Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕ ΩΣ 187 6
Δευτέρα
29 Μαρτίου 2021
Μάρκου έπισκ. Αρεθουσίων . Κυρίλλου διακόνου
και των σύν αυτοίς
Σελήνη 16 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 7.15,-Δύσις 7.45
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 19β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 18β.
Αριθμ, φύλ, 41918
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
Σκηνές στήν Τουρκία
Βενεζουέλας
φέονει ή της λίρας
κατάρρευ σις
Ψωμίκαί κρέας είδος έν άνεπαρχεία για τόν λαό τής γείτονος
ριστικό είναι ότι δ παλαιός φνως πρός τήν έφημερίδα Dinya, οί έταιρείες Nisan ,
σύμμαχος του Ερντογάν , Peugeot και Skoda έχουν άποσύρει χιλιάδες αυτοκίνηό πρην Πρωθυπουργός τά τους πού εύρίσκοντο στίς τελωνειακές πύλες τής χρας και περίμεναν να είσαχθουν.
νεται όλο και πιό άπαγορευφανίσθησαν στήν Τουρκία , ό Ερντογάν δέν άνησύ- τική καθς ή τουρκική λίρα
χησε. Ο έπιχειρηματικός κόσμος της χρας, δ δποίος καταρρέει. Πρίν άπό λίγους
μήνες ό ίδιος ό Έρντογάν
τελέσματα και θά έβλεπε την οίκονομική έπιφάνειά είχε παρέμβει έπιδεικτικς
του και συνακολούθως την ίσχύ του νά περιορίζονται. στήν άγορά έγγυμενος δτι
έξασφαλισθεί έπάρκεια
ξει τίς είσοδηματικά χαμηλτερες τάξεις, οί όποϊες και χαμηλές τιμές στά όπω
άποτελούν τόν πυρήνα της έκλογικής ίσχύος του ροκηπευτικά . Καθς άπέτυχε νά άνταποκριθεί στήν
υπόσχεσή του, τρα οί σχε
Η κατάστασις στην χρα θυμίζει τήν Βενεζουέ- τικές έξαγγελίες έχουν έξαφανισθεί άπό την είδησεοΟΤΑΝ τά πρτα σημεία οίκονομικής κρίσεως ένεΆχμέτ Νταβούτογλου,
ήσκησε σκληρή κριτική
στόν Τουρκο Πρόεδρο,
ένο μέσα άπό τηλεοπτικό
συνήθως έτάσσετο έναντίον του, θά ύφίστατο τά άποΚαθς τά είσαγόμενα αυτοκίνητα στήν Τουρκία ύπάγονται σέ είσαγωγικούς δασμούς καίιφόρους βάσει της
σπότ άφησε ύπόνοιες για άξίας και του κυβισμού τους, ή ύποτίμησις τής λίρας έχει
άθέμιτο πλουτισμό , μετά ως άποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξη ση τής φορολογίΉ κρίσις όμως προχρησε τόσο πού πλέον έχει άγγί - θ
ας τους και έτσι οί αυτοκινητοβιομηχανίες έπέλεξαν τήν
άπόσυρση και την είσαγωγή τους, άν και όταν έπανέλθει ή κανονικότης . Νά σημειωθεί ότι οί πωλήσεις καιπού όδήγησε την χ - νούργιων αύτοκινή των τόν περασμένο μήνα στήν γείτονα χρα γνρισαν αύξηση της τάξεως του 24% συγκριτικς μέ τόν Φεβρουάριο του 2020, μέτόν συνολικό
άριθμό να φθάνει τίς 58.504 μονάδες . Αύτό είχε θεωρηθεί δείγμα έμπιστοσύνης τής άγοράς πρός τον Τούρκο
, όποία παρά ταυτα έξακολουθεί νά καταρρέει . Μία άμε- κεντρικό τραπεζίτη Νατζί Αγκμπάλ, τον όποίο όμως δ
σος έπίπτωσις είναι ή άπόσυρσις είσαγομένων αύτοκι Ερντογάν άπέπεμψε, καθς ή πολιτική του δέν ταίριαζε
την άπόφαση του Ερντογάν νά καθαιρέσει τόν κεντρικό τραπεζίτη, μία ένέρΤούρκου Προέδρου.
λα του Τσάβες και του Μαδούρο. Αγαθά πρτης άνάγκης, άκόμη και τό ψωμί, είναι πλέον δυσπρόσιτα για γραφία. Νά σημειωθεί ότι άπό τόν Αύγουστο τού 2014
μεγάλο μέρος του τουρκικού πληθυσμού, τού άδυνατεί
νά άνταποκριθεί άκόμη και στά στοιχειδη. Αναφέρε- ναλλαγματική ίσοτιμία της τουρκικής λίρας έχει ύποχω ται ότι ήδη περί τό ένα έκατομμύριο Τουρκοι δέν έχουν ρήσει κατά 74% , ένφ άπό τις άρχές του έτους έχει χάσει
πρόσβαση σέ ψωμί Τό κρέας είναι άπλησίαστο . Σέ μιά
χρα ό μέσος μισθός άντιστοιχεί σέ 300 εύρ , τό κρέ- νομική κατάρρευσις έρχεται νά συμπληρωθεί μέ καταγ
ρα σέ νέα χρηματοπιστωτική κρίση. Σύμφωνα μέ διε
θνείς οίκους , οί τουρκικές τράπεζες έχουν παρέμβει στά
συναλλαγματικά άποθέματα της χρας, ξοδεύοντας πάνω άπό 100 δισ. δολλάρια για νά στηρίξουν τήν λίρα, ή
όταν ό Ταγίπ Ερντογάν άνέλαβε τήν Προεδρία, ή συτό 28,5% τής άξίας της . Το χειρότερο είναι ότι ή οίκοας τιμάται 100 λίρες, δηλαδή 10 εύρ. Η τιμή αυτή γί - γελίες διαφθοράς και παρανόμου πλουτισμού. Χαρακτη- νήτων πρίν κάν περάσουν τά τουρκικά τελωνεία . Συμ μέ τις δικές του ίδεοληψίες για τήν οίκονομία .
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έμφραγμα
στην παγκόσμια
ναυτιλιακή
βιομηχανία
<Κορίτσια ό Στόλος!.
Πρός χρεωκοπία
ή γείτων
ΑΣ ΑΘΡΟΣΟΥΜΕ πάλι τά γεγονότα όπως πράξαμε ΝΑΤΟ. Κατόπιν αίτήματος του κυρίου Μπλίνκεν!
σέ προηγούμενο σημείωμά μας όταν έρμηνεύσαμε Ανήμερα της έθνικής έορτής μεταδίδεται μαγνητίς τρέχουσες έξελίξεις στήν Δύση μέ όδηγό τό γε - τοσκοπημένο τηλεοπτικό μήνυμα του Προέδρου
ωπολιτικό δόγμα Μακίντερ .Ας τίς άθροίσουμε γιατί Μπάιντεν πρός τόν έλληνικό λαό για τήν έπέτειο.
σήμερα θά έπιχειρήσουμε να τίς διαβάσουμε μέ τό της έθνικής άνεξαρτησίας , ένφ το άπόγευμα της
γεωπολιτικό δόγμα Μάχαν . Του άνταγωνιστή του , ίδιας ήμέρας ό άμερικανός ήγέτης πού παρίσταται
ό όποτος έπηρέασε καταλυτικά τήν έξωτερική πολιτική του Προέδρου των ΗΠΑΘίοντορ Ρουσβελτ .
Τάγεγονότα στήν σειρά: ή διρυγα του Σουέζ τα, της Κίνας περιλαμβανομένης, καί τόν προσκαλε
του Γιργου Κουρή
ΚΟΕΥ έμφραγμων έχει προκαλέσει στην
παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία τό
(κάθισμων του γιγαντιαίου , μήκους 400 μ.
σκάφους μεταφοράς έμπορευματοκιβωτί
ων , Ever Given, στήν διρυγα του Σουέζ, και τό διεθνές έμπόριο βρίσκεται στά
πρόθυρα είσαγωγής στήν ΜΕΘ! Πολλές δεκάδες σκάφη ( περίπου τά 40 είναι
έλληνικν συμφερόντων ) έχουν άποκλεισθεί καί όσο περνούν οί ήμέρες τόσο
ή πίεσις έντείνεται Τοτεράστιο έπιπλέον άντικείμενο (δύσκολα κάποιος μπορεί
πλέον νά άποκαλέσει σκάφην ή πλοίω
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τους διεθνείς οίκονομικούς άναλυτές, τούς τελευταίους
δέκα μήνες ή Τουρκία βρίσκεται μαζί μέ δύο άλλες χρες στά πρόθυρα
της χρεωκοπίας. Θέτουν μάλιστα την
πιθανότητα χρεωκοπίας της στό 33%.
