Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Ανταπάντηση Σταυράκου
εξωκκλήσι στην Τραπεζοντή σε ΔΕΥΑΣ: Αnορεί κανείς .) στην υπουργό Πολιτισμού
Βέβηλοι λεηλάτησαν
Καταγγέλλουν Ανδρεάκο
> σελ. 7
> σελ. 10
> σελ . 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 Ετος 25 | Αριθμός 6084 Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081253 Fax: 2731081250.e-maitinfo @lakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Ανυπολόγιστες οι ζημιές σε καλλιέργειες
Ψηφιακή κατάρτιση
με Πιστοποίηση
ΟΑΕΔ-Google
Σφοδρή χαλαζόπτωση
στον Δ. Σπάρτης
Ξεκίνησε η unoBολή ηλε κτρονικν ατήσεων συμμετοχής στο δωρεάν εξ
anoστάσεως Πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης
με nιστοποίnoη nou υλοποιείται στο ηλαίσιο της συνερΟΑΕΛ-600gle
yασίας
Ελλάδας Στόχος είναι η αντι μετωηιση του Ψηφιακού χάσματος , η επαγγελμστική
anοκατάσταση των ανέργων
και η ενίσχυση της ψηφιακής
οικονομίας
Στοχεύοντας στην ενίσχυση
και αναβάθμιση των ψηφιακν δεξιοτήτων του εργατι δυναμικού .
Πρόγραμμα ηεριλαμβάνει
δωρεάν κατάρτιση 3.000
ανέργων σε τέσσερις θεματι
κές ενότητες nou οδηγούν
στην απόκτηση των εξής n στοποιητικν T Support
Specialist Certificate [τε .
χνική υποστήριξη Πληροφο
Designer
Certificate (σχεδιασμός εμnειρίας χρήστη ) , Project
Manager Certificate (διαχείριση έργου ) , Data Analyst
Πρωτοφανής η ένταση των φαινομένων στην περιοχή Θεραπνν
Ακραία καιρικά φαινόμενα, με όμως η μεγαλύτερη ένταση των όπως η ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου , μένεται να αποτυπωθεί τις επόχαρακτηριστικά τις έντονες Βρο- φαινομένων και τα σοβαρότερα αλλά και σημεία της διαδρομής μενες ημέρες .
χoπτσεις και το Πυκνό αλάζ Προβλήματα καταγράφηκαν σε Σπάρτης-Γερακίου. Ενδεικτικό
έπληξε τις μεσημβρινές και μια μεγάλη ακτνα nou καταλαμ-της σφοδρότητας των φαινομέ - nρτη στιγμή ο μηχανισμός Ποαπογευματινές ρες της Τρίτης Βάνει την ευρύτερη περιοχή της νων είναι Πως -σε αρκετές Πε - λιτικής Προστασίας του Δ. Σπάρ 23 Μαρτίου μεγάλο μέρος του Τραπεζοντής- ΚΕEM έως και τα
νότιου και ανατολικού-κυρίως- χωριά των θεραηνν . Υnό χαλαζιού θύμιζεχιόνι Ανυπολο
τομέα του Δήμου Σπάρτης
Κόκκοι χαλαζού έπεσαν και λιέργειες και οικήματα , καλύ- Προκληθεί στην nαρoγωγή , της κακοκαιρίας
στη λακωνική πρωτεύουσα , φθηκαν και τμήματα δρόμων καθς το ακριβές μέγεθος αναρικής).
Επί Ποδός τέθηκε αnό την
ριπτσεις το μέγεθος του της για την nαρoxή nιθανής
Βοήθειας και συνδρομής σε ne
λευκό Πέπλο , εκτός από καλ- γιστες είναι οιζημιές Που έχουν ριοχές Πou Βρέθηκαν στο "μάτι
Certifcate (ανάλυση δεδομένων).
Τα προσφερόμενα ΠιστοΠoiητικά κατάρτισης παρeσυνέχεια σελ 8
χονται αοκλειστικά
αγγλικά Κάθε ωφελούμενος
θα Πρέπει
τουλάχιστον μία θεματική
ενότητα , αλλά εάν επιθυμεί
Δ. Σπαντίδος:
ολοκληρσει
αΠολιτισμός και ιστορία
να εμπλουτιστούν
με επιστήμη
μηορεί να ολοκληρσει όλες
τις θεματικές ενότητες Η κατάρτιση naρέχεται μέσω της
Πλατφόρμας Coursera και με
την επτυχή ολοκλήρωση
κάθε θεματικής ενότητας , ο
ωφελούμενος θα λαμβάνει
αυτόματα το αντίστοιχο n στοηοιητικό-Βεβαίωση ολο κλήρωσης
Ο Λάκωνας Καθηγητής Ιατρικής και ερευνητής μιλάει στον αΛΤ
συνέχεια σελ. 8
νοϊό και την Πανδημία . Μεταξύ συγκαταλέγεται το όνομα του ια - στημίου Κρήτης ο οnoiος έλκει
Δημητρίου την καταγωγή του από τον Αγιο
Αμέτρητες έρευνες και τα anoτελέσματά τους έχουν δημοσι - των Ελλήνων επιστημόνων Που τρού-ερευνητή
ευθεί διεθνς τον τελευταίο συμμετείχαν στη συγγραφή των ΣΠαντίδου , Κοθηγητή Ιολογίας Κωνσταντίνο Δ Σπάρτης
χρόνο σχετικά με τον νέο κορω - Περισσότερων δημοσιεύσεων , στην Ιατρική Σχολή του ΠανεπiΤα ιδανικά
της Επανάστασης
του '21 μέσα
από τα μάτια
συνέχεια σελ
β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
των νέων
του Χρήστου Σnηλιτη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα