Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία , πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ.
Ιδρυτές . Διευθυντές : Μιxonλ A . Δούκας ( 1916-1932 .
κστας Μ . Δούκας ( 1932-1970) , Μovαήλ K. Δούκας ( 1970-19971, κστας Μ Δούκας ( 1997-2007)
ιδιοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης A. Κασμιρλής . Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανάκης
Aρ. φύλΛου: 4269
Σάμος, Σάββατο 27 Μαρτίου 2021
Ε 1,00
Χωρίς Παρέλαση η φετινή
επέτειος της 25% Μαρτίου
Μπαράζ επισκέψεων
για το νέο ΚΥΤ
ετν anό την Enaνόστοση του 1821
nuκννoυv ο εnoκtφex toυ unoupyou Μετανόστουσης κα Ασunoκ Νon Mnsοράκη κοθς aoo τo ιάστμα ένopξος Aεπουpoς tou νtoυ κπ στην
το επinδο των διαμενοντυν δεν ουγονετα με τα
ζωn tων νmoωτν Τα κέντρο rpοωpούν ταύτατο
Enpoia 105 τετραγωνκν μέτρων υφθηκε ένοντι noτείος nuθayoρα
Λneeeί γο τm αντμετon tου ουη δnon eτο Ηpiο των reooνtων
νο μην βιoουμε noτt tς 6ύοκολες συγμς nou
COVID-19 φετνές εκδησεις ραy
ματοηθroov μόνο την 25η Μopτiου του Νομού , εν τrpnenε ενός Λεπtού
tuλεon δοξολογν, onolες έγνν
χpος μος onno και των κωρν τς Μοογtίου. είνα
με τον δικό της τρόno
ntvtε vησό και ntντε κρες να ontoουμε onο ο
και nρoγμaτοnorκoν με nepopσμέ . Τuντος tη σημερνη εθνκή μος εn .
ιο της 25- Maρτου 1821 κα το 200
Εnανόστοoης με μέpνα του Δήμου
Ο υποupγoς N. Μπτοράκης συνομλντας με την Β. Gminder
xή στρστονόμων και μουοικου tης 70
ΑΤΕ. Eις 1930 τίστηκt trionun δυτν tομου κοβς και των Ε6εhoγτν και Aοuλου . Νότης Μηtoρόάης ό00 nnnootti n
60δοβογa στον μρό Μntpοnontrό ηupoottστον μο uω0ακε νnλανo - rμερομπνία ένοpξnς Aεποuργος του νέου ΚΥT στην tdμou κ Boon Πανουράκη και τον δtμορχο Ανα ftρvο Eτoντto και τουκ εηχιορtς τν 6αuαεκν
fεapγo Etτόντζο και τους εnxεφohiς tωv δημοεκν
Nοό Αγου Νou xοροστατουντος Αεun tuν 105 τετρσωνκν μετρων | epoή 2εpβού noυ cnotEAεi μέχο oiμepα , τmv τohκής Σάμου κ raoro Eτoτo κος κο με τους nopoτoξεων onuc tv wωστό ano τον unoupr
του Σεβοομότoτου Μnτροnontou t σmv naponon tns nputεύοuσος | εγonuτερη o μέγε0ος κοτοοεun δομnς στο 5 nεφoλής tων δεμοuκν npotόεων εν εnot , uv tpxoμενm Δευτέρo 29 Μαρείου , Βo εnovtnei
στη Σόμο ο διος με τmν εniτpono Εοωτερν Υno. Η συνέο στη σεA 6 | 0 npoφατις tnoκtpες του nραγματοποmerκov το Na onμtsθεί όu η nρόοφατη εnioκεψn tyε εν 6έcεωv tnς EΕ. κο hp6 noovoov . onou oa tn
τοββοτο 6Φεβρουορίου, και τmν ntμmτn 23 Μαρτίου . t ανoξει ηoυnrnon γο το nεpionμο νέο -Τύμφυ oεφtουν το xpο του νtου κT και 0a neps εκ
Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης
Κοινή Δήλωση Δημάρχων
Μυτιλήνης , Χίου & Αν. Σάμου
του η ονannρτpa δυ0υντρα της rενκής Δευ
κT στην nεpon Σεpβού , ο κ . Μτοράκης έχονε τmν ουνδυοομό με το νέο Τύμφωνο Μετονύστευσn . .
οκόουθn δήuon Bνoυμε μα εντελς διοφορε , δεν npouuετο εuoίωνo μέoν στς εξnδες του
Εor ntoν andnuto ooδεκτo ono 6nοu ot κανένα κράτος της E εv μηο | Εν στην tnioctn του στη tομο mv 6n Φeβpουοp
Λεγνnς κοι τou δκαου εnμεpoμου των ευουνων μεταξύ εων κρoτν μελων
οση στην φύλο ων Eωτρκν Ευpωnoνυνορν κα την onoτpο Κωστας Μουτζούρης: Θα συναντηθ με τους
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
nn των μετονοστευτικων ρον, σημενουv σε κονή δήωon τους ο δήpαρος
Μυτης και φ nΚ Αγοου Σrρατς Κυτης δορoς συλλόγους για το θέμα του Επικούρειουν
ου κοι αντιηρdεδpος της ΠΕΔ Β. Αγαίου , Στομότης Κορμαντζης και ο δήμορκος
ΑνστΟς Τομο κα μλ ης ΠέΔ ΑΥo0 nγo roντος σπτκό με στε να μην υπάρχει παραφιλολογίαν
Το μήνυμαν
rrmv npwή εκnoμni τoυ Raio CM 102.4,-Ημερoλoγo Ερτοονν με τον Μάνο τεpovoκn. φoξεντων τελευτοίων nμερν nou oφορά τmv typon
npoεδpo τζο Μηdτεν να antuθύνετα στους ομογε
| Πρόλnpn των Ασθενεν του rnpoστος .
| να του nορακpneei χpoς γιa να λετουργήσε
στην Ουογτον όταν 6α το εnτρέψει ο κορωνοός .
δόμηση μος ακόμα oυρότερης σκέoης για τη npoυ
aυστυκς, tovouv α tpκ δμο xο, μετό nonnc μας δanστνουμε Aυτό το νεύμα npέηει νο anoτυnu0εί no . us οφείheμε κeτο nεppερεοκό συμβουnο με
την ΕΛΛΟδα , onμενοντος nως ουτό ήτον το βοοικό
τοιχο τυν νηον μος noαμένουν 95 τηοou tου fηxoopειου nou ήtoν npv ono noh1o
ουνοn , npοωθντος τmν ononnoή της ετοψότητο και εγpropon μέχp tmv | povo aνέφερε ότι θα στεγοστούν και τρες ύAno
ηλεoonος των κοατν μεων ono το nnnpn on0ουpon :
βάρος τωην εδ τE Ι Εnφooύ Μου Ευμφνου, ανοφpοuν α noupeου 6ομοσικά για δύο tpia poνα να δεν μηορεί να ατέξει το βόρος συντήρηoης , το ί8ο
να npoueooυμε τ κονά μος συμφέροντα Αυτό ηταν
ου μεν 6τ, 03 nopaκpnoei ο χpοc tvo μέρος του
uποδοn pnτοντος το ενκό τους τpo μορ στν κο antοtn| 0ούμε σν roopo το νστποτo , γoi διατυπδn peβαια και η rεpφeρεoκή Eνάτn tpοu , on
ουμφέροντο , δημουργντος γερζες τους
νες στο ανατολικό οuvopa της Ψήφομα ano το nεpeepεσκό
κoν εnpuξεκ γο ουτo o οφeτέpou χρς να oλe βρίoτα unό εξέτoon es εν δuo ou
ειδική ανοφορά στο Κυnpaκό κος υvoύμot oτι
Συμβούλο
συγκεxputνο θέμα με τον νερουοοστή και στενο του
κν τpοnononotuν κo βεhτoεων . Na onμεωθεί όι τo δήτημα συ3nτήen . onov γαtί κonou upoο no0οpnonoγο εine o Βoohnς navoupάκη:
κε στο Περφερεoκό Συμβούno nou
κοουμε μόνο, το pορος τς μετονο . ουvtδρίοσε στκ 18 Μορτίou στο cnoio
τρόnο βωσάtnτος tuν Aετουργικν xρroεν
στευτκης κρίoος , Ολo το κράτη μέAη
tους κα νο Aετουργήoοuν με τρono ς napatoE Aμa Α ντpήoες του . ο xpόνo είvo 120 -150000.
του AΠE- ΜΠΕ μεταξύ των nopeυριοκόμενων ήτον ο
φανερό nos το νέο Σύμφωνο γα το
Αγeί - inoνoγτη Χρστοφo κnι Eu.
όοuno o την μετανόστευoη , ουστό μηοράτοξη nonτuv oννn Enάνη . να το ανοnopouμε ουτό με τοo pήματο γιa ουτό στεί nonoς nohuολτομικν δροστηρoτητων, στη
νο το αναpουμε ουτό με τόοo χpήματα, για συτό
στεί nonoς noaunouσμικν δροστηριoτήtuν, ση
εnν oλnλεγνin . την roooτοοo tuν γnpou , oκή Εuoηίpuon , Aynaίoς 0α το δούλμε και no σκt. νουω είνα καλή 540 An τpόpo βωoμότητος των Λeτουpγν κpnoε.
ουνόpων μος και toν poο των ΜKΟΗ Κυρίton Αντοροίο σο Αγαίο. Nκου | κ ρίς να ξεστεγόουμε τους τpεx nonmotικούς ν
κoνότπτα nopoμένει σnpό onpti , tmς xρος μας
του , εη ωpeλtia της Σαμιακής κονωνος nou
στο nopeΛΒόν . At έχουμε το νου μος noρό το θετκό

Τελευταία νέα από την εφημερίδα