Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

13oC, 15:00

18oC, 21:00

€0.80

14oC - Υγρασία 72%-100% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:23 - Δύση ηλίου: 20:04

Óôï óðßôé ôïõ êñåìáóìÝíïõ

Πριν από πολλά χρόνια, σε συζήτηση με περιφερειάρχη για τα έργα, και ενώ εκείνος, όπως συνηθίζεται, αράδιαζε ποσοστά και απορροφήσεις πόρων, η δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής Ενημέρωσης ζήτησε να διακοπεί η συνέντευξη. Να πάει έστω σε ένα εργοτάξιο, να φωτογραφίσει τους εργάτες, να αποτυπώσει την εξέλιξη του έργου και να επιστρέψει στο τραπέζι της συνέντευξης. Στάθηκε αδύνατο. Τόσοι πόροι και τέτοιες απορροφήσεις ήταν μαγική εικόνα. Κανείς δεν δούλευε, πουθενά! Κάπως έτσι κύλησαν τα χρόνια
στην περιώνυμη Περιφέρεια, με επαναλαμβανόμενα ρεκόρ απορροφητικότητας ως το αποτέλεσμα μερικών, λίγων, πανάκριβων
και κατά κανόνα λειψών, έργων. Με προβληματικές μελέτες, και εφαρμογή, λειψή επιτήρηση, μεγάλες καθυστερήσεις. 3»

Παρασκευή 2 Απριλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5327

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ & ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ç ðáíäçìßá óþæåé ôï ÅÓÐÁ;

Ç äéá÷ñïíéêÞ êáé óçìåñéíÞ
ïñãÜíùóç ôçò Áõôïäéïßêçóçò êáé ôçò ÐÉÍ óÝñíåôáé
ãñáöåéïêñáôéêÜ êáé ìå ôï
æüñé óôçí åêôÝëåóç ôïõ ôñÝ÷ïíôïò êáé ôçí äéáìüñöùóç
ôïõ åðüìåíïõ ÅÓÐÁ.

ÆÞëùóå ôçí Ðßæá, ôï êáìðáíáñéü ôçò Ìáíôñáêßíáò
ΚΕΡΚΥΡΑ. Καμπανάκι κινδύνου χτύπησε όταν η κοπή κάποιων δέντρων
κοντά στην εκκλησία, έκανε εμφανή
την κλίση στο περίτεχνο καμπαναριό. Μόλις δημοσιεύθηκαν οι πρώτες
φωτογραφίες στα social media, η Ενορία Αγίου Ελευθερίου, δήλωσε ότι
γνωρίζει ήδη το πρόβλημα και έχει
κινήσει τις διαδικασίες για την επισκευή της ζημιάς. ΣΕΛΙΔΑ 3»

Ð

ριν την πανδημία υπήρχε
η ανησυχία για το αν θα
μπορούσε (σ.σ. προλάβαινε) να απορροφηθεί μέχρι
τις 31-12-2023 το σύνολο του
προϋπολογισμού των 231 περίπου εκ €. Είναι προφανές ότι
το θέμα δεν ήταν στις προτεραιότητες κανενός ή είχαμε δίκιο να ανησυχούμε οπότε τι να
πει και ποιος.
ΣΕΛΙΔΑ

ÅðôÜ êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá 6»

Ðëçèáßíïõí
ôá óôåëÝ÷ç ôçò áããëéêÞò
ìåôÜëëáîçò áíÜìåóá
óôá èåôéêÜ äåßãìáôá
»
óôçí ÊÝñêõñá

4»

ÁõôÜ åßíáé
ôá ìÝôñá ãéá
ôçí åóôßáóç 5»

ΣΕΛΙΔΑ

Åíéó÷ýèçêå
ï ÏÖÁÌ ìå
ÊùóôåëÝôï, Æù÷éü,
ÂëÜ÷ï, ×áñâáëéÜ

15»

3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα