Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(19741997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΠΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876U
Σάββατο 27-Κυριακή 28 B
Μαρτίου 2021
Β' τον νηστειν Ματρνης της έν Θεσσαλονίκη
Σελήνη 14 ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 6.18-Δύσις 6.44
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 17β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 15β.
Αριθμ. φύλ .41917
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΑΠΟΠΙΡΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣΤΩΝΗΠΑ ΜΕ ΤΟΝΕΡΝΤΟΓΑΝΑΛΛΑ. .
Μήνυμα Μπάιντεν πρός Τουρκία:
Αυτά πού ξέρατε ξεχάσετε
να τά
Αναβαθμίζεται γεωπολιτικς ή Ελλάς-Νέες άμερικανικές βάσεις σέ Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βόλο, Κρήτη
Τοζήτημα τν βάσεων άναδεικνύεται έπιτακτικς και θά
είναι καθοριστικό , άν και δέν
πλοίων τν ΗΠΑ. Είναι χαρα ΤΟΣΟ ή, διαρκείας 30 λεπτν ,
τηλεφωνική έπικοινωνία του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μη - χωρεί στό ζήτημα τής έπιχειρητσοτάκη μέ τον
Πρόεδρο Τζό Μπάιντεν όσο
και ή πρόσκλησις νά έπισκε φθεί τήν Ούάσιγκτων μόλις το
έπιτρέψουν οί έπιδημιολογι- ριφοράς δημιουργεί τήν άνάγκη
κές συνθήκες, είναι ένδεικτι - στενοτέρας στρατηγικής συνερκές τής στρατηγικής άναβαθμί-γασίας μέ την Ελλάδα και άξιοσεως τής χρας . Τήν ίδια στιγμή, οί προσπάθειες τν ΗΠΑ
να έλθουν σε κάποια συνεν|
κτηριστικές άλλως τε οι άνα φορές του Προέδρου Μπάιντεν
στόν ρόλο τής Ελλάδος, ς έχει γίνει γνωστό άν και σέ
Κκρισίμου συμμάχουν του ΝΑΤΟ, για την σταθερή άνάπτυξη
της Ατλαντικής Συμμαχίας στά
δυτικά Βαλκάνια και την άνατολική Μεσόγειο. Οί Άμερικανοί
έξ άλλου , ς κατ, έξοχήν ναυτική δύναμις, άντιλαμβάνονται φωνία πενταετούς τούλάχιστον
καλύτερα άπό τόν καθένα την διαρκείας γιά την βάση αυτή ,
στρατηγική θέση της Ελλάδος
στό σταυροδρόμι τριν ήπεί - σεις . Αύτό φέρνει τήν Ελλάρων και άντιστοίχων θαλασσίων όδν .
τηρεί άνοικτούς τούς διαύλους
μέ την Ρωσσία και να μήν ύποΆμερικανό σιακής άναπτύξεως του πυραυλικού συστήματος S-400.
ποιό βαθμό συνεζητήθη άνάμεσα στούς κ. Μητσοτάκη και
Μπάιντεν . Είναι όμως γνωστό
τό ένδιαφέρον τν ΗΠΑ γιά τήν
Σούδα και γενικτερα την Κρήτη . Διακας έπιθυμουν μία συμ
Γιά τούς Αμερικανούς τό ζήτημα αυτό της τουρκικής συμπεποιήσεως περισσοτέρων βάσεων , προκειμένου να έλέγχεται
ή έξοδος τν στενν τού 'Ελλησπόντου , άλλά και νά είναι έξα στε να έχουν έτήσιες άνανενόηση μέ τήν Τουρκία προσκρούουν στήν έπιμονή του σφαλισμένη ή πρόσβασις, στόν
καθεσττος Έρντογάν νά διαδα σέ πλεονεκτική θέση καθς
Εύξεινο Πόντο, τν πολεμικν
Αριστερά ό Κυριάκος Μητσοτάκης καί δεξιά ό Τζό Μπάιντεν
Συνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μόνο μέτέστ
το άνοιγμα
τής άγορας
Η βαθειά Ελλάς
άντιδρά
Πίνακας οίκοθεν
τιμητικν διακρίσεων
Άκαδημίας Αθηνν 2020
Έκειβύθισαν οί Γερμανοί τό πλοϊο του πολεμικού
μας ναυτικού "Ύδράκι" στίς 22 Άπριλίου 1941. Έδω
ΣΤΗΝ έπαναλειτουργία τν σχολείων
