Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
72 νεκροί
741 διασωληνωμένοι
4340 νέα κρούσματα
75 νέα χρούσματα
στην περιφέρεια ΑΜΘ
|Αναλντικα:
14 στην ΠΕ Δράμας
31 στην ΠΕ Καβaας
ΚΑΘΗΜΕ.ΡΙN Η.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
11 στην ΠΕ Βιδότης
14 στην ΠΕ φoυ
Μιχάλης Αμοιρίδης:"Για άλλη μία φορά αδικείται η Ξάνθη | Ποες ενέρες έχου οκεδιοστεί ή γίνοντα
από τη διοίκη ση της Περιφέρειας
Δεν γνωρίζουν ότι έχουμε
καταπληκτικές παραλίες;
γα τ τήριξη του πληθυσμού
της οροσειρός της Ροδότης που βρίσκεται
σε οικονομικό οδιέξοδο
Επερωτηoη του περιpεpειακού ουμβούλου
Άγνοια ή αδιαφορία η αιτία;"
"ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚE . Ξάνθη Η αστοχία
ΔΟΝΙΑΣ .OPAΚΗΣ ΑΓΝΟΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ δεν επισήμάνθηκε
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ" τονίζει ο περιφερε, ano κανένα της διού
ακός σύμβουλος Μιχάλης Αμορίδης, με κησης πριν φτάσει
αφορμή το πρόγραμμα δράσης διαδικτυα . ως Βέμα στο Περιφe.
κής προβολής σε χρες των Βαλκανίων και ρειακό Συμβούλιο,
τον αποκλεισμό παραλιν από την Περιφε . Δεν γνωρίζουν τον
ρειακή ενότητα Ξάνθη , Ζητά να καταψηφι. τoπo μας; Αλλά έστω
στεί το συγκε κριμένο θέμα και να επανέλθει ότι δεν γνωρίζουν ή
με προσθήκη περιοχν της Ξάνθης και αυ.
ξημένο προ όπολο γισμό για να την στηρίξει .
Εnερωτηση στο nEp
φερειακό συμβούλιο
Ανατολικής Μακεδονίος
και Θράκης κατέθεσε ο
nεριφερειακός σύμβουοχετική με την ανάπτυξη
της ευρύτερης ορεινής
δεν ενδιαφέρονται
νει η οροoειρό της Ρ0δο
για την τουριστκή μας ανάττυξη , ένας δεν βρέθηκε
να σκεφτεί τους δεκάδες ετιχειρηματίες και εργαζ -Με ένυληξη είδαμε στην τροποούηση του προ- μενους nou εν μέοω Πανδημίας αγονού, γα άλλη
γρoμματος δράσης της Περιφέρειας, Πou ήpes ως μία χφονιά για την επαγγελματική τους επιβίωση;
θέμα στο πεp, συμβ της 30ης Μαρτίου 2021, να σνα . Ατό ο θερνό τουριστικό απόθεμα, ωpελεται έμμε
μορφνεται δράση διαδικτυακής προβολής σε χω . oa και το ουναλο της τonικής ουκονομίας. Αυτά θα
ρες στόχους των Βαλκανίων και να nερaμβάνοντα έπpenε να είναι στις προτεραιότητες της διοίκησης
Είναι ιδιαίτερο το ενδιαφέρον του και αναζητά
anavτnσεις nou aφορούν χλάδες κατοίκους της
aπό τη Δράμα έως και τον ΕΒρo.
Στο niaσο των διττάξεων του κανονσμου του
neppεpεoκού Συμβουηου Ανατο ικής Μακεδονίος Ε
eράκης , ouς όαβιβάζουμε mv εnεpτιοή μας npoς
κές ενότητες , Ολες εκτός της Ξάνθης . Παρά την αυ , νουμε ano τις οκονομκές ετιπτυσας του κορωνο κrς Ανάnτuξις, στε νο ουδηθεί στην εnεpχόμενη
ξηση του προυπολογισμού της ουγκεκρμένης δρά - ο .
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Είναι απορόδεκτο και βα πpέneι να κατομηψστε
το συγκεmριμένο θέμα και να επανέλθει με προσθήνη
χουν το Πόρτο Λάγος, τα Αβδηρα , το Μupωδάτο, τα
Μάγγανα ή το Εράσμιο . Για την περιφέρεια δεν πεpιοχν της Ξάνθης και αυξημένο rpοuτολογισμό
υπάρχουν αυτές οι nεροχές πou συγκεντρνουν δε
κάδες επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης, ψυχαγω - όλων όσων έχουμs εκλεγεί aπό τους Ξανθτες, εάν
γίας, περιοχές nou anστελούν πόλο έλξης Bαλκά - σeβόμοστε τον τάτο μας Oς Εανθτης διαμαρτύρο νων εmσκεπν Πeροχές nou εκτός της Βουμάσιας μαι και anopo για την aπαξίωση, την άγνοια και, την
παραλιοκής ζνης παρουσιάζουν διαίτερο ορχαιο- αδιαφορία nολλν μέσα στο περιφερειακό συμβού
λαγικό και πoτιστικό ν διοφέραε, Περιοχές λοπόν λο και τη διοίηση της ΠΑΜΘ
για να την στηρίξει Είναι η ελάχιοτη υποχρέωση
κή Προβολή τη .
Είναι υποτμητικό για όλους όσους επιχειρούν
οδ αλλά και άλους rous ΞavHωτες να αγνοείται η
Μιχάλης Αμορίδης
Περιφερεισκός Σύμβουλος Ξάνθης
Για το ιδιο θέμα υπήρξε αντίδραση NκτΙκά
ΠΡΟΣ Τl g
Θα 1μέτα τp dτavrς
και από το Σύλλογο Ξενοδόχων ΞάνΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Γvωρίζουμε ε δο το λοό του Νομού Ξίνθης, ότι
η επιτροτή τορισμού της ττρφέρειας Ανατολικης
all star
κατίθευν για τα ηγστί στις 3013/21, για προβολή
των παραθαλάσσιων περιοχν της περιφέρειας:
sweet game
ΘΡΙΚΗ MΑΜIΝΗ4Φ.ΑΝΔP, στις χρες ΒoυAγα.
Ο αγνας, τρα αρχζαι.
ήρθε για να παραμείνει
Η απουσία του Νυμο Ξάθης, με το Πρτο Λάγο,
τα Αβδηρα, τη Μάνδρα, το Μυγαδάτο, τα Μάγγανα .
tokatillo.gr, τηλ:2541072513
ΞΑΝΘΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα