Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
1 Απριλίου 2021
Μαρίας όσίας της Αίγυπτίας . Γεροντίου και Βασιλείδου μαρτ.
Σελήνη 19ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.10-Δύσις 7.48
ΑΤΤΙΚΗ Τοπικές βροχές μέ ίσχυρούς ανέμους. Θερμοκρασία έως 14β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις Άνεμοι μέτριοι Θερμοκρασία έως 17β.
Αριθμ. φύλ . 41921
Ετος 145ον ! Τιμή 1,5ε
(μέ τήν προσφορά 4 )
ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΤΝΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΥΛΟΠΟΥΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Κέντοο
υποδοχής μεταναστν
στό πλέον στρατηγικό σημείο τής Λέρου!
Κοντά σέ βάση του Πολεμικού Ναυτικούμας
Φωνή άπογνσεως τν κατοίκων του άκριτικού ησιού
ΕΙΝΑΙ πλέον κοινός τόπος. Οί παράνομοι μετανάστες έχουν καταστεί έργαλείο άσυμμέτρου καί ύβριδικής είσβολής πρός τήν Ελλάδα .
Αυτό, στήν καλύτερη περίπτωση, διότι στήν
χειρότερη, άνάμεσά τους , κρύβονται ένεργούμενα της Αγκύρας. Κάποιοι πού έχουν άποστολή άπό τηνσυλλογή πληροφοριν μέχρι τήν
διενέργεια δολιοφθορνΌλα αυτά την δεδομένη στιγμή που θά έπιλέξει ή τουρκική ήγεσία . Μέχρι τότε προστατεύονται άπό τό Σύ
φωνο Μεταναστεύσεως της ΕΕ καί τις κοινότυπες κάνθρωπιστικές) κραυγές της κΎλβα
Γιόχανσσον πού χρηματοδοτεί ύποδομές προκειμένου τό πρόβλημα νά παραμείνει έντοπισμένο στά νησιά του Αίγαίου και τήν Ελλά
δα . Δέν είναι δικά της χρήματα. Η ΕΕ δέν πα
ράγει πιστσεις. Διαθέτει άπλς κατά τό δοκουν τής γραφειοκρατίας τν Βρυξελλν τίς
είσφορές τν κρατν μελν . Ας μήν έχουμε
λοιπόν τήν ψευδαίσθηση ότι οί χρηματοδοτήσεις για τήν διαβίωση καί τά έπιδόματα τν μεταναστν έρχονται άπό ακάπουν .Δικά μας λεφτά είναι. Καί μέ αυτά χρηματοδοτείται ο ύπόγειος τουρκικός σχεδιασμός . Οι έπισημάνσεις
του άναγνστου της Εστίας δικηγόρου Κωνσταντίνου Καλαντζοπούλου είναι παραπάνω
Συνέχεια στήν σελ. 3
" Ήέχφόρτωσις τν καταλυμάτων του νέου Ηot Spot άπό τό φορτηγό πλοίο <Μαστροκστας
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
200.000 νέες θέσεις
έργασίας μέσω
του Ταμείου
Ανακάμψεως
Αν δέν ύπακούει τό τιμόνι ..
ΘΑ ΑΡΧΙΣΩ τό σημερινό σημείωμα άπό την μεγάλη Σταυρος Κελέτσης άπέφυγε έν πολλοις να είσέλκλίμακα και θά καταλήξω στήν μικρή. Από τήν συζήτηση πού διεξήχθη στό Κοινοβούλιο γιά τήν σύ-άνάγκης διερεύνησης της ύπόθεσης τό γεγονός όι
σταση προανακριτικής έπιτροπής κατά του πρην διαβιβάστηκε δικογραφία άπό τήν δικαιοσύνη στήν
Υπουργοϋ του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπτά μέχρι τίς πρό - Βουλή, Αμελλητί βεβαίως , μήν τόν ξεχνάμε, ή δικαι
σφατες έκλογές στήν Όμοσπονδία 'Ίστιοπλοϊας καί οσύνη διαβιβάζει άμέσως μόλις πέφτειν πάνω σέ
τήν Ελληνική Ποδοσφαιρική Όμοσπονδία (ΕΠΟ) . Υπουργό , δέν της έπιτρέπεται νά έμβαθύνει .
Όσο και άν φαίνεται παράξενο, μιά τόση δά λεπτή
κόκκινη γραμμή , άδιόρατη στούς πολλούς , τίς έν νει. Η προανακριτική κατά Παππά συστάθηκε μέ
187 Ψήφους ύπέρ και δύο διαρροές . Η άτμόσφαιρα ρενη ΝΔ στον έπιχειρηματία Καλογρίτσα όταν έπιπού έπικράτησε στήν συζήτηση ήταν ίλαρά Οπε ρινυμος Παύλος Πολάκης έπιχείρησε νά ταυτίσει
τόν ΣΥΡΙΖΑ πού παρέδωσε τό όνομα της Μακεδονί - μη η αντιπολίτευση. Από καταγγελλόμενος, τιμηας στούς γείτονες μέ τόν Θεόδωρο Κολοκοτρνη . της; Και η ΝΔ άπό καταγγέλλουσα τόν Καλογρ Ξεχνντας ότι ο ήρωάς μας έμεινε στήν ίστορία με ταξύ άλλων για τήν φράση του Φωτιά καί τσεκούριστούς προσκυνημένους. Στά υπουργικά έδρανα τικης ομαδος της ΝΔ-τό γνωρίζω, σας μεταφέρω
υπήρχε έρημιά Τεκμήριον άντικειμενικότητοςν ότι Οχι εύχάριστα γεγονότα , άλλά συνέβησαν άσχέη Κυβέρνηση δέν έπηρεάζει τήν Βουλή . Στά έδρα- τως αν δέν τά είδατε στά κανάλια-αύξήθηκε κανα της πλειοψηφίας έπικρατουσε μάλλον άμηχανία. Προηγήθηκε κινητοποίηση στίς ταξεις της για λε τόν ίσχυρισμό για έκατομμύρια που πανε και
νά συγκεντρωθεί ό άριθμός των άπαραίτητων όμι λητων. Η έμπειρία της προανακριτικής έπιτροπής ερχονται σήμερα σέ κυβερνητικό κτίριο και δέν
Νovartis-ούδείς άπό τούς νεοδημοκράτες Βουλευ - τολμησε να σηκωθεί ένας όρθιος, νά διαμαρτυρητές που έβγαλαν τό φίδι άπό τήν τρύπα έγινε ύπουρ - θει και να του ζητήσει τόν λόγο μέ τήν αύτονόητη
γός στόν άνασχηματισμό- άποθάρρυνε παλαιούς και ερωτηση Τίλές" . Δέν έκδόθηκε κάν άνακοίνωση
νέους νά πάρουν τόν λόγο . Ο δέ είσηγητής της ΝΔ
θει στήν ούσία και έπικαλέστηκε ς έπιχείρημα της
ΩΣ μία γέφυρα πού θά όδηγήσει την
Ελλάδα στήν τρίτη δεκαετία αύτου του
αίναν χαρακτήρισε ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τό έλληνικό σχέδιο γιά τό Ταμείο Άνακάμψεως
κατά την χθεσινή παρουσίασή του , το
νίζοντας ότι πρέπει να δημιουργήσει
200.000 νέες θέσεις έργασίας . Το Σχέ διο ένσωματνει 17,8 δισ. εύρ έπιδοτήσεων, τά όποια θά χρηματοδοτήσουν
τις δημόσιες έπενδύσεις (Πράσινη Με τάβασις 6,026 δισ. εύρ , Ψηφιακή Με τάβασις 2,136 δισ. εύρ, Ατασχόλησις ,
Δεξιότητες 5,208 δισ. εύρ , ίδιωτικές
Συνέχεια στήν σελ. 2
στο Τατοι
Πλέον αύτν οι έμπειροι της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του κόμματος ένθυμούντο τί έσουή βιβλιοθήχ
του Γεφογίου Α
χείρησε νά διεκδικήσει τηλεοπτική άδεια τό 2016.
Τά όποια μπορεί νά έπικαλεστεί άνά πάσα στιγ(σελ 7)
τσα περιθάλπουσα; Οί έθνοπατέρες διαθέτουν κοινό νου. Η άμηχανία στίς τάξεις τής Κοινοβουλευ<Μείναμε
Εύρπην!
του Α. Π. Δημόπουλου *
τά την διάρκεια της συζήτησης. Βουλευτής της
άξιωματικής Άντιπολίτευσης, είσηγητής, προέβαΠΩΣ ξέρω ότι μείναμε Εύρτη!; Όπως
άκριβως, δηλαδή , μας προέτρεπε, τό άλήστου μνήμης ( καί γραμματικά άκομψο)
σύνθημα αΜένουμε Εύρπη!. όσων λίγων πίστευαν, ότι ό ΣΥΡΙΖΑ θά έβγαζε τήν
Έλλάδα άπό τήν Εύρπη τό 2015 πρίν φυσικά μετεξελιχθεί στόν πιό δουλοπρεπή
έφαρμοστή της γερμανικής συνταγής λιτότητας; Λοιπόν , το ξέρω μέ τήν μορφή
μιας καρτεσιανής έπαγωγής . Καί τό δικό
μου cogito ergo δέν είναι φιλοσοφικό άλλά
ίατρικό. Όλόγος, πού ξέρω, ότι μείναμε
Εύρπη! είναι, ότι δέν έχω άκόμα έμβολιαστεί. Γιατί μπορει, νά μήν το δικαιούμαι
ήλικιακά , άλλά έάν ήμουν λχ. πολίτης του
Ίσραήλ , τό όποτο έχει ήδη έμβολιάσει τό
60% του πληθυσμου του και θά έχει όλοκληρσει τό πρόγραμμα έμβολιασμού στά
τέλη του μήνα , θά ήμουν τρα σέ άναμονή ήμερν . Βλέπετε , στό Ίσραήλ του
Συνέχεια στήν σελ. 3
Τέσσερεις ύποπτοι
για την φωτιά στήν Marfin
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
Σκέψεις γιά την ήμέρα
τής Κυπριακής Ελευθερίας
Του Κυριάκου Κενεβέζου
Άνοίγει τήν Δευτέρα
τόλιανεμπόριο
Οί δρεπανη φόρες ήρωκές
Μανιάτισσες τής Βέργας
Λεπτομέρειες στήν σελ.6
Του Ελευθερίου