Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Περίοδος ' ( 1974)Αp φύλλου 6880-12.318
0,50 ε
Το πρόγραμμα δειγματολη ψιν
των ΚΟΜΥ Δράμας του ΕΟΔΥ
Δειγματοληψία
με Drive Through
σήμερα στο Παγοποιείο
και στην πλατεία
Ελευθερίας
Σκι-Δρόμος Αντοχής
Μιλάει στον n.Τ ο φοιτητής
Γεωπονίας Χρήστος Αποστόλου
Η πρτη ελληνική
εφαρμογή φυτοπροστασίας
σε συνεργασία με
το Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων
Έκθεση ζωγραφικής
του Δραμινού
συγγραφέα και ζωγράφου
. Δεϊρμεντζόγλου
στο Αρχαιολογικό
Μουσείο της Δράμας
Εξαιρετική
εμφάνιση
του ΕΟΣ Δράμα
στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα
Από τον ευρω βουλευτή ης Ελληνικής Λύσηςκ Φραγκούλη
Στην Ευρωβουλή το θέμα για
τα κλαπέντα κειμήλια της Μονής Υγειας (ΤΟΜY) Δράμας και Δοξάτου
Εικοσιφοινίσσης στο Παγγαίο
Προσλήψεις στις Τοπικές Ομάδες
>Τριάντα άτομα στην ΤΟMY Δράμας και 12 άτομα στην ΤΟMY Δοξάτου
> Γιατροί, νοσηλευτές , κοινωνικοί λειτουργοί και διοικητικό οικονομικό προ
σωπικό
ΕΑΔΑΣΤΑΣΗ φαίνεται να παίρνει Dujev και στο Εθνικό ίστορικό Μουσείο
το ζήτημα με τα κλαπέντα κεμή - της Βουλγαρίας , εν κάποια άλλα πουΝια της Μονής Εικοσιφοινίσσης λήθηκαν ή έφτασαν με λους ρόπους
Παγγαίου , μπά από ερτηση που κατέ - μέσω Βουλγαρίας , σε ββλιοθήκες εκπαιθεσε ο Ελληνας Ευρωβουλευτής της δευτικν ιδρυμάτων και ιδιωτυκές συλλο -Ελληνικής Λύσης Εμμανουήλ Φράγκος γές της Ευρπης και των ΗΠΑ Αυτά τα
Φραγκούλης
Η κίνηση αυτή του Ελληνα Ευρωβου - ληνεκή Πολιτεία έκτοτε .
λευτή έρχεται να ενισχύσει τις αλλεπάλ
ληλες προσπάθεες του Οκουμενυκού επιστροφή πολπιστικν αγαθν αναφέ
Πατριαρχείου και της Μητροπόλεως ρεται σε παρανόμως απομακρυνθέντα
Δράμας αλλά και ιδιωτν για
πατρισμό των κλαπέντων κειμηλίωνw στον μετά το 1992 και σύμpωνα με το άρθρο
φυσικό τους χρο .
Όπως είναι γνωστό, κατά την διάρκεια της πολιτιστικής κληρονομάς , συμπερ
του Α' Παγκοσμίου Παλέμου και την λαμβανομένης της αρχπεκτονικής κληβουλγαρική κυριαρχία στην περοχή η ρονομις , αποτελεί αρμοδιότητα των
Μονή της Εικοσιφονσσης λεηλατήθηκε κρατν μελν , όμως υπάρχει πεδίο δράκαι τα μεγάλης ιστορικής, θρησκευτικής σης της ΕΕ στην ενθάρρυνση της συνερ
και παλπισμικής αξίας κειμήλιά της μετα- γασίας και στην υποστήριξη και
φέρθηκαν αρχικά στην Σοφια και στην συμπλήρωση ενεργειν υπέρ της πολιτσυνέχεια , πολλά από αυτά , διασκορπί - στικής κληρονομιάς .
στηκαν σε διάφορες διωτικές συλλογές Τέλος, γνεται λετομερή αναφορά σε
όλου του κόσμου .
Στο κείμενο της ερτησης, γνεται αναφορά στο στορεκό της Μονής Παναγίας ρκό για τις συγκεκριμένες περιόδους ,
Εικοσιφουίσσης εν ακαφέρεται αναλυ- κατά Τις οποίες οι Βούλγαροι κατακτητές
τικά πότε λάπηκαν τα κειμήλια . Όπως είχε προβεί σε ωμότητες και άλλες κατσυγκεκρμένα αναφέρεται , κατά τους στροφές
Βαλκανικούς , τον Α και Β Παγκόσμο
Πόλε μο αποτέλεσε στόχο των Βουλγά- αν η Ευρωπαίή Ένωση διαθέτει εργα ρων κατακτητν , με δολοφονίες, απαγω - λεία υποστήριξης κνήσεων καλής θέληΥές, πυρπολήσεις , κατα στροφές , αλλά σης , γα να επιστραφεί η κλαπείσα σε
και κλοπές των ιερν κειμηλίων και 1300 πρότερη περίοδο πολπιστική κληρονομά
τόμων βιβίων και χειρογράφων , τα ενός Κφάτους Μέλους από ένα άλλο; Και
οπαία ακόμα και σήμερα βρίσκονται στο ακόμα , αν μπορεί η Οδηγία 2014/60/EΕ
Εθνικό Ιστορικό Μουσε ίο Σόφιας , στο
Κέντρο Σλαβοβυζαντινν Σπουδν Ιvan τος Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολτν;
ΦΩΤΟ Π.Τ.
κογενειακής Ιατρικής ή Παθαλογίας / Εσωτερικής ΠαΤου Θανόση Πολυμένη
no ΤΟ Υπουργείο Υγείας , ανακοιννονται προσ - θολογίας-4θέσες προς κάλυψη.
λήψεις στις Τοπές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜ Y . ΠρόΙeται γα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κάλυψη
Λeιτουργία Τοπικν Ομάδων Υγείας (T.ΟΜ..) για την
αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 2θέσεις προς κάλυψη.
στις Περφέρειες, από την Ευρωπακή Ενωση και το
Ευρωπαϊκό Κανωνικό Ταμεα
Οι προσλήψεις αφορούν σε σύμβαση εργασίες δ τικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστοκής απασχόλησης δετούς διάρκεας , η οποία κάλυψη
δύναται να ανανενεται μέχρι τη λήξη του προγράμμα- ΠΕ ατρν Ειδικότητας Παιδιατρικής-1θέση προς
κεμήλια έχει πολλές φορές ζητήσα η ΕA.
- ΠΕ Νοσηλευτικής και σε έλλεμη ΤΕ ΝοσηλευτυήςΗ Οδηγία 2014/60/EΕ σχετικά με την
- ΠΕ Κονωνικν Λεπουργν και σε έλλειψη ΤΕ Κοινωνικν Λεπουργν-1 θέση προς κάλυψη .
- ΠΕ ΔΙΟκητικού Οικονομικού και σε έλλειψη ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας-2θέσεις προς
επανο
γαθά από το έδα
μς μέλους ,
167/ΣΛΕ , η προστασία και η προθηση
- ΤΕ Επισκεπτν-Επισκεπτριν Υγείας -2θέσεις
προς κάλυψη.
Τα άτομα συναλκά ανέρχονται σε 30 στην ΤΟΜΥ Δρά - Επισήμανση
μας και στα 12 στην ΤΜΥ του Δαξάτου . Αναλυτικότερα
οι ειδικότηπες που ζητούνται είναι οι παρακάτω:
ΤΟΜ με έδρα το Δήμο Δράμας
ΠΕ Ιατρν Ειδικότητας Γενικής ατροκής / Γενκής Ο κογενεακής Ιατρικής ή Παθαλογίας / Εσωτερικής Πα- καλυφθούν οι θέσεις από πτυχούχους ΤΕ Νοσηλευτικής
θολογίας-11 θέσεις προς κάλυψη.
- ΠΕ Ετρν Είδικότητας Παιδιατροκής -2θέσες προς Βοηθν Νοσηλευτν/τριν ,
κάλυψη
- ΠΕ Νοσηλευτικής και σε έλλεψη ΤΕ Νοσηλευτικής-από πτυχούχους κατηγορίας ΠΕ , θα καλυφθούν από
5 θέσεις προς κάλυψη .
- ΠΕ Κονωνικν Λεπουργν και σε έλλειψη ΤΕ Κοινω - τουργν ,
νκν Λεπουργν-2 θέσεις προς κάλυψη .
- ΠΕ Δοητκού Οκονομκού και σε έλλειψη ΤΕ Διοί - φθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΠΕ , θα καλυφθούν
κηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοας-4θέσας προς κάΣτην περίπωση που θέσεις της κατηγορίας: a ) ΠΕ
Κλάδου Νοσηλευτικής δεν καλυφθούν από πτυχούχους
ΠΕ θα καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλά
δου Νοσηλευτικής και στην περίπτωση που επίσης δεν
όλη τη λίστα των κλαπέντων κειμηλίων
από τη Μονή καθς και το πλήρες στοθα καλυφθούν από υποψήφους κατηγορίας ΔΕκκάδου
β) ΠΕ κλάδου Κονωνικν Λεπουργν δεν καλυφθούν
πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Κονωικν Λει.
Τέλος, ο Ευρωβουλευτής, αναρωτέται
Y) ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού δεν καλυαπό πτυχούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοίησης Μο νάδων Υγείας και Πρόναιας και στη συνέχεια αν δεν καλυψη.
- ΤE Επισκεπτν / επισκεπτρν Υγείας-6 θέσεις προς λυφθούν από πτυχούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου
κάλυψη
ΤΟΜY με έδρα το Δήμο Δοξάτου
- ΠΕ ατρν Ειδικότητας Γενικής ίατροκής / Γενικής ΟΔιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόναιας , θα καλυφθούν από υποψήφους κατηγορίας ΔΕ κλάδου Δακητικν Γραμματέων
να αναθεωρηθεί κατόπιν πιθανού αιτήμαΕλπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑXΕΠΑ
στη Β' ΜENN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράρο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:0020:00 ( εκτός Τετέρτης)
Σοββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα