Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ
1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Παρασκευή .
9 Μαρτίου 2021
Α Χαιρετισμοί Χρυσάνθου καί Δαρείας Της Αθηναίας
Σελήνη 6 ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 6.30,-Δύσις 6.36
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και νοτιοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 14β.
Άριθμ. φύλ . 41911
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
HANΑΚΑΙΟΤΗΣΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΦΤΩΧΩΝ
Ή πανδημία
συνέτριψε την έπαρση
τν ίσχυρν κρατν του κόσμου
κοσμο.
Δέν άρχείή τεχνολογία χωρίς έπένδυση στήν σκέψη
Έχρηξις ψυχοφαρμάκων καί ναρχωτικν ούσιν κατά την διάρχεια τής ύγειονομικής κρίσεως
Του Δρος Εύριτίδη Στ. Στυλιανίδη* και άλλες τεχνικές έπιστήμες, όδήγησε κλόνισε τήν ίσορροπία στόν πλανήτη, στήν
στήν άλαζονεία και ίσως και στήν"Ύβρη
Τό βασικό συμπέρασμα πού διαμορφνεται είναι ότι κένας είναι άρκετός μέ την ξη τνίσεων θά έπαναφέρει έπιθετικότεάνευθυνότητά του νά καταστρέψει τά πά
ντα . Όλοι όμως μαζί , δέν γνωρίζουμε άν στούς ίδιους.
άρκουν για νά προστατεύσουν τόν "Εναν.
νων χωρν, διότι διαφορετικά ή μετάλλα
κοινωνία, στή διεθνή κοινότητα.
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ χαρακτηριστικά τής πανδη- τής άρχαιοελληνικής τραγωδίας.
μίας είναι δτι κλόνισε συθέμελα τήν αυτοπεποίθηση τής παγκόσμιας κοινότητας, ή
όποία πίστεψε ότι ή ραγδαία τεχνολογική
έξέλιξη ταυτίζεται όχι μόνο μέ την εύημερία άλλά καί μέ την πραγματική πρόοδο του
άνθρπινου γένους
και πιό καταστροφική τήν πανδημία και
Η πανδημία Covid-19 χτύπησε άδιακρίτως την πόρτα φτωχν και πλούσιων,
πο και ταχύτητα άνέπτυξε τό ένα της άκρο, ίσχυρν και άδύναμων συνθλίβοντας την
Η Άνθρωπότητα μέ άξιοθαύμαστο τρό-κ
Δέν ύπάρχει καμμία άμφιβολία γιά τήν
Αυτό είναι χρήσιμο έντός τής κοινωνίας καταστροφικότητα της πανδημίας και τίς
για νά έπαναπροσδιοριστεί ή σχέση πλου- άλλαγές πού αύτή φέρνει στήν κοινωνία,
σίων-φτωχν στή βάση μιάς άξιοκρατικής στην καθημερινότητά μας, στήν οίκονομία,
κινητικότητας άλλά και έντός τής διεθνούς στήν πολιτική , στήν θρησκευτική μας λααυτό της τεχνολογίας και των θετικν έπι
στημν . Άφησε δμως στάσιμο και άρα
έπαρση τν ίσχυρν ότι είναι άτρωτοι, γιατί ή έπιστήμη, ό πλούτος ή ή δύναμή τους
άτροφικό τό άλλο άκρο τν άνθρωπιστικν δέν τούς προστάτευσε άπό τά πάντα .
έπιστημν, της φιλοσοφίας, της πολιτικής,
αυτό πού συντηρεί καί διαχέει τίς άξίες,
Η άέναη προσπάθεια τού άνθρπου νά
δημιουργήσει Ανθρωπον μέσα άπό την προστατεύει τά δικαιματα του άνθρπου ,
τεχνητή νοη μοσύνη, τή ρομποτική , τούς διαμορφνει τίς άρχές οίκοδομντας κάνευρνες, τη βιοτεχνολογία, τή γενετική θε φορά μία νέα ήθική. Αύτή ή άσυμμετρίαάναχαιτίσουν τήν έπέλαση τής πανδημίας. φροντίσει τή μοτρα και των άναπτυσσόμεΣέ διεθνές έπίπεδο, όχι μόνο τά μεγά- κοινότητας, όπου ό κύκλος τν άνεπτυγμέ-τρεία, στίς έλευθερίες μας, στίς έπιστή μες,
λακράτη άλλά ούτε καί οί διεθνείς όργανισμοί, δπως ό ΠΟΥ, φάνηκαν άρκετοί γιά νά
νων κρατν συνειδητοποιεί ότι δέν μπορεί
πλέον νά όχυρωθεί άποτελεσματικά, άν δέ
στίς άνθρπινες σχέσεις άκόμα και στίς
ήθικές μας άντιλήψεις.
Συνέχεια στήν σελ .3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Νέα έξαρσις
στο μεταναστευτικό
Άναιδείς έλίτ καί Δημοκρατία
25 χρόνια χωρίς
τόν Όδυσσέα Έλύτη
ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ είκόνες στήν Είδομένη φέρνουν ξανά στήν έπικαιρότητα
όσα δραματικά συνέβησαν πρίν άπό μία
πενταετία στά έλληνοσκοπιανά σύνορα.
Δυστυχς, τό άπομακρυσμένο χωριό του
νομού Κιλκίς άρχίζει νά γεμίζει μέ έκατοντάδες μετανάστες πού θέλουν νά ταξιδέψουν παρανόμως πρός άλλες εύρωπαϊκές χρες . Ένδεικτικό της νέας μεταναστευτικής κρίσεως, αύτήν τήν φορά στά
βόρεια σύνορά μας, είναι ότι ή άστυνομία
τν Σκοπίων έπαναπροθησε στήν χρα μας περίπου 300 μετανάστες πού είχαν
περάσει μέσα άπό τούς φράκτες. Κυρίως
την τελευταία έβδομάδα, δεκάδες μετανάστες μέ τις οίκογένειές τους προσπαθουν να ξεγελάσουν τούς λιγοστούς φύλακες της Frontex καί να είσέλθουν σε
ΑΣΓΥΡΙΣΟΥΜΕ πρτα πίσω τό ρολόι της Ίστορίας: τους . Τά όνόματα και οί χρηματοδότες των ΜΚΟ
Στό 2000, είκοσι ένα χρόνια πρίν , τόν καιρό που ό δέν έχουν σημασία για νά τά άναφέρουμε , το μυα μέθυσος Μπόρις Γιέλτσιν παρέδιδε τήν έξουσία λό όλων άλλως τε πάει σέ πρόσωπα γνωστά και συστόν αδολοφόνο χωρίς καρδιάν Βλαντιμήρ Πούτιν . γκεκριμένα κάθε φορά που προκύπτει τέτοιο θέΗ Ρωσσία ήταν τότε, στόο μιλένιουμ, μία έξευτε- μα . Μέ τά χρόνια και τήν στερέωσή του στήν ήγελισμένη τέως ύπερδύναμη. Τήν δάνειζε το Διεθνές σία τά πράγματα άλλαξαν."Ηθελε πλέον νά πληρΝομισματικό Ταμείο, τήν χλεύαζαν οί άντίπαλοί της
(Ο Πρόεδρος Κλίντον έσπαγε πλάκα μέ τόν οίνόφλυ-αυτούς που άναμίχθηκαν στά έσωτερικά πράγματα
γα ήγέτη της στίς Συνόδους Κορυφής της G-20), τήν της Ρωσσίας . Εως τήν στιγμή πού μλάμε δέν έχει
λεηλατούσαν οί πολυεθνικές (ή EχxonMobil έφθασε άποδειχθεί νομικς άν πράγματι ό Ρσσος Πρόμία άνάσα άπό τό να άγοράσει σέ τιμή έξευτελιστι-εδρος έδωσε έντολή σέ υπηρεσίες του να άναμι
κή την κρατική έταιρεία ένέργειας Yukos ), γενικς χθουν στήν έκλογική διαδικασία ξένου κράτους ,
όλα έδειχναν ότι είχε έρθει το Τέλος της Ίστορί- πόσω μάλλον των ΗΠΑ τό 2016 καί το 2020. Προας>. Τό σκιάχτρο της παραπαίουσας τέως ΕΣΣΑ δέν φανς καί άν αυτό έχει συμβεί δύο φορές μάλιστα,
φόβιζε κανέναν πλέον. Ο νέος ήγέτης της Ρωσσί-είναι άπαράδεκτο. Μόνο που τάκράτη στούς αίνες
ας Πούτιν, γνήσιο τέκνο της KGB, δέν ύπηρξε ποτέ άγγελος δημοκρατίας βεβαίως. Ούτε τότε ήταν Συγκρούονται άδυσπητα γιά τά συμφέροντά τους
άγγελος, οϋτε σήμερα είναι Ωστόσο ή έπανειλημ- χωρίς άρχές , όπως φάνηκε στόν πρτο Ψυχρό Πόμένη έκλογή του στό άξίωμα τοϋ Προέδρου της λεμο. Τήν έποχή που διόριζαν ήγέτες άνδρείκελαν.
Ρωσσικής Όμοσπονδίας δέν ύπήρξε και τόσο άνέ- Ό άναμάρτητος πρτος τόν λίθο βαλέτω .
φελη όσο έφάνη άρχικς. Βιογραφίες που γράφηκαν κατ' έντολήν του , μία δεκαετία μετά, υποστηρί
ζουν ότι οι Άμερικανοί άναμίχθηκαν ούκ όλίγες φο - ο
ρές μέσω γνωστν μή κυβερνητικν όργανσεων στυχως άφήνουν τόσα άνοικτά τεχνολογικά παράέπιρροής γνωστν έπιχειρηματιν στίς Προεδρι- θυρα στε άν κάποιος θέλει, ναί , μπορεί νά άλλοικές έκλογές, προκειμένου νά έπηρεάσουν τό άποτέλεσμα έναντίον του. Μέ συνέπεια, νάπροχωρήσει κοί . Μέ άλγορίθμους , μέ λογισμικά, και δέν ξέρω τί
άργότερα σιωπηρς σέ μαζικές άπελάσεις μελν
σει και αύτός μέ τήν σειρά του , μέ το ιδιο νόμισμα,
(σελ. 7)
Λόρδος Βύρων
δ φιλέλλην
δ ήρως, ό λόρδος
τν φτωχν
μας δέν διεκδικουν τό βραβετο ήθικής . Δυστυχς.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Άποτυχημένες
κδιερευνητικές
οι έκλογικές άναμετρήσεις μέ τόν τρόπο πού
διεξάνονται πλέον σέ Άμερική και Εύρπη δυΓράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Του Κστα Κόλμερ
σει άποτέλεσμα . Αύτό τουλάχιατον λένε οί είδι ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ μου για τό ποίημα
του Τζν Κήτς Τήν παραμονή της
Άγίας Άγνής (έκδοση 1997) έγραφα:
Λεπτομέρειες στήν σελ. 8
Συνέχεια στήν σελ. 3
Αν ένας άπάνθρωπος σπόγγος
σβήσει άπό την Ίστορία της Τέχνης
τούς τρείς κορυφαίους Άγγλους ρομαντικούς (Βύρωνα, Πέρσυ Σέλλεϋ και
Τζν Κήτς) ποιητές, είναι σάν νά στε ρειάπό τήν Έλλάδα τούς τρείς εύγενέστερους, ραιότερους, άξιότερους
συνηγόρους της άπό το άόρατο Δικαστήριο της Ίστορίας, άλλά και άπό τόν
ΠΕΝΝΙΕΣ
Τά μέτρα έπανεκκινή σεως
τής οίκονομίας
Ή ΕΕ αίρει τίς κυρσεις
έναντι τής Τουρκίας!
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΓΙΑ τό σταδιακό άνοιγμα της οίκονομίας προ ετοιμάζονται στό οίκονομικό έπιτελείο , έτοιμάζοντας τό
δπλοστάσιο γιά την έπανεκκίνηση όλων τν δραστηριοτήτων . Βασικός προσανατολισμός τν μέτρων σέ
αυτήν την φάση είναι νά άποτραπούν λουκέτα καί νά
διατηρηθούν θέσεις έργασίας και γιά αυτόν τόν λόγο
άπό τόν έπόμενο μήνα θά γίνονται περισσότερο στοχευμένα στε να καλύψουν αύτούς πού πραγματικά
ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ του (καρότου και του μαστιγίου
άκολουθείή ΕΕ άπέναντι στήν Τουρκία. Από τήν μα
προχωρεί στήν άρση τν κυρσεων πού έχουν έπιβληθεί σέ ύψηλόβαθμα στελέχη της τουρκικής πετρελαϊκής έταιρείας ΤΡΑΟ και άπό την άλλη καταγγέλλει- μαζί μέ τίς ΗΠΑ-τόν Ερντογάν δτι ύπονομεύει
την δημοκρατία προχωρντας στήν διάλυση του φι
λοκουρδικου κόμματος HDP.
. Όταν ξεκίνησε ή έκστρατεία έμβολιασμού στήν
Νέα Ύόρκη, ό 89χρονος Μπόμπ Χόλτσμαν έσπευσε να ύποβάλει τήν αίτηση γιά νά κάνει Τό έμβ λιο, μέ τήν έλπίδα νά έπιστρέψει στό άγαπημέ
νο του χόμπυ: Τόν χορό . Τά Τελευταία 75 χρόνια
ό Χόλτσμαν έδιδε άδιάλειπτα τό παρνν σέ όλες
Τις μεγάλες έκδηλσεις στήν Νέα "Ύόρκη, χορεύοντας στούς ρυθμούς Τού σουίνγκ, τού φόξ τρό,
τής σάμπα καί τής σάλσα. Ήταν μια άναγνωρί
σιμη φιγούρα στά χορευτικά πάρτυ στό Μπρά
ιαντ πάρκ του Μανχάτταν και άλλους χρους μ'
αίθουσες χορού στήν πόλη πού δέν κοιμάται ποΤέν. Αλλά όταν έφθασε ή πανδημία, ό Χόλτσμαν
βρέθηκε έγκλωβισμένος στό σπίτι Του.
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΑΠΟ ΤΟ ΜBΒATΟ 20 ΜΑΡΠΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ MBΒΑΤΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
Συνέχεια στήν σελ. 2
Λεπτομέρειες στίς σελ. 3-5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μία συλλογή αστυνομικν
διηγημάτων από τους
μεγαλύτερους σύγχρονους
συγγραφείς του είδους
αποκλειστικά γηα
την Εστία>.
Το άδιαμφισβήτητο δικαίωμα στήν διαφωνία
.Ο Μαίητζορ, Τόλυκόσκυλο τού Τζό Μπάιντεν
που κάποπέμφθηκεν στίς άρχές Μαρτίου άφου δάγκωσε έναν έργαζόμενο στόν Λευκό Οίκο, θά έπιστρέψει στήν Ούυάσιγκτων Είναι εύγενικός σκύλο είπε ό Μπάιντεν, έξηγντας ότι ό Τρίχρονος
Μαίητζορέπέδειξε έπιθετική συμπεριφορά όταν συναντήθηκε μέ δύο πρόσωπα που δέν γνριζε Κνήθηκαν, κινήθηκε κι έκεινος για να προστατευθεί,
ύπεστήριξε Στίς άρχές Μαρτίου, ό σκύλος πού νίοθετήθηκε άπό τους Μπάιντεν άπό ένα καταφύγιο
στάλθηκε μαζί μέ τόν Τσάμπ, τόν δεύτερο σκύλο
τής οίκογενεία, στό Γουλμινγκτον, στό προπύργιο τού προέδρου στό Ντέλαγουερ, λόγω αύτού
του μικροτραυματισμούν πού προεκάλεσε
"Εσπευσα χθές νά παρακολουθήσω τήν συνέντευξη
του μέχρι πρό τινος πρωθυπουργού και νύν άρχηγού τής μείζονος άντιπολιτεύσεως. Έπιτρέψτε μου νά
έκφράσω τήν άπογοήτευσή μου. Τήν έξέφρασα καί σέ
όποιον φίλο μού τηλεφνησε γιά νά μέ ρωτήσει πς
Θά μού πείτε έσύ φταίς, Ράλλης , ό Ίωάννης Ζίγδης,
που μεγάλωσες σέ ένα περιμού φάνηκεό Τσίπρανή
<πς είδα τήν συνέντευξην.
Όμολογ ότι οί περισσότε- βάλλον στό όποίο ύπήρχαν Κωνσταντίνος Μητσοτάροι μέ άποκάλεσαν παρά- Κωνσταντίνος Καραμανξενου, <γκρινιάρην, κξεπε- λήs , δ Γεργιος Παπανδρέ
ρασμένο άκόμη και ακολ
λημένο . Σέ όλες μου τίς συνομιλίες , κατέληγα μέ τό ότι
<μπορεί και νά κάνω λάθος,
άλλά δέν τό πιστεύω.
ό Ανδρέας Παπανδρέου , ό
Οταν η ιστορικότερη
ελληνική εφημερίεα
ξανασυναντά τη
λογοτεχνία και
σας ταξιδεύει κάθε
εβδομάδα σε μαγικές
ιστορίες μυστηρίου. .
κης , ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλοφ.
ου, ό Παναγιτης Κανελλόπουλος, δίωάννης Πασαλίδης , ό Ήλίας Ηλιού, ό
, Γεργιος Μαύρος, ό Εύάγ- μέχρι νά μέγεννήσει ; Τί νά
γελος Αβέρωφ, ό Γεργιος
Και τί μπορούσα νά κά
νω; Νά πωστήν μητέρα μου
νά περιμένει πενήντα χρόνια
Συνέχεια στήν σελ. 4
19-03-2021 ο