Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σάββατο
Οικονομική
Απριλίου
(Κιδημερινή οικονομική ειδική ερμρίδ Διακηρύβευν-Δημοηρασιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ . 7330
Τιμή: 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
"Τρέχει"
το Πρόγραμμα
Πτωχευτικός κδικας
Τον Ιούνιο ο μηχανισμός
έγκαιρns Προειδοποίησns
αφερεγγυότηταs
για table ts
Σε εξέλιξη βρίσκεται
πλέον η διαδικασία
του προγράμματος
νοucher
Μέριμναν με τη συμ.
μετοχή και του
ΟΠΕΚΑ, δεδομένου
ότι συνδέεται με το
Επίδομα Παιδιού .
Ήδη λειτουργεί η
πλατφόρμα για την ταρρύθμση που περι .
κατάθεση των αιτή.
σεων των προμηθευ
εξοπλισμού που επ
συνέχειαα στην 11
Στα τέλη Ιουνίου σχεδιάζεται να ενεργοποι.
ηθεί ο μηχανισμός για
την έγκαιρη προειδοποίηση των οφειλετν
για την ενδεχόμενη
αφερεγγυότητά τους.
Πρόκειται για μια με
θρσουν τις οφειλές
τους για να αποφύγουν τις διαδικασίες
ρευστοποίησης . Κεντρικός στόχος του
νέου μηχανισμού είναι
η πρόληψη διαδικασιν αφερεγγυότηεπιτάχυνση
λαμβάνεται στο εθνικό διαδικασιν αναδιάρ
θρωσης χρέους αλλά
και η μείωση των περ πτσεων που φτάνουν
στα δικαστήρια .
Σύμφωνα με τον σχε
διασμό η έγκαιρη προαΨηφιακή
τας,η
EUROσ
σχέδιο ανάκαμιψης και
ήδη έχει δρομολογη.
θεί στο πλαίσιο του
νέου πτωχευτικού κδικα. Ο μήχανισμός έγκαι ρη ς
προειδοποίησης θεστί- ειδοποίηση
ζει διαδικασίες ενημέρωσης και παροχής
στήριξης στα φυσικά
και τα νομικά πφόσωπα , πφοκειμένου να
μπορέσουν να καλύτεχνολογικού
Χρέους . Οι οφειλέτες μενου . Σε αυτή την πε κατατάσσονται,
ρίπτωση θα παρέχεται
άδεια προς την επο
πτεύουσα αρχή για τη
και Πόσο
ενισχύεται
οφειλετν θα πραγμα .
τοποιείται , μέσω ηλε
κτρ ονι κού
μηχανισμού , ο οποίος
θα εποπτεύεται από
την Ειδική Γραμματεία μετά από αίτηση του
μέσω αυτού , σε τρία
επίπεδα κινδύνου αφε
ρεγγυότητας, χαμηλό , λήψη και επεξεργασία
μέτριο και υψηλό κι
κάθε στοιχείου που
αφορά το περιεχόμενο
της αίτησής του και
συνέχεια στην 10
η εστίαση
ενεργοποιείται
ψουν ή να αναδιαρ- Διαχείρισης ιδιωτικού
ίδιου του ενδιαφερόΜέχρι τιs 9/4
οι δηλσειs
στην Εργάνη.
για τιs αναστολές
Τουλάχιστον 40.000
ειχειρήσεις εστίασης
συνολικά
77.000 αναμένεται να
επωφεληθούν από το
πρόγραμμα επιδότησης
για την αγορν πρω
των υλν, έτσι στε να
μπορέσουν να ξεκινήσουν τη λειτουργία
τους όταν αυτή αnoφα .
σισθεί , το οnoio ανα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9