Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website Website







Recognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
1δρντής- Νικά, αος Καραθάνος 1951-1974* Ιδοκτήτρια -Εκδότρια Σταυμίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)Αp φύλλου 6880-12.316
0,50 ε
Τρέχουν πλέον οι εργασίες
του ΒAΑ τη 19ης Μαΐου
Στην οδό
Θεοτοκοπούλου
συνεχίζεται το έργο
της Βισιμης
Αστικής Ανάπτυξης
Χρηματοδότη ση του Προγράμματος
"Αντνης Τρίτσης" από την ΕΤΕΠ
Μελέτες και έργα αγροτικής
οδοποιίας , παιδικούς
σταθμούς , αθλητικές
υποδομές κατατίθενται
από τους Δήμους
της Π.Ε. Δράμας
Από την Ένωση Κυριν Δράμας
και το Women on Τop
Ολοκληρθηκε ο κύκλος
των διαδικτυακν
σεμιναρίων με θέμα
τον Οικονομικό
Αλφαβητισμό για γυναίκες
από 18 έως 55 ετν
Είναι η ΕΔΕ
αξιόπιστη;
Του Γιργου Φλτσόγλου
| Με την αμέριστη συμπαράσταση και αρωγή από την εταιρεία RAYCAP Α.Ε.
Σε εφαρμογή νέο Επιχειρησιακό
Σχέδιο από το Νοσοκομείο Δράμας
Οι καταγραφές για ΑΜΘ και Δράμα από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
Σε θετικό ισοζύγιο η απασχόληση
στον ιδιωτικό τομέα στη Δράμα
τον Ιανουάριο 2021
> 914 προσλή ψεις τον Ιανουάριο στη Δράμα και 530 απο
χωρήσεις-Αρνητικό ισοζύγιο για Έβρο, Θάσο και Καβάλα
Προβλέπονται: Ίδρυση Νεφρολογικής Κλινικής , Μονάδα Χη μειοθεραπείας ,
Του Θανόση Πολυμένη
ΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ στα .
χεία παραθέτει για
δλημα φορά το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, σχετικά με
της ροές μισθωτής απασχολησης στον ιδωτικό τομέα
σε περβάλλον κορωνοίο .
Τα νέα στοεία που έδωσε
στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εργασίας και Κονω κν Υποθέσεων , αφορούν
στο μήνα Ιανουάριο 2021
και αποτελούν τα πρτα
στοοεία του ενεσττος
έτους
Παρουσάζονται συγκρ τκά στοςχεία με το αν στοοο περσνό διάστη μα ,
το σοζύγο ρον μισθωτής
απασχόλησης στον ιδιωτεκό
τομέα ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα , ανά σεις εργασίας . Θα πρέπει επmτλέον να
περιφέρεια και περpερε ιακή ενότητα , επισημανθεί ότι ο μήας Ιανουάριος πα
ανά κωδικό αριθμό ακονομικής δραστη- ρουσίαζε πάντοτε αρνητικό σοζύγο από
ριότητας με τα πέντε 5) υψηλότερα και το 2001ι μέχρι σήμερα, με μοναδική εξαί
τα πέντε (5 ) χαμηλότερα ισοζύγια , εν ρεση παρουσίασης θε τικού σοζυγίου ,
απεικονίζονται και τα επαγγέλματα που τον lανουάρο του έτους 2014.
εμφανίζουν τα υψηλότερα ισοζiγια Στα ίδια σταιχεία , αποτυπνεται και το
προσλήψεων-αποχωρήσεω .
Χαρακτηριστικό είναι ότι στο γενικό - 2021, αποτελούν πλήρη απασχόληση, α
τερο πλαίσιο της χρας , όλα ταστοχεία 28.466 αποτελούν μερικής απασχόληπαραμένουν αρκετά χαμηλότερα , σε σης οι 3.589 αποτελούν εκ περτροπής
σύγκριση πάντα με την ίδια περίοδο του απασχόλησης , πάντα σε πανελλαδικό
2020 Αναλυτικότερα, τον Ιανουάριο επίπεδο .
2021 , είχαμε συνολικά 96.868 προσλή - Από το σύναλο των παραπάνω στο
ψες, εν αντίστοχα τον Ιανουάρο 2020 , χείων , στο σύνολο των αναγγελιν πρόσ είχαμε 177532 προσλήψεις ( Η διαφορά ληψης , οι 54695 είναι άνδρες και α
εναι-30.764 προσλήψεις) .
Όσον αφορά τις αποχωρήσεις, τον Ιανουάριο 2021 είχαμε 94.430 αποχωρή- δους , οι 54.983 είναι άνδρες και οα 39.547
σεις, εν αντίσταχα τον Ιαν . 2020 είχαμε είναι γυναίκες
194850 αποχωρήσεις (διαφορά -100.420 Στην Περιφέρεια ΑMΘ
αποχωρήσεις)
Στον τομέα των αποχωρήσεις, οι καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ρειας Αν . Μακεδονίας Θράκης έχουμε
και λήξεις συμβάσεων ορισμένου ήταν αρκετά ενδιαφέροντα σταχεία.
55.862 τον Ιαν . 2021 και 115.454 τον Ιαν.
2020 (διαφορά-59.582.
Στις διες περόδους , οι οκειοθελείς νέες προσλήψες, εν οι αναγγελίες οι .
αποχωρήσεις ανέρχονται τον Ιαν . 2021
σε 38.668 και τον Ιαν . 2020 σε 79.496
( διαφορά40.828).
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου
του ΕΡΓΑΝΗ, κατά το μήνα Ιανουάρο στις 1.787 Σύνολο αποχωρήσεων 3.572
2021 καταγρά φεται αύξηση της μισθω - και ισοζύγο 629.
τής απασχόλησης στον ιδωτικό τομέα ,
καθς προκύπτει θετεκό ισοζύγιο προσ λήψεων- αποχωρήσεων κατά 2.338 θέΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
-Ο ΝΕΟ Επχειρησιακό Σχέδιο για το μέλλον του Γε
νκού Νοσοκομείου Δράμας , έδωσε στη δημοσιό - Υπουργείο Υγείας.
1 τητα η διοικήτρα κα. Θεσσαλοναά Καρατζόγλου
Όπως η δια γράφει στην ανακαίνωση αυτή, το νέο Επ πάμπολλες συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων και προ χειρησιακό Σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων , την ίδρυση τάσεων με τα στελέχη της Ιατρικής , Νοσηλευτικής , Δκαι λειτουργία Πνευμονολογικής Οιικής, τη σύσταση οικπτικής και Τχνικής Υπηρε σίας καθς και των
Μονάδας Χημειοθεραπάας, την επέχταση του Τμήματος ανεξάρτητων Τμημάτων του Νοσοκομείου και διευκριΙ Επεγόντων Περιστατικν (ΤΕΠ , την αύξηση των δυνα - νζει ότι εντρικό ρόλο εναι ο ιατρός και βουλευτής κ.
τοτήτων περίθαλψης της ΜΕΘ καθς και τη μεταφορά Μπλούχος Κωνσταντίνος , nou συνδυάζοντας τον ενθου του Φαρμακείου σε άλλο χρο .
Οσυνολικός προϋπολογισμός των έργων αυτν αγγί χρονων δομν Υγείας αλλά και αυτν του Νοσοκομείου,
ζει τα 4.335.680, 13 ευρ και όλα αυτά θα γίνουν με την υπήρξε ο θεμελιδης συνεργάτης στην προσπάθεια
μεγάλη αρωγή πou ήδη έχει ξεκνήσει να προσφέρει η αυτήν
εταιρεία Raycap του κ . Κστα Αnοστολίδη .
1-0 ορθολογισμός φέρνει θετικά αποτελέσματο
Την ανακοίνωσή της αυτή η κα . Καρατζόγλου, την ππ- ρησιακός Σχεδιασμός του Νοσοκομείου , αλλά και ο
1 λοφορεί με την παρακάτω φράση:
Οταν ο ορθολογισμός στον σχεδιασμό φέρνει θετικά RAYCAP A.Ε του κ . Κστα Αnοστολίδη .
αποτελέσματα και όπως σημενει αναλυτικότερα, από
την αρχή της θητείας της, ήταν βασική προτεραιότητα χειρησιακό Σχέδο του Νοσοκομείου μεταξύ πολλν
η εκπόνηση νέου Επχειρησιακού Σχεδίου για το Νοσο - άλλων προβλέπονται:
κομείο και εξηγεί
[a) Το επιχειρησια κό σχέδιο αποτυπνει την πορεία την σύγχρονη μεταφορά της σε άλλο χρο και η δημαναβάθμσης και περιγράφeι όλες τις δράσεις που απαι - ουργία Νεφρολογκής ινικής
τούνται για τον εκσυγχρονισμό και εξρρθολογισμό της
λειτουργίας του .
β από τουπάρχον θεσμκό και νομικό πλαίσιο προκύ πτει ότι για να υπάρχει χρηματοδότηση σε οιαδήποτε των Περιστατικν ΤΕ.Π).
1 πεδίο πρέπει να υπάρχει η αντίστοοη πρόβλεψη στο επ χειρησιακό σχέδιο.]
Όπως αναφέρε , η οριστικοπούηση του Επιχeιρησια - στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που εναι 12 κλίνες/1ο0.000
κού Σχεδίου του νοσοκομείου μας λόγω προτεραιοτή- καταίκους .
Ι των που προέχυψαν απρόοπτα από την πανδημία
COVID-19 έγνε τον Ιοάλιο του 2020, εγκρίθηκε από το προκειμένου να καταστεί δυνατή η αδειοδότησή του).
1 Διακητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου , προωθήθηκε
στην 4η ΥΠε. τον Αύγουστο του 2020 και από εκεί στο
Επισημαίνει μάλιστα, ότι ,για την εκπόνησή του έγναν
είδος της σύμβασης: Οι 64.813 του Ιαv.
σιασμό του για πρόοδο και την βαθιά γνση των σύγ Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Παρακάτω γνεται αναφορά στο Τι προβλέπει ο Επιe
42.172 είναι γυναίκες. Εν όσον αφορά
σύνολο των αποχωρήσεων κάθε εί .
ρόλος και η αμέριστη αρωγή της γνωστής εταιρεία ς
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακούωση, στο Επκαι στο Νομό Δράμας
Όσον αφορά στο σύνολο της Περιφe
1. Η αναβάθμιση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με
Στο ήτημα των αναγελιν πρόσληψης για τον Ιανουάριο 2021 έχουν 4.201
2Η δρυση και λειτουργία Πνeυμονολογικής λνκής
33 Η σύσταση Μονάδας Χημειοθεραπείας.
4Η επέταση και αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόν
κειοθελούς αποχρησης ανέρχονται στις
1.327. Οι καταγγελίες συμβάσεων αορί
στου χρόνου ανέρχονται στις 458 και α.
5 Η αύξηση της δυνατότητας περίθαλψης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) , με pοσαρμογή της
6 μεταφορά του Φαρμακείου σε κατάλληλο χρο
| σελ.7η |
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη |
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-221 1 2 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 69774 22 184
Ηπείρου & . Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα