Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πέμπτη
Οικονομική
Μαρτίου
(Κδιμερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Δακηρύξευν- Δημοηραστν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7323
Τιμή: 1.000
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Γρίφ0s
το άνοιγμα
του ΤΑΧI Snet
Γέφυρα 2:
Η διαδικασία για την ένταξη
στο Πρόγραμμα επιδότησηs
δόσεων δανείων
για τis
φορολογικές
δηλσειs
Πέντε απλά βήματα φόρμα της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους
ταχθεί στο rρόγραμμα του Υπουργείου Οικο
νομικν , η οroία θα
ενεργοποιηθεί το α .
γότερο μέχρι τις
αρχές Απριλίου. Στην
Βουλή την ερχόμενη ι στοσελίδα
www.keyd.gov.gr θα
αναρτηθεί ο οδηγός
χρήσης της πλατφόρμας , καθς και χρήενημερωτικό
υλικό , όπως συχνές
ερωτήσεις- απαντήθα πρέπει να κάνει μια
επιχείρηση για να ενεπιδότησης δόσεων
επιχειρηματικν δανείων Γέφυρα 2. Το νονα είναι σίγουρο για μοσχέδιο πάει στην
εβδομάδα και αναμε .
νεται να έχει ως ημεnet προκειμένου να ρομηνία έναρξης την
1η Απριλίου. Η διαδικα σία ένταξης στο πρόγραμμα είναι γρήγορη
και πλήρως ηλεκτρονική, εν δεν απαιτού ν τα ι
δικαιολογητικά , που
είναι ήδη διαθέσιμα σε
Το υπουργείο Οικονομικν δεν μπορεί
την ημερομηνία που
θα ανοίξει η σχετική
πλατφόρμα στο Taxisυπο βληθούν οι φορο.
λογικές δηλσεις
συνέχεια στην 11
οφειλέτη . Στο στάδιο
αυτό αντλούνται αυτόματα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του
Δημοσίου και των τρα.
να μην απασχολεί
προσωπικό
να έχει ετήσιο κύκλο
εργασιν έως 42.000
σεις.
Φορολοταρία
Φεβρουαρίου
ΑΑΔΕ:
Βήμα 2: Γίνεται ο
έλεγχος επιλεξιμότη.
τας , κατά τον οποίο
ηλεκτρονική μορφή διενεργούνται ελεγχοι πείν ή των διαχειρυ
να έχει καταθέσεις
στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό έως 40.000
στο Δημόσιο ή στις
διασταυρσεις
Έγινε η κλήρωση , | τράπεζες..
δείτε αν κερδίσατε
στοιχείων , με σκοπό να στν δανείων.
Βήμα 1: Η επιχείρηση
υποβάλλει αίτηση στην
ηλεκτρονική
διαπστωθεί κατά πόσο
πληρούνται τα κριτήπλατ- ρια επιλεξιμό τητας του
Για την ατομική εΠ
χείρηση ή τον ελεύ.
θερο επαγγελματία
κριτήρια είναι:
να διαθέτει λοιπά
συνέχεια στην 10
Φορολοταρία ΑΑΔΕ
χλιους τυχερούς rου
κερδίζουν από 1.000
ευρ έκαστος ανέ .
δειξε η κλήρωση της
φορολοταρίας αποδεί .
ξεων Φεβρουαρίου ,
που διενήργησε η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
συνέχεια στην 2
. Αυτονομν:
Πότε έρχεται
το νέο πρόγραμμα
- Τι θα γίνει με τα τουριστικά
καταλύματα
Σελίδα 9