(γυμνασίων-λυκείων) , στίς διαδημοτικές
μετακινήσεις και στό μερικό άνοιγμα του
λιανεμπορίου προσανατολίζεται ή Κυβέρνησις. Ήδη τά άρμόδια Υπουργεία
έχουν καταθέσει σχετικές προτάσεις
και οί άποφάσεις άναμένεται νάληφθουν
την προσεχή έβδομάδα. Συμφνως πρός
πληροφορίες, και ή Επιτροπή τν Επιστημόνων τού Υπουργείου Υγείας τάσ σεται ύπέρ της έπαναλειτουργίας των
σχολείων και της αρσεως τν περιοριστικν μέτρων γιά όρισμένες δραστηριότητες Καθοριστικό ρόλο στήν σταδια κή έπιστροφή στήν κανονικότητα θά διαδραματίσουν τά rapid test και τά μοριακά
πού πρέπει νά κάνουν οί ένδιαφερόμεΙνοι (μαθητές , καθηγητές , ταξιδιτες ,
έμποροι κ.λπ.) . Χθές έγινε γνωστό κατά την ένημέρωση άπό τόν άναπληρωτή ύπουργό Ύγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη ότι θά είναι ύποχρεωτικό τό τέστ
για την έπανεκκίνηση τής οίκονομικής
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΑΝΗΜΕΡΑ 25ης Μαρτίου έπιβιβάζομαι στό πλοο
της γραμμής και βάζω πλρη για τήν γενέτειρά μου
Αίγινα προκειμένου νά παραστσέ έκδήλωση για βρίσκεται ο ύγρός τάφος Ελλήνων ήρων!
τόν Καποδίστρια μέ όμιλητή τόν Υπουργό Εξωτερικν Νίκο Δένδια . Στά μέσα της διαδρομής-ο και- είναι ή σημαία! Άριστα έπραξαν όποιοι καί άν το
ρός μπονάντζα-διακρίνω στόν όρίζοντα άπό
κριά κάτι άσυνήθιστο. Μιά έλληνική σημαία ζωγραφισμένη πάνω στήν βραχονησίδα Λαγουσες . Διάβολε, λέω μέσα μου, τί συμβαίνει έδω; Σημαία στό παιδιά άπό το νησί αίσθάνονται τήν άνάγκη νά άποΚαστελλόριζο, σημαία στήν Κίναρο, σημαία στά Λέ - δσουν τιμές σέ νεκρούς του 1941, παρατάνε τις
βηθα , σημαία στήν Ψέριμο νά τό καταλάβω! Πρέ- δουλειές τους μια μέρα , έπιβιβάζονται σε μια βάρπει νά θυμίζουμε στούς Τούρκους σέ ποιούς άνή- κα καίχωρίς να τό πουν σέ κανέναν άνεβαίνουν πάκουν τά νησιά. Άλλά σημαία σέ βραχονησίδα μερι
κά μίλια έξω άπό το λιμάνι του Πειραια; Τι τρέχει κήσημαία , μέ συγκλονίζει. Είδικς όταν τήν μαθαί έδ; Χαζεύω τήν ύπέροχη σημαία άπό τήν γέφυ - νω άνήμερα έθνικής έπετείου. Σκέφτομαι πς άν
ρα τουΑπόλλωναν καί ρωτάω τόν καπετάνιο του
συμμαθητη μου άπό το σχολείο Παναγιτη Μακα- χει έλπίδα γι' αύτόν τόν τόπο, Αποχαιρετ τόν καπερατζή άν γνωρίζει ποιός άνέλαβε τήν πρωτοβουλία τάνιο τήν ρα πού τό κινητό του κουδουνίζει στούς
νάζωγραφίσει τήν έλληνική σημαία πάνω στήν βρα - ήχους του έθνικού ύμνου. Τργομαι όμως . Μήπως
χονησίδα καί για ποιόλόγο . Φωτίζεται τό πρόσωπό τό συμβάν είναι μεμονωμένο; Μήπως έξωραϊζω τά
του , φυσικά και ξέρει! Μου μιλά γιά μιά όμάδα νέ - πράγματα; Μήπως κάνω είδήσεις τίς έπιθυμίες μου;
ων παιδιν άπό τό νησί τά όποϊα ένιωσαν τήν άνά- Μήπως τό τραϊνο έχει χαθεϊ "Όχι! Εύτυχς, όχι. Τά
γκη νά χαράξουν τήν γαλανόλευκη για νά κάνουν
τό χρέος τους . Δέν ξέρει ποιά είναι, άπλως άκουσε
τήν φήμη. Ποιό χρέος; δέν καταλαβαίνω , ο καπετάνιος μέ ύποβάλλει στό μαρτύριο της σταγόνας. παντου! Σημαίες σέ κορυφές βουνν. Σημαίες σε
Δέν ξέρεις λοιπόν! Νά σου έξηγήσω . Το σημείο λιμάνια. Σημαϊες σέ κτίρια. Σημαίες σέ πλατείες.
πού χάραξαν τά παιδιά τήν σημαία είναι ίστορικό
Είναι δυνατόν να τούς ξεχάσουμε; Γ' αυτούς
μα έκαναν!>
Έντυπωσιάστηκα . Η άποκάλυψη πς δέκα νέα
(σελ. 11 )
νωσε βραχονησίδα γιά νά ζωγραφίσουν τήν έλληνιΒρεταννικές
βάσεις: Γιατί είναι
σημαντικές για
τό Ήνωμένο Βασίλειο
πολλοί νέοι άνθρωποι σκέφτονται έτσι, ναί, ύπάρδελτία είδήσεων της μεσημβρίας της 25ης Μαρτί
ου 2021 κατακλύζονται άπό τηλεοπτικά πλάνα νέων που κραδαίνουν έλληνικές σημαϊες . Σημαίες
του Αλεξάνδρου Ν Ζήνωνος *
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μου στήν
<Εστίαν (α Πενταμερής και διεθνής
παράγων , Σάββατο, 6.3.2021) , άναφέρθηκα στή σημασία που άποδίδει
τό Ηνωμένο Βασίλειο (HB ) γιά τή δι ατήρηση του καθεσττος καί της
άπρόσκοππης λειτουργίας των βάσεν του στήν Κύπρο.
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
Η Λεωφόρος τν Ηρων του 21
στό Αθηναϊκόν Πεδίον του Αρεως
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ Στά 454 έκατ. εύρ τότίμημα
για την Εθνική Ασφαλιστική
Είναι ένδιαφέρον νά έξετάσουμε τούς λόγους πού ύπαγορεύουν τή
στάση αυτή του ΗB , σέ ένα θέμα πού
έπανέρχεται συχνά στήν έπικαιρότητα. Θυμάμαι, πρίν άπό μερικές δεκαετίες , όταν έκανα τήν έρευνα γιά τή διατριβή μου στά Βρεταννικά Δημόσια
Άρχεία , <έπεσα πάνω στά προπαρα
σκευαστικά έγγραφα τής Βρεταννικής
κυβέρνησης και την άλληλογραφία
μεταξύ των έμπλεκομένων Υπουργεί
ων για τήν προετοιμασία της διάσκεψης του Λονδίνου καί των Συνθηκν
για τήν άνεξαρτησία της Κύπρου ."Ενα
ποσοστό πού προσέγγιζε τό 90% τν
έγγράφων αύτν άφοροϋσε στό καθε, στς καί στή λειτουργία των βάσεων .
Τά υπόλοιπα άφορουσαν στό Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στή
Συνθήκη Συμμαχίας καιί στή Συνθήκη
Έγγυήσεως. Τίποτα , σ ό,τι άφορουσε
στίς βάσεις δέν άφέθηκε στήν τύχη.
Μέχρι και ή τελευταία λεπτομέρεια
ρυθμίστηκε έξαντλητικά . Ένδεικτική
ή άκόλουθη πρόνοια γιά τή λειτουργία του ήλεκτροπαραγωγικού σταθμου Δεκέλειας:
του Ελευθερίου
Γ Σκιαδά
ΗΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ έλληνική άσφαλιστική έταιρεία,
ή Εθνική Άσφαλιστική , περνά έπισήμως στά χέρια
του άμερικανικού fund τής CVC Capital Partners , ρίχνοντας τίτλους τέλους στό πολυετές σήριαλ πωλήσε
ς της. ΗΕθνική Τράπεζα προέβη στήν ύπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας γιά την ποληση του 90,01% του
μετοχικού κεφαλαίου της έταιρείας. Το όνομαστικό
τίμημα για την συναλλαγή άντιστοιχεί σέ E505 έκατ.
Ιταλοκι -i
νεζική κοινοπραξία έτοιμά
ζει Τις διακοπές
του μέλλοντος
πού θά στηρίζεται στήν τ χνολογία και
στούς αύτομαΤισμούς, Μεγάλη φιλοδοξία ,
είναι νά συνδυασθεί ή τεχνολογία μέ τό περιβάλλον. Στό σκεπτικό αύπό βασίζετα τό σχέδιο του
άρχιτεκτονικού γραφείου Giancarlo Zema Design
Group, Τό όποίο βρίσκεται στήν Ρμη καί της κνεζικής έταιρείας ΕHang Holdings , ή όποία διαθέ
τει τήν πατίντα για τά ίπτάμενα ταξί. Οί τουρίστες του μέλλοντοςόσοι διαθέτουν τήν οκονομική δυνατότητα-θά πρέπει νά βρίσκονται σέ ένα
άσφαλές περιβάλλον , μέ πανέμορφη θέα του ίταλικού δάσους και νά έχουν άμεση πρόσβαση . Οi
Ίταλοί άρχιτέκτονες βάσισαν τό σχέδιο έστιατορίων πίργων στό σχήμα τν δέντρων Baobab, Τά
όποια άπαντντα στήν Αφρική. Οiί τουρίστες θά
μεταβαίνουν στήν Ίταλία Από τάξενοδοχεία πού
διαμένουν , θά μεταφέρονται μέ ίπτάμενα ταξί στά
έστιατόρια όπου θά άτπολαμβάνουw τά πιάτα τν
σέφ, μέ πανοραμική θέα τήν φύση καί τόν όρίζοντα
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ή Αθήνα
δέν δύναται νά θεωρηθεί πα
ράδειγμα όρθής άναπτύξεως
και λελογισμένης πολεοδομικής πολιτικής . Υπήρξαν
στόσο δημιουργικές περίοδο, κυρίως φωτισμένοι και
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ .5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Oί παραδόσεις, τό πρωτόκολλο καί ό σεβασμός
Έπιτρέψτε μας σήμερα φορά στήν μεγάλη παρέλα- λασαν προχθές στήν Αθή- νά δεί , άλλά πήγαινε γιά
νά γυρίσουμε λίγα χρόνια ση τν Άθηνν τόν Βασιπίσω καί νά υμίσουμε στούς λέα νά παρακολουθεί έφιπ- μέ έθνικές ένδυμασίες (και όι
νεότερους , οί όποίοι προχθές
Ελεγαν μέ στόμφο ότι γιά
πρτη φορά είδαμε έφιπ- κρό Τμήμα Ιππικού.
πους νά παρελαύνουν στήν
Αθήνα , ότι μέχρι νά άρχισουν νά άλλάζουν τά ήθη τάμέλη του 1ππικού Ομλου παρελάσεις, Και ό κόσμος ρούσαν καιί πολλοί έκ τν
στήν Ελλάδα , βλέπαμε κάθε Καρύστου, τά όποία παρή- δέν πήγαινε άπλς γιά
να , παρελαύνουν έφιπποι νά θαυμάσει . Οι πολιτικοί φορούσαν όλοι <φρά
ΚΟν και ήμίψηλο, ή ήγεσία
τν Ένόπλων Δυνάμεων φοπος τήν παρέλαση στήν στολέςν) κάθε χρόνο στήν
δποία μετείχε και κάποιο μιΚάρυστο .
Όσο και άν ξενίζει , άγα- ρούσε λαμπρές στολές καιί οί
Εθνικές ένδυμασίς ήταν στήν
Όπως έξ άλλου δήλω - τητοί , ύτήρχε λαμπρότησαν στόν τηλεοπτικό φακό
"Notwithstanding that the Dhekelia
Power Station will stand on territory of
τα και πρωτόκολλο στίς πρτη γραμμή , έν Τις φοΣυνέχεια στήν σελ. 9
Συνέχεια στήν σελ. 6
Συνέχεια στήν σελ. 6
27-03-2021 .