Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟξ
Σ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Νικάλαος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδιοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Περίοδος ' 1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12.320
0,50 ε
Με ιδιαίτερες τιμές
ο εορτασμός
των 200χρόνων
από την Επανάσταση
του 1821 στη Δράμα
Οι Φιλέλληνες
Την Τρίτη 30 Μαρτίου
συνεδριάζει
το Περιφερειακό
Συμβούλιο ΑΜΘ
| Ενημέρωση ζητά ο κ . Πατακάκης για
| τον κάθετο άξονα Εγνατίας οδού Δρά
μας-Αμφίπολης
Επανεκκίνηση για το άντμπολ
Το Σάββατο
στην Βέρο ια
η Δραμινή ομάδα
στον αγνα
της ανεξαρτησίας μας
Γράφει ο
Ιωάννης Μ . Ασλανίδης
Στις 31 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
1 Μιλάει στον Π.Τ η γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας κα. Βασιλείου
Επανέρχεται το θέμα
Να μην μείνουν στα χαρτιά
τα σχέδια για το Νοσοκομείο Δράμας
της εκκαθάρισης του παλιού
Φεστιβάλ Ταινιν Μικρού Μήκους
Αυτεπάγγελτη ανακομιδή οστν από εγκαταλελει μμ ένους
τάφους στο Α ' και Β' Κοιμητήριο
> Χαμηλά τα ποσοστά κρουσμάπων στη Δράμα
Ψευδαίσθηση τα self rapid test με πλασματικά αποτελέσματα
Του Θανάση Πολυμένη
ΤΗΝ ερχόμενη Τετάρτη 31
Μαρτίου και ρα 1800 θα
συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης , το Δημοτικό Συμβούλιο Δρμας . Πρόκεπαι για
τη 10η κατά σειρά τακτική συνε δρίαση του σματπος , στην
οποία περιλαμβάνονται 16 τακτικά θέματα .
Από τα σπουδαιότερα θέματα
που θα συζητηθούν είναι η έγ κριση απόφαση της Οικονομι
κής Επιτροπής σχετικά με τη
δεύτερη αναμόρφωση του προύπολογι . Δράμας , εδ και παλλά χρόνια προυθεί
σμού οικονομικού έτους 2021, η έγκριση
πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέ - ψεων περιoχή ανάμεσα στη Χωριστή και στο
Προγράμματος Δημοσονομικής Στρατη- Μικροχρ, παρ' όλα αυτά πρόκεται για
γικής 2022-2015 του υποτομέα των μαχρονοβόρα διαδικασία . Έτσι, η αυτεΟΤΑ.
Εκκαθά ριση Φεστιβάλ Ταινιν
Επίσης , θα γίνει επανεισαγωγή του θέ - σήμερα , θεωρείται πλέον αναγκαία .
ματος της εκκαθάρισης της δημοτικής
καινωφελούς επιχείρησης "Φεστιβάλ Ται , nou uπάρχει, η δημοτική αρχή θα προχω
νν Μικρού Μήκους Δράμας , το λεγό - ρήσει σε μια αναμόρφωση του προϋπομενο και παλιό Φεστιβάλν, Οπως εναι λογισμού , προκειμένου να υπάρξει
γνωστό , η επιχείρηση αυτή οδηγήθηκε δόσμευση ενός ποσού για την υλοποίηση
σε λύση και εκκαθάριση πριν από μερικά σχετικής μελέτης , στε να προχωρήσει
χρόνα , εν με το κλείσιμό της έμειναν αυτό το ζήτημα . Θα πρέπει να σημεκωθεί.
ορισμένες οφειλές σε επαγγελματίες της ότι θα υπάρξουν και απαλλοτρσεις ,
Δράμας , Οι άνθρωποι αυτοί , στη συνέ - καθς μέρος της έκτασης αυτής ανήκει
, δεκδίκησα
στικά και δικακθηκαν με δικαστικές νότητες Χωριστής και Μικροχωρίου.
αποφάσεις , οι οποίες ορίζουν προς το
Δήμο Δράμας να εξοφλήσει τις υποχρε - σίας , η διαδικασία αυτή δενεργείται για
σεις του παλιού Φεστβάλ
Τα να εξοφληθούν άμως αυτές οι οφε . στή στους δημότες , προτείνεται τα οστά σοκομείου Δράμας που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιό - θετα αντίθετους όλη αυτή η κατάσταση γιατί δημιουρλές , θα πρέπει ο Δήμος Δράμας και το αφού απολυμανθούν να φυλαχθούν κατά
Δημοτικό Συμβούλιο, να ψηφίσει την έγ- παρόλιση του Κανονισμού για δύο χρόκριση και αποδοχή της εκκαθάρισης από να μετά την ανακομιδή στο Οστεοφυλάτους εκκαθαριστές , κάτι που μέχρι σή - κιο του Α' Κομητηρίου και με την
μερα δεν έχει γνει . Στο Δημοτικό Συμ - παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαβούλιο του Φεβρουαρίου , έγνε μια στήματος , εφόσον δεν αναζητηθούν , να
αρχιή ενημέρωση από τον γενκό γραμ . τοποθετηθούν στο χωνευτήρι .
ματέα του Δήμου κ. Δαλακάκη , και το
θέμα έρχεται πλέον να συζητηθεί ως τακτικό ατό το σμα και να παρθεί μα από φαση.
Ανακομιδή οστν
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το κων ( περλαμβάνονται απόβλητα νεκρο - 1
θέμα με την αυτεπάγγελτη ανακομιδή ταφείων με τη δεξαγωγή συνοπτικού
οστν από εγκαταλελέμμένους τάφους διαγωνισμού , λόγω αδυναμίας του
στο Α' και Β' Κομητήριο . Όπως είναι Δήμου να την εκτελέσε και επίσης , έγγνωστό , και τα δύο νεκροταφεία της κριση ανάθεσης σε τρτο της εργασίας
πόλης της Δράμας παρουσά ζουν ιδαί. Εργασίες θρυμματισμού και λιπασματο τερα προβήματα χρου , εν δεν υπάρ - παίησης υπολειμμάτων κλαδέματος δένχουν δυνατότητες επέκτασής τους , τρων και θάμνων- , επίσης λόγω αδυναμίτουλάχιστπον προς το παρόν . Ο Δήμος ας του δήμου να την κτελέσε .
τη δημουργία νέων νεκροταφείων σε μα
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
πάγγελτη ανακομδή οστν από τάφους
που θεωρούνται εγκαταλελεμμένοι μέχρι
οπότε θεωρ ότι μ αυτόν τον τράπο
γενικά τα ποσοστά εμβολιασμού
είναι πολύ υψηλά , καθς υπάρχει
διάθεση εμβολιασμού από τον πληθυσμό και ίσως οφείλεται και στο γε .
γονός ότι πολύ δύσκολα περάσαμε
το δεύτερο κύμα ως Δράμα και ως
Του Θανάση Πολυμένη
-E ΕΞΕΛΞΗ βρίσκονται και
στη Δράμα οι εμβολιαστκές
αδικασίες , αν και το τελευ
ταίο διάστημα υπήρξαν ορισμένες
καθυστερήσεις , λόγω διαχείρισης
των εμβολίων από το Υn. Υγiας .
Μεγάλη συήτηση απίσης γνεται
το τελευταίο διάστημα , σχετικά με
τα λεγόμενα seif rapid test, τα onoία από τις αρχές Απρ
λίου αναμένεται να διατίθενται από τα φαρμακεία και οι
πολίτες να κάνουν μόνοι τους το rapid test , για να δουν στις αρχές Απριλίου .
αν εναι θετικαί στον Coνid -19. Παρ ' όλα αυτά , υπόρχουν Ψευδαίσθηση τα Self rapid test
έντονες αντιδράσεις τόσο από τους φαρμακοποιούς ,
αλλά και από τον ίατρκό Σύλλογο Δράμας .
Πα όλα αυτά , αλλά και για το νέο σχεδιασμό του Nο τα λεγόμενα selif rapid 1bst . Όπως μας, μας βρίσκει κά Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση
Νομός ,
Θεωρεί επίσης σημαντικό η ίδια,
ότι μπαίνουν και τα νέα εμβολιαστικά κέντρα στη μάχη
όπως αυτό στο Δήμο Νευροκοπίο , το οποίο θα ανοίξει
, οφελές
ικα - σε ιδιτες, εν άλλες ανήκουν στις κοι Σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεΡωτήθηκε επίσης η κα. Βασιλείου, να μας πει ποια
εναι η θέση του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας σχετικά με
δεύτερη φορά και δεν εναι γενικά γνωτητα από τη δοίκησή του , σχολιάζει στον -Πρωνό γεί μα ψευδαίσθηση, ότι ελέγχεται κάτι, εν στην ουσία
Τύπον ηγραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας κα . δεν ελέγχεται . Εναι καθαρά για ψυχολογικούς λόγους .
Όλγα Βασιλείου .
Χαμηλά τα κρούσματα
Απαντντας αρχικά στην ερτηση για το πού βρίσκε σης ενημερωθεί από noua εταιρεία θα είναι αυτά τα τεστ.
ται η Δράμα όσον αφορά τα θετικά κρούσμα στο Ναμό , Και ακόμα , οπληθυσμός δεν είναι εκπαιδευμένος κατάλ
η κα. Βασιλείου τονίζει ότ , "α αριθμοί που δηλνονται ληλα για να το κάνει αυτό μόνος στο σπίτι , οπότε θα
στη Δράμα από τον ΕΟΔΥ εναι πολύ χαμηλοί Παρ ' άλα έχουμε ένα πλασματικό αποτέλεσμα , καθς θα πρέπει
αυτά , αυτό δεν σημαίνει κάτι , με την έννοια ότι δε θα να επιβεβακωθεί και από μία επιπλέον εξέταση .
! πρέπει να χαλαρσουμε . Είδαμε ότι στη Θεσσαλονίκη ,
στο Ογκολογκό Τμήμα του-Παπαγεωργίου δηλθη- σης αντίθετους και τους φαρμακοποιούς , οι οποίοι δεν
καν κρούσματα . Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε eέλουν να γίνεται το Φαρμακείο πρωτοβάθμια φροντίδα
σε εγρήγορση συν τογεγονός ότι υπάρχουν και α με υγείας όπου εκεί θα εκτελούνται τα Seif test όπου κα 1 ταλλάξεκ , Γενικά πάντως σαν Νομός , από την έννοια ταλαβαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος διασποράς
των κρουσμάτων , πάμε καλά.
1 Εμβολιοσμοί
Ερωτμενη για τους εμβολιασμούς , η κα. Βασλείου και μετά να το πετάξεις άπου βρες. Εναι γεγονός ότι ο
επισημαίνει ότι υπάρχει μια μκρή καθυστέρηση, όσον Έλληνας δεν φημίζεται ιδιατερα , καθς πετάει oπou αφορά τα εμβόλια και τον εμβολιασμό , καθς περιμέ - δήποτε βρει γάντια , μάσκες και θα κάνει το ίδιο και με
1 ναμε να έρθουν νέες δόσεις . Επίσης , ανοίγει η πλατφόρμα και για τους 75 και άνω και για τους 65 και άνω,
Γιατί δεν θα δηλνεται στον ΕΟΔΥ, δεν ξέρουμε αν θα
έχουμε επίΜάζεμα κλαδιν
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης δύο
θέματα: Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της
εργασίας Υπηρέσίες επεξεργασίας και
διάθεσης των ατοβλήτων κήπων και πάρ Όπως επισημαίνει η κα . Βασιλείου, "αυτό βρίσκει επί
Και εξίσου σημαντικό εναι το που θα πετάγονται όλα
αυτά . Δεν μπορείς να το βάλεις στον κάδο σκουπιδιν
τα rapid test
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜENN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 74 22184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα