Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΓΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
31 Μαρτίου 2021
Υπατίου έπισκ. Γαγγρων ίερομ.Ακακίου όμολογητου
Σελήνη 18 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 7.12-Δύσις 7.47
ΑΤΠΚΗ Βροχές μέ βορείους ίσχυρούς άνέμους Θερμοκρασία έως 14β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι μέτριοι, Θερμοκρασία έως 17β.
Αριθμ. φύλ. 41920
Ετος 145ον !Τιμή 1,5ε
(μέ τήν προσφορά 4)
ΕΝΤΟΣΤΟΥΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΤTΙΘΕΝΤΑΙΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗΤΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
ΑΜΥΝΤΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑΣΚΟΠΙΑ
Ή ρα τής άλήθειας έφθασε:
Θά άναγνωρίσει ή ΝΔ <Βόρεια
ΝΔ ΚΒ
Μαχεδονίω ;
Αποστάσεις άπό Βουλευτές του κόμματος στήν Βόρειο Ελλάδα
Θά την ψηφίσει ό ΣΥΡΙΖΑ για νά <έκθέσευ στούς συμμάχους την μεντροδεξιά
ΗΣΤΡΑΤΗΙΚΗ πού ήκολούθησε δέν φέρνει άντιρρήσεις στήν έντα ή ΝΔ όταν έτέθη ζήτημα νηφίσεως ξιακή πορεία της πρός τήν ΕΕ, ένο
της Συμφωνίας των Πρεσπν είναι Υπουργοί της (Νίκος Δένδιας , Μ γνωστή . Ως άξιωματική άντιπολί- χάλης Χρυσοχοΐδης) έπραγματοτευσις ύπέβαλε πρόταση μομφής ποίησαν έπίσημη έπίσκεψη στά
κατά του ΣΥΡΙΖΑ και ήρνήθη νά
ψηφίσει τήν Συμφωνία μέ τό έπ χείρημα , ότι δ , αύτής ή Ελλάς κος Μητσοτάκης, ούτε 'Υπουργοί
άναγνωρίζει μακεδονική έθνότη- του έχουν άποκαλέσει τά Σκόπια
τα και αμακεδονική γλσσων. Ως Βόρεια Μακεδονίαν, άκόμη και
κυβέρνησις τηρεί σέ γενικές γραμ
μές τούς όρους της Συμφωνίας στό
σκέλος πού άφορούν τήν Ελλάδα,
νήθης τρόπος για να άποφεύγουν χιστον μία φορά από την Βουλή τν
τά μέλη τής Κυβερνήσεως τόν πολιτικό σκόπελο,Ωστόσο δυστυχς
φθάνει ή ρα της άληθείας . Η Συμ Αντνη Σαμαρά και Βουλευτν του
φωνία των Πρεσπν πού ύπέγραψε κόμματος άπό την Βόρειο Ελλάδα .
ό ΣΥΡΙΖΑ περιέχει και άλλες πολιτικές άβαρίες, οί όποίες πρέπει
νά κυρωθοϋν μέ νόμο τοϋ έλληνι- Συμφνως πρός πληροφορίες πού
κου κοινοβουλίου ς διεθνείς συμβάσεις. Αναφερόμεθα στά περίφη - τος, τά πρωτόκολλα μέ τά Σκόπια θά ,
μα πρωτόκολλα άμυντικής συνεργασίας τν δύο χωρν , ή ψήφισις νοβούλιο πρίν από τό Πάσχα , στά
τν όποίων έχει άναβληθεί τούλά-.
Ελλήνων λόγω όξυτάτων άντιδράσεων του πρην Πρωθυπουργού
Σκόπια. Ώστόσο ούδείς μέχρι τορα, ούτε ό Πρωθυπουργός ΚυριάΗ ρα αυτή έφθασε λοιπόν.
είδαν χθές τό φς της δημοσιότηκατατεθούν πρός ψήφισιν στό Κοιάν συνηντήθησαν μέ τόν Πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ. Οδρος <βό ρειος γείτονας είναι ό πλέον συΔημήτρης Καιρίδης
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Άχραίοι ίσλαμιστές
στήν Αθήνα
Ησκανδαλομηχανή τον έκλογν
Σόκστό Ίλιον:
65χρονη πέθανε μετά
τόν έμβολιασμό
μέ AstraZeneca
Σύλληψις Τρακινν
πού χρηματοδοτούν τόν ISIS
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ διατείνεται ότι δέν περιλαμβάνο-θος σου ένα συντριπτικό πλήγμα κατά του ΣΥΡΙΖΑ.
νται στόν σχεδιασμό της οι πρόωρες έκλογές . "Ότι
θά έξαντλήσει τήν τετραετία. Οτι θά δωσει στους τά θέματα μαζί, άπλως για τό όνόρε και όχι έπειδή
πολιτες τήν εύκαιρία νά συγκρίνουν τά πεπραγμε είναι έντεταγμένα σέ έναν εύρύτερο σχεδιασμό , το
να της μέ τά άντίστοιχα του ΣΥΡΙΖΑ. Νά μέ συγχωρεϊή χάρη της πού άμφισβητ τήν ειλικρινεια της νείς νά κατηγορήσει τόν σημερινό Πρωθυπουργό
έτσι και άλλις αύτά είναι άπό τά όλίγα Ψέματα πού νεις
δικαιολογοϋνται στήν πολιτική- άλλά δέν την πιστεύω. Δέν την πιστεύω για δύο λόγους . πρωτος τήν μυνα ξύγκι βγάζουν , που λέει ό λόγος. Υποείναι στρατηγικός, ό δεύτερος είναι τακτικός Ξεκινω άπό τόν δεύτερο. Σέ κανέναν πρωθυπουργό στηριζω λο ιπόν ότι ή συστηματική σκανδαλοθηδέν άρέσει τό τοξικό κλιμα και ή ποινικοποίηση του ρια που κορυφωθηκε χθές μέ τήν σύσταση προα
δημοσίου βίου άν δέν πρόκειται νά του άποβεϊ χρή-νακριτικής έπιτροπής εις βάρος του πλέον στενού
σιμο, φέλιμο , παραγωγικό . Δέν στέλνεις στό Είδι - συνεργατη του Αλέξη Τσίπρα άπό το 2009 έως σήκό Δικαστήριο έναν πρην Υπουργό Δικαιοσύνηςμερα ΝίκουU Παππά δέν είναι τουφεκιά στόν άέρα.
της άντιπολίτευσης άν δέν έχεις στό μυαλό σου νά
κατατροπσεις τόν πολιτικό σου άντίπαλο. Δέν συστήνεις νέα δεύτερη προανακριτική είς βάρος στενου συνεργάτη του άρχηγου της άξιωματικής Άντιπολίτευσης άν δέν θές νά πλήξεις προσωπικά και σιες παραπομπής του Πατπά , μου είπε ψέμματα . Μέ
τόν ίδιο . Δέν άξιοποιείς τίς καταγγελίες του πρην το έπιχείρημα , ότι ζήτησε νά τόν δεί έπτά φορές ό
Υπουργου Οίκονομικν-έως τό 2015- του βασικου Καλογρίτσας άλλά τόν άπέφυγεν. Υπάρχει άρχή,
σου άντιπάλου περί ΟΠΑΠ άν δέν έπιθυμείς νά δημι - μεση και τέλος λοιπόν στό σχέδιο Υπόδικος ΣΥΡΙουργηθεί άσφυκτικό κλιμα άπαξίωσης γι' αυτόν . Δέν ΖΑ και πρόωρες έκλογές" . Οί πρωτοβουλίες αυτές
κσκαλίζειςν συνεχς το θέμα της χρηματοδότησης ποτέ δέν υλοποιουνται σέ πολιτικό κενό. Πάντοτου ΣΥΡΙΖΑ άπό το καθεστς Μαδούρο της Βενεζουέλας , ούτε έπιστρέφεις κάθε τρεις και λίγο στό
Μάτι και στούς νεκρούς του, άν δέν είναι μύχιος πόΈάν άνοίγεις ή σχεδιάζεις νά άνοίξεις όλα αυτά
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό και άνησυχία προκαλούν οί συλλήψεις τριν
άκρως ριζοσπαστικοποιημένων μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Αθήνα και συμμετέχουν ένεργά στήν χρηματοδότηση ίσλαμιστικν όργανσεων. Εξ ίσου δμως προβληματισμό προκαλούν και οί άναρτήσεις έκατοντάδων
μουσουλμάνων μεταναστν πού μένουν στήν χρα μας , υπέρ τν μουτζαχεντίν και του ISIS . Ο περισσότεροι έξ
αυτν είναι Σύριοι, άρκετοί δέ τουρκόφιλοι, και φθάνουν άκόμη στό σημείο
να άναρτούν φωτογραφίες μέ καλασνίκωφ , σφαιρες , την σημαία του ISIS και
ίσλαμιστές μαχητές , στούς όποίους δηλνουν ύποταγή. Νεαροί μουσουλμάνοι ,
κυρίως άραβικής καταγωγής, πού μένουν
τε είσαι έρασιτέχνης. Γιά πολλά θά μπορουσε κακαίτό έπιτελείο του όχι όμως ότι δέν είναι έπαγγελματίες της πολιτικής. Είναι και παραείναι. Καί άπό
Νέο άρνητικό ρεκόρ
μέ 4.340 κρούσματα
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
Είναι σχέδιο. Καί μία στό έκατομμύριο πιθανότητα
νά υπήρχε νά μήν είναι, την άποκλείω μόνο για ένα
λόγο: στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργου τον
όποτο έρτησα πρό μηνων άν θά κινηθούν διαδικαΛήμνος
καί Σαμοθράκη
Ε Υ a
του Κστα Κόλμερ
ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ που ή Τουρκία παραβιάζει συνεχς τήν Συνθήκη της Λωζάννης, έτοιμάζεται τρα νά καταγγεί
λει καί τή Συνθήκη τού Μοντραί (ΣΜ),
προκειμένου νά άνακληθή ό έπαναεξοπλισμός της Λήμνου καί ή στρατικοποίηση της Σαμοθράκης, άλλά θά άπο τύχει . Η ΣΜ τροποποίησε τήν Λωζάννη τό 1936 ς πρός τό καθεστς των
Στενν (του Ελλησπόντου) κατ' άπαίΣυνέχεια στήν σελ.3
Ή Ελλάς στηρίζει
την Ελληνική Εθνική
Μειονότητα στήν Αλβανία
τε ύπάρχει κδιά ταυταν άσχέτως του άν οί σκοποί
των έμπνευστν τους άλλες φορές ευοδνονται
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ .3
τησιν της Τουρκίας , ή όποία έξόπλισε
τήνΙμβρο καί Τένεδο και ένίσχυσε τήν
Προειδοποίησις
γιά τά δίδυμα έλλείμματα
άμυνα των Στενν . Γιά νά έξασφαλίσει τήν συγκατάθεση της Ελλάδος, ή
Τουρκία είχε άποδεχθη ς άντάλλαγ άπό τό
Ίδουμα
Κωνσταντακόπουλου
ΠΕΝΝΙΕΣ
μα τό 9
και Σαμοθράκης, άν και οι τότε σχέΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ για τήν έμφάνιση ύψηλου δίδυμου έλλείμματος τό 2020, ήτοι έλλειμμα στό ίσο ζύγιο τρεχουσν συναλλαγν της τάξεως 6,7% του
ΑΕΠ και ταμειακό έλλειμμα Γενικής Κυβερνήσεως της τάξεως του 10% του ΑΕΠ , έκφράζει τό έλληνικό δημοσιονομικό συμβούλιο στό νέο Τριμηνιαίο Δελτίο Μακροοικονομικν & Δημοσιονομικν
Εξελίξεων Ωστόσο έπισημαίνονται και οί θετικές
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
του μέλιτος~ μετά τήν συμφωνία
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
σεις τν δύο χωρν διήγαν τόν αμήνα
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Τό κυπριακό χαλούμι, Τό τρί πού έχει τό ίδιαίτερο χαρακτηριστικό να λινει, σέ όποια θερμοκρασία καί άν ύποβληθεί. Ανεγνωρίσθη πλέον
άπό τήν Εύρωπαϊκή Ενωση, ς προϊόν μέ προστατευόμενη όνομασία προελεύσεως (πΟΤ, Η Κυπρος τά κατάφερε καλύτερα άπό την Ελλάδα πού
άντιμετπισε τεράστια προβλήματα όσον άφορα
στήν όνομασία Της φέτας. Η διαφορά είναι βεβαίως
ότι χαλούμι ή κάποιο ύποκατάσττατο που νά του
μοιάζει, ούδείς έχει κατορθσει να παφαγάγει έκτός
Κύπρου . Παράγουν μόνον και κάποιοι Τουρκοκύπριοι. Καί αύτοί όμως άδυνατούν νά προσφέρουν
τό έτερο διάσημο κυπριακό έδεσμα, Τήν σεφταλιά.
Καί τουτο, διότι άπαιτεί μεγμα κιμά, άρνιού καί
χοιρινού. Καί τό τελευταίο οί Τουρκοκύπριοι, ς
μουσουλμάνοι, τό στερούνται .
Λεπτομέρειες στην σελ. 7
pontosnews
Ποντιακά χαπέρα .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Άς άξιοποιήσουμε πρτα τήν Αθήνα πού έχουμε. .
ανασχεδιασμένη
νέα έκδοση
Τό κτίριο τής Πινακοθήκης άνοβαθμίζει τό brand
name τής Αθήνας.) Η δήλω- βλιοθήκης, γιά τήν Στοά του
ση έγινε άπό τόν περιφερειάρχη Αττικής Γιργο Πατούλη και είναι ένδεικτική
του τί μας περιμένει άκόμη!
λεως , όπως δέν είναι και τό
φερθεί στό περιεχόμενο του Ίδρυμα Νιάρχος, που έχει
κτιρίου Της Πινακοθήκης. ΤΙ γυρίσει τά όπίσθιά του στό
υπέροχο θαλάσσιο μέτωπο,
γίνει γνωστή γιά τάκτίρια ριφερειάρχης ήθελε νά άνατου Πανεπιστημίου , τής Βσημαίνει , όμως, brand name;
Ένας Τταλός μαφιόζος συνελήφθη στήν Δομινικα
νή Δημοκρατία, όπου Τόν άνεγνρισαν σέ βίντεο
στό YouTΤube . Μπορεί τό πρόσωπό του νά μήν
φαινόταν, στόσο δέν συνέβαινε τό ίδιο μέ τά τα τουάζ του, τά όποία άνεγνρισε ή ίταλική άστυνομία Πρόκειτα γιά τόν Μάρκ Φερέν λντ Μπιάρτ
πού διέφενγε άπό τό 2014 κατηγορούμενος γιά δι
ακίνηση κοκαίνης
ΑΤτάλου , γιά τό Θησείο καί
τούς στύλους του Όλυμπίου Σημαίνει έμπορικό σήμα , όπως δέν είναι και τό ΌλυΔιός, κάναβαθμίζεται άπό
ένα κτίριο όμοιο του όποί- νακοθήκη τό Εμπορικό Σήμα βα . Είδατε πολλούς ξένους
ου μπορεί κανείς νά βρεί σέ
όποιαδήποτε πόλη τού κό - φερειάρχα . Όπως δέν είναι
σμου; Aς έλπίσουμε ότιό πε
έπωνυμία. "E, δέν είναι ή Πμπιακό Στάδιο του Καλατράνα φωτογραφίζονται στό
Όλυμπιακό Στάδιο ; Γιατί
τής Αθήνας, άγαπητέ περι Δηλαδή ή πόλη τής
όποίας τό σήμα κατατεθέν
είναι ό Παρθεννας , που έχει
www.pontosnews.gr
και τό Μουσείο Τής ΑκφοπόΣυνέχεια στήν σελ. 4