Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 ) .
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
30 Μαρτίου 2021
Πωάννου όσίου, συγγραφέως της Κλίμακος ,
Σελήνη 17ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.13,-Δύσις 7.46
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις μέ βορείους ίσχυρούς άνέμους Θερμοκρασία έως 17β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πρόσκαιρες τοπικές βροχές Άνεμοι βόρειοι μέτριοι, Θερμοκρασία έως 16β.
Αριθμ. φύλ 41919
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙΗ ΤΡΑΓΟΥΛΟΠΟΙΟΣ ΜΟΝΙΚΑ ΠΑ ΤΟ ΗELLAS 21>
Π0οσπαθούν νά <φιμσουν>
κάθε φωνή Έλληνική
Ελλάς άπ τουματιού σου τήν άκρη. Ελλάς , σύμού χάρισες τό δάκου- Διαγράφουν κάθε τί
τό έλληνικό- Άπό τον Έθνικό"Υμνο έως τόν Εύρυτο καί τίς λαϊκές ένδυμασίες τής Γιάννας
μας άρεσε ς ρετρό άνάλαφρη λητηριδη σχόλια των κάντικειμε"Χατζηδακική "y Στόν Σπανουδάκη θέλει νά μοιάσει . Το in.gr του
γνωστού .πατριτη έπιχειρηματία
μας είπε δτι κή Μόνικα έγινε viral
γιά λάθος λόγου . Αν ένοιωθε μίας
κάποιας μορφής έξαψη θά γινό - ή Ελλάς , νά πάρει μιά βαθειά άνά
ταν για τούς σωστούς ! Η free pres
έφημερίς , ή όποία σύμφωνα μέ τά
Wikileaks είναι σέ άνοικτή γραμμή.
μέ κάποια πρεσβεία τν Αθηνν ,
άπέφυγε νά έκτεθεϊ . Μίλησε για
κάνάμικτες άντιδράσεις και παρέθεσε (μαζί μέ μερικά θετικά) τά δηΤου Μανλη Κοττάκη
έπέλεξε ς φόντο (artwork ) τόν πίνακα τού Εύγένιου Ντελακρουά <Η
|ΕΛΛΑΣ 21
ΜΟΝΙΚΑ
νικν Ελλήνων του twitter για νά
πλήξει την Μόνικα.
ΤΟΛΜΗΣΕ και έγραψε τραγού-Ελλάδα στά έρείπια τού Μεσολογδι μέ τόν τίτλο ΕΛΛΑΣ 21 (EL-γίου . Αναφέρομαι στήν Μόνικα
LAS 21) Εγραψε γιατί συγκινήθη , Χριστοδούλου, τήν νεαρά άγαπητό
κε, βλέποντας τήν παρέλαση μαζί ,
μέ την κορούλα της . Εγραψε γιατίθέλησε να εύχαριστήσει τήν χπού τήν γέννησε . Έγραψε γιατί όπως λένε οί στίχοι του Σταύρου κούςΕλληνες πρίν γράψει γιά την
Ξενίδη, τούς δποίους μελοποίησε Ελλάδα . Καί άπό προχθές δέχεται
μέ ένα τραγούδι πς νά σέ τιμήσω,
μέμιά γιορτή δέν είναι άρκετό. Τήν μορφή διαδικτυακού bullying: Πως
ίδια σημαία έγ άνεμίζω, και έλεύ- τόλμησε; Ποιόν ρτησε;ν. Μά
θερος εύγνμων ζν Εγραψε και
Είλικρινς, δέν έντυπωσιάζομαι άπό τις άντιδράσεις. Κάθε φορά πού προσπαθεί να άναπνεύσει
τατη τραγουδοποιό, πού γεννήθηκε τό 1985, άλλά έκανε τό λάθος
νά μήν ρωτήσει τούς κάντικειμενι σα, τρέχουν οι αυτόκλητοι να την
πνίξουν. Ούτε ή πρτη φορά είναι ,
ούτε ή τελευταία . Τά ϊδια δέν έγιναν μέ τόν νεαρό γραφίστα Εύρυτον τής Σχολής Καλν Τεχνν πού
γέμισε τούς τοίχους τν Αθηνν
Συνέχεια στήν σελ.3
έπιθέσεις, οί όποίες έχουν λάβει
τραγούδι "πατριωτικό'y Εμάς
τής Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έπτά μονάδες
στό ΑΕΠ άπό τό
σχέδιο Ανακάμψες
Κάποιες ήχηρές παραλείψεις στήν παρέλαση
ΚΛάβαρα: 200 χρόνια μετν
TΗΝ ΗΜΕΡΑ της 25ης Μαρτίου προσπάθησα νά συμ- έπομένη , στόσο, ο πρόεδρος τν άπογόνων των
βιβάσω τήν παράλληλη παρακολούθηση δύο πολύ ήρων του 1821 κ . Κωνσταντίνος Πλαπούτας έπιβεσημαντικν διαδικτυακν συμβάντων . Πρωτον , βαίωσε στήν ΤΙΜΗΣΤΟ 21, ότι ό σύλλογός τους δέν
τήν πράγματι συγκλονιστική ύπερπαραγωγή της είχε λάβει πρόσκληση για τήν παρέλαση!
ELLOPIA , πού ύλοποιήθηκε ύπό τήν αίγίδα της ΤΜΗΣΤΟ 21, και μέ τηνσυμμετοχή των γνωστν καλλιτεχνν Άθηνας Κρικέλη, Άλέξανδρου Χάχαλη, Δη - όργανωτές της παρέλασης, για τά 200 χρόνια άπό
μήτρη Ζησόπουλου καί Χρήστου Μαργέτη. Επί 5
ρες, έφθαναν στήν Ελλάδα ζωντανά μηνύματα για τήν Επανάσταση του 1821 , παρέλειψαν νά προΕΠΠΛΕΟΝ έπτά μονάδες στό ΑΕΠσέ
δρίζοντα έξαετίας και δημιουργία προσθέτων 200.000 θέσεων έργασίας , μπορεί
νά προσφέρει στήν έλληνική οίκονομία
τό έθνικό σχέδιο Ανακάμψεως όπως ύπε
γράμμισε ό Πρωθυπουργός κατά τήν είσα γωγική τοποθέτησή του στήν συνεδρίαση
του Υπουργικού Συμβουλίου. Συμφνως
πρός τόν Πρωθυπουργό, είναι ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα τό όποίο έχει την δυνατότητα νά κινητοποιήσει σχεδόν 60
δισεκατομμύρια εύρ-32 δισεκατομμύ
ρια εύρ είναι οί έξασφαλισμένοι πόροι
του Ταμείου Άνακάμψεως, 19 δισεκατομ
μύρια σε έπιχορηγήσεις και τό ύπόλοιπο
ποσόν σέ δανεισμό-προσθέτοντας τήν
μόχλευση άπό τόν ίδιωτικό τομέα σέ ίδια
κεφάλαια και σέ δανεισμό . Εκτιμούμε
Συνέχεια στήν σελ. 2
Είναι άπό τίς περιπτσεις που έμπίπτουν άπόλυτα στό ρητό άπίστευτο καί όμως άληθινόν! Οι
τήν έθνική μας έπέτειο, άπό κάθε γωνιά τής Έλλάδας άλλά και του κόσμου, άπό"Ελληνες και άπό φι - τό είδος παράλειψης , πού άδυνατεί νά χωρέσει σε
λέλληνες. Η έκδήλωση ήταν συγκινητική και έφερ - άνθρπινο νου. Νά στήνεται, δηλαδή , μία μνημεινε άθέλητα δάκρυα στά μάτια. Άλλά, παράλληλα, και δης έθνική γιορτή, μία φορά στά 200 χρόνια , προόσο αυτό ήταν δυνατόν , έστρεφα κατά καιρούς το κειμένου νά τιμηθουν οί πρωτεργάτες της Επ βλέμμα μου καί πρός τήν έθνική μας παρέλαση, πού νάστασης, και νά μήν έχουν συμπεριληφθεί στούς
περνούσε μεγαλόπρεπη, άλλά δυστυχς σέ μιά πό- προσκεκλημένους οί άπόγονοί τους ! Νά έχει, δηλη έρημη πού τήν κέσκιαζε ή φοβέραν. Παρά ταυτα, λαδή , γεμίσει ή έξέδρα αύτή των έπισήμων , μέ άτοή παρέλαση ήταν έξαιρετική, μέ πλη θρα συμβο-μα άσχετα μέ την Επανάσταση, σέ σύγκριση μέ τά
λισμν καί εύρηματικν συνδυασμν .
των όποίων γίνεται ή παρέλαση. Είναι, πράγματι,
( σελ. 7)
Ή έπέτειος
τής Εθνικής
Παλιγγενεσίας
καί ή διαχρονική
σημασία της
κατ' εύθείαν σχετιζόμενα μέ αυτήν, άλλά νάμήν παΆντιδράσεις
στήν Σάμο - Λέσβο άπό την
έπίσκεψη τής Γιόχανσσον
Κάποια στιγμή, στήν έξέδρα των έπισήμων , άνα- ρίστανται οί άπόγονοι. Αυτόματα σκέπτεται κανείς
ζήτησα έκπροσπους των άπογόνων των ήρων τό πόσο δυνατά θά τρίζουν τά κόκκαλα των ήρων
του 1821, δεδομένου ότι είναι μαζί μας στήν Έπι- του 1821. Ασφαλς και έπιβάλλεται, έν προκειμένω,
τροπή ΤΙΜΗΣΤΟ 21, χωρίς όμως νά κατορθσω νά έρευνα στε νά προκύψει μία κάποια άπάντηση στό
τούς έντοπίσω. Σκέφθηκα , πρός στιγμή , ότι ή φωτο- πως και στό γιατί οί άρμόδιοι για τήν φετινή παρ γραφία δέν έδινε πλήρη είκόνα τν παρισταμένων, λαση έκριναν περιττή τήν άποστολή πρόσκλησης
καθς άπέκλεια λογικά τήν περίπτωση της μή πρό - στούς άπογόνους τν ήρων του 1821.
σκλησής τους νά παραστούν στήν παρέλαση. Τήν
του Νικολάου Σακελλαρίου*
ΟΣΑχρόνια καί άν περάσουν το '21 θά
παραμένει ένας θρυλος ζωντανός και
άθικτος στίς καρδιές όλων μας , άστείρευτη πηγή διδαγμάτων για τίς νετερες γενιές . Ας μήν έπιτρέψουμε ό
θρύλος αύτός να άποδυναμωθεί και
νά χάσει την λάμψη του άπό τίς πολλές και βαθυστόχαστες άναλύσεις
καί τίς άκατάσχετες διυλίσεις άνούσιων λεπτομερειν για τούς Ηρωές
μας και τά Κατορθματά τους, που
άττηχουν όρισμένες φορές ύποκειμενικές άπόψεις, άν δέν ύποκρύπτουν ,
σέ έλάχιστες, εύτυχς , περιπτσεις
κάτι άλλο πιό έπικίνδυνο.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
Κανελλόπουλος ,
όόραματιστής
της Έθνικής Ένότητος
11 μέτρα γιά έργαζομένους
και έπιχειρήσεις
τον Απρίλιο
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΠΑ τήν προσωπική σχέση πού είχε μέ τόν πολιτικό ,
πανεπιστημιακό, άνθρωπιστή Παναγιτη Κανελλόπουλο όμίλησε δ ύπουργός Άγροτικής Αναπτύξες
Σπήλιος Λιβανός στήν διαδικτυακή παρουσίαση τού
βιβλίου κΠαναγιτης Κανελλόπουλος: Ο πολιτικός,
δ διανοούμενος και ή έποχή τουν . Ό ύπουργός έξήρε
Συνέχεια στήν σελ.4
Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ του Ιockdown bποχρενει την Κυ βέρνηση νά έπεκτείνει τά μέτρα στηρίξεως τά όποία
ίσχυαν τόν Μάρτιο καί τόν Απρίλιο, μέ τό πρόσθετο κόστος στό 1 δισ . εύρ . Συνολικς , μέ τά μέτρα
πού άνεκοίνωσαν οί ύπουργοί Οίκονομικν και Εργα
σίας, ο συνολικός λογαριασμός του 2021 ύπερβαίνει
. Γαλλικές βελανιδιές που έστεκαν αίνες στό πάλαι ποτέ βασιλικό δάσος του Μπερσαί σωριάζονται στό έδαφος. Έπει τα άπό μήνες έρευνν, οί
γαλλικές άρχές κατέληξαν στά δέντρα που θά άποτελέσουν τήν βάση γιά τήν άνοικοδόμηση του ξύ λινου πλαισίου της Παναγίας τν Παρισίων πού
κάηκε τόν Άπρίλιο τού 2019. Ο ύψους 93 μέτρων
όβελίσκος στήν κορυφή του ναού, κατασκευασμένος άπό ξύλο καί καλυμμένος άπό μόλυβδο, είναι
Εμμβληματικό κομμάτι . Γιά τήν άνοικοδόμησή του
έπελέγησαν περίπου 1.000 ύπεραιωνόβια δέντρα
άπό 200 γαλλικά δάση , Τόσο σέ ίδιωτικές όσο καί
σέ δημόσιες έκτάσεις
Έκεινο, τό όποιο μετρα είναι ένα:
ότι οι ήρωικές θυσίες τν προγόνων
μας άπέδωσαν, έφεραν τό πολυπόθητο άποτέλεσμα , τήν έπιτυχη έκβαση του Υπέρ Πάντωνν Αγνος, που
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ήγέτες καί κολαούζοι τής παραφροσύνης
pontosnews
Ποντιακά χαπέρά. .!
.Ο Άνταμ Φρίσμπυ είναι άπτό παράδει γμα
αύτοδημιούργητου έπιχειρηματία , που κατάφερε νά γίνει έκατομμυριούχος , άξιοποιντας τά λεφτά τής άποζημισεως άπό τήν άπόλυσή του. Ό
33χρονος Βρεταννός, σέ ήλικία μόλις 15 έτν, έφυγε άπό τό στπίτι του στό ΝόττιΥχαμ, και έκανε διάφορες δουλειές, συμπεριλαμβανομένης τής έργασίας του στό BurgerKing. Άξιοποίησε μέ τόν καλύτερο Τρόπο τήν άποζημίωση τν 1.000 λιρν
άπό τήν άπόλυσή του, ξεκινντας τήν online έπιχείρηση μόδας μέ τό όνομα In The Style . Τρα, ό
νεαρός έπιχειρηματίας έχει περιουσία 40 έκατομμυρίων λιρν.
έκφράσεις , μεγαλομανείς ίδ - φικό Ντεβλέτ Μπαχτσεs, ούτοπικές άναφορές και-λί, άρχηγό ένός κόμματοςΈχουμε ζήσει πολλούς χίστων έξαιρέσεων- τέλος
παράφρονες, που έφθα - έκείνων oί όποιοι είτε διά
σαν στήν παραφροσύνη τής έκτροπής είτε μέ σφαγές κυρίως-άπειλές , Νά, όμως , τσόνταν , στό όποιο στηλόγω τής πολύχρονης πα ραμονής στήν έξουσία. Ίδιον τν άπολυταρχικν καθεσττων ή παραφροσύνη που προκαλείται άπό
την έξουσιομανία . Και γνωστό τό οίκτρό-πλήν έλαανασχεδιασμένη νέα έκδοση
και τρομοκρατία άναρριχήθηκαν καί παρέμειναν στήν
έξουσία έπί μακρόν .
που στήν ειτονική μας χ - ρίζεται ό κατά φαντασίαν
ρα, έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο . Έκεi, δηλα- χρα μέ την βία , τήν άπεισουλτάνος και κυβερνά μιά
Κύριο χαρακτηριστικό τής παραφροσύνης, ή
έκφορά του λόγου . Ένός λόγου γεμάτου πομπδεις μέ πρτον έκείνον τόν γραδ ήγέτης (Ερντογάν ) άλλά
και οί διάφοροι ακολαούζο ,
ό Ερντογάν , μέ τήν ούρά
στά σκέλη, λόγω τής γενκής
www.pontosnews.gr
Συνέχεια στήν σελ.4
30-03-2021