Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νίκ, ας Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήτρια-Εκδότρια Στανμίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)
Αρ. φύλλου 6830-12.319
0,50 ε
25η Μαρτίου 1821
Αφέρωμα της Θρακικής Εστίας
υτο την παλιά Δράμα..)
Δράμας γα τα 200 χρόνια από το 1821
Γράφει ο Ιω άννης Μ. Ασλανίδης
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ
σελ . η
Η συμβολή
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
1821-2021
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
των Θρακιωτν
Διακόσια χρόνια μετά
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2021
στην Επανάσταση του 1821
Γράφει ο Γιάννης Μήτσιος
ΠΑΥΛΟΣ
Με ιδιαίτερες τιμές ο φετινός
εορτασμός για τα 200 χρόνια από
την Επανάσταση του 1821 στη Δράμα
. Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Νικολά ου και κατάθεση στεφάνων στο
Άγαλμα της Ελευθερίας
. Χωρίς παρέλαση και πλήθος κόσμου λόγω των μέτρων προστασίας
. Ιστορικός εορτασμός στην Αθήνα
Χρόνια Πολλά Ελλάδα!
-Ε ΚΑΘΕ άλλη περίπωση , τα 200 χρόνια Αντερος Δοκητής Φρουράς Δράμας , ο Αστυαπό την Επανάσταση του 1821, θα μπορού- νομκός Δευθυντής Δράμας , ο Διοητής Πυροσαν να εορταστούν με δεκάδες εκδηλσεις σβεστικής Υπηρεσίας Δράμας.
σε όλη τη χρα και στη Δράμα Παρ ' άλα αυτά
εξαπίας των μέτρων προστασίας από τον Covid19, καμά διαίτερη εκδήλωση δεν θα πραγματο- ρίας , στον δημοτικό κήπο Δράμας .
ποηθεί , παρά μόνο η δοξολογία στον Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου , και η κατάθεση στεφάνων . Ει- ηθεί επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια, επεσης , η κεντρική ομλία για τον πανηγυρκό της
ημέρας , θα Υνει μπροστά από το Αγαλμα της Πρωτοβάθμας Εκπαίδευσης και Δευθύντρια του
Βλευθερίας στο δημοτικό κήπ .
Αναλυτικότερα , σύμφωνα με το πρόγραμμα Δράμας κα Αναστασία Αβράμη.
που έχει εκδοθεί από την Αντιτεριφέρεια Δρά
μας θα υπάρξει γενικός σημαιοστολισμός όλων Αντατεριφερειάρχη Δράμας , τον Πρόεδρο του
των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α, των Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ.Θ, τους ΒουΝ.Π.ΔΛ. και των Τραπεζν από της 8ης πρωνής λευτές Ν. Δράμας , τον Δήμαρχο Δράμας , τον
ρας της 23ης Μαρτίου μέχρι και την Δύση του Αντερο Διακητή Φρουράς Δράμας και εκπρο
ηλίου της 25ης Μαρτίου 2021.
Για σήμερα Πέμπτη 25 Μαρτίου , στις 07.30, α
καμπάνες των Ιερν Ναν θα σημάνουν χαρμό - Εθνικός Ύνος και λήξη τελετής.
συνα. Όλες οι εκδηλσες θα πραγματοποηθούν Ιστορικός εορτα σμός στην Αθήνα
με περιορισμένο αpθμό παρευρισκόμενων λόγω
των έκτακτων μέτρων , τα οποία ουδόλως μει
νουν το σεβασμό και τις οφειλόμενες τμές λαση στην Αθήνα . Στη μεγάλη στρατωτική παρέ σφέρουν τις υπηρεσίες τους στην επαναστατηστους αγωνιστές, ήρωες της Επανάστα σης.
Στις 11.30, θα γe επίσημη δοξολογία στον κκ Αναστασιάδης, ο πρωθυπουργός της Ρωσίας
lεpό Ναό Αγίου Νκολάου Δράμας, όπου θα προ - κ Μσούτιν , η υπουργός Αμυνας της Γαλλικής
εξάρχα ο Σεβασμότατος Μητροπολίτης Δράμας , Δημοκρατίας Φλωράνς Παρλύ , καθς και ο Πρόγκκ. Παίλος, μαί με τον ερό κλήρο της πάλης.
Λόγω των εκτάκτων μέτρων που έχουν ληφθεί Κορνουάλης Καμλα.
για την αντιμετπιση του κινδύνου διασποράς
του κορωνοίού COVID-19, eντός του Ιερού Ναού εορταστικν εκδηλσεων θα ξεκινήσει από τις 8
κατά την Δοξολογία , θα παραστούν , με βάση το
πρωτάκαλλο , μόνο οι εξής επίσημοι προσκεκλη- Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Τον εθνκό ύμνο θα
μένοι ο Αντιπερφερεκόρχης Δράμας , ο Προ - ψάλλει η διεθνούς φήμης σοπράνο Αναστασία
εδρος του Περpερεακού Συμβουλίου AΜΘ, α Ζawνή,
Βουλευτές Ν. Δράμας , ο Δήμαρχος Δράμας , ο
Μετά το πέρας της δοξαλογίας , θα ακολουθήσει μετάβαση επισήμωw στο Αγαλμα της ΕλευθεΟι άγνωστποι ήρωες
της Ελληνικής Επανάστασης
στην ανατολική Μακεδονία
Με την έναρξη της τελετής , θα πραγματαπο
τειακή ομιλία από την
εκπαιδευτικό
1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου Ν.
Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από τον
- την Καβάλα , τη Δράμα αλλά και την ευρυ τερη περοχή της ανατολικής Μακεδοίας , Εταιρείας
μέσα από την αγγελία της ίδρυσης της Φιλικής
-ε εξαίρεση το νησί της Θάσου, δεν εκδη- Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο συγγραφέας Βασίλλθηκαν το 1821 επαναστατικά κνήματα εναν - λης Πασχαλίδης (εφημερίδα -Πρωνός Τίπος -) .
τίον του τουρκκού ζυγού . Για περισσότερους φτάνει στην περοχή απεσταλμένος της οργάνω
- Θα ακολουθήσει τήρηση ενός λεπού σιγής ο από πεντέμσι ανες από το 1325 έως και το σης ο οποίος κατηχούσε τους Έλληες κατοί
1913 , η οθωμανική εξουσία αποτελούσε την κυ - κους στους σκοπούς της Εταιρείας . Πρόκειται
για τον γιατρό Ευάγγελο Μεξικό , με καταγωγή
. Η μοναδεκή παρέλαση που θα γίνει σήμερα σε ροχές αυτές . Ωστόσο, πολλοί Έλληνες από μέρη από την Ήπειρο, ο οποίος ως απεσταλμένος της
της ανατολικής Μακεδονας έσπευσαν να προ - Φιλικής Εταρείας επισκέφτηκε τόσο τη Δράμα
όσο και το μοναστήρι της Εκοσιφοίνσσας , noυ
την εποχή εκείνη αποτελούσε το μεγαλύτερο
Σε αναφορά σχετικού δη μοσιεύματος ΑΠΕΜΠΕ ίσως πνευματικό κέντρο της ανατολικής Μακεδοαπό το δημοσιογράφο κ. Βασίλη Λωλίδη, γίνεται νίας με τη λεγόμενη . Ελληνική Σχολή" να λει εδκή αναφορά για την περιοχή της Δράμας. Μά - τουργεί σ αυτήν . Επλέον, οι ηγούμενοι της
κπας της Ουαλίας, Κάρολος με τη Δούασσα της λιστα, γίνεται διατερη ανοφορά σε στοιχεία που φημσμένης μονής είχαν στενή εταφή με μεγάλες
, είχε παρουσιάσει στον Πρωνό Τύποο αείμη - μορφές του εθνικοαπελευθερωτικού αγνα στην
στος Δραμινός συγγραφέας και δεηγόρος Βασί - περιοχή , άπως ο Σερραίος Εμμανουήλ Παπάς λης Πασχαλίδης. Στο δημοσίευμα αναφέρονται Από έγγραφες αλλά καιπροφορικές μαρτυρίες
τα εξής : [Η μύηση στους σκοπούς της Φιλικής που έχουν διασωθεί τρία εναι τα πρόσωπα των
Δραμνν ηρων που αναφέρονται ότι συμμετείΣτην περοχή της Δράμας και γενικότερα σε πό - χαν σε δρά σες της Ελληνικής Επανάστασης
: λεις της ανατολικής Μακεδονίας , η είδηση για Είναι οι Δήμος Νικαλάου, Δημήτριος Δράμαλης
σπους κονοβουλευτικν κομμάτων.
ρίαpη στρατιωτική και παλιτική δύναμη στς πeόλη τη χρα , είναι η μεγάλη στρατωτική παρ
λαση θα παραβρεθούν ο πρόεδρος της Κύπρου
μένη Ελλάδα.
Ανήμερα την 25η Μαρτίουτ
πρόγραμμα των
το πρωίμε την τελετή έπαρσης της σημαίας στον
Εταρείας
| σελ.8η|
την έναρξητης Ελληνικής Επανάστασης έρχεται και Νικόλαος Δράμαλης]
Ελπίδα Σημαιοφορίδου -Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 69774 22 184
Ηπείρου & 1 Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα