Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
53 νεκροί
707 διασωληνωμένοι
1496 νέα κρούσματα
39 νέα κρούσματα
στην περιφέρεια ΑMΘ
Αναλυτικα
4 στην ΠΕ Δφάμας
17 στην ΠΕ Καβας
8 στην ΠΕ ίνθης
ΚΑΘΗΜΕΡLNΗ.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
Η Ξάνθη συμμετέχει
στην παγκόσμια πρωτοβουλία
"Earth Hour 2021"
6 στην 1Ε Ηβρου.
ΕAΝΘΗ
Μια ΟΛΟΥΣ tp so ok
"Η ρα της γης 2021"
Εάνθη για όλους , Νέα Ξάνθη
Πολίτες για την Ξάνθη:
"ΟΙ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΙ
Δήμος Εά.
θης, αγκα
Σήμερα το βρά
δυ, Σάββατο 27
Μαρτίου
σβήνουμε ταυτό.
χρονα όλοι τα φ.
τα μας, για μία
ρα, από τις 20: 30
έως 21:30.
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΜΕΛΩΝ
λιάζοντας την πα.
γκόσμια προσπά.
θεια της περιβαλ .
λοντικής οργάνω .
2021,
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΣΕΠΕΛΗ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΟΧΙ ΜΟΝΟ
ΔΕΝ ΜΑΣ ΦΟΒΙΖΟΥΝ
τρόπο ζωής μας, | ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΥΣ"
Κάνε μια νέα αρχή
σης wF, με σκο
πό την εξοικονό.
μηση ενέργειας
πλανήτη,
συμμετέχει στη
Η κλιματική αλ.
λαγή, απειλεί τον
ντας ένα ηχηρό νουν
μήνυμα , συμβολι . τους .
δραση και παρα . κο) μηνυμα συμ.
καλεί όλους τους
περιβάλλον
Από τότε, η που ζούμε,
προστασία του δραση, εχει παρει ίδιο μας το σπίτι
Φυσικού Περιβάλ. παγκοσμιο χαρα- που είναι η Γη και
μετοχής,
πολίτες, τους φο
ρείς και τις επιχει
ρήσεις της περιο .
Για αλλη μια φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο στις
λοντος.
κτηρα και με τη εμείς με πλήρη | 24321, ξεδιπ0ηκε η aνenάρκεια και η αhοζονεία
ορισμένων μελν της Δημοτικής Αρχής, φανερνοντος το αγκος της σναποτελεσμοτικότητάς το .
Δυστυκς βισυμε νια ακόμη μία φοsd τη νωστή
πρακτική των τpαμιouκομν των υβρεων, των οeξ .
συμμετοχή τουλά.
χής μας, με την
ξεχωριστή ευαι.
συναίσθηση της
187 χω.ευθύνης μας , αξιοηρα της Γης" ξεκί . ρων, εχει στοχο ποιούμε κάθε ευ .
Το κίνημα "Η χιστον
σθησία που τους
διακρίνει, να σβή . νησε στις 31 Μαp την ευαισθητοποί-καιρία , για μείωση στικν oκαλίν, το έtειμα δημοκρατίας και την ana.
του Τα οτα Τίου 2007 απο τη ηση σχετκ μ της καταναλωσης | αμοιρόμενους Αντιδημάρχους και υψηλά αμοιμόμε
ξίωση του ράλου του Δημοτικού Συμβούηου αnό
τους το Σάββατο WWF Λυστραλίας, την κατανάλωση
με πάνω από 2.2 ενέργειας και τις
ενέργειας
νους Προέδρους Δημοτικν Εnιχειρήσεων υnό την
ονοχή του Δημάρχου κ . Τσέπελη, nou δυστυχς οδ .
27 Μαρτίου 2021
χρησιμοποιούμε.
από τις 20:30 έως εκαΤομμυρια ατο. επιπτσεις που
και 21:30, στέλνο . μα και 2.000 επι . αυτή έχει, στο φυ.
χειρήσεις να σβή. σικό περιβάλλον.
κούν και rpοσpάλλουν την nόλη μας και μάλιστα noΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μ.Τσέπελης:
ΤOλοι μαζί, σηκνουμε ψηλά,
τη γαλανόλευκη σημαία"
Σημαντικά έργα
στο Δήμο Μύκης
με παρέμβαση Τσιλιγγίρη
Την Τρίτη 2 Μαpτί
Ιου 2021 επισκέφθηκε
τo Δημαρχείο Μuκης ο
Βουλευτής Ξάνθης κ .
200 χρόνια ηριv , οι EλAn
νες υπεύθυνα, με τη δύναμη
μόνο της Ψυχής τους , επανα .
στάτησαν απέναντι στον
Τούρκικο ζυγό , Πou καταδυ
νάστευε τη ζωή τους , διεκδ
κντας την Ελευθερία.
Ο Ευαγγεhισμός της 0εοτο
κου. anό την άλn, ίνει εκκω
φαντικά , το μήνυμα της χαρμο συνης είδησης nou φέρνει την
ελπίδα για το αύριο , το χαμόγε .
Βo, για το μέληο .
Κατά την διάρκεια
της επίσκεψης πραγμα
Ιτοποιήθηκε συσκεψη
στο γραφείο του Δη| μαρχου με την nαpou .
σία των Αντιδημάρχων
και του γενικου Υραμ .
ματέα του Δήμου
Ο κ . Τσιλίγγίρης
ενημέρωσε την δηματική αρχή , για την εξέλιξη μιας σειράς θεμάτων που
aφορουν την ορενη περιοχ , με ιδιατερη έμφαση στο έργο οδοποίας του

Τελευταία νέα από την εφημερίδα