Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΕ TυΠOξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12.315
0,50 ε
Ερτηση Θ. Ξανθόπουλου στη Βουλή
Νέο έκτακτο
Πέρασε τον έλεγχο
νομιμότητας για
| την έγκριση του επενδυτικού
δανείου το έργο
Αναβολή έναρξης
εμβολιασμν
στο Κέντρο Υγείας
Νευροκοπίου
Δημοτικό Συμβούλιο
Δράμας για
τη ΔΕΚΠΟΤΑ
με την απόλυτη
πλειοψηφία
Επίκαιρες Επιταγές
Διακοσίων Χρόνων
Γράφει ο Δημήτρης Κυριαζήδης
του Παιδικού Σταθμού
στην οδό Χελμού
Τοποθετείται στα μέσα της επό μενης εβδομάδας
Μιλάνε στον Πρωινό Τύπον πρόεδροι Κτηνοτροφικν Συλλόγων
Ένα από τα σπουδαιότερα
Μνημεία Γενοκτονίας
Ξεπουλάνε οι κτηνοτρόφοι
στη Δράμα με συμφέρουσες τιμές
στην είσοδο της Προσοτσάνης
Το μνημείο έχει σχεδιαστεί από τον γλύπτη Οδυσσέα Τοσουνίδη
Οι έμποροι αγοράζουν ζντα αμνοερίφια για το Πάσχα με δική τους πάχυνση
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΕ ΑΝΕΛΠΙΣΤΑ καλό σημείο βρσκονται αυτή την περίοδο οικτηνοτρόφα, καθς έχειήδη ξεκνήσει η
πληση των αμνοερφίων για το επερχό μενο Πάσχα . Το χαρακτηρστικό της φετνής χρονάς είναι ότι, επειδή το Πάσχα
φέτος πέφτεί αργά , οι έμπορα αγοράζουν ζντα αμνοερίφια και αναλαμβά
νουν μόνα τους την πάχυνση . Με τον
τρόπο αυτό, οι ίδιοι θα κάνουν την πά χυνση, των αμνοεριφίων και θα μπορέ1 σουν έτσι να δαμορφσουν με το δικό
1 τους τρόπο την τιμή για το Πάσχα.
Μλντας στον Πρωνό Τύπο 1 πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνο1 τρόφωw Δράμας κ. Κασουκάκης,
1 επισημαίνει ότι η μεγάλη πλειοψη
1 φία των κτηνοτρόφων μέχρι το
1 Πάσχα θα έχει πουλήσει ήδη μεγάλες ποσότητες ζντων αμνοερι
φίων και μάλιστα σε σχετκά καλές
και συμφέρουσες τμές
Όπως εξηγεί μάλιστα, "υπάρχει
μεγάλη ζήτηση ειδικά ενόψει του
Πάσχα των Καθολικν και κάθε
μέρα οι τιμές ανεβαίνουν συνε1 χς - Όπως λέει , αυτή την ρα οι
περίζήτητα . Επομένως οι έμποροι μπή καν στη λογκή να
πάρουν νωρίς , τα
αμνοερίφια από τα
μαντριά , να κάνουν
αυτοί πάχυνση και
έτσι εμείς θα μεωσουμε τα έξοδά μας
κατοίκι είναι ελαφρς χαμηλότερα , δέχα με είκοσι από τις τροφές Στο μεταξύ θα μπορέσουμε να αρμέ
ξουμε τα ζα μας και θα κερδίσουμε ενάμιση μήνα παΟ κ. Κασουκάκης εξηγεί ότι "το καταίκι έχει ζήτηση ραδίδοντας το γάλα μας στις εταιρείες . Έτσι οι έμπορο.
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΑ ΜΕΣΑ της επόενης εβδομάδας Ασίας, επίσης στους Αρμένιους , στους
πρόκειται να τοπαθετηθεί ένα από Ασσύριους και γενικά στο θέμα της Γενο
τα σημαντικότερα μνημεία για τις κτονίας. Θέλαμε να αναδείξουμε το γεΓενοκτονίες, στην είσοδο της πόλης της νικό ζήτηματω γενοκτονν των λαν
Προσοτοάνης
Για το μνημείο αυτό , ο Πρωινός ρες , που θα φαίνονται θα υπάρχει και
Τίπος , είχε δημοσεύσει σχετικό ρεπορ- μία στήλη, στην οποία θα αναγράφεται η
τάζ και παλαιότερα και συγκεκρμένα τον λέξη γενοτοίο - σε διάφορες γλσσες Η κυοως μόνο την περοδο του Πάσχα . Καθ' όλη τη διάρ- θα μπορόσουν να διαμορφσουν τις ιμές για το Πάσχα
Ιούλιο του 2020.
