Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΑΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974 )"
Αρ. φύλλου 6880-12.325
0,50 ε
Δηλσεις του αντιπεριφερειάρχη
Υγείας στον Πρωνό Τύπον
Τριετές πρόγραμμα
αγροτικής ανάπτυξης
στην ΠΑΜΘ
με εξειδίκευση
σε τοπικές καλλιέργειες
Δηλσε ις του θεματικού αντιπεριφερει| όρχη Αγροτικής Οικονομίας στον ΠΤ
Δηλσεις του προέδρου
Αναγκαία η εύρυθμος
του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. κ. Δεμερτζή στον n.Τ
Σύντομα το πρόγραμμα
ελέγχου λυμάτων
για κορωνοϊό
σε όλη την ΑΜΟ
λειτουργία
Προσπάθεια για ηθική
και χρηματική αποκατάστα ση
των μικρο μη κάδων που
δεν πήραν τα βραβεία τους
των πανεπιστημίων μας P
Γράφει ο
Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Δηλσεις του θεματικού αντιπεριφερειάρχη Υγείας της ΠΑΜΘ στον ΠT.
αναμένεται να δοθούν
στη Δράμα από τν ΟΠΕΚΕΠΕ
Από τη Δευτέρα οι αεροψε κα σμοί
κατά των κουνουπιν σε όλη την
περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Υπεγράφησαν χθες οι αγροτικές ενισχύσεις 24,2 εκατ .
ευρ για φθινοπωρινή πατάτα και άλλα προϊόντα
Με αγωνία περιμένουν στο Νευροκόπι την αποζημίωση
για την πατάτα
Ελπίδες για ακμαιοκτονία από αέρος ενωρίτερα σε σχέση με τ 2020
Μεγάλη προσπάθεια ελέγχου του ιού του Δυτικού Νείλου
Του Θανάση Πολυμένη
ΕNΝΑΕΙ για άλλη
μα χρονιά , το πρόγραμμα της κατα πολέμησης των κουνου 1 πιν σε όλη την περιοχή
της Περιφέρειας Αν . Μa1 κεδονας-Θράκης για το
1 2021 . Ηδη, εξεδικευ ! μένα συνεργεία έχουν
αρχίσει τις πρτες κατα γραφές ταυτόχρονα σε
1 όλους τους Νομούς και
Ι από Δευτέρα 5 Απριλίου
αναμένονται οι πρτο
1 ψεκασμοί από αέρος .
Για το πρόγραμμα μί 1 λησε χθες στον -Πρωνό
Ι Τυπον, ο θεματικός αντ 1 περιφερειάρχης Υγείας
1 της ΠΑΜΘ κ . Βενετίδης ,
1 ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος
1 ως προς το φετινό πρόγραμμα
1 ευελπιστντας ότι θα είναι καλύ
1 τερα σε σχέση μ
Του Θανόση Πολυμένη
-ΠΤΕΛΟΥΣ φως θα μπορούσαμε COVID-19 , όπως τροποποιήθηκε και
να πούμε , μετά από τα ευχάριστα ισχε , στα εξής προντα:
La που δόθηκαν στη δημοσότητα Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο
χθες το μεσημέρι από το Υπουργείο πλαίσιο της παρούσας είναι παραγωγd
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων . που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση , ο πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο - χρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθ
φίμων κ . Σπήλιος Λιβανός και ο υπουρ - όρους επιλεξμότητας:
γός Αναπληρωτής Οκονομικν κ . Θεοδ .
Σκυλακάκης, συνυπέγραψαν την χορή - σης (ΟΣΔΡ για το έτος απήσεων 2020
γηση κρατικν ενσχύσεων ύψους 24,2 όπως αυτή η αίτηση ελήφθη υπόψη για
εκατ. ευρ σε μα σερά αγροτικν προ την πληρωμή της προκαταβολής της βα - ελέγχους σε όλο το φυσικό περβά .
tόντων.
της τρέχουσας έξαρσης της νόσου
, με πέρο .
Σύμφωνα με όσα μας είπε ο κ . Βε
νετίδης , ήδη από την 1η Απρλίου
συνεργεία έχουν βγει ταυτόχρονα
σε όλη την Περιφέρεια και κάνουν
1 τους πρτους δειγματοληπτικούς
μα στε σε καλύτερο επίτεδο από πέρσι , σε μια
δράση που απ ' ότι καταλαβαίνετε το εγχείρημα με
τα κουνούπια είναι δύσκολο .
Με το πρόγραμμα που έχουμε , ευελπιστούμε να
| αντμετωπίσουμε ζητήματα δημόσιας υγείας , όπως
για παράδειγμα της επιδημίας του ού του Δυτικού
Νείλου πρωτίστως και μας βοήθησε mολύ σ ' αυτό
το πρόγραμμα που εφαρμόσαμε πέρσι με τους
κλωβούς με τα πουλερικά όπου προλαβα ναμε τον
ό του Δυτικού Νείλου. .
Στον ΕΟΔΥ το μπαλάκο για την ακμαιοκτονία
Το υπάρχον σχέδιο στοχεύει στον περιορισμό του
Eχουν υποβάλει ενιαία ατηση είσχυΟκ Βενετίδης
1 λον , σε όλους τους υγροβιότοπους ,
συκής ενίσχυσης 2020.
Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διά - 1 για να εντοπίσουν αν υπάρχουν προνύμφες , Η δράση πληθυσμού των κουνουπν εν τη γενέσει του . Στη συ Στα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται
καλλιέργειες υπαίθρου καρπουζού ανά θεσή τους ενίσχυση rou έχει κρθεί n .
την επικράτεια και μάλιστα αφορά κα με - ράνομη και ασυμβίβαστη με βάση
ρικούς παραγωγούς στην Περιφέρεια προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής 1
ΑΜΘ και στην περοχή του Καλού Αγρού Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα ορζo - προνύμφες σε εμβρυακό στάδιο σε φυσιολογικά επ ψουν περοχές κι επίσης να γίνουν ρίμεις εντός λυμάτων
στη Δράμα.
Επίσης , στις ενσχύσεις περιλαμβάνον- παραγράφου Β του άρθρου πρτου του
ται η καλοκαιρνή και η φθνοπωρνή πα - N.4152/2013.
τάτα που με αγωνία περμένουν α
πατατοπαραγωγοί Νευροκοπίου . Επίσης υπαίθρου καρπουζού , καρπουζού mini 1 με την οποία έχουμε σύμβαση είναι έτοιμα και τη Δευπεριλαμβάνονται θερμοκηπιακές καλ- και καρπουζιού obla και τους παραγωλιέργεες σε τομάτες και αγγούρα ανά γούς καλοκαιρινής και φθνοπωρινής Πaτην επικράτε α εξαιρουμένης της Κρή - τάτας απαραίτητη προϋπόθεση εναι να
της , και βουβαλοτροφεία σε όλη τη διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλ - Καβάλα . Τα μέρη δηλαδή με το πo έντονο nρόβλημα με αδειοδότηση για ακμαιοκτονία από αέρος, , δήλωσε ο
χρα .
Με την απόφαση θεσπίζεται καθεστς Τούψος του κατ ' αποκοπή ποσού εν για τη χορήγηση κρατικν ενσχύσεων με σχυσης ορίζεται ως ακολούθως
την μορφή άμεσης επτιχορήγησης , σύμ φωνα με την cP020) 1863 fnal της που min και το καρπού obla στην Επ- πρόβλημα εκεί θα επεκτείνουμε και ανάλογα τις δράσεις πωρήθηκε ο κόσμος- . Η Περιφέρεια εναι σε
19.03.2020 Ανακοίνωση της Εππροπής κράτεια 140 Ε ανά στρέμμα .
Προσωρνό πλαίσιο για την λήψη μέ - β) Για την καλοκαιρνή και φθνοπωρνή
τρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να Πατάτα στην Επικράτεια 205 ανά
στηριχθεί η οκονομία κατά την διάρκεια στρέμμα.
1 αυτή ε ε προγραμματιστεί να ξεκνήσει στις 24 Μαρ1 ου , δεν το επέτρεψαν όμως οι καιρικές συνθήκες.
Όπως επισημαίνει ο δος, "έχουμε εντοπίσει ήδη τς εναι πoαποδοτικά , καθς μπορούν ταχύτερα να καλύνέχεια, όμως , χρειάζεται ακμαοκτονία των κουνουπιν
nou επίσης γνεται από γης και αέρος . Τα εναέρια μέσα
πεδα και από την ερχόμενη Δευτέρα 5 Απρλίου , ξεκ- που δεν μηορούν εύκολα να προσεγγίσουν τα επίγεα
1νάμεγια πρτη φορά- εκτός από την προνυμpοκτονία συνεργεία.
από το έδαφος-και προνυμφοκτονία από αέρος
Επισημανει επίσης ότι , "τα ελικόπτερα της εταιρείας πρέπει να προηγηθεί σχετική άδεια από τον ΕΟΔΥ,
μενα στην περ. 4 της υποπαρ . B10 της
Ωστόσο , για να γίνουν αεροψεκασμοί ακμαικτοίας ,
Για τους δικαιούχους παραγωγούς 1
Πέρο , η απόφαση ήρθε στα τέλη ουλίου, δηλαδή
αφότου τοπρόβλημα είε βρεθεί σε έξαρση και τα πα 1 τέρα εάν ο καιρός το εππρέψει θα ξεκνήσουν να ψεκά1 ζουν. Θα ξεκινήσουμε τη Δευτέρα από την Ξάνθη και ράπονα των πολπν είχαν φουντσεν , μα με τα τσυ
1 στη συνέχεια στη Ροδόπη, την Αλεξανδρούπολη και την πήματα . Ευελπιστούμε φέτος να έχουμε νωρίς την
λιέργειας .
1 ις προνύμφες όπου έχουμε και τους υγροβιότοπους . κος Βενετί δης , που για πέρσι παρατήρησε πως ταρά
1 Οσον αφορά τη Δράμα , ίσως είναι η καλύτερη περιοχή Τις εκκλήσεις μας άργησε κατά πολύ να μας δοθεί η
της Περpέρειας , όσον αφορά τα κουνούπα , όπου δεν άδεια , μόλις μας δόθηκε η άδεια σε ένα δεκαήμερο πε .
1 υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα . Όπου εντοπίσουμε ρrπου η κατάσταση εξομαλύνθηκε , αλλά κακς ταλα.
α) Για το υπαίθρο καρπούζ, το καρ .
1 μας , επισημαίνει.
1 Προστοσία της δημόσιας υγείας
Σε δηλσεις του σχετικά με την αναγκαιότητα της δη φέτος Τ μέλλει γενέσθα.
1 μόσιας υγείας , ο κ . Βενετίδης σημεινει ότι φέτος εί
συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ από τον Φεβρουάριο για την
συγκεκριμένη αδειοδότηση , αλλά άγνωστο παραμένει
|σελ4η
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 74 22184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα