Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 23.03.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7570
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Πς τα μαξιλάρια στήριξαν την απασχόληση το 2020
Eurobank:
Βορείου Ελλάδος
Ερχονται 10.720 στοχευμένοι έλεγχοι και 6.00Ο επιτόπιοι
ΠΟΙΟ μπαινουν σπο στοχάστρο
rae της εφορίας
για ελεγχο
Με συνδυαστικά κρτήρια μοροδότησης, δοντας προτεραιότητα σε φρέσκες υποθέσες
Της τείευταίας πενταεπας και βζοντας σε πρτο Πλάνο κλάδους με υψηλή παραβατικότ
ητα , η Υπηρεσία Ερευνόν και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων βάζαι nλρη για χλάδες
φορολογικούς ελέχους άστε μέσα από το Χτύπημα της φοροδιαφυγής να Πάρουν ανάσ
τα δημόσια έσοδα. Με δύο εγκυκλίους του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιργου Πιτσλή δίνεται το
σήμα για 10.720 στοχευμένους ελέγχους και 6.000 εμφανες επτόπιους ελέγχους
εν παράλληλα καθορίζοντα τα
κριτήρια στη βάση των οποίων
οι ελεγκτικοι στόχοι θα λάβουν
ονοματετνυμο. Οι προτεραιο
Ποιημένες Προς έλεγχο υποθέ
σεις κατατάσσοΥται ανά ελεγκι
κή υπηρεσία, βάσει αυτοματΤοΠοιημένου μοντέλου αντικαιμεν
κής αξολόγησης υποθέσεων
κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων
ανάλυσης κνδύνων.
Πέρασε κπακέτον για το 39%, Παλητής ο Γ. Περιστέρης
Ενα πακέτο 3.523.053 μετοχν ή του 3% Τέρνα, μετά την αποεπένδυση των
Περίπου της Τέρνα ΕνεργειακήΤΕN ΕΡΓΟλλανδν της Reggeborgh. Η εταιρεία
+0,48% Πέρασε προ ολίγου μέσω του
Χρηματιστηρίου. Το πακέτο Πέρασε στα
13 ευρ ανά μετοχή , με τη συναλλαγή να
ανέρχεται συνολικά στα 45,8 εκατ. ευρ. Περιστέρης, Προέβη στις 19/3/2021 σε
Πωλητής είναι ο Γ. Περιστέρης, εν με τα
έσοδα θα προχωρήσει στην ενίσχυση της μετοχν συνολικής αξίας 45.799.689,00
μετοχικής του συμμετοχής στη ΓΕΚ
<ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε ανακοιννει ότι ο Πρόεδρος και Εκτελεστικό
Μέλος του Α.Σ. της Εταιρείας κ. Γεργιος
Ολοκληρθηκε
Πληση 3.523.053 κοινν ονομα στικν
ξοληση
δανείων ΔΝΤ
Ακυρωθηκε η Την ακύρωση Εκθεσιακός σχετική
18.-20.05.2021, έκθεση, στε
να αντιμετωπΙτας το ενδιαφ-στεί με αίσθημα
Διεθνης ΕΚύε0η Προθησης οnοίος αντπρο- Σημεινεται ότι έρον από Περισ. ευθύνης το ή
η FRUIT LOGIS - σότερους από ημα της ασφάλειας και της
είχε κλάδου, ωστό-δημό σιας
ανατης
Διεθνούς Οργανισμός του
κοίνωση
συγκεντρνονΈκθεσης Βερολίνου,
φρούτων
λαχανικν για
επαγγελματίες, Ελληνογερμα- EDITION
σωπεύεται στην
Ελλάδα από το
Fruit
Legistica
του Βερολίνου
ΕΣΕΕ:
600 εκθέτες του
ΤICA SPECIAL
Απαραίτητη η ποράτοση της
νικό Εμπορικό προγραμμαΤισο οι διοργανω- υγείας.
FRUIT LOGISTI
και Βιομηχανικό στεί να λάβει τές έλαβαν την
EDITION 2021 Επιμελητήριο, χρα σε υβριδι- απόφαση
με κή μο ρφή στις ακυρσουν την
SPECIAL
ανακοίνωσε
σύμφωνα
Created by Universal Document Converter