Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 ,
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
23 Μαρτίου 2021
Νίκωνος όσίου και των σύν αυτφ 199 μαθητν αυτου μαρτ.
Σελήνη 10ήμερν 1 Άνατολή ήλίου 6.24-Δύσις 6.40
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και βορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 15β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 8β.
Αριθμ. φύλ 41914
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΣΤΑΤΕΛΗΜΑΪΟΥΗΤΕΛΙΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΥΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Ναυμαχία
για τίς νέες φρεγάτες στό Ναυτικό
Αμερικής- Γαλλίας
Δέν χρωστάω σέ κανέναν φέρεται είτν ό Πρωθυπουργός στόν ύπουργό Αμύνης Νiκo Παναγιωτόπουλο
Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ του Πολεμι - ετίας του'80 και τό νετερο ένε κου Ναυτικού είναι ή έπομέ - τάχθη σέ ύτηρεσία το 1996.
νη προτεραιότης της Κυβερνή
σεως όσον άφορα τούς έξοπλισμούς. Αφού ή Αεροπορία κερδίζει ένα σημαντικό συγκριτικό τήν Γαλλία, άξιολογουνται άπό
πλεονέκτημα μέ την ένταξη τν
Rafale και τόν έκσυγχρονισμό τό όποίο έπιση μαίνει τά πλεοτν F-16 σέ έπίπεδο Viber, άξι - νεκτήματα άλλά καί τά άδύναολογούνται αύτήν τήν στιγμή οί
προτάσεις πού έχουν γίνει για Ως έκ τούτου όλα τά ένδεχόμετην ένίσχυση του στόλου φρε - να παραμένουν άνοικτά . Τό μόνο
γατν πού είναι άρκετά πεπαλαι βέβαιον είναι ότι οι άποφάσεις
ωμένος . Αρκεί νά σημειωθεί ότι
τά παλαιότερα πλοία είναι ναυτηγήσεως τν άρχν τής δεκα( Government to Govermment ή φέρουσες προτάσεις ένφ έχουν
G-to-G).Όπως τονίζουν άρμόδι- κινητοποιηθεί και οί Άμερικαοι έπιτελείς, θά ληφθεί σοβαρά νοί, οι όποίοι προτείνουν φρεύπ' όψιν γιά την έπιλογή ή συμ - γάτες πολλαπλν άποστολν μέ
βατότης τν νέων πλοίων μέ τις προοπτική έντάξεως τής Ελλάύπάρχουσες ύποδομές του Ναυτικού , ένφ κυβερνητικοί παρά - τά τους πολεμικν πλοίων . Παγοντες ύπογραμμίζουν ότι τό κό- ραλλήλως ένδιαφέρον έκδηλ στος θά είναι καθοριστικός πα
ράγων. Τό κόστος ήταν και δ
λόγος γιά τόν όποιο δέν συνεφω - τις νέες ναυπηγήσεις τους και οί
νήθη τό περασμένο καλοκαίρι ή Ολλανδοί πού διατηρούν παραάγορά δύο γαλλικν φρεγατν δοσιακές σχέσεις μέ τό Ναυτικλάσεως Βelharra πού είχε συζη
τηθεί . Από τότε όμως και οί Γάλ
λοι έπανέρχονται μέ πλέον συμ
φρεγάτα κλάσεως
Belhara
Oί προτάσεις πού έχουν γίνει άπό πολλές πλευρές , άλλά
κυρίως άπό την Άμερική και
δος στά μελλοντικά προγράμμα
τό Γενικό Επιτελείο Ναυτικού,
νουν ή Ιταλία, ή όποία συνεργάζεται μέ τούς Αμερικανούς γιά
τα σημεία της κάθε προτάσεως.
. Ηάμερικανική
κό μας . Αρκεί να σημειωθεί ότι
έννέα άπό τίς 13 φρεγάτες τού
θά ληφθούν περί τά τέλη Μαΐου και ή συμφωνία πού θά ύπογραφεί θά είναι διακυβερνητική
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Παρέμβασις
άκαδημαϊκν
για έξοπλισμούς
Παλαιές άπαντήσεις σέ νέα έρωτήματα
Ή Μόσχα καλεί τό Πεχίνο
νά άπεξαρτηθεϊ
άπό τό δολλάριο!
Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ είναι όδυνηρά. Ο κόσμος έπιστρέ, χων στελεχν της Ηuawei στόν Καναδά . Η τουρκιφει στόν Ψυχρό Πόλεμο της δεκαετίας του 1990. κή λίρα καταρρέει δεχόμενη κτύπημα άπό τις διεΟι νετεροι δένς
( σελ. 5)
γενιά που τόν πρόλαβε και είδε τίς διαιρετικές συ- τραπεζίτη της χρας. Τουρκική άντιπροσωπία στίς
νέπειες πού είχε σέ όλο τόν πλανήτη, και στήν πα- διερευνητικές ζήτησε άπό τήν Ελλάδα τήν έκδοτρίδα μας είδικς δέν μπορούμε νά αίσθανόμα-ση χιλιάδων γκιουλενιστν που βρίσκονται στήν
στε εύτυχείς. Το μαζί μας ή έναντίον μας που χρα μας μέ τήν κατηγορία της κατασκοπίας . Ό
είπαν ό Πρόεδρος Μπάιντεν, ο Πρόεδρος Ερντο- Μπάιντεν άπειλεϊ τόν Έρντογάν ότι θά άναγνω γάν και αύριο δέν γνωρίζουμε άλλος ποιός , άποτε- ρίσει τήν γενοκτονία των Άρμενίων . Ο Ούγγροελει μιά παραλλαγή της έλληνικής soft θεωρίας Η βραϊος Φρίντμαν της Stratfor προσπαθεϊ νά στρέΈμείς ή αύτοίν ."Η της άλλης "Η τούς τελεινου- ψει τον Έρντογάν κατάτης Ρωσσίας μέ το έπιχεί
με ή μας τελεινουνVν. Από τήν ήμέρα πού ό Πρό- ρημα ότι ή έπιρροή της έως τό 2050 θά είναι τέτοια
εδρος των ΗΠΑ άποκάλεσε τόν Πρόεδρο τής Ρωσ- στε θά έλέγχει την Μεσόγειο διά της Ελλάδος
σίας δολοφόνον και ό Πρόεδρος της Ρωσσίας τόν -θά τήν έχει καταστήσει δορυφόρο- και θά έχει
Πρόεδρο των ΗΠΑ πολίτη μέ προβλήματα ύγείας φθάσει έως τήν Κριμαία. Έξω άπό τήν Ρωσσία.
συνέβησαν τά έξης: οί ΗΠΑ άπείλησαν την Ρωσσία
και έμμέσως τήν Γερμανία μέ οίκονομικές κυρσεις για τόν άγωγό φυσικού άερίου Nord2Stream.
Η Βουλγαρία συνέλαβε έξι άποστράτους της μέ οι ΗΠΑ πιστές στό γεωπολιτικό δόγμα που χάρατήν κατηγορία της κατασκοπίας ύπέρ της Ρωσσί- ξε από το 1904 άκόμη ο καθηγητής του Πανεπιας. Αντιπροσωπίες των ΗΠΑ και της Κίνας συνε- στημιου Λονδίνου Harford J. Mackinder γιά την άναπλάκησαν σχεδόν σέ συνάντηση που είχαν στήν Υκαιότητα του στρατηγικου έλέγχου της Εύρασίας
Άλάσκα γιά διμερή θέματα . Είχαν προηγηθει επίτ Τη Φορά μετά το 1977 όπως μου τονίζει ο -Τσόμ θετικές δηλσεις του Ύπουργού Εξωτερικν των
ΗΠΑ Μπλίνκεν έναντίον του Πεκίνου γιά σειρά θεμάτων. Άρχισε στήν Κίνα ή δίκη δύο Καναδν για ξεως , ο όποιος είναι λόγω ήλικίας-καί ληξίαρχος
κατασκοπία , τούς όποίους το Πεκινο συνέλαβε της ιστορίας-ένα στρατηγικό λάθος: τοποθετουν
πρό διετίας ς άντίποινα στήν σύλληψη κορυφαίΈάλω τό Χρηματιστήριο
τής Κωνσταντινουπόλεως
παραμονή 25ης Μαρτίου
Η Λουκάς
Χριστοφόρου
Η Σταμάτης
Κομιζής
( σελ. 5
ΗΧΩΡΑΜΑΣ μας έπείγεται νά ένισχύ
σει μέ νέες φρεγάτες τό Πολεμικό Ναυτικό γιά νά άντιμετωπίσει τόν ίσλαμιστιΌ Μικροελλαδισμός
μας, ή Κατάρα μας ..
(ή προδοσία
συνεχίζεται )
νουν διαπρεπείς Ελληνες πολίτες σε παρέμβασή τους μέ άφορμή τόν έορτασμό
Συνέχεια στήν σελ.4
Στήν ούσία αυτό που ζουμε άφήνει μία αίσθηση έπανάληψης (deja vu ) νά πλανάται στόν άέρα.
Η Βουλγαρία άπέλασε δύο
Ρσσους διπλωμάτες
για κατασκοπία
του Πέτρου Γ Γόγου*
σκιν, ό Νέστωρ ήλικιωμένος πολιτικός της παρατάΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΟΣ τήν ίστορική (κατά
τήν άποψή μου ) όμιλία που έκφνησε ό δημοσιογράφος και διευθυντής
της Εστίας Μανλης Κοττάκης,
τή 16η Μαρτίου του 2019 στήν κατάμεστη αίθουσα του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλρινας ό Αριστοτέλης" , ς συντονιστής μά και όμιλητής της έκδήλωσης <Η Συμφωνία
τον Πρεστπν Η άποδόμησή τηςοι νομικές άντιφάσεις που όδηγούν
στήν κατάργησή της μέ συμμετέχο
ντες τήν δικηγόρο Άριάδνη Νούκα και
τόν Κρίς Σπύρου.
Λεπτομέρειες στήν σελ .5
Συνέχεια στήν σελ. 3
<Η Αίγινα του Καποδίστριαν
ένα ίστορικό λεύχωμα
ΠΕΝΝΙΕΣ
Μεγαλνει ή τούπαν
στά κρατικά ταμεία
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ό λογαριασμός τού Ιockdown και μεγα λνει ή κτρυπων στά κρατικά ταμεία. Τόν Μάρτιο καί
τόν Απρίλιο τά έσοδα για τόν προϋπολογισμό θά δε
χθούν σοβαρό πλήγμα , ένφ τήν ίδια στιγμή οί άνάγκες
για πρόσθετα μέτρα στηρίξεως θά παραμείνουν ηύξημένες τούλάχιστον μέχρι τό πρτο δεκαήμερο του Μαtου. Οπροβληματισμός είναι μεγάλος και στόχος είναι
νά μή προκληθεί μεγάλη ζημία στόν προϋπολογισμό .
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΠΟΛΥΤΜΑ ντοκουμέντα
πού στοιχειοθετούν τόν ίστορικό ρόλο τής Αίγινας ς τόπου
έγκαθιδρύσεως της πρτης κυβερνήσεως του νέου έλληνικού
κράτους ύπό τόν Κυβερνήτη
Ιωάννη Καποδίστρια, παρου
σιάζει τό ίστορικό λεύκωμα Η
Αίγινα τουΚαποδίστριω. Αποτελεί έργο της Επιτροπής το
Η ΑΙΓΙΝΑ
. Ήπανδημία του κορωνοίού προεκάλεσε χάος
στόν κινηματογράφο . Τά γνρίσματα σταμάτησαν
γιά μήνε Οί περιοδείς προωθήσεως άκυρθηκαν.
Φεστιβάλ όπως αύτό τν Καννν, όπου κάνουν
πρεμιέρα κάποιοι άπό τους σημαντικτερους τίτλους , είτε άκυρθηκαν είτε μετασχηματίστηκαν σέ
διαδικτυακές έκδηλσεις Πολλοί διανομες έπέλεξαν
νά έπαναπρογραμματίσουν Τις προβολές για τό μέλλον . Αύτό θά σημαίνει μά ύπερπροσφορά ταινιν
όπότε άκόμη καί οί πιό άποφασισμένοι είναι άμφίβολο άν θάκαταφέρουν νά τις δούν όλες. Όμως μέ τό
κοινό κλεισμένο στό στπίτι Του, ή πανδημία έδωσε έπί
πλέον ίσχύ στις άνερχόμενες ύπηρεσίς streaming
Ως άποτέλεσμα, κάποιες κινηματογραφικές αίθουσες
άναγκάσθηκαν νά έπαναδιαπραγματευθούν τά άποκλειστικά δικαιματά τους Οί προβολές άναμένονται διαδικτακά καί σέ περιορισμένες αίθουσε
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
"Μέ τρομάζει ή ίδεολογία του μι
κροελλαδισμού μας -είπε, αδέν μέ
τρομάζει ή συνθήκη , οί συνθή κες
είναι για νά έφαρμόζονται άλλά καί για
να άναθεωροϋνταιν . Μίλησε για πολλά για τά δίκαια της Μακεδονίας . ..
ποιός άκουσε; Βρισκόμαστε σέ κατάσταση Υποδούλωσης . .
Συνέχεια στήν σελ 7
Ο Κρίς Σπύρου άπλός , λιτός ό λόγος του , μάς κδιαφτισε , άποσαφήνισε πολλά!
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ΌΆσκληπιός, ό Ποδαλείριος καί ή πολιτική
Καταιγιστική μέ νομικά έπιχειρή ματα ή κυρία Άριάδνη Νούκα!
Συγκλονιστικός ό Μανλης Κοτ τάκης , ό όποϊος μετά άπό λίγο μού
άνέφερε πς -κατέθεσα την Ψυχή
μου στήν Φλρινα!> Ωστόσο σήμερα τό έρτημα παραμένει . Η συμφωνία της ντροπής ύφίσταται μόνο
για την Έλλάδα; Η κυβέρνηση , της
όποίας πολλά ύψηλόβαθμα στελέχη
έξαργύρωσαν τήν συμμετοχή τους
στά συλλαλητήρια άνά τήν Ελλάδα
Συνέχεια στήν σελ. 3
Νοσοκομείο για άλλη άσθ - 16ς δέν ύπάρχειν ή δτι κδέν
κολλάει !
Έχουμε τήν τύχη νά μλούμε καθημερινά μέ φίλους
και συναδέλφους στό Ήνωμένο Βασίλειο, Τις ΗΠΑ ,τήν
Αύστραλία, Τήν Σκανδιναβία, Τήν Γαλλία , τήν Γερμανία , τό Βέλγιο. Τόσα χρόνια
στόν χρο άποκτήσαμε καλές και δυνατές έπαφές και
Μόλις χθές μάθαμε ότι
καλός μας φίλοs, άρχισυντά. Οάριθμός είναι έντυπωσιακός: 7.353.885 αίτήσεις είχαν ύποβληθεϊ άπό τό 1991 στήν Ύπηρεσία Αρχείων της Στάζι άπό πολίτες που ζητούσαν
πρόσβαση στούς φακέλους που διατηρούσε τό
Υπουργείο Κρατικής Ασφαλείας Τής πρην Ανατολικής Γερμανίας . Το 46% ήταν αίτήματα πολιτν πού ήθελαν νά μάθουν Τί γνριζε γιά αύτούς
ή Στάζι. Όλα τά στοιχεία περιελαμβάνοντο στίς
έκθέσεις πληροφοριοδοτν Ο όγκος Τν σχετικν
άρχείων ύπολογίζεται ότι καλύπτει μιάν άπόστα
ση 111 χιλιομέτρων-γιά μία περίοδο 40 χρόνων.
νεια , προσεβλήθη άπό τον
κτης σέ έφημερίδα του Πει- ι6 ,τον όποίο μετέφερε έκί
όπως πληροφόρησαν οί διοικούντες τόΊδρυμα τήν συσταση, προσβεβλημένος ζυγό του- κάποιος άπό του
έργαζομένους . Καί άναρω τιέται κανείς πς μπορούν
άκόμη νά ύπάρχουν άνθρωποι που ίσχυρίζονται ότι δ
Καί, όμολογουμένως ,
άλγεινή προκαλούν έντύπωση οί δηλσεις πολιτικν, οί
όποιοι βρίσκουν τήν πανδημία ς άφορμή και έφολτή
ριο γιά νά άσκήσουν φθηνή
κριτική και άντιπολίτευση.
Φθηνή, άλλά όχι άνέξοδη...
ραις, βρίσκεται διασωληνωμένος σέ σοβαρή κατάάπό τόν φονικό ίό.
Άλλος φίλος, Τής παρέος ,
καπετάνιος θαλασσόλυκο ,
που νοσηλευόταν σέ μεγάλο
Συνέχεια στήν σελ. 4
23-03-2021