Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 -ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27754
www.dimoprasion.gr
email:dimonews@ dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
αΠράσινο φως
από Γερμανία για
Κεφαλαιακή επάρκεια των
ευρωπαϊκν τραπεζν
τα 750 δισ. του
Σχεδίου
Ανάκαμψης
Σύμφωνα με ανάλυση του ΔΝΤ
τράπεζες με υψηλότερα αρχικά
μη εξυπηρετούμενα δάνεια
( NPLS) και μεγάλη έχθεση σε
τομείς που έχουν επηρε ασθεί
Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονο μία της
Ευρπης, επικύρωσε σήμερα το σχέδιο της Ε
για την ανάκαμψη μετά την Covid -19 , το οποίο
είναι ύψους 750 δισ. ευρ και χρηματοδοτείται από ένα πρωτοφανές κοινό χρέος .
Η Μπούντεσρατ, η άνω βουλή του γερμανικού
χοινοβουλίου, υιοθέτησε το σχέδιο
αυτό το πρωί της Παρασκευής , α ΒΑΝν
πολύ από την πανδημία.
Οι πολιτικές στήριξης είναι
πολύ σημαντικές για να μειωθείη έκταση της διάβρωσης της
κεφαλαιακής βάσης των τραπε
ζν και να μειωθεί η πιθανότητα ότι οι τράπεζες θα περιορί σουν τις χορηγήσεις δανείων
για να διασφαλίσουν τα χεφάλαιά τους . Σύμφωνα με το ΔΝΤ,
οι πολιτικές στήριξης περιλαμβάνουν- εκτός από την ελάφουνση των εποπτικν υποχρεσεων-ένα ευρύ φάσμα μέτρων στήριξης των δανειοληπτν, όπως τις αναστολές πληρωμν δόσεων δανείων (μορατόρια ) , χρατικές εγγυή σεις για
δάνεια και την αναστολή των
πτωχευτικν διαδικασιν. Περιλαμβάνουν, επίσης, επιχορη
γήσεις , φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδότηση
του μισθολογικού κόστους για τς επιχερήσεις
Το Ταμείο τονίζει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να
διασφαλίσουν μία ομαλή μετάβαση, συνεχίζοντας
κάποια άμεση στήριξη για τις εταιρείες που έχουν
πληγεί προσωρινά από την πανδημία και τις επιχειρήσεις που είναι σημαντικές για τη λειτουργία της
οικονομίας , διευκολύνοντας παράλληλα την έξοδο
Στη γραμμή
εκκίνησης το έργο
του Ελληνικού
Ενα από τα βασικότερα και πιο χρίσιμα θέματα που αφορούν τις συμβατικές υποχρεσεις και
οδηγούν στην υπογραφή για την μεταβίβαση των
μετοχν της ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.. στην Lamda Development , ολοκληρθηκε, καθς κυρθηκε από
τη Βουλή των Ελλήνων με ευρύτατη πλειοψηφία,
η Σύμβαση Διανομής Ακινήτου-Σύστασης Δι-.
καιματος Επιφανείας Αχινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά .
Οπως αναφέρεται σε ενημερωτικό υλικό που έχει αναρτη θεί στην ιστοσελίδα του έργου του Ελληνικού (https:/thehellin ikon.com/) η ΕΛΛΗΝΙΚOΝ
Α.Ε., πρόκειται για το νόμο που αποδίδει στην Lamda Development, μέ- a
Uι ευρωπαϊκές τράπεζες μπορούν να αντέ.
ξουν την χρίση του κορονοϊού, καθς τα κεφαλαιακά <μαξιλάριάν τους είναι αρκετά μεγάλα,
σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, το οποίο τονίζει ότι είναι κρίσιμης ση.
μασίας να συνεχισθούν τα μέτρα στήριξης έως ότου εδραιωθεί η οικονομική ανάκαμψη.
Το ΔΝΤ σημεινει ότι , με τις κατάλληλες πολιτι
κές, οι τράπεζες θα είναι σε θέση να στηρίξουν την
ανάκαμψη με χορηγήσεις δανείων . Οι τράπεζες της
Ευρωζνης θα αντέξουν τη βαθιά ύφεση του 2020,
την οποία αναμένεται να ακολουθήσει μερική ανάκαμψη το 2021, με το βασικό σενάριο προβλέψεων
του Ταμείου για το 2021.
Στο σενάριο αυτό , ο συνολικός δείκτης κεφαλαί
ων προβλέπεται να μειωθεί από το 14,7% στο 13,1%
στο τέλος του 2021, εφόσον διατηρηθείη στήριξη
της πολιτικής , εν καμία τράπεζα δεν θα έχει δεί
χτη κάτω από το 4,5% που είναι η ελάχιστη εποπτι κή χεφαλαι ακή απαίτηση, ακόμη χαι αν δεν συνεχι
σθούν οι πολιτικές στήήριξης
Το ΔΝΤ ση μεινει ότι θα υπάρξουν σημαντικές
αποκλίσεις μεταξύ των χωρν όσον αφορά την πορεία των τραπεζν λόγω των διαφορν στις πορεί
ες των οικονομιν τους, στα αρχικά κεφαλαιακά
μαξιλάρια τους και στο επίπεδο της στήριξης. Διαπι στνει επίσης ότι θα υπάρξει μεγαλύτερος αντίκτυ
πος στα κεφάλαια των τραπεζν σε χρες που έχουν πληγεί σχληρά από την πανδημία και για τις
Ανοδικά
των μη βισιμων εταιρειν .
Ο ρόλος της κακής τράπεζας
καταθέσεις και
δάνεια τον
Βασικό στοιχεία στη φαρέτρα των τραπεζν
πρέπει να παραμείνει η προσφορά εξειδικευμένων
ρυθμίσεων των δανείων δανειληπτν που έχουν πληγεί αλλά είναι βισιμοι . Καθς η ανάκαμ
Φεβρουάριο
Πρόσκληση Μπάιντεν σε Μητσοτάκη για επίσημη
επίσκεψη μετά την πανδημία
Αύξηση κατά 304 εκατ. ευρ κατέγραψαν τον
Φεβρουάριο οι καταθέσεις νοικοκυριν και επιχει
ρήσεων , έναντι αύξησης 671 εκατ. ευρ τον προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός
αύξησης τους να επιβραδυνθεί σε 9,9% από
10,1% τον προηγούμενο μήνα.
Συνολικά , σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης
της Ελλάδος οι καταθέσεις από τον
ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά ΣΕΝΑ 3
Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, σε
Κορονοϊός: Στρες , μοναξιά και θυμός
στις παιδικές Ψυχές
διαδικτυακή εκδήλωση για τον εορτασμό των 200
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση που οργνωσε ο Λευκός Οίκος, αναφέρθηκε στην τηλεφω
νική συζήτηση που είχε με τον πρωθυπουργ ,
Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι θα έρθει να
τον επισκεφτεί στην Ουάσιγκτον όταν θα το επι τρέψει ο κορονοϊός . Μάλιστα, δεν έχρυψε την επιθυμία του για την οικοδόμηση μιας ακόμα ισχυρότερης σχέσης για τη προθηση των κοινν
συμφερόντων που έχουν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα ,
σημεινοντας πως αυτό ήταν το βασικό θέμα
που συζήτησε με τον πρωθυπουργό.
Υπό τη χυβέρνηση μου, θα είμαστε όσο πιο κ0ντά γίνεται . Σας το υπόσχομαι αυτό . Εχω δεσμευτεί
να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη εταιρική σχέση
από ό,τι ή δη έχουμε χαι να προωθήσουμε τα χοινά
μας συμφέροντα . Αυτό ήταν το βασικό θέμα για το
οποίο μιλήσαμε με τον πρωθυπουργόν, ανέφερε χα
ρατηριστικά.
Με τη φράση αδεν το έχω εγκαταλείψει ακόμα> , ο Τζο Μπάιντεν έκανε ειδική αναφορά στο
Επιστρο φήν του
Ράλι Ακρόπολις
στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα
Αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και του θυμού στα παιδιά και τους εφήβους στη χρα μας , κατά τη διάρκεια της πανδη μίας, έδειξαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε στο
πλαίσιο της <Παγκόσμιας Μελέτης Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους Μεταδοτικν Λοιμξ εων
( Μελέτη CO H-FIT), Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 10/11/2020 έως 25/1 1/2020 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 689 παιδιν και εφήβων , εκ των οποίων 332 ηλικίας 7-13 ετν (52% αγόρια , 48% κ0ρίτσια) και 357 ηλικίας 14-17 ετν (51,5 αγόρια, 48,5 κορίτσια) .
Οι Ψυχοκοινωνικές επιπτσεις της πανδημίας σε παιδιά και εφήβους
Σε ό,Τ αφορά τις ψυχοκοινωνικές επιπτσεις της πανδημίας στα παιδιά που μετείχαν στην έ ρευνα, διαπιστθηκε αύξη ση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και του θυμού. Συγκεκριμένα , 17% ΕΝΔΑ
ιστορικός αγνας , που από τα πρτα του
χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, κέρ
δισε δικαιωματικά μία θέση στο διεθνές σκηνικό
του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έπειτα από μα
οκταετία απουσίας από το Παγκόσμιο Πρωτάθλη
μα Ράλι (WRC) επιστρέφει, έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει την παρουσία του στο θεσμό για τη διε τία 2021-2022.
aimoprGSIOn.αι
Το νέο χεφάλαιο στην ιστορία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ποιά η αιτία αποκλεισμού των «Σπαρτιατών» από τις ευρωεκλογές
  Σύμφωνα με την απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, ως βασικός λόγος αποκλεισμού του κόμματος των «Σπαρτιατών» ήταν η άσκηση ποινικής δίωξης κατά των 11 βουλευτών του για συνέργεια σε εξαπάτηση εκλογέων κατά συναυτουργία. Με τη σχετική απόφαση έγινε η ανακήρυξη των κομμάτων και των συνασπισμών που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024. Η ποινική δίωξη σε βάρος των 11 βουλευτών ασκήθηκε από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη. Παράλληλα, σύμφωνα με την αρεοπαγητική απόφαση ο πραγματ�
 • Στ. Κασσελάκης από Νίσυρο: Ισχυρά κίνητρα για την αποκέντρωση
  Την ανάγκη να υπάρξουν «ισχυρά κίνητρα και ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των νησιών, προκειμένου να τεθεί ο κρίσιμος στόχος της αποκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σήμερα από τη Νίσυρο, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα νησιά του Αιγαίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κουμουνδούρου, «οι κάτοικοι του νησιού τον υποδέχτηκαν περιγράφοντας αναλυτικά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κυρίως ως προς τις συγκοινωνίες και τη σύνδεση με τα κοντινά νησιά. Η τραγική κατάσταση και η ακραία υποστελέχωση του νοσοκομείου της γειτονικής Κω αναγκάζ�
 • Απειλή για την Ευρώπη η Ρωσία
  H Ρωσία αποτελεί υπαρξιακή απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την Ευρώπη, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 20 ετών από τη διεύρυνση του 2004 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. «Μια νίκη του Πούτιν όχι μόνο θα άλλαζε τον χάρτη, όχι μόνο θα κάλυπτε το πρόσωπο του ουκρανικού έθνους, αλλά θα άλλαζε την πορεία της ευρωπαϊκής ιστορίας. Η Ένωσή μας δεν θα ήταν ποτέ η ίδια», επισήμανε. Όπως υπογράμμισε, «υπάρχει μόνο μία γλώσσα που καταλαβαίνει ο Πούτιν και αυτή είναι η παροχή �
 • ΕΒΕΠ: Αισιοδοξία για τον Πασχαλινό τζίρο
  Αυξημένος αναμένεται ο τζίρος της Πασχαλινής αγοράς, έστω και πληθωριστικά, συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές, τόσο στις αγορές τροφίμων, όσο και στα εμπορικά καταστήματα. Αυτό σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλης Κορκίδης, αναφορικά με τις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες της εφετινής πασχαλινής αγοράς στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και των Νησιών του Αργοσαρωνικού. Όπως αναφέρει, η αυξημένη αγοραστική κίνηση, ενόψει του Πάσχα, αναμένεται
 • Επιτόκια: Προβληματισμός για την δημοσίευση των προσωπικών προβλέψεων από Στουρνάρα
  Η θέση του κ. Στουρνάρα σχετικά με τη δημοσίευση προσωπικών προβλέψεων για τα επιτόκια. Η οικονομική εφημερίδα του Ντίσελντορφ Handelsblatt φιλοξενεί άρθρο με τον τίτλο «Διοικητές κεντρικών τραπεζών επικρίνουν την εκστρατεία διαφάνειας» και σημειώνει: «Υπάρχουν επιφυλάξεις μεταξύ των κεντρικών τραπεζιτών της Ευρωζώνης σχετικά με την ιδέα της Ιζαμπέλ Σνάμπελ για περισσότερη διαφάνεια.Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τη Γερμανία είχε προτείνει τη δημοσίευση προσωπικών προβλέψεων για τα επιτόκια. Ο επικεφαλής της κεν