Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* Βιοκτήτρια - Εκδότρα Σταυρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974 ) .
Α. φύλλου 6380-12.317
0,50 ε
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. 1996-2021
Δια μαρτυρία Ποντιακν
Πολιτιστικν Συλλόγων Ν . Δράμας
Το τείχος των ηρων
25 χρόνια αστείρευτης κοινωνικής,
πολιτιστικής και τουριστικής
ανάπτυξης στο Δήμο Δράμας
Η τιμητική εκδήλωση βράβευσης του Ιδρυτή
και των πρην Προέδρων της ΔΕ ΚΠΟΤΑ
του 1821
Αδιαπραγμάτευτη
ανάγκη
η οικονομική
στήριξη
στην Αγία Βαρβάρα
της Δράμας
Ο Δραμινός ζωγράφος κ. Ζαμπίδη
μιλάει στον αΠ.Το
ΔΕΚΠΟΤΑ
σελ. 3η
Τα self test για κορωνοϊό έρχονται
και στη Δράμα από αρχές Απριλίου
Ένωση Ξενοδόχων Δράμας
Κατά της τοποθέτησης ανεμογεννητριν
στην ορεινή περιοχή μεταξύ
των Δήμων Παρανεστίου και Ξάνθης
Μιλάει στον αΠ.Τ η αντ/δρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δράμας κα. Ιωαννίδου
Χωρίς αμοιβή η διάθεση των τεστ για κορωνοϊό με ένα την εβδομάδα ανά ΑΜΚΑ
- Θα υπάρξει πλατφόρμα καταχρησης των θετικν self test
Του Θανάση Πολυμένη
ΕΝΙΚΟ Προβληματμό έχει προκαλέσει
γενικότερα στους
Ι φαρμακοποιούς , για το
Ι πς ακρβς θα διατίθεν τα σο. Τ
υς πολίτες τα self
πρόβλημα
είναι ότ, προς το παρόν,
δεν έχουν ξεκαθαριστεί
αρκετά πράγματα επ'
αυτού . Αυτό που κυρίως
επικρατεί , είναι ότι αναφe ροντα πολλές απόψεις
στα πανελλήνια μέσα ενη! μέρωσης , παρ , όλα αυτά
όμως , οι Φαρμακευτικοί
Ι Σύλλογο δεν έχουν ακόμα
1 στα χέρα τους κάτι συγκε κρμένο .
Το μόνο σίγουρο προς
το παρόν, είναι όn κάθ
πολίτης , κάθε ΑΜΚΑ δη
λαδή , θα δικαιούται δω ρεάν ένα seif tes ανά
εβδομάδα . Για παράδειγμα
σε μια τρμελή ή τετραμελή
oκογένεια σημανει ότι θα μπορεί να πάρει 3ή 4seif test θα μπορούν να απευθύνονται στο φαρμαοποό τους για
ανά εβδομάδα Από εκεί και πέρα , αναμένεται να δημιουρ- να το δηλσουν .
γηθεί μια ηλεκτρονκή πλατφόρμα , όπου α πολίτες θα ανe - Ερωτμενη ια το τι γνεται αν κάποος δεν θέλει να το
Η βάζουν το aποτέλεσμα του self test , μόνο εφόσον αυτό δηλσε πουθενά , η κα . υαννίδου επσημαίνει ότι αυτό
είνα θετικό
Μλντας στονΠρωνό Τύπον η αντιπρόεδρος του Φαρ- Εμείς δεν θα μπορούμε να μπούμε ή να κάνουμε έναν τέ! μακευτκού Συλλόγου Δράμας κα Αγγελική ωανίδου , επ- ταο ελεγτικό μηχανισμό .
! σημαίνει ότι α φαρμακοπαα περμένουν πιο σαφείς Σκέρτσος Δωρεάν το self test
1 οδηγίες προς το παρόν ξέρουμε ότι το self test θα διενεργείτα από τον ίδιον το τ
Όπως εξηγεί η ίδια οι πολίτες θα διαιούνται ένα seit ποφανς αμοή για τη διάθεση των δωρεάν τεστ κορω
1 test ανά εβδομάδα κα όχι όσα θέλει ο καθένας . Για να το
πουμε διοφορετικά, κάθε ΑΜΚΑ θα δικαιούντα ένα se fi test συμβαλικό αντίτμο προκαθορισμένου ύψους , το οποίο κά
1 την εβδομάδα Σε περίπτωση ηλικιωμένων που δεν μπο- πoος παλίτης θα καταβάλει στους φαρμακοπαιούς εάν
1 ρούν να κάνουν το τεστ, περμένουμε ακόμα δευκρίνιση θέλε βοήθεια ή εκταίδευ ση για το πς θα δενεργήσει το
για το αν θα το κάνουν τα φαρμακεία με κάποο κόστος ή τεστ.
- ΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ της , απέναντι την μάς UNESCco .
τοποθέτηση αεμογεννητρν στην
ορεινή περιοχή μεταξύ των Δήμων ρει ότι αα ξενοδοχε ακές επιχειρήσεις
Παρανεστίου και Ξάνθης , εκφράζει με επένδυσαν στην ουσιαστική οικονομική
επιστολή της που έδωσε στη δημοσιόανάπτυξη της περοχής και η τουριστιή
τητα, η Ενωση Ξενοδόχων Δράμας
Οπως αναφέρετα , α αρνητικές συνέ - φορου .
πειες που θα έχει στο περιβάλλον της πε - Η περιβαλλοντική και οπική ρύπανση
ριοχής , επηρεάζουν τη βιοποικλότητα το που επιδέχονται οι περοχές όπου αναμικροκλίμα και φυσικά στη τουριστική πτύσσονται οποεσδήποτε επεμβάσεις
ανάπτυξη της περιοχής, όπου τουριστι - στο φυσικό περβάλλον , λεπουργούν σε
κές επιχειρήσεις επένδυσαν υψηλά κεφά - βάρος της τουριστικής ανάπτυξης του
λαια και κάπους ζωής.
Η Ενωση Ξενοδόχων Δράμας , αναφέ.
ΦΩΤΟ Π.Τ
υποβάθμσή της δεν θα μας αφήσει αδι ρει ότι τα κρούσματα θακαταγράφοντα σε μα
πλατφόρμα από τους διους τους ασθενείς . Οι
ηλιωμένοι που δεν θα μπορούν να το κάνουν,
πλέον εναπό κειται στην προσωπική ευθύνη του καθενός .
τάπου . Στο πλαίσιο της αειφόρου ανά στις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊ σουμε λύσεις περαπέρω ανάπτυξης του
κής νομοθεσίας για τις υποχρεσεις των τάτου μας και όχι της κατάργησης των
επιχειρήσεων σχετικά με την αποκατάσταση του χρου και την διαχείριση των κν πόρων προς όφελος της μονομε
υλικν που απομένουν έπειτα από την
λειτουργία τους , ωστόσο στην πράξη επιχερήσεων
έχουμε δει να μην λεπουργούν ακριβς
έτσιτα πράγματα . Το ζητούμενο σε αυτή εκατοντάδες ανεμογεννήτριες , οι υποτη περάττωση δεν είναι μόνο το τι θα απο - σταθμα και οι γραμμές μεταφοράς θα
γίνουν τα υλικά και ο χρος μετά την εξαφανίσουν το κάλλος των φυσικν τοπαύση λεπουργίας του , αλλά τι συμβαί - πίων που θα μετατραπούν σε βιομηχαννει στο περιβάλλον κατά την διάρκεια λε κές ζνες παραγωγής αιολικής
τουργίας τους . Πόσα θυσιάζουμε γα να ενέργειας . Επίσης θα φέρουν καίρο
παραχθεί αυτή η ενέργεια .
Η Ενωση Ξενοδόχων Δράμας , αναφe - ρισμός έπεσε 40% ) , την κτηνοτροφία και
ρει μεταξύ άλλων ότι ο ορεινός όγκος σε όλους αυτούς που εργάζονται και
της Δράμας στηρίζεται στο περιβάλλον ζουναπό το δάσος
και στηρίζει το περβάλλον αυτό . Δεκά
δες ακογένεες ζουν στηρζάμενοι στην αρχαιολογικές θέσε , τα παραδοσιακά
βοποικλία του τόπου Εναι μεγάλο μονοπάτια , θα χαθούν κάτω από το
πλήγμα η τατοθέτηση των ανεμογεννη- βάρος των βίαιων επεμβάσεων , παρα τριν τη στιγμή που ο Δήμος Παρανε - δείγματα στο Νομό μας υπάρχουν
στίου μέσω μας πολύ σημαντικής πολλά . Επίσης η καταπολέμηση της
προσπάθειας που καταβάλλει επιχεφεί ανεργίας εναι ένα ψευδές επιχείρημα
να αναδείξει το περιβάλλον της περιο - αφού στο μεγαλύτερο aιολικό Πάρκο της
χής , επιδικοντας να εντάξει το Φρακτό Ευρπης εργάζονται μόλις τρεις υπάλστα μνημεία της παγκόσμας κληρονο - ληλο .
Σε δηλσες πάντως χθες το πρωί ο υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργό κ . Σκέρτσος , είπε ότι δεν θα υπάρχει
υπαρχόντων επιχειρήσεων και οικονομ ρούς οικονομικής ευμάρεας κάπουων
νοtού από τα φαρμακεία. Εξήγησε ωστόσο, ότι θα υπάρχει
Παρακάτω , αναφέρεται επίσης ότι , "ο
Ηλεκτρονική πλατφόρμα
Επίσης , ο υποuργός Επικρατείας και Ψηφιακής ΔιακυΣε σχετική ερτηση πς θα είναι το seif test , ι θα περλαμβάνει κα πς θα γνετα , η κα . bωaνίδου επιση μαίνε : βέρνησης κ . Πιερρακάκης , είπε ότι η πλατφόρμα που θα
Αν και ακόμα δεν τα έχουμε δε , απ' όσα μας έχουν πει , καταγράφει τα τεσπ που πρόκεπαι να παίρνει ο κάθε πολίθα μπορεί να γίνετα είτε με δείγμα ατό τη μύτη , ή με
δέγμα σάλιου . Οχιόμως από το φάρυγγα Τα sif test δη - Αυτό το σύστημα θα αλληλεπιδρά με το σύστημα της συνλαδή, δεν είνα όπως αυτά του μικροβιολόγου που θα πρέ - ταγογρόφησης που έχουν πρόσβαση όλα α φαρμακοπει να μπουν βαθιά στο φάρυγγα . Απλά σάλιο από το
στόμα και μόνο .
Η δδατονίζει ότι προς το παρόν δεν έχουμε καιμιά επ - κασία είναι υπό διαμόρφωση, αλλά αρχά οι ίδιοι α πολί
! σημη ανακοίνωση και λέγετα ότι η δάθεσή τους θα ξε νήσει από τις αρχές Απριλίου Στην ερτηση για το πς
1 θαγνει η διακίνησή τους , η κα . kωαwνίδου λέε στι ροφα- μα πλατφόρμα που στην περίπτωση που προκύψει ένα θε1 νς θα δίνονται στους Συεταιρισμούς και θα διακινούντα
Ι από εκεύ, Η ίδια τονίζει ιδιαίτερα ότι .ζητήσαμε πληροφο- το δηλνει
Ιρίες για το που θα πετιούνται αυτά τα τεστ στη συνέχεια
και δεν μας έχουν δσει δευκρνήσεις- ,
της ατό τα φαρμακεία είναι σχεδόν έταιμη κα δευκρίναε :
πλήγμα στον τουρισμό (στη Δανία ο τουποοί . Ο κάθε πολτης με βάση τον ΑΜΚΑ του θα μπορεί να
έχει τέσσερα se test για τον Covid-19 τον μήνα Η διαδ
Ηχλωρίδα , η πανίδα , οι ανεξερεύνπες
τες θα πηγαίνουν στα φαρμακεία να παίρνουντα τεστο
Οκ Περρακάνης δήλωσε ότι πρόκεπαι να δημουργηθεί
τικό τεστ να μπανει ο πολίτης εφόσον το επιθυμεί και να
Για την mopείa του εμβολιασμού υπογράμμισε ότι
έχουμε πάνω .
Σε περίπτωση, για το τι πρέπει να κάνει , εφόσον κάποιος έχουν ήδη νanό 1,4 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου
aποδειeεί θετικός στον κορωνοό , η κα Ιωανίδου ανοφέ - δες ραντεβούο.
κάθε βδομάδα προσθέτουμε 200 χλιάΕλπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α )
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
στη Β' ΜEΝN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 7422 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (ετός Τετάρτης)
Σοββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα