Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 24.03.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6751
<Δύσκολη περίοδον και <μεγάλη πίεση στο ΕΣΥ
Πελόνη: 0ι γιατροί να πράξουν το καθήκον τους
Όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι του μέτρου
Με στόχο την υποστήριξη της εχπαιδευτικής διαδικασίας με
σύγχρονα ψηφιακά μέσα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζσης εκπαίδευσης
καθς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, τη διευκόλυνση της
πρόσβασης των παιδιν σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και την
περαιτέρω ενίσχυση των Ψηφιακν δεξιοτήτων τους άνοιξε χθες
η πλατφόρμα για το νoucher των 200 ευρ.
Ανεβάζει τον πήχη
για Mytilineos
η Eurobank Equities
00001)
0110010
1000001
110001]
00000 101
01010011
Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο
για τη μετοχή της Μυτιλ ηναίος ΜΥΤΙΑ +0,68%, στα
18,7 από 14,2 ευρ δίνει η
Eurobank Equities εν επανα διατυπνει τη σύσταση
buy και διατηρεί τον τίτλο
στις κορυφαίες της επιλογές.
Η τιμή-στόχος υποδηλνει
εκτιμμενη απόδοση της
μετοχής κατά 40,4%, που σε
συνδυασμό με την πρόβλεψη
για μερισματική απόδοση
4,2% οδηγεί σε εκτιμμενη
συνολική απόδοση 44,6%.
Οπως αναφέρει η χρηματι
στηριακή , η αύξηση της δρα στηριοποίησης
εισηγμένης στις ανανεσι
μες πηγές ενέργειας προσφέρει σημαντικά περιθρια
ανάπτυξης.
εκτιμά ότι η δυναμικότητα
της εταιρείας στις ΑΠΕ θα
προσθέσει ΕΒITDA ύψους
180-215 εχατ. ετησίως , όταν
αναπτυχθεί πλήρως ο σχε
διασμός , αποτελντας το
33% των συνολικν λειτοΟι δύο διαδοχικοί κύκλοι του Προγράμματος
σχετίζονται με τη σταδιακή ενεργοποίηση του
δικαιματος υποβολής Αιτήσεων Επιχορήγη σης από
διαφορετικές κατηγορίες δυνητικν δικαιούχων.
Κατά τον ' κύκλο, ενεργοποιείται το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων σε ήδη δικαιούχους επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ, των οποίων η επιλεξιμότητα μπορεί να
ελεγχθεί και διασταυρωθεί πλήρως με ηλεκτρονικά
μέσα.Στον Β κύκλο, ενεργοποιείται επιπλέον η συμμετοχή όλων των υπόλοιπων κατηγοριν δυνητικν
δικαιούχων.
Μεο Αριστοτελειο Πανεποτήμο
διασνδέεται το ε της Εubank
Eurobank
μrobank
Ειδικότερα,
μτιρόν χαι μείνση μτυχκού χειοαλαν
Πλέγμα δράσεων για τη διασύνδεση της
ακαδημαϊκής, ερευνητικής κοινότητας με την
επιχειρηματικότητα , αναπτύσσουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέσω του
Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του
ΕΛΚΕ (ΑΠ ) και ο επιταχυντής νεοφυν
επιχειρήσεων egg
σχεδίασε και υλοποιεί η Eurobank, σε συνεργασία με το Coralia του Ε.Κ. Αθηνά , από το
2013, για την υποστήριξη της νέας , καινοτόμου επιχειρη ματικότητας.
συνέλευση στις
Αποιλίου καλεί
Σε έκτακτη γενική τηλεδιάσκεψης, είναι η
13 ακύρωση του συνόλου
ιδίων
97.901
Newsphoe NI ΟΥΣ
8,94% Hellas
μετόχους της.
τους αποκτήσει η Εταιρεία
στο πλαίσιο προγράμ
ματος απόκτησης ιδίων
Το θέμα συζήτησης της μετοχν , με αντίστουχη
συνέλευσης, η οποία μείωση του μετοχικού
θα πραγματοποιηθεί της χεφαλαίου κατά το
αποκλειστικά μέσω ποσό των Ε29.370,30.
υργικν εσόδων της εταιρ
είας.
Η χρηματιστηριακή προβλέ
πει ότι η εισηγμένη θα εμφανίσει μέση ετήσια αύξηση
των ΕΒITDA κατά 12% την
επόμενη πενταετία . Πιο
βραχυπρόθ εσμα,
αύξηση των λειτουργικν
χερδν κατά 19% φέτος και
μετοχν
enter.grow * g0, που
βλέπει
κατά 14% το 2022.
Created by Universal Document Converter