Το μνημείο αυτό, δεν αποτελεί απλά κα μαρχος Προσοτσάνης κ . Αθαναστάδης
μόνο ένα μημείο για τη Γενοκτονία του μας εξηγεί ότι υπήρχε ένα αίτημα από
Ποντακού Ελληνισμού, αλλά ένα μνημείο το Ποντιακό Σύλλογο της Προσστσάνης
για τις Γενοκτονίες των λαν από τους και το μνημείο θα αφορά στη γενοκτονία
Οθωμανούς . Σύμφωνα με τον αρχικό των λαν..
σχεδιασμό, το μνημείο επρόκειτο να το ποθετηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, ολοκληρωθεί πλέον οι υποδομές για το
παρ' όλα αυτά οι καταστάσεις και τα στήσιμό του και την επόμενη εβδομάδα
απαγορευτικά μέτρα της πανδημίας , δεν αναμένεται να στηθεί Όπως σημενει
επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασν και τη διευθέτηση των σχετικν ια - να σταθούμε στο ζήτημα τηςς γενακτονίας
δεκασιν .
Η σύνθεση του μνημείου έχει σχεδια - των Ποντίων , αλλά είναι ένα γεγονός που
στεί από τον γλύπτη Οδυσσέα Τοσου - έχει στιγματίσει μεγάλες στορικές περι νίδη, ο οποίος ζε και εργάζεται στην δους Όπως για παράδειγμα η γενακτοΠροσοτσάνη , μετά από σκέψεις του Συλ- νία των Εβραίων , η γενοκτονία των
λόγου Ποντίων Προσοτσάνης και το Αρμενίων. Μπορεί να δσαμε έμφαση
Δήμο Προσοτσάνης που έχει αναλά βει στη γενοκτονία του Ποντιακού Ελλην
όλα τα έξρδα της δημουργίας και της το - σμού , αλλά είχαμε και την γενοκτονα του
ποθέτησής του
Τοσουν ίδης: Ένα σύγχρονο μνημείο
Αναφερόμενος στο μνημείο , ο γλύπτης σύριοι, οι στοίοικαι έχουν εξαφανστεί.
. Τοσουνίδης , σημεινει ότι μέσα από
συήτηση , φτάσαμε να σχεδιάσουμε ένα νίες των λαν αυτν , νομίζω ότι σωστά
σύγχρονο μνημείο . Στόχος μας , δεν ήταν αποφασίσαμε να αποτίσουμε φόρο τμής
να αναφερθούμε απλά και μόνο στην Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού,
αλλά σε άλους τους Ελληνες της Μικρός
Οκ Κτσουκάκης
Οκ. Ακριίδης
Εκτός από τις πέντε-αυστηρές φιγούστο αρνάα με ζωντανό βάρος και το
λεπτά .
Μλντας στον -Πρωνό Τίπο- ο δήκεια του υπόλοτου χρόνου, το κατσίκα έχει χαμηλάτερη και τα κέρδη τους όπως κάνουν κάθε χρόνο
ζήτηση . Ερωτμενος για το αν αυτή την περίοδο συμφέρει στους κτηνοτρόφους η κατάσταση αυτή, τονίζε ότι αυτό γίνεται γιατί υπάρχει έλεγχος στο σοζύγιο του
ότ , αuτή την στιγμή έχουν ανεβεί τα πάντα .
Το κόστος παραγωγής εναι παλύ υψηλό και έτσι, αν ελληνοποήσουw ρουμάνικα αρνιά και να διαμορφσουν
συγκρίνουμε προηγoύμειος καταστάσεις σε αντίστοοες μια τιμή που θέλουν οι έμποροι . Και ακόμα , έτσι , δεν
χρονικές rερόδους , το αρνί πήγαινε βία 240 ή 2,50 το μπορούν να εξασφαλίσουν τις ποσότητες που χρειάζονζωντανό βάρος , τότε είμαστε αρκετά καλά . Θα πρέπει
να υπαλογίσουμε ότι βρισκόμαστε και στο μέσο μα πανδημας που έχει σαρσα τα πάντα , απότε δεν μπορούμε απαντά : Αν το Πάσχα φέτος ήταν νωρίτερα , θα μπο1 νακάνου με καιτίποτα δαφορετικό . Όπως λέει, για να ρούσαμε να τα κρατήσουμε μέχρι τότε και η Τμή θα
πες oι βγάζεις ένα αξoπρeπές κέρδος από το αρ , θα ήπαν πολύ ευνοδή για εμάς . Θα είχαμε πθανόν καλύπρέπει να πουλήσεις στα 3,50 ευρτουλάχιστον. Έστω τερο κέρδος , Αλλά επειδή και το Πάσχα είναι αργά και
και στα 3, 20 ευρ που πουλάμε τρα , είμαστε πάλι τα αρνά μας θα έχουν μεγαλύτερος βάρος και μεγαλύ
Οκ Ακρτίδης, σημενει επίσης ότ , "το ετικό είναι
κράτους μετά από αρκετά χρόνια και δεν μπορούν να
Ο ίδιος, σημείωσε επίσης ότι έχουν
ται για να καλύψουν σούπερ μάρκετ και άλλα μαγαζιά .
Ερωτμενος αν αυτό συμφέρει στους κτηνοτρόφους,
οκ Αθανασιάδης , γενικότερα θα πρέπει
των λαν . Η γενοκτονία δεν εναι μόνο
τερο κόστος για
καλό- ,
Όπως εξηγεί,έτσι γλιτνουμε και την πάχυνση , παίρ - το γάλα από τις προβατίνες , εναι καλή περάτωση
νεις το γλα και τελενεις.
Ακριτίδης: Υπάρχει έλεγχος στο ισοζύγιο του κρέ ατος μήνα πρν το Πάσχα, είχαν δσα την εποχή του Πάσχα
Σημαντικό παράγοντα στο όλο ζήτημα της κατάστα- πέρσυ.
σης που επικρατεί φέτος , είναι ο έλεγχος του κράτους
στο σοζύγιο του κράτους Αυτό θέτειως ένα από τα βα - συγκυρία, η φετνή τμή μας ευνόησε γιαί είναιτμή που
σικά σημεία, ο πρόεδρος του Κτηνστροφκού Συλλόγου είχαμε πέρσι το Πάσχα. Και επειδή δεν γνωρίζουμε αν
Προσοτσάνης κ . Ακρτίδης σε δηλσεις του χθες στον και Πς θα ανοίξει η αγορά
εμάς και να τα ταίσουμε και να rapouμε
φέτος για εμάς Αυτές οι τιμές που δνουν τρα ενάμιση
Όπως εξηγεί επίσης, για τη φετνή χρονά και με την
ελληνικού στοχείου της Μικράς Ασίας.
Όπως επίσης υπήρχαν έθνη όπως οι Αστο Πάσχα, αυτή την ρα
η κατάσταση είναι γενικά ευνοϊκή . θα πρέπει να υπολοΌπως επισημαίνει , η φετινή περίοδος είναι καλή , γίσουμε ότι οι τροφές φέτος έχουν, αυξηθεί και κατά
1 επειδή uπάρχει μια μείωση του ζωκού κεφαλαίου τα τε 20% και έτσι η συγκυρία είναι ευνοδή για εμάς.
λευταία χρόνια και στην Περοpέρεά μας. Τα αμνοερέρια
1 έχουν αρχίσει να έχουν ζήτηση, γιατί άτως ξέρετε αν συ - έλεγχο στο κρέας όλο το χφόνο, αν δουλέψουν σωστά
νεχοστεί α υτή η μείωση των κοπαδιν μας , τα αρνιά θα οι Οργανισμοί του κράτους , θα έχουμε καλές τιμές γεΩς ελάχιστο φόρο τμής για τις γενατο Θεωρ ότι , αν συνείσει το κράτος να κάνει αυστηρό
να δσουμε έμφαση στο να μην συμβαίνουν τέταα γεγονότα.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1 Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα