Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τms Hnείρου- 1δρυτns Εuθ. Τzάλλαs-Έτos 940-Αp. Φύλλου 25020-Σάββατο 27-Κυριακή 25 Μαρτίου 2021-060 ε
ΑΟΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σε εξέλιξη το καυτό θέμα
με τα συμβόλαια
Προετοιμασία σε ανοιχτά
γήπεδα και κερκίδες
Όταν το 13
συναντά το 200.
( UN)LUCKY
(R) EVOLUTIOΝ
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 925/09-03/10
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΥΠογραφές
για τη λυματολάσπη
Οι συναθροίσεις σε σπίτια και οι συγκεντρσεις μετά από κοινωνικές εκδηλσεις, κυρίως κηδείες και
μνημόσυνα , προκύπουν από τις χνηλατήσεις ως αιτίες για τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων στην Περιοχή
Στην υnoγραφή της σύμβοοης για τη
διακείριση της nαραγόμενης από τον
βολογικό καθαρισμό λυματολάσηης
τροχρnoν ο ηρόεδρος της ΔΕΥΑΙ
Αρης Μnαρτζκας και ο γενικός δ ευθυντής της επιχείρησoης Νικόλαος
Σωτηριάδης με τον εκπρόσωno της
αναδόχου εταιρείας WAΑΤ Α.Ε.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΑΚΛΟΝΗΤΟΙ
ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΚΟΚΙΝ0υ
θα ακαίνεv ήλιο
τα αντλιοστάσια
Την ένταξη εννέα έργων στο Μέτρο
4.3,1 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 , το onoio δ
αχειρίζεται n nepιφέρεια Ηπείρou
ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλ
ξανδρος Κακριμάνης Πρόκειται
κυρίως για έργα nou oφορούν την
εγκατόστοση φωτοβολταϊκν στα
αντλιοστάσια των ΤΟΕB
Στο επίπεδο Πολύ
αυξημένου κινδύνου
Παραμένουν για μία
ακόμη εβδομάδα οι
δήμοι Ιωαννιτν και
Μετσόβου , καθς
και η Περιφερειακή
ενότητα θεσπρωτίας
Προετοιμάζεται η
λειτουργία και τρίτης
Μονάδας Εντατικής
θεραπείας στο
Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο
Ιωαννίνων
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ομοψυχία και ελπίδα
Με αίaθημα συγκίνησης και εθνικής
υπεpηφ νaας εορτόστηκε στα Πάν .
νενα η επέτει ος των 200 ετν από
την έναρξη της Εnανάστασης , nαρά
τους nεριορισμούς nou δεν επέτρε .
Ψαν nολυ ηληθείς και λομπρές εκ δηλσεις , με την napουοία nολτν.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Οι καλλιτέχνες
οργαννονται
ΣΕΛΙΔΑ 3
Να καταγράψα τους επαγγελματίες
καλλιτέχνες nou δραστηρισηοιo νται και έχουν επαγελματική οχέon
με την Περιοχή της Ηπείρου, αλλά
καα να θέσει επί τάnητος εργασιακά
κα οικονομικά ζητήματα στον χpο
του Πολτισμού επιδικει η νεοού στατη Ενωση Καλλιτεκνν Ηnεipouυ,
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΜΕΡΙΔΟΤΗΣ ΕΥΟΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΞΕΙΣ ΣΤΟ OEMA ΤΩΝ LED
ΑΝΕΛΑΒΕ 0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
θα συμπληρωθεί η μελέτη,
θα αλλάξει n διακήρυξη
Αναζητούνται
άλλες Πηγές
χρηματοδότησης
Τρίτη άποψη
Σελόγους nου Eουν να κάνουν με ης npοnooας ομμετοχής κα τη χpnματοοικονομική επάρκεια των unoψήφων εταρεν απέδωσε ο nεpιφερanίoω της οφήνει η nepιφέρεια Η πείρου τmν nροontκή χρη ματοδότησης οδικν έργων anό το Ταμείο Αν καμψης και noντάρει στη μελετητική τους ωριμότητα
για να αντλήσει Πόρους από άλλα χρηματοδοτικά ηροΥράμματα, όπως το νέο ΕΣΠΑ , αλλά κα τα έργα ου
κής οοφάλει ας nou θα xρη ματο δοτηθούν με πόρους
από την Ευρωnαϊκή Τράπεζα Εnενδύσεων.
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
οφυγές τους στην Αρχή Εξέτασης Προδικοστκν Προοφυγν σε σχέση με
Γατρός και Ανδρούτσος
ΣΕΛΙΔΑ 16
τονδιαγωνισμό για τα led στους δήμους Ιωσντν και Πρέβεζος οφήνοντος
να ενναnθεί όn n επiκληαn aopεiν κα ελλείμεων σε τονικό πίnεbo xpnανέφερε ο κ. Κaριμάνης σε δηλσεις του, εν , σε ανυθεση με mv γρan
ανακοίνωση ης nepιpέpεiος Ηπείρου, ανέλαβε-κα nροσωnκά - μέρος της
ευθύνης ια mν εξυξη . λέγοντος nuς θα μπορούσενα εχε anopeuθί.
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 5
Mία ρα μπροστά
| τα ρολόγια
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΜΦΙΟΕΑΤΡΑ
Αλλάζει η ρα την Κυρακή 28 Μαρ ου, με τους δείτες των ρολογκν να
γυρνούν μία ρα μηροστά. Σης 3 τα
ξημερματα της Κυριακής οι δείκτες
των ρολογιν θα nρέnει να δείξουν 4,
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝIΝΩΝ
Στόχος το σταδιακό άνοιγμα μετά το Πάσχα
ΣΕΛΙΔΑ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα