Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
24 Μαρτίου 2021
Προεόρτια του Εύαγγελισμού της Θεοτόκου
Σελήνη 11 ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 6.23-Δύσις 641
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 126.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 10β.
Αριθμ. φύλ. 41915
Ετος 145ον ! Τιμή 1,5ε
(μέ τήν προσφορά 4,9ε)
<ΠΡΩΤΑΗΕΛΛΑΔΑΤΟΟΝΟΜΑ-ΚΑΜΜΠΑ ΣΧΕΣΣ ΜΕ ΤΡΑΜΠΗΑΚΡΟΔΕΞΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κόμμα ίδρύουν οί Ελληνες τής Διασποράς!
οι Έλληνες τής Διασποράς!
μέ πυρήνες πατριωτν άνά τήν Ελλάδα
Αρχισε ή συλλογή ύπογραφν-Κίνησις κατά τά πρότυπα τν ΗΠΑ
Ό Αργηγος θά λαμβάνει τό χρίσμα σέ κάθε άναμέτρηση
Κατά του Εθνομηδενισμού-Σ συνεργασία
άτομικν έλευθεριν, τήν δημογραφ ΕΝΤΟΝΕΣ διεργασίες πού θά καταλήξουν στήν ίδρυση ένός πολιτικού σχημα
τισμού νέου τύπου , μακριά άπό τά άρχη - έχει ς έδρα τήν Νέα "Ύόρκη. Από έκει
γικά κόμματα της μεταπολιτεύσεως, πού άρχισαν οί προπαρασκευαστικές κιεύρίσκονται έν έξελίξει τις τελευταϊες νήσεις γιά την δημιουργία αυτής τής ποήμέρες. Ελληνες της Διασποράς και
Έλληνες πού ζουν στήν πατρίδα βρίσκονται έδ καί καιρό ύπό συνθήκες ακρας Εστίας> ( ή όποία άπό ένδιαφέρον δημυστικότητος έν είδει νέας Φιλικής μοσιογραφικό και μόνον καταγράφει τίς
Εταιρείας σέ άνοικτή γραμμή , προκει- έξελίξεις πού ύπάρχουν στά συγκοινωμένου να προχωρήσουν και να δημιουρ
γήσουν έκ του μηδενός κάτι νέο πού δέν
θά έχει καμμία σχέση μέ τούς ύπάρχοντες σχηματισμούς, δπως τούλάχιστον στούς Αποδήμους ) , ή κίνησις αύτή διαοι ίδιοι ύποστηρίζουν . Στρατιωτικοί,
άνθρωποι τής άγοράς , δικαστές , δικηγό- μανία , την Μεγάλη Βρεταννία, τόν Καναδά , την Αύστραλία , την Μέση Ανατολή (Ισραήλ , Αίγυπτο) , την Κύπρο κή άλλοίωση του πληθυσμού , καί , βε
καθς και στήν Βόρειο Ελλάδα , την βαίως , ή άνησυχία τους γιά τόν τουρΠελοπόννη σο, την Κρήτη και τά νησιά . Ακόμη και στό Άγιον Όρος. Τά
στελέχη της στήν Ελλάδα δέν έχουν
καμμία σχέση μέ άμαρτωλά πρόσωπα
της μεταπολιτεύσεως και τά περισσότερα θήτευσαν ή έχουν δεσμούς μέ τό
ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, μέ
την παλαιά "Ενωση Κέντρου , μέ κόμ - συνεργασία μέ τά ύπάρχοντα κόμματα .
ματα όπως ή ΔΗΑΝΑ, ή ΠΟΛΑΝ και
τό ΚΕΠ. Η συγκολλητική ούσία πού
τά έννει είναι ή άντίθεσίς τους στόν
έθνομηδενισμό, την παγκοσμιοποίηση έορτασμό για τήν ήμέρα της έθνικής
μέ τήν παροϋσα μορφή, τήν μείωση τν
ροι, νομικοί, ίατροί και άλλοι συγκροτουν τόν ίδρυτικό πυρήνα του , ο όποίος
ΜΕΤΕΧΩ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ. ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΙ.
ΥΠΟΓΡΑΦΩ. ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ
κικό έπεκτατισμό . Στόχος τους είναι
νά άποταθουν στήν μεγάλη δεξαμενή
του 46% πού άπειχε άπό τίς προηγούμενες έκλογές καθς και στούς ψηφοφ
ρους του λεγομένου πατριωτικού χρου
σέ δποιο κόμμα και άν άνήκουν σήμε
ρα . Αύτό πού άποκλείουν ρητς είναι ή
λιτικής κινήσεως .
Συμφνως πρός πληροφορίες τής
νούντα δοχεία μεταξύ Όμογενείας και
έντοπίων παραγόντων μετά την έγκριση του νόμου για την παροχή ψήφου
Η διακήρυξις του κόμματος τν Ελλήνων της διασποράς ίσως δοθεί στήν δημοσιότητα αύτές τις ήμέρες κατά τον
Ελληνίδες , ΕΑληνες .
άμοο , εγς αλλά και απτεpo μέλλον ,
200 έτη μετά την Εθνική Παληγενευία που οδήγησε στην
θέτει πυρήνες στήν Άμερική , την ΓερΣυνέχεια στήν σελ.3
ουνθήκες nου βύνουμε συλλογικά
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πραξικόπημα
Υπουργείο Ιστορίας , για τά βασικά!
Αποδίδεται
έτοιμάζει
ό Ερντογάν
μέλαμπρότητα
ή νέα Εθνική Πινακοθήκη
Η ΕΠΙΔΕIΝΩΣΙΣ τής καταστάσεως σέ
όλα τά μέτωπα όδηγεί τόν Ταγίπ Ερντογάν σέ άκραίες άποφάσεις, καθς βλέπει σοβαρό ένδεχόμενο νά μήν μπορέσει
να έπικρατήσει στις έκλογές του 2023.
Ο έγκριτος Τουρκος άναλυτής Μεχμέτ Γιλμάζ δέν κρύβει τίς ύποψίες του ,
δτι μπορεί ό Τουρκος Πρόεδρος να φθάσει και σέ πραξικόπημα προκειμένου νά
παραμείνει στήν έξουσία. Ο Γιλμάζ παραθέτει τίς κινήσεις αύταρχισμού τοϋ
Έρντογάν , οί όποίες δείχνουν τόν φόβο
Συνέχεια στήν σελ.5
Η ΙΣΤΟΡΙΑ είναι γενικς δί καιη. Καμμιά φορά διαπράττει καί παραλείψεις όμως .
Ασυγχρητες παραλείψεις.
Εορτάζουμε φέτος τά διακόσια χρόνια άπό τήν άνεξαρτησία μας, ρίχνουμε φως
πάνω στούς ήρωές μας για
νά τούς προστατέψουμε
άπό την λησμονιά των άναθεωρητν, ύποδεχόμαστε
τούς όποιους ύψηλούς προσκεκλημένους μας, στόσο
ύπάρχουν καί άφτιστα κεφάλαια της έθνικής μας διαδρομής . Τόποι, θυσίες και
πρόσωπα των όποίων την "Υπαρξη- γενικς άγνο- στήν Νομική Σχολή. Όταν έκπληκτος πληροφορήθηουμε. Επισκεπτόμενος τά τελευταία πέντε χρόνια κα τήν ύπαρξη της άγνωστης Θρακιτισσας Μπουτήν Επικράτεια , προσκεκλημένος όμιλητής σέ διά - μπουλίνας , της Δόμνας Βισβίζη. Της άγωνίστριας ,
φορες έκδηλσεις, άνακαλύπτω και αίσθάνομαι τήν ή όποία διακρίθηκε στίς ναυμαχίες που άκολούάδικία. Τήν άνακάλυψα στήν Κάσο τόν Ίούνιο του θησαν στό Αίγαΐο μετά τήν έξέγερση της Σωζόπορίας μας πού μοιάζει πολύ
μέ ό,τι συνέβη στό Άρκά
δι, στό Κούγκι, στόν Ζάλογγο, στά βουνά της Μακεδονίας άργότερα. Άλλά
δέν τήν ξέρει κανείς . Καί
άς όρίστηκε ή ήμέρα αυτή
μέ άπόφαση της Βουλής
των Έλλή νων-συμμετείχα στήν προσπάθεια
λήψης τής άπόφασηςέθνική έπέτειος καί τόνησίτόπος μαρτυρικός: Τήν
άνακάλυψα τήν άδικία
στήν Θράκη κατά τήν διάρκεια των σπουδν μου
(σελ. 7)
Γιατί μνημονεύουμε
Εμμανουήλ Παπτάς
τό 1821
του Γιργου Καραμπελιά
1821-2021: Έπέτειος
έθνικού άναστοχασμού
ΣΕ ΟΣΟΥΣ, άκόμα καί σήμερα , προτάσσουν τίς έσωτερικές μικροκομ ματικές άντιπαραθέσεις άπέναντι και
ένάντια στήν άναγκαία έθνική άνάταση που μάς ύπενθυμίζει και πάλι τό
κατόρθωμα του 1821-μέ πιό άκραία
έκδοχή τό ανά πεθάνει ή Ελλάδα νά
ζήσουμε έμείς τν Antifa-, θά πρέπει
νά ύπενθυμίσουμε, για μία άκόμη φορά, πς ή βασική αίτία της κακοδαιμονίας μας, του άνολοκλήρωτου των
προσπαθειν μας , βρίσκεται στή μακρόχρονη ύποταγή μας στίς δυνάμεις
πού έπιχειροϋν νά μας ύποτάξουν
και νά έξαλείψουν κυριολεκτικς
τήν ταυτότητα και τήν αύτόνομη
Του πρέσβεως της Κυπριακής
Δημοκρατίας Κυριάκου Κενεβέζου
Λεπτομέρειες στήν σελ. 6
' ν18, όταν ή τότε Δήμαρχος Μαίρη Τσανάκη μέ κά - λης στίς 17 Απριλίου 1821 καί τά έπαναστατικά κινή-|
λεσε να μιλήσω για τόν Πατημό . Τήν σφαγή των ματα στίς περιοχές της Φιλιππούπολης, της Άδρικατοίκων του . Το Όλοκαύτωμα τής Κάσου άπό τόν ανούπολης, της Βάρνας, της Αγχιάλου, της Μαρτουρκοαιγυπτιακό στόλο στίς 30 Μαΐου 1824. Του νειας και της Κεσσάνης. Τήν άνακάλυψα τήν άδικία
νησιού πού προστάτευε τότε μέ τά κανόνια του τήν στήν Μακεδονία όταν κατάλαβα πόσα λίγα γνωρίΡόδο, τήν Αμμόχωστο, την Κρήτη καί τό Καστελλόρι - ζουμε για τόν Εμμανουήλ Παπιπά , τόν τραπεζίτη,
ζο. Πρόκειται για μία συγκλονιστική στιγμή της ίστοΣυνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Οί πρτοι έορτασμοί
τής 25ης Μαρτίου καί ή άψς
πού ήτο τής κδόξης το καμάρυ!
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Πολιτική σύγκρουσις μετά
τίς άποκαλύψεις Βαρουφάχη
ο Μέ τήν γαλανόλευκη σημαία θά
φωταγωγηθούν σημαντικά κτίρια σέ
όλο τόν κόσμο , καθς πολλές χρες
θέλουν νά τιμήσουν
την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Η διάσημη Όπερα τού Σίδνεν θά ντυθεί στά γα
λανόλευκα, είκόνα πού θά μεταδοθεϊ άπό όλα τά
διεθνή δίκτυα, καθς πρόκειται γιά ένα άπό τά
πλέον άναγνωρίσιμα κτίρια του κόσμου . Στό Σάν
Φρανσίσκοόπου ή έλληνική κοινότης είναι άκμάζουσα, τό δημαρχείο φωτίζεται άπό Τις 19 ΜαρΤίου μέ τά χρματα τής Ελλάδος , έν θά πραγματοποιηθεί και έπαρσις τής σημαία . Ανάλογε
φωταγωγήσεις θά γίνουν στήν Πολωνία , Τό Βέλγιο, Τήν Λεττονία , τόν Καναδά καί άλλες χρες.
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ πού έκανε ό Γιάνης Βαρουφάκης σέ συνέντευξη στόν διευθυντή της Εστίας Μανλη Κοττάκη γιά τίς ήχογραφήσεις του όταν ήταν
ύπουργός Οίκονομικν όχι ένός Eurogroup άλλά
πολλν, μέ τίς εύλογίες τοϋ Αλέξη Τσίτρα, έχουν προκαλέσει πολιτική άναταραχή . ΗΝΔ καλεί τόν Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ νά άπαντήσει έάν όντως έδιδε έντολές
για όσα καταστροφικά κατήγγειλε όκ. Βαρουφάκης.
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ 3
Του Ελευθερίου ΓΣκιαδα
ΚΑΟΙ ΣΑBΒΑΤΟ ΣΗΝ
ΕΣΤΙΑ
<ΤΑ ΑΝΥΝΟΙΚΑ
(σελ. 4)
Μία συλλογή αστυνομικον
διηγημάτων από τους
μεγαλύτερους σύγχρονους
συγγραφείς του είδους
αποκλειστικά για
την Εστία>.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Από τήν πέννα τν παιδιν τής Όμογενείας
Είχαμε την εύτυχία νά
βρεθούμε μεταξύ Ελλήνων στήν μητέρα Πατρίδα!
δμογενν . Τήν 28η Οκτωβρίου στό Σικάγο και την
25η Μαρτίου στή Μόσχα!
άπό τά όποία δέν είχαν δεί
την Ελλάδα παρά μόνο σέ
είκόνες , ντυμένα μέ τίς έθνικές στολές, είδα τους μεγάλους νά κρατούν έλληνικές βική , έπιτρέψτε μας νά άνασημαίε, είδα μάτια ύγρά καί
άκουσα λόγια γεμάτα φλόγα! Είδα όλα έκείνα, που δέν
βλέπουμε πλέον συχνά έδ, τρίου Άστόριος γιά την 25η
Μαρτίου . Διδασκάλισσα, ή
κυρία Άγγελική Άγκά. Η
25η Μαρτίου είναι γιά τους
Οταν η ιστορικότερη.
ελληνική εφημερίδα
ξανασυναντά τη
λογοτεχνία και
σας ταξιδεύει κάθε
εβδομάδα σε μαγικές
ιστορίες μυστηρίου. .
Η Εστίαν αύριο
Καί, ς κατάθεση εύλα
Η Εστίαν, ότως και οί ύπόλοιπες άπογευματινές έφη μερίδες , δέν θά κυκλοφορήσει
αυριο λόγο τής άργίας της 25ης Μαρτίου . Η
Εστίων θάκυκλοφορήσει κανονικά την Πέ
μπτη 26 Μαρτίου 2021.
φερθούμε σέ κάποιες έκθέ - Ελληνες μεγάλη θρησκευτική
σεις μαθητν του δημοτικου σχολείου Άγίου Δημηκαι έθνική γιορτή .
Είδα τους Έλληνες καί
τά Ελληνόπουλα, πολλά
Συνέχεια στήν σελ. 4
24-03-2021