Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
κ ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A Δούκας ( 1916-1932) ,
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μκoήλ K . Δούκος (1970-1997 . Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
ίδιοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης A. Κασμιρλής . Διευθυντής : Μάνος κ . Στεφανάκης
Εάμος Σάββατο 20 Μαρτίου 2021
| Κ. Μουτζούρης:
<Το νέο Σύμφωνο Μεταναστεύσεως
Ap. φυλου: 4268
Μελέτες που εγκρίθηκαν
για την αντιμετπιση
των ζημιν του σεισμού
εγείρει σοβαρό θέμα εθνικής κυριαρχίαςν
στο nλaioο ανατάξεως της σεσμόπδοκτου Σάμου εγχρiθοκον στη συνεδρίαση
οντυEEρ ς Enpuτnς n.BA μεntτες nou aφoον την
σντιμετnο0 των δμν του σεομού.
Με οφορμή τη γνωστοnoinon του νtου Σύμφωνου Μετανόστευσης ο mppεpεiάρχης Βορείου Aηoίou , κ κστος Μουτζούρne npoxipnoε σε δήωση toνoντος
την onoxaτόστοη nμν ολευτκού
γα την anoουοτόστοσn μιν Νμέ.
νορακή εpιoκn οφεinouν να ανολαμβάνουν μόνες
την φύλαξη των cυνόρων της κρος , Συnnoκή και
Καρnoβοοου και στο oλεuτό κατο
την onoaτόστοση ζημν στο Λμένα
ουτές ως εκ tης γεπνόσεως με xρες δοφοροικού
να την oroxnτήσταcn ζημv στο Λμέ
2) ΜΕAέτη οντμετonς βρaδν npo0nonopopoύ 40.307.27t . Η nep
Δρακοίων Σμου
του , Ιδιαίτερα όταν ουτές ο εξωτερικές ουνορια
την anoκτόστοση δημν στο αλεun σε σετκή αναοίνωon.
Ν. Μηταράκης: Η Ελάδα
κατάφερε να κοινοτικοποιήσει
το Μεταναστευτικόν
μη ουνορακές nepoές της Ενσες oλες ο A
Το νtο Σύμφωνο Μετονοστεύσεως tης .Ε. εγεipει Anotελούν ουντης και εκ των npσγμάτων μέρος βoρος της μετονοστευτκής κρίσες στα νηoό μόνο .
Το ούvοo της Ευρηnς οφεn να tniβορυνθ, αν
δεν εκλείψουν ο nόγο, nou npoκαnούν το βάρος , η
οovομκή aνέεa των ωρν rpotnεuotως των
oγo ο rουργός Μετανοστευσης κοι Ασuοu , κκ Νόuης Μηταράκος, κατό τo | νnouv ono τον μετανοστευτικό nnηθυσμό , aoτεnεi ς Ενσεως της Ευρnnς Απoτελoύν ανοπόonoστο μετανοστν και οι nonεpo Onoτικn oφείλει να είνoι
δορκεo ουνέντευξης του στην τηεόροση του ΣΚΑΙ κο το δημοσογράφο, | εξ oρομού και o npoφovε oγοuς μονόδρομο για τμήμα του ΕΛομού εδ και κάπoες aλετηρίδες η pοσέγpon με τουτόυρονη ηnφη μετpων γιa την
νηotκότπτο κο tnv γuπvioon με εrθετκή xpa . Οι
βοοκό , αν Aηφθεί unόψη n npooφορά τους σε όλους νήoo δεν 0 κατοστούν η ou6έtεpn ζνη της EΕ. Μ
6ρνnon tuν νέων δομν μονίμου εγκατοστόοεως με .
Τον ει ότι προonεί δυοόρεστη έκnnnn όει το νέο τovοστν tουυτo με υς tντονες ονορρσe στmν
πμερν ΕPΑ noupς ΜετανάΒopείου Αίου anοτεnούν μέρος των εξωτερον Εύμφωνο Μετονοστεύσεως της ΕΕ. εnaoεί να ανα vέο συμφωνα, Eίαι θέμα toνnς κυραρoος nος
nputnς unobons Etvuν noράτunuv covομικν
μετανοστν. Οpως τουτοχρόνως οι νήoo μος onoτε .
φw00e με anotελeσματικό επτα τα χερσοία και 0αόσοα σύνοpa tnς έxoνε | nouv σε 'ουδέτερn νn, της Ε.Ε. Η εxχένωon των nούν ανonoonoστο τμήμα της ΕΛnόδος της Ευρnd na ξεκάθαρο μηνυμα , nou έστειε npv 12 μήνες η xρα μας στον Εβρο, nuς | ο onoiες σύμφωνα με ουτό npoopρίζονται να μετατρο .
της στορίας της Ο μονο ανοnόonoτο αλλά κα
τους τομ, ονοφέρει ο κ . Μουτtοupnς
νούμερο ένο npAημα ooς ηtov εn του Νέου Συμφνου . Ανoλuτκότερο : Ο νήoo του
στευ Aο uropo opoκν nεpoν της ΕnΟoς κα συνεnός της eέοει τον ρoλο τουδοmιριστή της ουρούσης μετα τονστη και συ Bouno hόγει η ao το
νουμε noς εuοpίες ono t0u o | Ευρannς κοι της Ευρωnainς Eνσεως E.Ε. Ouδε νοστευτκής κpίoεως μόνο στα εξωτερική ουνορά της Περpεpεopκn Βορείου Anoίου
wo υνν oρνΤαξίαρχος Νικόλαος Γκρέτσας
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
οτο nus mτουpoεο Ανέλαβε καθήκοντα
μτν EE Οουθ υσυς ο νέος Διοικητής της 79 ΑΔΤΕ
Κορύφωση
npv την ουγn . Με ουτό κατό νου npέnti να δούμε
την aγaνδη npoono0c τ ρνmonς να o
σεύοει . την εξάnuση tου κορωνοίού Covid-19 στη
xpα μος εν τουτόpoν aνoτά huoεc εnovo
Eontiv tuν Ειδαν Δυνόμεων Eoλεί Κατοδρο μν, Εολεio nεpnoων Μoκpός Αtίνος δρόσης
Η Επανάσταση του Εικοσιένα στη Σάμο
Κaι τούτο ουκ έστιν
άλλως ειπείν. εγένετο γαρ . αlpόδοτο)
ΕEοuon Το onoyευμa tnς nopooκευής ίδυστις
τnoe end tην Αντοm Δακλoοή Sohn nonέμου
ΣΕΒΑ Eνενεργεία Αεξιπτυτιστής και Αυτοδύτης
στος Λάνόρος γpopει με οφορμη τo 200 xρόνια an τον έναρξη της Εnανάστοερευνmτής γιστρός του νστπούτου κατά του κορκίνου
στς HnA f, nounen μιηντος στον ΑΝΤΙ onnuouvε
έonnen στον κόσμο 0 μην τα κολοουμε τρα . κα
τύνοε nς δεν έχουμε δκομο να κουροστούμε
τος της Eκoλnς Τενής Εκnoiδευσης Αωμοτικν
Μιxανκού ατΑΜx) ιδτής κύκλος enouδν
nΕλvή tou 1821, είνoι erotiAsoμa 6εολογia . εν η npoετομοoo της
στην υδρουλικi , Κάτακος μεταπτυοσκού τithou
onouδν στον Περιβoηnoντκ u dοoμο now
yoον , Η ανόπτυξη ΕΟνκrς ουvtίn Etoφείo . Ετm tόμο ttε nponηθεί στο
6οστημα 1805-1812 μο
δ00εί nooc αίμα dτ τεnεκooμε , Δεν npen νa
τηγκές Διείρισης Κρίσεων και κατοστροφw του
Εθνoύ Κonoδστpιaκού novenστημίου Αθrνν.
Τελειόφoτος του Τμηματος Μονικν Περβon
Κορμανιολων αμρu
upς κηι νουτκν nou ν ες Τοορος Μκόpος Γκpέτoυς tvo νεοnpoaθnς ono τον βοθμό του Ευντογματόρη με
νομου . Μoιος 2019 tως iounos 2011 , Τμηματόρης
του 1oυ μήματος ΙΕθνκή Στροστωτική και Ακοδημο .
noτσει κόnoος με tο ό00 onημοoεύουμε oήμερα
τενοτος στmν κυβtonon wo ne όυ δεν είναι tpo
στην ΑΙΔΕΝ/ΔnB ανολομβονοντος κοθήκοντα Δο
onς στους Ελmvες της ο0ωμανκής
2018. Τμπματάρωης του tou Τμήματος ιοργάνωση
στην Αττική και την εnόμενη εβδομάδα . Eοκnpouν ο
σροδτό η tnpon tης Ya npίo του t21. ο ες tuν po . Ανe Μεoonwo Ea η υ trέμeοc 206-Mo 01, touο tnavooτοonς και η διάδοoη των φυ , mοvοστατκν kορμοnonω Yον
λεύθερων ιδεν του Δοφωtομου είνo μonoημένες onό η oλή Ετορεία
και τον ένο και μονοδικό στoο της
- Eεntέμβρος 2016 Τμηματόρεης του Τμήματος Δ .
εeνν Ορrονομν Διεύθυνσης ΠοΜιτκής rnpοφο
pν του ΓΕEΘA Anpiος 2014-Φεβρουάριος 2015.
Τμημoτόρκης του Τμήματος δ0νν Οpγονομν
ΑDrva apxές οεppοuορίου και 50% τον Οκτβρο στη
εφομοrή toυς Αnonayμένες ono κοdούneυ τo Εoλo ntovoυτν Μηeνού στο 2013-Anpinos 2014 Δευθυντής του ΕΠιτελκoύ
την εneβλημένη νομιμότητα του
tκοονpή tnc B κοponneς των ΜΠΑ 6nou ano
onμερνoύ ελnoδκού κρου 4άxου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα