Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΧΡΟΝΟΣ 45ος
ΧΡΟΝΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Το άσχημο κλίμα που επικρατεί
Χλιάδες άγονα
στρέμματα
λιμνοθάλασσας
Πίσω απ' τη
ρεκλάμα!
o στο Δημοτικό Συμβούλιο ανασταλτικός
Η προστασία
των μεσογειακν
προϊόντων και κυρίως | gμούς ψους αό διους ας συψιτη δν γήνρς ουργυσής μια να επνoλετουγίτα ομαλάο Δίμας
του ελαιαλάδου στην
ατζέντα του ΥπΑ ΑΤ
Σπ.Λ ανού με την
πρεσβευτή της Ιταλίας | αυτά που γίνονται στο Δημοτικό το σποίο και ψημίσθηκε από την οπόεκτραφύ Θηκαι ανέβημαναι τύνο
Patrizia Faldneli
παράγοντας για την πρόοδο του Δήμου
Η εδεγμένη Δημοτιή Αρχή λέγω του έμνε πολύ μεγάλα Αρχκ υπήρgε
μτοπική κοινωνία περακολου θεί πλειοφημία στο Δημοτικ σιμροίο ατmοoίτευσης α τα πρόγατ κυ θέματα υγείας
lανήσυχη και προβληματιαμένη nα να εpαpμόσε το npόγpαμμn για λούσανσχεδόν ομελά. Τελευταία όμως
Καρδιά ή μναλό;
ρol χαρακτηρισμοί
Eνημέρωσης , Αντιδικίες .
μπκούς Σμβούλος
μονέπεασυχνένα | Σημαιοστολισμός!!
ουχιό φανόμενα, που δεν
συνdδουν με το σμφέρον
τυ Δήμου σε μα χρονική
Γιατα 200 χρόνια
και τα πpάματα στο
Δημοτικό Συμβούθο
να οδηγούνται σε
Η μεάλη μνση των
πραγμάτων όρχσε
πρωταγunστήσουμε στις
εορταστικές εδηλσεις
γγα τα 300 χpόνα από την κήριζη της τοπή κονωνία Στν συνέχεεα και ότανη Αξμαπκή Αναπολίτευση po.
Επανάστασης του 82 Η εκόνα της για λόγρις που δεν έμαν επερκς τεε δκό της Τεχνκό πρόγραμα γα
πόης pαιρύδηκε επανελημμένα κατασητοίβράδηγαν ατές της αμάδος το S091 που σίμφωνα με τον ισχίοντα
Πανελληίως και απο δυνομνεται έτα ς εκλεγείσης Δημοτικής αρχής μεις νάμο δυαούται να κάνει και το σmo
η διαπραγμτευτική της ισχ.
ogβρε αδερφέ
Δημοτικί Σύμβουλαι και το πρό ημα μεμε τοις δυσορεστημένοις
Φωνάξτε και λίγο!
Όταν διεκδικείς .παίρνεις!
Η Ακαδημία Αθηνων Α α aί προς τα ερμόδια Υπαιργεί καθς και έφοντ anό τη δυπή Εa
βράβευσε το
Σελίβειο Γηροκο μείο
Μεσολογγίου για το
έργο του
πό ττε που άρχηισε η κατασκεή τότε κάθε φορά και σε κάθε ευκαιρία καιτ απέμαφη κρίως για όσους
φ6σε μέχρι ο Μεσαλόγι όγχσε η στους εκπροσπους μς στο Κοναβού- τβapά οχήματα είαι ακασμένα
συφήτηση για την παράαμμη προς λια,δεν έπιχε κανενός ενδιαφέροντες ναδιέρχοντα από μα πολύ επικίνδυη
η πίλη στη θέση -αλαφ . τελύ απόπλευρός πολιτείος παρά τη διαβο-και στενή γέριρα αολουθπας Τν
οτά και μεμδενικό κόστος, Αυτό το βαίωση του τ Π. του Υπουργείου ότι παλιή εθnή oό.
Συνάντηση
του Δημάρχου 1..
Μεσολογγίου με τον
Δντή Αστυνομίας
Απωλίας
Εξοδος προς την .
ΠεριμετρΙκή Λιμάν
Μεσολόγγε
Συγκέντρωση
φαρμάκων με
πρωτοβουλία του
Δήμου και του
Ερυθρού Σταυρού
κανομκή μελέτη (υτ)ο Αγρούμος υστιχς όμως ο . Τρolστόμενός στον τύπο του Αγμινίου τα εξής ΕΝΑ
Τυπογρόφο μηχανικός κ θεδωρος του είε _Dogορετική άπψη γα το ΒHΜΑ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ
ΜNωνός και με αυνεχή δημισεύμετα Μεσολόγγα
στον τοπικό και περιφερειακό τίn.
Δυστυχς η μελέτη αυτή που α ηe συνδsθεί με τη νέα οδό σε απόσταση ροκτηρίστιε Εγο Ελακού Επιπέδαυ
σίές της πόλης μας την παpoυσίαζαν πέντεχισμέρω γγονός που την χαρατηριμός neu aείτν
Επιστολή του Φορέα
Ελευθέρων Πολιτν
Ανάπτυξης
LI. Μεσολογγίου
προς τον Πρύτανη
του Πανεπιστημίου
Πατρν
Αποτέλεσμα ήταν η πόλη μες να εμβλματκό έγο για ο Αρίδο χαΑγαπητοίαναγνστες σαςγνωρίφυμε ότι η εφημερδαμας στέντσε νστέγη
στο διαδίτυο την οποία μπορείε να επoκέττεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.gr