Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

10oC, 15:00

18oC, 21:00

12oC - Υγρασία 56%-100% - Άνεμοι: ΝΔ-ΒΔ 0-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:25 - Δύση ηλίου: 20:03

€0.80

Ç åðéäçìßá óáí åõêáéñßá ãéá ôçí ÊÝñêõñá

Επισημαίνεται αρμοδίως πως το ζητούμενο tip του φετινού
καλοκαιριού για την προσέλκυση τουριστών είναι ο δείκτης
θετικότητας της επιδημίας. Πρόκειται για τον λόγο των θετικών προς το σύνολο των δειγμάτων, στη μονάδα του χρόνου, σε τοπική κλίμακα. Νούμερο ευθέως συγκρίσιμο με ότι μπορεί να ισχύει στις ιδιαίτερες πατρίδες, χώρες προέλευσης των επισκεπτών.
Μια τέτοια νοικυροσύνη σε συνδυασμό με την απαίτηση να είναι οι εμβολιασμένοι οι τουρίστες θα προκαλούσε λιγότερο στρες
ενώ θα απέδιδε περισσότερη κινητικότητα στο κερκυραϊκό, τουριστικό καλοκαίρι. Και μεγαλύτερο τζίρο, βεβαίως! 3»

Πέμπτη 1 Απριλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5326

ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

«ÃùíéÝò» áõôïß, site åìåßò
Ôï íÝï site,
recycle.corfu.gr Êëåéäß ôçò åðéôõ÷ßáò
ç óõììåôï÷Þ
ôùí äçìïôþí

¢íïéîå ï äñüìïò ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò Ãáñßôóáò

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το recycle.corfu.
gr, που είναι ο πρώτος ειδικά
αφιερωμένος και ενημερωμένος ιστότοπος για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου που
παραχώρησε η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
ΣΕΛΙΔΑ

7»

Ïé ÃùíéÝò
áíáêýêëùóçò
ìÝóù ôïõ
«Á.Ôñßôóçò» 4»

Η πολυπόθητη απόδοση του παραλιακού μετώπου της πόλης στον Δήμο έγινε την Τετάρτη το απόγευμα με Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου. ΣΕΛΙΔΑ 5»

20 íÝá êñïýóìáôá ôçí
ÔåôÜñôç óôçí ÊÝñêõñá
Ç Óïößá ÓáêïñÜöá,
ðñþôç ãõíáßêá
ðñüåäñïò
óôïí ÓÅÃÁÓ
13»

6»

Äýï èåôéêÜ
ôåóô óôïí ÄÞìï



Τελευταία νέα από την εφημερίδα