Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Οικονομική
Μαρτίου
(Κδιμερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Δακηρύξευν- Δημοηραστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7327
Τιμή : 1.00ς
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Απαραίτητη
η στήριξη σε
τουρισμό και
εστίαση στα
Εξοικονομ- Αυτονομν
πρτα τοus
έξοδαν
για κατοικίεs, τουρισμό και δημόσια κτίρια
μέσα στο 2021
το πρόγραμμα "Εξο κονομ" για τον τουΤέλος καλοκαιριού το
πρόγραμμα για τις κατοικίες με πολλά νέα ρισμό ,
κριτήρια , στε να
ωφεληθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά
ύψους
Θα επιδοτούνται και
οι ασφαλιστικές εισφορές των εποχικά
εργαζομένων στον
κλάδο του τουρισμού
Στοχευμένο
κέτον στήριξης για τα
ετοιμάζε ται να ρίξει
στην αγορά το υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για την
ενεργειακή αναβάθ
μιση των κτιρίων της ρυχθεί το τρίτο πρό
χρας , με τον σχεδι σμό να περιλαμβάνει επονομαζόμενο Ηλέ τρία ξεχωριστά προ100.000.000
Αφορά την ενεργειακή
αναβάθμιση πολύ μι.
κρν , μικρν και με σαίων ξενοδοχειακν
μονάδων και καταλυμάτων.
Το τελευταίο τρίμηνο
του έτους θα προη γραμμα,
προϋπολογ
375.000.000
κτρα .
ευρ, για την ενεργε
ακή αναβάθμιση κτιρίων του Δημοσίου .
Ειδικότερα, τον Αύγουστο ή τον Σεππέμβριο θα προκηρυχθεί
το νέο πρόγραμμα
"Εξοικονομ-Αυτο
νομν για την ενεργε.
80.000 κατοικιν, με
χρηματοδότηση από
πόρους του ΕΣΠΑ της
νέας προγραμματικής
περιόδου ( 2021-2027)
και από το Ταμείο Ανάτεθούν κριτήρια αξιοκαμψης . Μετά τα τερά - λόγησης και προτερα
Το πρτο αφορά το
νέο Εξοικονομ-Ατονομ για τις κατοι.
κίες , που αναμένεται
να προκηρυχθεί στο
τέλος του καλοκαιριού, με προϋπολογισμό άνω του 1 δισ.
ευρ και σημαντικές
τροποποιή σεις στην
υποβολή και την αξιολόγηση των αιτήσεων.
Λίγο νωρίτερα , nθανό.
τατα εντός του Ιουνίου, θα παρουσιαστεί
πρέπει να κάνουν οι
επιχειρήσεις της
συνέχεια στην 11
στια προβλήματα που
καταγράφηκαν στον
πρτο κύκλο του νέου
προγράμματος , η ηγε
σία του ΠΕΝ βρίσκε
οποίησης των κτιρίων
που θα αναβαθμι στούν , καθς και εισοκριτήρια ,
προκειμένου να στηρι
χτούν τα ευάλωτα νο δηματικά
Voucher
στενή
συνεργασία με το ΤΕ
για να προβεί σε τροκοκυριά.
200 ευρ για
laptop και
tablet :
Πs θα γνετα ο έλεχos
των κρττηρίων και notε
θα δοθούν τα χρήμαα
Με λίσπα προτεραιοποίησης και "οδηγό
το επίδομα θέρμανσης
Το ΥΠΕΝ προκρίνει
αναβάθμιση noπιήσεις και βελτισεις .
Ο υπουργός Περιβάλ.
λοντος και Ενέργειας, ένα μοντέλο ανάλογο
Κστας Σκρέκας , έχει
υπογραμμίσει ότι θα
με αυτό rou χρησιμο
συνέχεια στην 10
ΥΠοχρεωτική ήή
|n e- πλρωμήΟΚΑΗΑ
"Με αυτοματοπο ημένο τρόπο θα γίνονται όλοι οι έλεγχοι
των οικονομικν και
των κοινωνικν κριτηρίων για τη χορήγηση
του νουcher των 200
ευρ για laptop και
tablet σε 560.000
συνέχεια στην 2
του 30%
των ενοικίων
Σελίδα 9