Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Μίκό λας Καραθάνος 1951-1974 *δυκτήτρια-Ει ότ μα Σταυρδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12.322
0,50 ε
Στην τελική ευθεία
η ενεργειακή
αναβάθμιση
πέντε κτιρίων
στο Δήμο Παρανεστίου
Επανεκκίνηση για
το πρόγραμμα
Μέριμνα για
την Τρίτη Ηλικία IIb
από την Ένωση
Κυριν Δράμας
Στη Δράμα
Νόμιμη κρίθηκε
η απόφαση
του Δημοτικού
Συμβουλίου Δράμας
για τη λύση
της ΔΕΚΠΟΤΑ
αποζημισεις ύψους
απο τον ΕΛ.ΓΑ.
Πρόγραμμα απασχόλησης
ανέργων 30 ετν και άνω
αφορά και την Περιφέρεια ΑMΘ
Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα <Μαθητική Εικονική Επιχείρησην
Οι μαθητές του Γυμνα σίου-Λ.Τ. Νικηφόρου
Δράμας δημιούργησαν μία εικονική
επιχείρηση παραγωγής σαπουνιού
Επανένταξη 42.600 ανέργων μέσα από 8 προγράμματα
του ΟΑΕΔ
Μλάνε στον Π.T> η διευθύντρια του σχολείου κα . Πατσιά βρα και ο εκπαιδευτικός κ. Σισμανίδης
Του Θανάση Πολυμένη
ΡΕ ΕΝΑ άκρως ενδιαφέρον πρόγραμμα, γα τη δη
μουργία μιας μαθητικής εκονικής επιχείρησης ,
ουμμετέχουν μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου
Νκηφόρου Δράμας . Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη
συμμετοχή των τάξεων του Γυμνασίου στο πλοτικό
πρόγραμμα του Υπουργείου ΠαιδείαςΕργαστήρα Δε
ξιστήτων Πλατφόρμα 21-.
Μέσω αυτής της πλατφόρμας , δέχθηκαν πρόταση για από φυτικά και βολογικά υλικά και με βάσει το ελασυνεργασία από τον Οργανισμό JA Gre eos . Το Σωματείο όλαδο.
Επχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greec9, Η διαδικοσία
(ΣΕΝWA Greece ) είναι ένας μηκερδοσκοπικός οργανσμός και ιδρύθηκε τον Νοέμβρο του 2005. Είναι μέλος
του παγκόσμιου οργανισμού εκπαίδευσης & επιχειρημα - αέλαβε τη διεκπεραίωση της δράσης , κ . Σισμανίδης.
τικότητας Junior Achieνemert Worlawida και υλατοιεί τα
εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανσμού στην Ελ- πρόταση που μας έγνε από τον Οργανισμό που τρέχει
λάδ .
ο παγκόσμιο βωματικό πρόγραμμα Μαθητική Εκο Νέων/ Junior Achievement Greoco, (ΣΕΝ JA Greec ) και
νική Επιχείρηση- του Junior Achievemert απευθύνεται επειδή ως σχολείο συμμετέχουμε φέτος πλοτικά στην
σε εφήβους 15 έως και 18 ετν Γ Γυμνασίου έως και εφαρμογή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτκής ΠολιτικήςΓΛυκείου) και εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της σχο ΔεΕoτητες 21 plus.
λικής χρονάς , Το πρόγραμμα δεξγεται βάσει έγκρισης Μέσα στις δραστηριότητες που περλαμβάνει το πρό
του Υ.ΠΑΘ. Η μαθητική ομάδα δημιουργεί το δικό της γραμμα αυτό , είναι και η νεανική ετιχειρηματικότητα . Ο
κανοτόμο προϊόν υπηρεσία και διεκδικεί βραβεία στις συγκεκρμένος Οργανισμός , το JAGreece , σημαίνει ουεκδηλσεις παρουσίασης και τον Τελικό Πανελλαδικό σαστικά εππεύγματα νέων. και στην περίπτωσή μας
Διαγωνισμό , nou φέτος θα πραγματαποιηθούν διαδυ επχειρηματικότητα νέων, , μας προσέγγισαν ζητντας
κτυακά .
Μια εικονική επιχείρηση
Μιλντας στον Πρωνό Τύπο η δευθύντρια του Γυ χρονα και κατ' αυτόν τον τρόπο να έχουμε και υλικό και
μνασίου-Λυκείου κα . Πατσιάβρα , μας εξηγεί ότιτο πρό - δουλειά έτοιμη για το πλοτικό πρόγραμμα .
γραμμα ξεκίνησε από την αρχκή συμμετοχή μαθητν
του Γυμνασίου στο πλοτικό πρόγραμμα του Υπ . Πa- δοση συμμετοχής σε διαγωνισμούς και σε άλλες δρά .
δείας , "Εργαστήρια Δεξοτήτων Πλατφόρμα 21- Συγ
κεκρμένα, σε έναν από τους άξρνες του προγράμματος , φέρουμε τα παδιά μας σε επαφή και επκοινωνία μ'
περιλαμβάνονται και θέματα νεανικής επιχειρηματικότη
τας ,
Οπως σημεκνει η ίδια η δράση αυτή αφορά στη δη μεν , αλλά κάνοντας σχεδόν όλα τα βήματα που χρειμιουργία μιας μαθητικής εκονικής επχείρησης και οι μαθητές ως προϊόν διάλεξαν την παραγωγή σαπουνιν ,
ΤΤΗΝ υλοποίηση 8 προγραμμάτων αίως .
του ΟΑΕΔ , μέσα από το οποία θα
καλυφθούν 42.600 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους , ανακούνωσε χθες ο
υπουργός Εργασίας κ . Χατζηδάκης , συ - χειρήσες, καθς και σε επιχειρήσες των
νολικού προϋπολογισμού 440 εκατ. δήμων και των Περιφερε ιν , διάρκειας
ευρ . Οι θέσεις αυτές θα καλύπτονται με 12 μηνν , με δυνατότητα επέκτασης γα
επιχορήγηση του μισθού καιτων ασφαλι - εππλέον 12 μήνες . Η επιδότηση ανέρχε στικν εισφορν μέχρι και 100% .
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του και μη μσθολογικού κόστους έως τα 750
υπουργείου
Υποθέσεων , πρόκεπαι για προγράμματα
αμέσου δράσεως- για την τόνωση της ηλικίας 30 ετν και άνω , με 7.000 νέες
απασχόλησης, που μπορεί να λειτουργή- θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Αν .
σουν ως γέφυρα μέχρι την ενεργοπα . Μακεδονας & Θράκης, Δυτικής Βλάηση της νέας γειάς πρωτοβουλν , που δας , Ηπείρου, θεσσαλίας και Κεντρκής
θα τρέξουν με κεφάλαια του ΕΣΠΑ και Μακεδονίας , δάρκειας 12 μηνν . Η μη| Νatural tory
2. Πρόγραμμα απασχόλησης μακρο
χρόνα ανέργων 5567 ετν με 8.500 νέες
θέσεις εργασίας σε ΝΠΔΑ δημόσες επ
Μatural tory
. RELAXΙNG .
ται στο 75% του μηναίου μισθολογικού
Για το πς ξεκνησε και πς εξελίχθηκε η όλη διαδ
κασία , μίλησε στον-Πρωνό Τύπο- ο εκπαιδευτικός που
Κοινωνικν ευρ
νιαίως.
3. Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ,
Όπως σημεινει "η δαδικασία ξεκίνησε έπεπα από μια
το πρόγραμμα , το Σωματείο Επιειρηματικότητας
ημέρα της πανδημίας .
Ένα από τα προγράμματα αυτά μάλι- yοι 50+ ετν ) , 615 ευρ (μακροχρόνα
στα , αφορά και την Περιpέρεια Αν Μa - άνεργο και 710 ευρ (μακροχρόνα
κεδονίας -Θράκης μαζ με άλλες άνεργοι 50+ ετν ).
Περιφέρειες της χρας , όπου αναμένεται να επιχορηγηθούν 700 θέσεις εργα - χων ανέργων έως 39 ετν με 5.200 νέες
σίας ανέργων άνω των 30 ετν .
Αναλυτικότερα , τα οκτ ανοιχτά προ - εξειδίκευσης, διάρκεας 15 μηνν . Η επ .
γράμματα είναι τα εξή:
1. Πρόγραμμα εππαγν επανένταξης μισθολογκού και μη μισθολογικού κο στην αγορά εργασίας με 9.200 νέες θέ - στους έως τα 800 ευρ μηναίως .
σεις εργασίας , δάρκειας 12 μηνν , με
ελάχιστες μκτές απολαβές τα 830 ευρ εμπειρίας ανέργων έως 29 ετν με 5.00ο
για επιδοτούμενους ανέργους που μετα- θέσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοτρέπουν το επίδομα ανεργίας τους σε
επταγή επανένταξης στην αγορά εργα - τερεύοντες ) οκονομικής δραστηριοσίας Η επιδότηση ανέρχεται στο 80% τητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκε
του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθο - τωγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ .
λογικού κόστους έως τα 830 ευρ μην - διάρκειας 6 μηνν .
( άνεργα έως 49 ετν ), 568 ευρ (άνερ4. Πρόγραμμα απασχόλησης πτυχο θέσεις εργασίας σε κλάδους έξυπνης
να μας δσουν την τεχνογνωσία για να συμμετέχουμε
στο πρόγραμμα αυτό που είναι και διαγωνιστικό ταυτό
δότηση ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου
Ο κ. Σισμανίσης τονίζει ότι το σχολείο έχει μια παρά 5 Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής
σεις, επισημαίνοντας ότι "ήταν μια καλή αφορμή , ν
ποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευαυτόν τον τρόπο σκέψης και με μια τέτοιου είδους στο
χευση , Τονα στήσουμε δηλαδή μια επιχείρηση εικονική
άζονται για να δημιουργηθεί μια επιχείρηση-.
| σελ 4η
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-221 1 2 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα