Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
22 Μαρτίου 2021
Βασιλείου ίερομ . πρεσβυτέρου της Αγκυρανν έκκλησίας. Καλλινίκης μάρτ.
Σελήνη 9 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.26-Δύσις 6.39
ΑΤΤΙΚΗ Βροχές και νότιοι ίσχυροί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και καταιγίδες Θερμοκρασία έως 10β
Αριθμ. φύλ. 41913
Έτος 145ον
Τιμή 1,5Ε
ΕΞΙΣΩΝΟΥΝΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣΤΟΝΑΩΝΑ ΕΝΟΣΕΘΝΟΥΣ ΓΠΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΜΕ ΤΑΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΜΙΑΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΟΣ
Θά καταδικάσετε τήν ίεροσυλία
των ΛΟΑΤΚΙ κύριε Πρωθυπουργέ;
Άλλοίωσαν πίνακα τού Θεοδρου Βρυζάκη-Τοποθέτησαν
στήν θέση τής σημαίας της Επαναστάσεως!
τήν σημαία τν γκαίν
ΕΩΣ το 2009 πίνακες του Θεοδρου Βρυζάκη
δανεισμένοι άπό την Εθνική Πινακοθήκη κοσμούσαν άδιαλείπτως τά γραφεία τν Ελλήνων
Πρωθυπουργν . Άνδρέας Παπανδρέου , Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Ξενοφν Ζολτας , Κ
στας Καραμανλής και Αντνης Σαμαράς (τό 2012
ς διάλειμμα) είχαν ίδιαίτερη προτίμηση στόν πίνακα Ελλάς εύγνωμονούσα. Ο ρτος πού τόν
τοποθέτησε στό Μαξίμουτό όποιο όρισε ς έδρα
της κυβερνήσεως τό 1982 ήταν ό Άνδρέας Παπανδρέου . Γιργος Παπανδρέου, Αλέξης Τσίτρας και
άλλοι άντιθέτως άπήτησαν τήν άποκαθήλωση τοϋ
ίστορικού αύτού πίνακα άπό τά γραφεία τους και
τόν άντικαστέστησαν μέ άφηρημένες γαλάζιες και
κόκκινες χρωματικές συνθέσεις δημιουργν, χωαίσθηση έθνικής ταυτότητος .
Δυστυχς όΒρυζάκης, είς έκτν κορυφαίων ζωγράφων του 19ου αίνος, δ θεμελιωτής της Σχολής
του Μονάχου, ό καλλιτέχνης πού έζησε τόν άπελευ
θερωτικό άγνα (ό πατέρας του άπηγχονίσθη άπό
τούς Τούρκους τό 1821), μετά τούς κυρίους Γιργο
Παπανδρέου και Άλέξη Τσίπρα bπέστη νέα κακομεταχείριση. Στά όρια της ίεροσυλίας . Αύτήν
την φορά άπό την ΛΟΑTKΙ κοινότητα της Ελλάδος πρός τιμήν της όποίας συνεστήθη προσφάτως και έπιτροπή ίσότητος άπό τόν Πρωθυπουργό
Η Όπίνακας <Ορκος τν Αγωνιστν
Όθεόδ Βρυζάκης
Ό άλλοιωμένος πίνακας
Συνέχεια στήν σελ . 3
Έπαναστατεί
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ό Νότος μέ τό
Οι έχπλήξεις του κυρίου Βαρουφάκη
Δημοπρατείται στό Παρίσι
έργο του Θεόφιλου
Απεβίωσε σάν σήμερα τό 1934
(σελ . 7)
μεταναστευτικό
ΟΤΑΝ μέ κάλεσε πρό έβδομάδων ή συνάδελφος Στέλλα Κεμε νετζή, ή όποία είναι ο σύνδεσμος
του Προέδρου του Μέρα25 Γιάνη Βαρουφάκη μέ τά ΜΜΕ, γιά
να μέ ρωτήσει άν ένδιαφέρομαι
νά κάνω μιά ίντερνετική τηλεοπτική συνέντευξη μαζί του , παρ
όλίγον νά πέσω άπό τήν καρέκλα
μου. Έκπληξις! Δέν ήταν άπλως άπαγορευτικά για
τό έγχείρημα όσα τουέσυραν καθ ' όλη τήν διάρ-της έργασίας μας την όποία άγαπ γιατί έχει πολύ
κεια τής ύπερή φανης διαπραγμάτευσης τουάξέχα-ύψηλό πήχυ , άλλά είναι άπαιτητική και έκθέτει τόν
στου 2015. Είχαν προστεθεί σέ αύτά οι κριτικές μου τεμπέλη! Χρειάζεται πολύ διάβασμα, κατανόηση της
γιά τό βιβλίο, γιά τήν ταινία καί οί άποκαλύψεις για τό ψυχολογίας του συνομιλητή σου, στρατηγική έρω
μεταμεσονύκτιο διάβημα του Άμερικανου Υπουρ -τήσεων , άκοή και άντανακλαστικά (στε νά έγκαταγού Οίκονομικν Τζάκ Λιού πρός τόν Άλέξη Τσίπρα λείψεις τό πλάνο σου άν ό καλεσμένος σου ύπαινιμέ αίτημα: <Νάμήν πιστεύεις τόν Υπουργό σου, να χθεί κάτι πού μπορεί νά όδηγήσει μέσα άπό τήν μαιιστεύεις έμας ..
άσχολείται μέ τό σπόρ . Η ένημέ ρωση και οί πολιτικές έκπομπές
λόγου έχουν έξοριστετ άπό την
τηλεόραση άκόμη καί άπό την
δημόσια (κάτι άκούω τρα γιά
τόν Θανάση Λάλα καί την Ρέα Βιτάλη) . Τρίτον, γιατί άπό τό 2013
που έκλεισε ή ΕΡΤ στήν όποία
παρουσίαζα τήν Αλλη "Οψη.
είχα σκουριάσει . Η συνέντευξη είναι ένα μέρος
YANIS
VAROUFAKIS
ΣΥΣΣΩΜΟΣ δ εύρωπαϊκός Νότος έπι κρίνει μέ τόν πλέον έπίσημο τρόπο τήν
γενικτερη στάση τής ΕΕ και κυρίως
του εύρωπαϊκού Βορρά στήν άντιμετπιση του μεταναστευτικού . Για πρτη φορά οί πέντε ύπουργοί τν μεσογειακν
χωρν της EΕ, άρμόδιοι για την διαχείρι
ση τν μεταναστευτικν ρον , όμιλούν
άνοικτά γιά σημαντικές κάνισορροπίεφ
καί καταγγέλλουν έλλειψη άλληλεγγύης.
Στήν διάσκεψη τν ΜED5, πού έπραγματοποιήθη τό Σάββατο στήν Αθήνα κατόπιν πρωτοβουλίας τού έλληνικού Υπουρ
γείου Μεταναστεύσεως , Ιταλία , Ισπα
νία, Κύπρος, Μάλτα καί ή Ελλάς έξέ φρασαν τήν διαφωνία τους ς πρός τά
Συνέχεια στήν σελ.3
Anothen
Οί ζητωκραυγές
καί τό κόστος
δανεισμοϋ
του Ελληνικού
Δημοσίου
ευτική μέθοδο σέ μιά άποκάλυψη ) καί έπειτα ύπομονή για την έπιμέλειά της.
Ωστόσο, ή πρόκληση είχε ένδιαφέρον . Πρτον ,
γιατί τήν άναζητουσε ό ίδιος ό Πρόεδρος του Μέρα25, ό όποίος αίσθάνεται ότι οί τηλεοπτικές συνεντεύξεις δέν γίνονται δόπως παλαιά καί γι' αύτό έγκαι- φος το 2004, είχα μελετήσει όλα τά βιβλία του άείνίασε στό διαδίκτυο την σειρά συνεντεύξεων μέ τίτλο Σκληρό Μαρκάρισμα, οι συνεντεύξεις όπως θά ραστων Αλέκου Λιδωρίκη , Μαρίας Ρεζάν, Όλγας
έπρεπε νά γίνοντα . Δεύτερον , διότι και έγ πι
στεύω ότι αυτό πλέον λείπει . Πλήν Νίκου Χατζηνικο- στρατηγική υπομονή πού έπέδειξε ο παρουσιαστής
λάου ό όπoίος καλεί ένίοτε πολιτικούς , ούδείς άλλος
Πρίν άρχίσω τις πρτες τηλεοπτικές άπόπειρες συνεντεύξεων ς έπαγγελματίας δημοσιογράΔιαβάστε τά άρθοα τν:
μνηστου Λάρι Κίνγκ , τίς συνεντεύξεις τν άξεπέΓεωργίου Κ Στεφανάκη
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος (σελ. 3 )
Μπακομάρου , είχα δεϊ τήν ταινία Frost/Nixon καί την
του Γιργου Κουρή
Κστα Κόλμερ
Σουλτανική οίκονομία (σελ.5 )
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ τό οίκονομικό έπιτελείο της κυβέρνησης έπαίρεται
για τήν έκδοση του πρτου 30ετους
ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου
μέ έτήσιο κόστος δανεισμού 1,9%.
Δέν είναι λίγο μετά τήν πτχευση
καί τήν κρίση της πανδημίας να μπαίνουν στά ταμεία του κράτους 2,5 δισ.
εύρ μέ χαμηλό κόστος έξυπηρέτησης . Ή άποδοχή του όμολόγου στή
διεθνή άγορά δείχνει ότι οί πιστωτικόί οίκοι του έξωτερικοϋ που τό άγο ρασαν άναγνωρίζουν τήν άναβαθμισμένη σημερινή άξιοπιστία της Ελληνικής οίκονομίας. Ας μήν ξεχνάμε
όμως ότι τό χαμηλό ύψος του έπιτοκίου στό 30ετές όμόλογο είναι πρωΣυνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Πρός 80 κύκλο έπιστρεπτέας
προκαταβολής
Ήχ. Σακελλαροπούλου
άπήγγειλε τό <Πιστεύων
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Καί όμως oί άπόγονοι του τελευταίου Κάιζερ της
Γρμανίας έρχονται νά διεκδικήσουν δικαστικς όχι
την έπάνοδό τους στόν θρόνο άλλά τούλάχιστον
την ίδιοκτησία του άνακτόρου τους. Ο πρίγκηΨ
τής Πρωσσίας Γκέοργκ Φρήντριχ Φέρντιναντ, Τρισέγγονος του Τελευταίου μονάρχου τής Γερμανίας
του Κάιζερ Γουλιέλμου Β , διεκδικεί τό άνάκτορο
Cecilienhof Μέ τεράστιους κήπους, ύπέροχα σι
ντριβάνια καί 176 άνακανισμένα δωμάτια, Τό άνά
κτορο Cecilienhof στό Πότσδαμ Τής Γερμανίας σήμερα λειτουργεί ς μουσείο, άφού έκεί είχε πραγματοποιηθείή διάσκεψς τν Τρούμαν , Τσρτσιλ
και Στάλιν τόν Ίούλιο του 1945, δύο μήνες μετά τήν
άνευ δρων συνθηκολόγηση Τν Ναζί.
ΣΕ ΕΝΑΝ 8ο γύρο έπιστρεπτέας προκαταβολής προσανατολίζεται τό Υπ. Οίκονομικν, προκειμένου να
στηρίξει τίς έπιχειρήσεις που δοκιμάζονται σκληρά
άπό τόπολύμηνο lockdown, στήν διαδικασία έπανεκκινήσεως τής οίκονομικής δραστηριότητός τους . Τόύψος
του ποσού που θά διατεθεί έκτιμάται ότι θά διαμορφω θεϊ στά 400 έκατομμύρια εύρ ένφ καί σέ αυτήν τήν περίπτωση τό 50% της ένισχύσεως δέν θά έπιστρέφεται.
Λεπτομέρειες στήν σελ 2
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ τής Όρθοδοξίας έπέλεξε ή Πρόεδρος τής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου
για νά δείξει μία άλλη είκόνα, πιο θρησκευομένου
προσπου πού εύρίσκεται κοντά στίς παραδόσεις του
έλληνικού λαού, Τηρούσα όλα τά ύγειονομικά πρω
τόκολλα παρηκολούθησε μέ εύλάβεια την Συνοδική
Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό Ναό τν Αθηνν.
Εξέπληξε άπαντες εύχάριστα όταν για πρτη
Συνέχεια στήν σελ.3
σης των έπιτο κίων στήν εύρωζνη.
Ή άγορά όμολόγων μέ νόμισμα
τό εύρ είναι τεράστια και έξαρτάται
άπό την οίκονομική εύρωστία και τίς,
ύπάρχουσες συνθήκες ρευστότητας
όλων των χωρν της εύρωζνης. Μετά κάθε έκδοση όμολόγων οι συγκεκριμένοι τίτλοι είσέρχονται στή δευτερογενή χρηματιστηριακή άγορά
πρός ρευστοποίηση άνάλογα μέ τίς
άνάγκες του κάθε τιτλούχου. Έτσι
ήμερησίως διαμορφνεται ή άπόδοση τν όμολόγων πού άποτελεϊ τόν
δείκτη γιά νά όριστεί το έπιτόκιο σέ
κάθε νέα έκδοση . Η βάση σύγκρισης
των έπιτοκίων για τήν Εύρπη έχει
ς άναφορά τό 10ετές όμόλογο τν
χωρν μελν . Μία άντιπροσωπευτική
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μία άληθινή καί θαυματουργή περικεφαλαία
. Τό έρημικό τοπίο Τής κοιλάδας τής Κοατσέλα
στην Καλιφόρνια πρόκειται σύντομα νά φιλοξενήσει τήν πρτη άμερικανική συνοικία που θά άποτελείται άποκλειστικά άπό σπίτια φτιαγμένα άπό
έκτυπωτές 3D. Μέσω τής συνεργασίας δύο έταρειν θά δημιουργηθεί στήν περιοχή ένας οίκισμός
15 κατοικιν φιλικν πρός Τό περιβάλλον, κατασκευασμένων άπό έκτυπωτές 3D. Ήδη σέμία μεγάλη άποθήκη στό Ωκλαντ δημιουργούνται κατοικ
sάπό τεράστιους έκτυπωτές 3D, μεγέθους όσο ένα
μικρό γκαράζ Τούλικό πού χρησιμοποεται σκληραίνει σχεδόν άμέσως .
θυμάμαι άκόμη έκείνον
τόν ρόλο , στήν Εκτη τού σκαλίας , μέ έπέλεξε νά παι - ήσαν φυλακισμένοι στό Πα- δειγμένο δτιό Κολοκοτρνης
Δημοτικού . Ή υρία Ούρα - | ξω τόν Κολοκοτρνη στό λαμήδι . Θυμάμαι ότι ή μη νία , ή αύστηρή δασκάλα , σκέτω τής 25ης Μαρτίου! Ο τέρα μου, που διηύθυνε τό
πιά πανύψηλη γυναίκα , που
δέν δίσταζε νά πετάξει τό .
παπούτσι της σέ όποιον ρα έγινε έφοριακό), θά έπαι- ψηλός , πιό δεμένος , Μήπως έπρεπε νά περάσει άπό πρό
δέν πρόσεχε στό μάθημα | ζε Τόν ρόλο του Πλαπούτα πρέπει έκείνος νά παίξει τόν
και διάβαζε <Μικρό ήρωαν | Τό έργο άναφερόταν στούς Κολοκοτρνη;> Η δασκάή κάποια άθλητική έφημερί - | διαλόγους Κολοκοτρνηδα στήν διάρκεια της διδαΠλαπούτα τήν έποχή που
σει . lστορικς είναι άποδεδέν ήτον καί τό πρτο μπόν
είπε, και τό θέμα έθεωρήθη
συμμαθητής μου, Παναγιο - Σχολείο, έχε ένστάσεις , Μά, λήξαν! Είχαμε είκοσι ήμέρες
της Παναγιωτίδης (άργότε- δ μέχρι τήν έορτή . Το έργον
ό Παναγιωτίδης είναι πιό
βε , μέ τήν παρουσία τής δασκάλας . Τά πρόσωπα ήσαν
λα, όμως , τό είχε άποφασίΣυνόχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 2
22-03-2021