διαδικτυακά στήν σύνοδο κορυφής της ΕΕ συνομιλεί στό τηλέφωνο μέ τόν Ελληνα Πρωθυπουργό
Τά γεγονότα στήν σειρά: ή διρυνα του Σουέ7υριακο. Μητσοτάκη έπί ήμίωρο για όλα τά θέμα κλείνει έξ αίτίας της προσάραξης δεξαμενοπλοί στήν Ούάσιγκτων τό φθινόπωρο (θάπήγαινε ούτως
ου καί οι τιμές του άργού χρυσού έκτοξεύονται δι- ή άλλως γιά τά θυρανοίξια του ναού του Άγίου Ν εθνς. Το 12 τοίς έκατό τν προμηθειν παγκόσμι- κολάου στούς δίδυμους πύργους- Μητσοτάκης
ας ένέργειας διακινειται άπό τό σημείο αύτό πρός είναι ό μόνος Εύρωπαϊος ήγέτης μέ τόν όποιο συνοτά πέρατα του πλανή τη. Ο Πρωθυπουργός Κυ- μιλεϊ ό Μπάιντεν.) Τά συμπεράσματα της Συνόδου
ριάκος Μητσοτάκης έπισκέπτεται παραμονή της Κορυφής της ΕΕ είναι θετικά για τήν Τουρκία και
έθνικής έπετείου το άεροπλανοφόρο Αϊζενχάου-άρνητικά για έμας ( είδικς ή έπαναδιατύπωση για
ερ το όποϊο ναυλωχεί στήν Κρήτη. Έγγραφο που τότουρκολιβυκό μνημόνιο καί τίς διελεύσεις του
μέ βάση τόν άμερικανικό νόμο όνομάζεται δήλω- Ορούτς Ρέις πού θεωρούνται άπλς προκλητικές:)
ση έκδήλωσης ένδιαφέροντος (LOR) και συντάκτες Δεδομένων τν χαμηλν τόνων της άντιπολιτεύσε
τόν Υπουργό Άμύνης Νίκο Παναγιωτόπουλο καί τόν ως και της γενικτερης κόπωσης θεωροϋνται όμως
άρχηγό ΓΕ ΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλρο άποστέλλεται πολιτικά διαχειρίσιμες. Τήν έπόμενη της έθνικής
στό άμερικανικό πεντάγωνο. Η Έλλάς έκδηλνει έορτής ό Πρόεδρος Έρντογάν κάνει κάτι άσυνήτό ένδιαφέρον νά άγοράσει φρεγάτες και ζητα πλη- θιστο: εύχεται στήν Ελληνίδα όμόλογό του για τήν
ροφορίες για τίς άμερικανικές . Ό Υπουργός Έξω - έθνική μας έορτή ! Τήν άπελευθέρωσή μας άπό τούς
τερικν Νικος Δένδιας συναντάται παραμονή της προπάτορές του . Τέλος , τήν ίδια ήμέρα γίνεται γνωέθνικής έορτής , έπίσης, μέ τόν άμερικανό όμόλο- στό ότι ο άρχηγός ΓΕΕΘΑ έτοιμάζει τις βαλίτσες του
γό του Μπλίνκεν στό περιθριο της Συνόδου τού
Συνέχεια στήν σελ. 2
Παραλείψεις
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Κστα Κόλμερ
EAΝ ό Γερμανός πρόεδρος Σταϊνμάγιερ είχε προσκληθεί, θά είχε παραστείν άνέφερε ό έν Αθήναις πρεσβευτής τής Γερμανίας Ερνστε Ράιχελ, έξ αίτίας του δημοσιογραφι
κου θορύβου ότι ή καγκελλάριος
"Άγγελα Μέρκελ παρέλειψε να συγχαρεί τούς "Ελληνες ( μέσω της προέδρου της δημοκρατίας) για τήν
200στή έπέτειο της Μεγάλης Έλληνικής Έπανα στάσεως του 1821.
Παγνουν οί άλλαγές
στόν ΕΝΦΙΑ
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
ΠΕΝΝΙΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Προφανς πρόκειται για παρά
λειψη της ύπηρεσίας έθιμοτυπίας του ύπουργείου Εξωτερικν . Ο
Γερμανός πρόεδρος είναι πάντοτε
| εύπρόσδεκτος στήν φιλόξενη χρα
μας , παρά την συχνή διαφορά άπόψεων μέ τήν Έλληνική κυβέρνηση σέ σημαντικά ζητήματα, όπως ή
ναυπήγηση στήν Γερμανία έξι συγχρόνων ύποβρυχίων για τόν έξοπλισμό τής άντιπάλου Τουρκίας .
Έτοιμο τό έθνικό σχέδιο
άνακάμψεως
Εκδοσις γιά την Δόξα τού Γύζη
άπό τό Μουσείο Μπενάκη
. Μετά τήν άνακάλυψή του Τό 2004 ό άστεροειδής
Απορις έχει eεωρηθείένας άπό τους Τιό έτικίνδυνους για
νά προσκφούσει στήν Γή. Όμωs, όπως άνεκοίκοσε ή Άμε
ρικανική Διαστημική Υπηρεσία NASA) , νέοι ύπολογισμοί της τροχιάς του καταλήγουν στήν έτίμηση ότι
σίγουρα κάτι τέτοιο δέν θά συμβεί μέσα στά έπόμένα
τούλάχιστον 100 χρόνια Έχοντας διάμετρο περίπου 340
μέτρα , ό Αποφις θεωρήθηκε σοβαρή άπειλή , όταν έτιμήθηκε ότι θά περάσει άνησυχητικά κοντά άπό τή Γή
Τόν Απρλιο Του 2029 ( σέ άπόσταση μόλις 32000 χ λιομέτρων, μικρότερη έeείνης τν γεωσύγχρονων δορυφόρων) , άν και, όπως έδειξαν κατοπινέ άναλύσεις, δέν
ύπάρχει τότπ κνδυνος προσρούσεω Έξίσου καθησυ
χαστική ύπήρξε ή πρόβλεψς καί γιά την έπόμενη κοντινή διέλευσή του, Τό 2036
ΣΤΟ σημερινό ύπουργικό συμβούλιο παρουσιάζεται άπό
τόν άναπληρωτή ύπουργό Οίκονομικν Θεόδωρο Σκυλακάκη τό έθνικό σχέδιο Ανακάμψεως , Τό σχέδιο περιλαμ
βάνει 118 κύρια έργα και 64 μεταρρυθμίσεις, ένοξεπερνο
σέ έκταση τίς 2:000 σελίδες . Τήν Τετάρτη ό Πρωθυπουρ γός Κυριάκος Μητσοτάκης άναμένεται νά παρουσιάσει
μία σύνοψη του σχεδίου , 100 σελίδν , μέ όλα τά έργα, τίς
μεταρρυθμίσεις και τόν προϋπολογισμό τους.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ άπό τις
έκδόσεις του Μουσείου
Μπενάκη ή έκδοσις Η
Δόξα του Νικόλαου Γύζην
της ίστορικού τέχνης καί
έπιμελήτριας της Εθνικής
Πινακοθήκης Μαρίας Κατσανάκη .
οί δύο χρες , Γερμανία κι Ελλάς,
είναι ίσότιμοι άλλ ' όχι ίσοδύναμοι
αέταϊροιν στήν Εύρωπαϊκή "Ενωση .
Τό ξέρουμε αυτό δυστυχς έκ κακής
πείρας τοϋ παρελθόντος άλλά σήμερα μεγάλο τμήμα της Ελληνικής νεολαίας έχει βρεϊ άπασχόληση στήν Γερμανική άγορά έργασίας, μετά τήν πστωτική κρίση που προκάλεσε ο προεδρος τουπαρατύπου Γιούρογκρουπ
Βόλφγκανγκ Σόυμπλε τό 2015. Πολλοί
Γερμανοί έπιλέγουν τήν χρα μας (κι
όχι τήν έφθηνή .Τουρκα) για τίς θερινές διακοπές τους καί πάντως ό ,τι κι
άν έσκέφθη ό άρμόδιος υπάλληλος
γιά λόγους παραλείψεως , δέν παύει ή
Έλλάς να είναι δημοφιλεστέρα τής
Τουρκίας στήν Γερμανία. Ήταν συνεπς λάθος ή μή-πρόσκληση . Μέα
Κούλπα , που θά έλεγε ό Άνδρέας.
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
Συνέχεια στήν σελ. 7
του Δημήτρη Καπράνου
.Όλο καί περισσότεροι άνθρωποι, ήδη άπό τήν άρχή
Τής πανδημίας καί Τήν στροφή στήν τηλεργασία, διαμαρτύροντα ότι οίβιντεοκλήσεις τούς προκαλούν έντο
νη κόπωση, έως έξάντληση . Τό φαινόμενο όνομάσθηκε
κόπωσις του Ζoom, και καθς μπαίνουμε στόν δεύΤερο χρόνο περιορισμν έρευνητές Τού πανεπιστημί
ου Στάνφορντ άρχίζουν νά μελετούν μέ ποιόν τρόπο
oί βιντεοκλήσεις μας έπηρεάζουν Ψυχολογικά Σίμφωνα μέτην έρευνά τους υπάρχουν άρκετοίλόγοι που κα
θιστούν τις τηλεδιασκέψεις κουραστικ, στόσο ένας
άπό τους βασικτερους παφάγοντες είναι τό παραδυρά
κόπου βλέπει κανες Τόν έαυτό του Πρόκειτα για μία
άφύσικη έμπειρί, σημεινουν οί έpευνητέ, Τονίζοντας
ότι ή διαρκής αύτοαξιολόγησις στήν όποία μας όδηγεί
έχει ς άπποτέλεσμα Τήν ένίσχυση άρνητικν συνισθημάτων Ένας άκόμη βασικός λόγος που οί βιντεοκλήσεις
μάς έξουθεννουν ύπογραμμίζεται στήν έρεινα είναι Τό
ότι πολύ συχνά τά πρόσωπα τν άλλων φαίνοντα τό
σο μεγάλα πού ξγελουν τόν έγκέφαλό μας
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Έθνικός "Ύμνος, άκουσμα καί άκρόαμα λαϊκό
πρτους έξ Αλβανίας μετα- ζω πλέον τις τιμές, καθ' ότι
νάστες , στίς άρχές του 90. . .
Μέ τό πού σηκθηκα , μάνι , μέ θέα τά σκάφη και τό
προχθές Σάββατο, έναξανά Αύγόν Έτσι άποκαλούμε οί
βρ που ύπάρχει κατάστη- Πιραιτες τό πέτρινο ρολόι,
μα Μασούτην στήν πόλη
μας, τόν Πειραιά . Μού άρέ - ντεβού ή Αλίκη καί ό Παπασει νά πηγαίνω στό σούπερ- μιχαήλ και πήγαν στήν θέση
μάρκετ. Μάλιστα , μέχρι πρό
τινος άπολάμβανα πρωινό
καφεδάκι στό ύπερον του
Σκλαβενίτην , στό Πασαλιχρειάζετα νά βγάλω τάγνα
Έψαξα, λοιπόν , νά βρ λιά, νά τά φορέσω , νά τά ξαπου ύπάρχει <Μασούτηφ, ναβγάλω κ.λπ.) , να παραγιά νά ψωνίσω άπό έκεί τά τηρ Τήν ποικιλία τν κρα
σιν (αύξάνονται και πληθύνονται οι έλληνικές έτικτε),
νά περιεργάζομαι τά άλλαντικά (σχεδόν άπαγορευμένα
τό σημείο που έδωσαν ραπροϊόντα πού μου είχε άποβραδίς περιλάβε σέ σημείωμα ή συμβί ..
τους ή Λαμπροπούλου καιί
δ Μαλλούχος . Δυστυχς,
όμς, ό κορωνοϊός μάς Εβγα .
λε στά παγκάκια , σάν τους ράφια (χωρίς νά πολυκοιτάΜου άρέσει νά χαζεύω τά
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 5
29-03-2021