Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 19.03.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7568
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΑναμένει στήριξη 50 εκατ. ευρ η ακτοπλοΐα
Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για τον Μάρτιο
Βορείου Ελλάδος
ΕΤΑΔΑ.Ε
προκηρύσσει ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς
Ηλεκτρονικός διγοννσμός
Ονισμος
Η Εταιρεία Ακινήτον Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. ανακοιγνει την Προκήριξη νέων ηλεκτροΥικν
ανοικτν Πλειοδοτικν διαγωνισμν (eauction), μέσω της ηλεκτρογικής της Πλατφόρμας
WwW.e-publaealesta te.gr για τη μακροχρόνια εμίσθωση δυο εμβληματικν της ακινήτων
στην Εδεσσα και στο Βόλο.Ο Πρτος διαγωνισμός αφορά στο Ξενία Εδεσσας . Πρόκειται για
ακίνητο συνολικής επιφάνειας κτρίων περί των 4.130 τιμ. Που βρίσκεται επί γημέδου
7901,56 Τ.μ. επί της Λεωφ ΦιλΠΠου 35, για Το οΠοίο δεν αnατεται η έκδοση ΠΕΑ
Σκοπός του διαγωνισμού είνα η
(30) έτη με δυνατότητα Παράτασης
για είκοσ (20) επιπλέον έτη , κατό
Πν συμφωνίας και των δύο μερν ,
με σκοπό την ανάπτυξη και λετο
υργία ξενοδοχει ακής μονάδας. ο
ανάδοχος θα αναλάβει Τς δαπάνες
| για την Πλήρη ανακατασκευή και
| λετουργία του ακνήτου με βάση
| την ήδη Πραγματοποιθείσα δόμηση.
Σε οverweight από neutral αναβαθμίζει τη Τράπεζας για τη μείωση των NPES Παρασύσταση για τη μετοχή της Τράπεζας Πει- Πέμπει σε επΙτάχυνση των κινήσεων της
ραιςΠΕΙΡ -6,82% η JP Morgan σε έκθε Πειραις, με μείωση των μη εξυπηρε
σή της, μετά τις χθεσινές ανακοινσεις τούμενων ανοιγμάτων κατά 18 δισ. ευρ,
της τράπεζας για τα αποτελέσματα 2020
και την αύξηση κεφαλαίου.
Ο οίκος σημεινει ότι ο σχεδιασμός της όθεσμα.
έναντι Προηγούμενου guidance για
συρρίκνωση κατά 12 δισ. ευρ βραχυπρ>>
ΕΛΣΤΑΗ ΒΟUτά στη Μaωση 39,2%κατά
Ψ1 Μείωση 39,2%
την διακίνηση εμποη αντίστοιχη ρευμάτων Παρ2019 Προς το
το Υ Τρίμηνο
σημείωσε
συνολίκή σύγκριση
διακίνηση
ελληνικούς λιμέ-ηρήθηκε αύξηση 2020 σε σύγκρινες
τρίμηνο Πέρυσι Σύμφωνα επίσης Τρίμηνο
σε σύγκριση με
το Υ Τρίμηνο
ουσίασε μείωση ηρήθηκε αύξηση σύγκριση με το
Υ Τρίμηνο τυ
2019, εν κατά
συνολική την αντίστοιχη
Υ διακίνηση κιν- σύγκριση
ητν μονάδων 2019 Προς το
2019 , εν κατά (τροχοφόρων) 2018 σημειθηαύξηση
2019 Προς ο
Υ 3,2%.
επιΤΟ
Παρατ- Τρίμηνο
στους
Σταίκουρας:
πα λιμονα ΤΟΥ
Υ 1,4%
ση με
με την ΕΛΣΤΑΤ:
την αντίστοιχη Παρουσίασε
συνολική σύγκριση
μείωση 45,3% 3,3%.
Created by Universal Document Converter