντια στο οέδια κυβέρνmoης και Ε.Ε.
Μετανόστευσης και Αούnoυ της Ε.Ε.
Ανοίοu , κστος Μοuτtοuonς tn
Στη Σάμο η πλωτή Περιοδεύουσα
έκθεση με τίτλο <Εν Πλων
t anopόσες να λεδνουν, τς εnoμενές ημέρες
Στάνος είναι , δαβόtουμε στην εφημερί60 -ΤΑ ΝΕΑ,
των κατοίων των νηouν. Σε ανα .
ατό την navδrμα με tξτρα και όδικους φάρους γιατα
Το Εθνκό ίστορκό Μουσείο , με tη χopογκn unoστήριξη της Τρόnεζος Πειρo .
be dοoγοννι Μwή nεpoδεύουο0 tx0εon με μονοδικά στοpκά εμήo tους οφείουμε να εκppoζουμε
Εφορίος , Η nρεμέpα υnoponns tuν φετνν φορono γν δnnσεων npoγpομματετo mo μετά το nooo
εν το νέο χpονοδιάγραμμα εξόφλησης του φoρου
ειοοδήματος nou εnpολει η noνδημία κα το 2021
ου, n onoία θα ανούεκνύει τηanμoσία των νουτικν δυνάμεων στον Αγωνα της tους noοστατεύοντος το ουμφ .
του τono μος τμντος μς ευοες nεonteεo στη Μυτιήνn, εvμέοω συγκεντρωμένν nonrta
ου Αυγούστου 2021, και κατόην, στις
και το νέο Σύμφωνο Μετανόστευσης , 0uτό romis.gr
τς eέσες του γιο το μετανοστευτκό όnως εnioης
ο unoupyoς Οκονομκν χρήστος Στoκοuρος δuo
ANT1) όι τς tnόμενες ημέρες θα napoυοοστεί μα
nou oouν onuos ο νηouτες γα λοyopοομό
φλoξεviος μετονοστν στη Λopo nou επιδκετa
νο γνει to κα ένο xοόνο και nepγρόφετo με oης της ευpannς oυσκή δεν yνετo tnionς
κάνένος rος ούτε ma τους οιμaτηρούς ογu
νες nou έouν δσε οι νηooτες ενooa στην
βίοn εnβcλn της δημουργίος δομν . nέpaν ου tν η noράβλεψη onό τmν sa riόκονοoν τηκ μη
npoopopo στε οι κάτοκο κα οι ε φεa στο μνημόνιο nouuntypos n δα . Μόn
θεσn της ουντρτκής nnopnpίος των τοκν
κοννν ,oλλά και οιέπovεnuμένα ανθετες σε
ειδκά για φέτος (εooδήματα 20201 το npόoιμο nou
| οτό onοφο0ς toυ nεppepooυ μας Ευμουn οuν όσως έrouv unοotθεί τα Υnoupγείa Μετονό Ενο συοφopο 00 δonnει το Αγo ιστορικού Μουσείου , cε σuνεργοοο με υ Αρπτικ τοm ενinωon μος npoon το στ eε . στευcης κοι rpoστοoος του noη κοδς και ης
nεoνeντoς ono tonouc tου νnoutκού tv Τponζe npoo κα0ς και non , ωpe uς δε0ομένη τmv ouγaτoeon των κατοbων oυnσς των poν είδ στην Μοβο to tεAευτοίο
nnφoti poνο δοστημα nou tείνεi νο θέoεi α αμφοβn ννοται με npuτοβουnia του Εθνκού
τούμενο ύψος δαnανων και στο ύψος των δoηoνων
μας χρου nou nputoσtoτmoov το |των νηoν μος mιο onoφo0ες nou εnoν.
τιστικούς και εxnoδευτκούς φορεί, Το
Oοον οφορά τmν npoκαταβολή φόρου ειoοδήματος
αυτοί noυ θα κnnθουν να ηλrρoοuν φέτος , οι επ
μετατρέψουν το νηoάμος cε τonους εγλωβομού
τικν xρόνων και το notα βήματο γα δυστυοομένων ανύpωnωv νe nopo noΜ6 xpoa
τη μείωση του τδρου τους κατόφερoν να touυν κέρδη.
ο διοnnoυc 60 onoKnrρωθεί cε δύο γεγονότο και npoona του νουτκού | Ακομn το το εξης Εντunωσοστή κη με onό διόθ8ση 155εκατομμυρίν Ευρ για την ττoτη
κατοοκευή νέων, βμων στο χpόνο δομν στη
φ00υς στο tέλn oυνίου 200100 εxει ογνο , εν 60 κnsίo με οφηγtoεκ | to γεyovός ότι ενη o Enίτρonoς ενδιοφέρεται
γns tο δκαματα και ες ουvonκς δaβoonς tων
npooφovuν και μετανοστν nou φoενούμε στο
ΛMcβo και στη xίο o εnntov 110 εκατομμύρια
εκενες nου εov το 2020 μεγohn πton στον τopo
τους σε ούγoon με το 2019. 0ι τελκές anoφόσεις θα
του Αγοίου και 0α έχει καταλήξει στη
νουν toν εnoxtmtn να στοκοστεί για | Ευpω γι0 μικροtερες δομές eε tάμο , Λέpο κa Ku.
τον αντίκτno toυ νουτικού σγνο κα
Μοτος του Doμκου 5ρμοτος m Α u. ωνσέν 5υ 50
tδ και ένα χpόνο τρα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα