Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τρίτη
Οικονομική
Μαρτίου
(Κιδημερινή οικονομική ειδική ερμρίδ Διακηρύβευν-Δημοηρασιν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7326
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Απαισιοδοξία
και κούραση
στην αγορά
πανδημίαs
Οι συνταξιούχοι
γυρνούν την πλάτην
στην προκαταβολή σύνταξηs
Τι ρόλο παίζουν οι
που 70.000 άτομα.
Ο λόγος είναι ότι αρκετοί είναι αυτοί που
οφειλές
ασφαλισμένους
Μειωμένο είναι μέχρι
στιγμής το ενδιαφέρον
των συνταξιούχων για
πόρων και των επιχει - τη χορήγηση της ποκαταβολής σύνταξης
και αναδρομικν .
Με τη σχετική προθεσμία να λήγει την Τε.
εν πληρούν τις προυποθέσεις ( όριο ηλικίας , έτη ασφάλισης),
δεν έχουν δικαίωμανα
λάβουν.
καθς έχουν οφειλές
άνω του πλαφόν που
ισχύει.
Η κούραση των εμρηματιν , όπως και η
αnaισιοδοξία τους για
την πορεία της οικονομίας για το 2021 καταδεικνύει ται
έρευνα που διεξήΥαγε το Ινστιτούτο
Έρευνας Λιανεμπορίου Κατα ναλωτικν
Αγαθν (ΙΕΛΚΑ).
Σύμφωνα με νέα με
συνέχεια στην 11
σύνταξη
| τάρτη 31 Μαρτίου , Συγκεκριμένα,
αντατο όριο προκει μένου να μπορεί να
βγει κάποιος οφειλέτης στη σύνταξη ανέρσε
μόλις 33.000 δικαιού.
χοι έχουν καταθέσει
μέχρι στιγμής τις ηλε.
κτρονικές αιτήσεις κι
εν το υπουργείο Ερ.
γασίας εκτιμού σε αραφορά
δυνητικά 100.000 με
105.000 ασφαλισμέ
νους , οι οποίοι, αν και
έχουν συμπληρσει
κατά την ημερομηνία χικά) σε οποιοδήποτε
υποβολής της αίτησης ενταγμένο στον eτο 670 έτος της ηλι - ΕΦΚΑ τέως φορέα κύ κίας τους και 15 έτη
(αυτοτελς ή διαδογια τους ασφαλισμέ
νους του τέως ΟΑΕΕ,
σε 15.000 ευρ για
τους ασφαλισμένους ασφάλισης ή 4.500
του τέως ΕΤΑΑ και στα
ριας ασφάλισης.
360 ευρ , εφόσον
έχουν συμπληρσει
κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης
το 620 έτος της ηλι
κίας τους και 15 έτη ή
4.500 ημέρες ασφάλιλόγω 62ο έτος της ηλικίας σης ή και χωρίς να
ΑΑΔΕασφάλισης
ημέρες
(αυτοτελς ή διαδοχικά) σε οποιοδήποτε
ενταγμένο στον
ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης ή το
myProperty:
έχουν καταθέσει εδ 6.000 ευρ για τους
και χρόνια αίτηση σύνταξης, δεν λαμβάνουν
ούτε την προσωρινή.
Ωστόσο , ο πήχης έχει
κατέβει σημαντικά και
τελικς εκτιμάται ότι
θα χορηγηθεί σε περί .
ασφαλισμένους
τέως ΟΓ.
Τα πρόσωπα nou υποβάλουν αίτηση συντα
ξιοδότησης
νήρατος δικαιούνται
384 ευρ , εφόσον
Σε 15 λεπτά
οι μεταβιβάσεις
ακινήτων
τους και 20 έτη ή 6.000 έχουν συμπληρσει το
ημέρες
ασφάλισης
συνέχεια στην 10
Μέσω της εφαρμοΥής-myPropery της
ΑΑΔΕ κατά μέσο όρο
ο χρόνος που χρει .
άστηκαν οι συμβολαιογράφοι , οι
έχουν προχωρήσει σε
Ψηφιακές δηλσεις
φόρου μεταβίβασης
ακινήτων ήταν 15
λεπτά, .
Μέχρι την Κυριακή
οι αιτήσειs
για το νέο ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισηs
με Πιστοποίηση
ΟΑΕΔ-Google για
3.000 ανέργοus
οποίοι
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9