Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 31.03.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7575
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Η Ελλάδα θα δεχτεί όλα τα εμβόλια Που γίνονται στη Σερβία
X. Θεοχάρης:
Βορείου Ελλάδος
Το 85% θεωρεί
ότι οι πολίτες έχουν κουραστεί από τα παρατεταμένα μέτρα και το 51%
Και το 2022 θα επηρεάσει
ΦΙΛΠΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ
π αγορά η πανδημία
<Κράτησε
τ κέρδη του
ο Μουσικός
Οίκος Νάκα
την ελληνική
Τη μεγάλη επιδραση της Πανδημία του κορωνοϊού στη λετουργία του κλάδου Αιανεμπο
ρίου και της βομηχανίας FICG που επηρείξει σταθερά και την στρατηγική των επιχειρήσεων για την επόμενη διετα, καταδεικνύα νέπ μελέτη του νστιτούτου Ερευνας Λανεμ
Πορίου Καταναλωτικν ΑγαΒν ( ΕΚΑ) Η έρευνα δεξίχθη την Περίοδο 12 έως 23 φεβρουαρίου 2021 με τη χρίση δομημένου ερωτηματολογίου και δάγμα 180 αντερα και
ανότατα στελέη επιχερήσειν (λανεμπόριο-ολυσιδες σούπερ μάρχετ και προμηθευτές
ταχυκίνητων προίόντων FMCG) από
τη γεική διεύθυνση και τα Τμήμα
τα marketng, Πωλήσεων, αγορν,
οικονομικν , πληροφορική κλn
Αναφορικά με Τις εκτμήσεις τον
στελεχν του κλάδου για τη διάρ
κεια της κρίσης, Το 85% Πιστεύει
ότι η έτακτη κατάσταση με τον
COVID-19 θα διαρκέσει τουλάχ.
στον ως Τοτέλος Του 2021, εν το
97% Πστεύει όΤΙ η αγορά
Τοoδ Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριν εταιρειν στο ΧΑ
Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές Παράλληλα , στη Ελλάκτωρ η συμμετοχή
στη μετοχική σύνθεση τριν εταιρειν
των Δημήτριου Μπάκου και Ιωάννη Καυμενάκη (συντονισμός μετοχικής συμπερΕιδικότερα, στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΤΟ Ποσοστό ιφοράς ) ανήλθε στο 25,58 % στις 23
του Γεργιου Περιστέρη διαμορφθηκε Μαρτίου.
στο 27,16% και της Reggeborgh στο
12,09% στις 23 Μαρτίου.
Αντίστοιχα στον ΟΛΠΟΛΠ-0,23% , Το
Ποσοστό της China Cosco Shipping Corp.
Διαμορφθηκε στο 51% στις 23/3.
από τον Ιούνιο τη
Την Επιτροπή κά
Οικονομικν εξελίξεις
Υποθέσεων τις προοπτικές
της Βουλής θα
ενημερσει τραπεζικού ση θα κληθ-ος
την Πέμπτη ο συστήματος, ούν να συμμε- Ταμείου 400% Γιραρμόδιος υπουργός Χρή-αναφορά στην σχετικές στωτικής κολάου.
Τις ραιςΠΕΙ Ρ
4,00% Α.Ε.
Τράπεζας της Βερύκιος και ο
Ελλάδος Γιάν- Πρόεδρος του
νης Στουρνάρ-Δ.Σ. της Τρά
του εγχριου Στη συνεδρία-ας, ο Πρόεδρ-πεζας Πειρ
αιςΠΕΙΡ
Gent Thomton.
με ιδιαίτερη τάσχουν, με χρηματοπι-γος Χαντζηνιστος
Στα- περίπτωση της εισηγήσεις, ο Σταθερότητας,
κούρας , σχετι - Τράπεζας Πει - Διοικητής της Αν ρέας
Created by Universal Document Converter