Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Φ
ΣΕΩΣ 16:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 3-Κυριακή 4
Απριλίου 2021
Νικήτα όσ όμολογητου. Ιωσήφυμνογράφου
Σελήνη 21 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 707-Δύσις 7,50
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί νοτιοδυτικοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 21β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις όμβροικαί άσθενείς άνεμοι. Θερμοκρασία έως 20β.
Αριθμ. φύλ . 41923
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΗΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙΤΙΣΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
<Εάν άγοράσω τό έμβόλιο Sputnik
θά πέσει' ή Κυβέρνησίς μου!>
Όπως έγινε καί στήν Σλοβακία
Όμολογία σόκ άπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
Καίπαραδοχή: Απέτιχε ή Εύρπη στόν έμβολιασμό
ΕΣΤΙΑ
ΖΩΗΡΕΣ έκπλήξεις έπεφύλασσε ή χθεσινή πρό ήμερησίας
διατάξεως συζήτησις στήν Βουλή για την πανδημία κατά τήν
διάρκεια της όποίας ό Πρωθυπουργός προέβη είς δύο παραδοχάς:
χαία . Γνωρίζει ότι μέ τούς ρυθμούς πού κινείται τό πρόγραμμα
έμβολιασμού δέν θά καταφέρει νά έξασφαλίσει τήν άνοσία της
άγέλης έως τό καλοκαίρι. Ό κύριος Μητσοτάκης έκανε όμως
καί κάτι άλλο. Γιά πρτη φορά παρεδέχθη ότι ή Εύρπη κάπέ
τυχεν στό πρόγραμμα της προμηθείας τν έμβολίων . Καί ότι
άποκλειστικς ύπεύθυνη γιά τίς καθυστερήσεις είναι ή ίδια
και όχι ή Ελλάς , Η Ελλάς έχει συγκροτήσει έναν τέτοιο μηχανισμό τη μερίμνη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβερνήσεως Κυριάκου Πιερρακάκη, στε πράγματι άν τής άπεστέλλετο τριπλάσιος άριθμός έμβολίων θά μπορούσε νά άνταποκριθεί στήν ζήτηση, Αύτό πού δέν είπε όκύριος Πρωθυπουργός
είναι τό έξης: δέν άπέτυχε άπλως ή Ευπη. Διέψευσε και τις
προσωπικές προσδοκίες του ίδίου έναντι αύτής.
ΕΣΤΙΑ
ΉΕλλάς μέ<μέσον τον κύρο Μπονρλά
δέν θά πάρει έπί πλέον έμβόλια
Συμπαραγωγή του ρωσσιχού έμβολίου
πρότεινε στήν Ελλάδα ό Λαβρφ!
, Η Εύρπη άπέτυχε μέ τό πρόγραμμα τού έμβολιασμού.
Κοοότήνεολναφοκοιςεριια ος Phedον δαςς κά δοφέρο κρδια αίνρ δλος ή Κεgράς
Όίδιος θά είχε τήν τύχη τού Σλοβάκου Πρωθυπουργού, δ
όποίος όδηγήθηκε είς παραίτησιν άπό τό άξίωμά του μετά κυ
βερνητική κρίση λόγω τής πρωτοβουλίας του να άγοράσει τό
ρωσσικό έμβόλιο Sputnik!
. 9 0
γ,τ6νΑ
- Κωνναα
Ο Πρωθυπουργός άπέφυγε χθές κατά τήν όμιλία του στήν
Βουλή νά χρησιμοποιήσει τόν όρο κάνοιγμαν της οίκονομίας.
Έξήγησε ότι θά πρέπει νά άποφεύγεται και είσηγήθηκε τήν
χρήση του όρου κάναπροσαρμογή. Δέν τό έπραξε βεβαίως τυτ ωνλ ο νωνν.
Μ.ΜκΟ ε Μ 5
δννλ ν 0 ων ααο 4 Χ.
ό άο Μ 00 ν
Η Τόπρωτοσέλιδο
τής <Εστίας στίς 21/1220
Τόπρωτοσέλιδο
τής<Εστία στίς 5221
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
οί Τουρκοι
δοκιμάζουν
τίς άντοχές μας
στό Αίγαίο
Που πέφτει ό Δομένικος;
Κοιτική παρουσίασις
Χαρίκλειας Δημακοπούλου
Η ΚΡΙΣΗ της πανδημίας άλλαξε την είκόνα. Μάς δρομή άφορουσε τό Σύστημα Υγείας είτε το Δίκτυο
έδωσε νέα δεδομένα γιά τήν λειτουργία του ίδιω- Κοινωνικής Πρόνοιας είτε τό σύστημα της Έκπαίτικού τομέα στήν πατρίδα μας . Γιά τά άνακλαστικά δευσης (τό όποιο κτυπήθηκε άπό τόν έγκέλαδο
του . Γιά τήν έπίδειξη στάσης εύθύνης άπέναντι στό προσφάτως στήν Θεσσαλία) ή πρωτοβουλία άνηκε
κοινωνικό σύνολο. Και βεβαίως έπαναπροσδιόρισε αύστηρά στόν ίδιο. Σέ αύτές τίς περιττσεις ό ίδιτήν στάση μας άπέναντί του . Ψυχικς . Υπήρξαν της κάνει αυτό που του λέει ή συνείδησή του.Άλλες
στιγμές μέσα στήν κρίση που τό κράτος ζήτησε την φορές δέν κάνει και πολλά άν αυτή είναι έλαστική ,
συναίνεση, την σύμπραξη του ίδιωτικού τομέα για άλλες φορές όμως έντυπωσιάζει . Καί άν θέλουμε
νάτά φέρει βόλταν σέ κρίσιμες άποστολές διεκπε - νά είμαστε έντάξει μέ τούς έαυτούς μας όφείλουραίωσης. Στά φαρμακεία μέ την άυλη συνταγογρά- με νά άναγνωρίσουμε πς καί άπό τά μνημόνια και
φηση . Στά λογιστήρια μέ τήν άνάθεση της έκδοσης άπό τήν πανδημία σωζόμαστε έπειδή έμπρός στόν
των βεβαισεων μετακίνησης τν πολιτν. Στά νομικά γραφεα μέ τήν άνάθεση της μεσολάβησης καθς ή δικαιοσύνη στήν νέα έποχή άποφεύγει ύπο- τίς περιστάσεις.
χρεωτικς τούς συνωστισμούς. Στήν άπονομή τν
συντάξεων μέ τήν άνάθεση της έκδοσής τους σέ
ίδιτες. Άν και τό δημόσιο-μέσω του ΕΣΥ και τής μας εντυπωσίασε και τί μας άπογοήτευσε όλο αύτό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης κυρίως-αύξησε έντυπωσιακά τήν άξιοπιστία του στά μάτια των πολιτν. δικος άντιμετπιση των πραγμάτων άπό όρισμένα
έν τούτοις άναγκάστηκε νά ίδιωτικοποιήσει καί λει- Οχι όλα-μεγάλα ίδιωτικά νοσοκομεία της πόλεως
τουργίες του γιά νά τρέξουν τά πράγματα πιό γρή- των Αθηνν. Μερικοί κλινικάρχες μας είναι τραγιγοραπρός όφελος του πολίτη. Πλέον αυτνήρθαν Κα απόντες, Λίγα μόλις χιλιόμετρα άπό τά νοσηλευόμως στιγμές που ή συνδρομή του ίδιωτικού τομέα τηρια τους άνθρωποι δέν εύρίσκουν Μονάδα Ενταδέν έξαρτάτο άπό τήν συναίνεσή του άλλά άπό τήν τικης Θεραπείας για τήν νοσηλεία και στοιβάζονται
είλικρινή διάθεσή του γιά τό παραπάνω . Από τό "θέ - προχείρως διασωληνωμένοι στούς διαδρόμους δηλων του . Πρόκειται γιά τίς ρες πού ό ίδιτης έπρε- μοσίων νοσοκομείων . Χωρίς πάντοτε νά καταφέρπε νά τό σκεφτεί μόνος του ότι πρέπει νά βοηθήσει, δέν χρειαζόταν νά του τό πεϊ κανείς. Είτε ή συνΒησσαρίων
ΜΕΤΑ άρκετό καιρόή Τουρκία έπέστρεψε στίς έπικίνδυνες προκλήσεις
στό Αίγαίο , έπιχειροϋσα έκ νέου νά
τροκαλέσει σοβαρό κάτύχη μαν . Λίγες
ρες πρίν άπό τήν έλευση της ήγεσίας
τής Εύρωπαϊκής Ενσεως στήν Άγκυ
ρα , ή Τουρκία δοκιμάζεν τις άντοχές
τν Βρυξελλν και φυσικά της Ελλάδος, στέλνοντας σκάφη του Λιμενικού
της να βοηθήσουν δεκάδες λαθρομετανάστες νά προσεγγίσουν τά έλληνικά παράλια. Το Λιμενικό Σμα γνωστοποίησε ότι χθές έγιναν συνολικς έξι άπόπειρες λέμβοι μέ άλλοδαπούς νά είσβάλουν
Συνέχεια στήν σελ. 4
όΕλληνν
του Αχιλλέως
Α.Κύρουν
(σελ. 9)
κίνδυνο είμαστε-μέ τά έλαττματά μας δεμένη
κοινωνία . Καταργούνται οί ταξικές άποστάσεις ύπό
Κατόπιν όλων αυτν , πρέπει νομίζω νά πούμε τί
Σχέδιον
Ανεκτικότητος
τό διάστημα . Μας άπογοήτευσε σίγουρα ή στρεψότου Κστα Κόλμερ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟN σχέδιον Ανακάμψεως καί Άνθεκτικότητος(A&A) παρου
σίασεν κεκμηκότως όπρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης στό Πανελλήνιον. "Υψους δημοσίων δαπανν 57
δισ . εύρ, τήν προσεχή έξαετί , είς
170κέργα., μέ μικτές έπενδύσεις και
μεταρρυθμίσεις στήν φορολογία , γιά
τήν δημιουργία 200.000 νέων θέσεων
έργασίας , την αύξηση του ΑΕΠ κατά 7% δηλ το ήμισυ τής Πανδημικής
άπωλείας . Προϋπόθεση έπιτυχίας,
ή συμμετοχή του ίδιωτικού τομέως ,
δηλ. ό,τι βάζει το κράτος, άλλα τόσα
οίδιτης έπιχειρηματίας.
< ΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
νουν νά άντέχουν . Καί έκεινοι άδιαφορουν. Είναι
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Προσπαθήσαμε νά έξη
γήσουμε στίς γT
άγελάδες μας
ότι έπρεπε να
παράγουν λι5 δισ. μεισεις φόρων φέρνει
τό σχέδιο Άνακάμψεως
Όρομαντικόςάνήσυχος
τοητής καί φίλος
του λόοδου Βύρωνος
του έγραψε τό περίφημο
Είμεθα όλοι Έλληνες!
γτερο γά-ΚΑSΣ
λα, άλλά δέν
μας άκουσαν.
Μέ αυτόν τόν
τανον
ΤΑ ΟΦΕΛΗ πού θά προκύψουν για την οίκονομία τ
έπόμενα χρόνια μέ μόνιμο χαρακτήρα άποκαλύπτει
ή έκθεσις τής Τραπέζης της Ελλάδος πού συνοδεύει
τό έθνικό σχέδιο Ανακάμψεως και Άνθεκτικότητος
πού κατετέθη χθές στήν Βουλή άπό τόν άναπληρωτή
ύπουργό Οίκονομικν Θεόδωρο Σκυλακάκη . Όπως
άναφέρεται, τό Σχέδιο μπορεί νά αύξήσει τό έπίπεδο
του πραγματικού ΑΕΠ τής Ελλάδος κατά την περίοδο
Συνέχεια στήν σελ. 2
Τό Σχέδιο έχει όλίγες νέες ίδέες ,
όπως ή καθιέρωση του προσωπικού
βοηθου ύγείας (ΣΣ έλπίζεται να μήν
Συνέχεια στήν σελ. 3
χιουμοριστικό
τρόπο σχολίασε πρίν άπό λίγους μήνες τήν κατά
σταση του μοναστηριού Άββαείο αteaux , νότια
τής Ντιζόν , ό ύπεύθυνος μάρκετιγκ μοναχός Ζάν
ΚΜντ. Τομοναστήρι που παρασκυάζει ΤυροΚομικά έμεινε μέσχεδόν 3 τόννους άππούλητο προϊόν
λόγω τν αυστηρν περιοριστικν μέτρων τής
καραντίνας Μέκλειστά Τά έστιατόρια στήν Γαλλία
άπό τόν Όκτβριο καί τον τουρισμό αίσθητά πε
ριορισμένο, οί 19 μοναχοί είδαν Τις πωλήσεις τους
νά μεινονται κατά τό ήμισυ. Έτσι ξέμειναν 4000
κεφάλια Τιριου, συνολικού βάρους 28 Τόννων . Οί
μοναχοί τελικά έκαναν αύτό που άμέτρητες άλλες
έπιχειρήσεις έπέλεξαν κατά τήν διάρκεια Τής παν
δημίας: Τις ήλεκτρονικές πωλήσεις . Τό άββαείο συνεργάστηκε μέ τό Divine Box, μιά γαλλική ίστοσελίδα ήλεκτρονικού έμπορίου που πουλά προϊόντα όπως κρασί, μπύρα, καφέ καί τοάι φτιαγμένα
σέμοναστήρια στήν Γαλλία καί σέ άλλες χρε, καί
σύντομα ξεπούλησε.
του Ελευθερίου
ΓΣκιαδα
Ε Προσωπογραφία του Percy Byshe Λεπτομέρειες
Shelley. Έλαιογραφία Alifed Clint
pontosnews
στήν σελ.4
Ποντιακά χαπέρα. .. .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ανασχεδίασμένη
έκδοση
www.pontosnews.gr
Καί όμως ύπάρχουν άκόμη καί σήμερα <έναερίτες
τούσε στόν χωματόδρομό στά παπούτσια του , πήγανε στήν Κολνα , άγκάλιαζε
τό ένα σκέλος της καί άρχιζε
ρίφημες δαγκάνε καί στά τήν άναρρίχηση, καρφνοντας πότε μέ τό ένα και πότε
Στή γωνία, άπέναντι καί , κάποια φορά , Τήν πετυ
άπό τό σπίτι μας , ύπήρχε χαίναμε
μιά ξύλινη κολνα τής ΔΕΗ,
σέ σχήμα Λ. Στήν κορυφή θει τό συνεργείο γιά νά τήν
της καμάρωνε μιά λάμπα, άντικαταστήσει . Και τότε ,
πού τά βράδυα φτιζε (πού καθόμασταν όλα τά παιδιά
λέει ό λόγος) μέ ένα κίτρινο, γιά νά παρακολουθήσουμε πού έβλεπα στό κόμικς που
άναιμικό φς, τόν δρόμο . Μέ
τίς σφεντόνες που φτιάχναμε , σημαδεύαμε τήν λάμπα
μας, ό κέναερίτης φορούσε
στά πόδια του έκείνες Τίς πε
Περνούσε καιρός μέχρι νά
μάτια μου έμοιαζε μέ έκείνους
οί γναϊκες που ύπηρετούν στις Ενοπλες Δυνά
μες Τής Ελβετίας δέν θά ύποχρεούνται πλέον νά φορούν άνδρικού Τύπου έσρουχα Βάσει του ίσχύοντος συστήματος σέ όλους τους στρατεύσιμους στήν
Έλβετία χορηγείται ή ίδια στρατιωτική στολή ,
τούς διαστημικούς Τύπους μέτόάλλο πόδι Τίς κδαγκά
νε στόν ξύλινο κορμό , μέχρι
νά φθάσει στήν λάμπα, δεμέ
νος μέ μιά φαρδιά δερμάτινη
την έπιχείρηση-λάμπα
μού έφερνε δ έξάδελφός μου
Τό παλιό αύτοκίνη- άπό τήν Άγγλία. Όταν στε
το