Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 30.03.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 29ο - Αρ Φύλλου: 7574
29 χρόνια
Συνεχίζονται οι δια κυμάνσεις
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
στις δαπάνες των νοικοκυριν λόγω πανδημίας
Στο 1,5 δισ. ευρυ Το πρωτογενές έλλειμμα, με αυξημένα έσοδα
Τα τέλη κυκλοφορίας
HρκέσωσαΥ> Τον Προϋπολογισμό
Σύμφωνα με τα στοιχεί εκτέλεσης του κρατικού Προϋπολογισμού, α τριοποημέη
τημεακή βάση, γα Την nερίοδο του Ιανουαρου- Φεβρουαρίου 2021, nαρουσάζεται
έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 3268 εκατ. ευρ έναντι
στοχου για έλλειμμα 4.507 εκατ. aυρ Πou έχει περιληφθεί για τ ατιστοιχο διάστημα του
2021 στην εσηγητική έκθεση Του Προύπολογισμού 2021 και ελλείμματος 1.107 εκατ.
ευρ το αντστοιχο διάστημα του 2020.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφάθηκε σε έλεμμα ύψους
1497 εκατ. ευρ, έναντ στόχου Ψμ
για Πρωτογείές έλεμμα 2.737
εκατ. ευρ και πρωτογενούς πλε
ονάσματος 831 εκτ. ευρ για την
Ιδια περίοδο το 2020.Το ύψος των
καθαρν εσόδων του κρατικού
Προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.533
εκατ. ευρ , Παρουσάζοντας
Παράταση προθεσμιν υποβολής συγκεντρωτικν καταστάσεων-απόσυρσης και
αναβάθμισης ταμειακν μηχανν
τικν καταστάσεων ΜΥΦ 2020, μέχρι την
Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021.
Διόρθωσης των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στο ιχεία Προμηθευτν, μέχρι
Με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτ- την Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021.
ητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , Γιργου Απόσυρσης και αναβάθμισης των ταμειΠιτσιλή , Παρατείνονται οι προθεσμίες
Ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρω
ακν μηχανν, μέχρι την Τετάρτη, 30
Ιουνίου 2021.
Της σατιτικής στην
Όμιλος οποία θα πραγ- Χρηματι- τους να ενσω- λαιαγοράς θα
Χρηματι- ματοποιηθεί στηρίου Αθη-ματσουν Τις μιλήσουν για
στηρίου Αθη-την Τετάρτη νν για την αρχές
νν έχει τη 31
χαρά να σας 2021 και ρα θεμάτων ESG Πτυξης
προσκαλέσει 15.30.
στη διαδικτυακή εκδήλωση Στην εκδήλω- στήριξη
με θέμα "ESG
Winning in the νωθεί το σχέ- εταιρειν στις οικοσυ στήμαlong run" η διο δράσης του προσπάθειες τος της κεφα Ο
εξελίξεις
Μαρτίου ανάδειξη των Βισιμης Ανά- αλλά και τις
στη υφιστάμενες
αγορές στρατηγική πρακτικές στην
ελληνική
της Τις
Πα0ι κΚάδοι δεικδιούν μειδιο
Ετοιμάζεται τέροδοφ
στις καταέσεις
και τη Τους.
των Εκπρόσωποι αγορά.
ση θα ανα κοι- εισηγμένων του ευρύτερου
Created by Universal Document Converter